Te testigoonkotik yuʼun Jehová ya jpaskotik tulan ta spasel ta jkuxlejalkotik te bintik la yakʼ jilel ta nopel te Jesús te jaʼnix jich la spasik-euk te jnopojeletik yuʼune. Ta articulo ini yame jcholbeykotik jtebuk skʼoplal te bintik mukʼ skʼoplal jchʼuunejkotike.

 1. Te Diose. Jaʼnax ya kichʼkotik ta mukʼ te smelelil Diose, te Machʼa toyol ay sok jaʼ Jpaswanej yuʼun spisil te bintik aye. Jehová te sbiile (Salmo 83:18; Apocalipsis 4:​11). Jaʼ te Dios yuʼun Abraham, Moisés, sok Jesús (Éxodo 3:6; 32:11; Juan 20:17).

 2. Te Biblia. Jchʼuunejkotik te jaʼ Skʼop Dios te banti ya yalbotik te bin ya skʼan ya jpastike (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:​16). Te bintik jchʼuunejkotike lokʼem ta 66 libroetik yuʼun te Biblia, te Antiguo Testamento sok te Yachʼil Testamento. Te profesor Jason BeDuhn jich la stsʼibay ta swenta te stestigotak Jehová: «Te bintik ya spasike sok te bintik schʼuunejike lokʼem ta Biblia, maba ya sjelik sok maba ta stukelik ya yakʼbeyik swentail te bin ya yal te Bibliae». *

  Manchukme ya jchʼuunkotik spisil te bin ya yal te Bibliae, jaʼukmeto maba pʼalapʼal ya jtʼuntik te bin ya yal te Bibliae. Ta melel, ay cheʼoxeb textoetik yuʼun Biblia te tsʼibaybil ta lokʼomba kʼop o señail kʼopetik, jich yuʼun maba pʼalapʼal ya skʼan ya xkʼot ta koʼtantik te bin tsʼibaybil jilele (Apocalipsis 1:1).

 3. Te Jesuse. Jaʼ ya jtʼunbeykotik stalel sok te bin la yakʼ ta nopel te Jesucristoe sok ya kichʼkotik ta mukʼ melel jaʼ Jkoltaywanej kuʼuntik sok jaʼ sNichʼan Dios (Mateo 20:28; Hechos 5:31). Jaʼ-abi ya yakʼ ta ilel te jaʼ jchʼuunjelotik yuʼun te Cristoe (Hechos 11:26). Jaʼukmeto te Biblia maba ya yakʼ ta nopel te jaʼ Dios te spisil ya xjuʼ yuʼun te Jesuse soknix maba ya yal te ay oxeb Dios te jun-nax aye (Juan 14:28).

 4. Te Ajwalinel yuʼun Dios. Te Ajwalinel-abi ay ta chʼulchan; maba ay ta yoʼtanik te machʼatik schʼuunejik te Jesuse. Yame slajin spisil te ajwaliletik ta balumilale sok jaʼme ya skʼotes ta pasel te skʼanojel yoʼtan Dios ta swenta te Balumilale (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10). Jaʼ-abi nopolme ya xkʼotix ta pasel, melel te albilkʼopetik ay ta Biblia ya yalbotik te ayotikix ta «slajibal cʼahcʼal» (2 Timoteo 3:1-5; Mateo 24:3-14).

  Te Jesuse jaʼ te ajwalil tsabil yuʼun te Diose. Och yaʼtel ta ajwalil ta 1914 (Apocalipsis 11:15).

 5. Te kolele. Ta swenta te la yakʼ sba ta lajel te Jesuse, ya xjuʼ ya sta skolelik te ants winiketik ta swenta te mulil sok te lajele (Mateo 20:28; Hechos 4:12). Swenta ya xjuʼ ya staik te lekilal-abi, yame skʼan ya yakʼ schʼuunel yoʼtanik ta stojol te Jesús, te ya sjeltay skuxlejalik sok ya yichʼik jaʼ (Mateo 28:19, 20; Juan 3:16; Hechos 3:19, 20). Jtul ants winik yame xchiknaj ta swenta yaʼtel teme ay schʼuunel yoʼtane (Santiago 2:24, 26). Jaʼukmeto te kolele maba ya jtatik ta swenta slekil kaʼteltik, jaʼnax ya xjuʼ ya jtatik ta swenta «yutsil yoʼtan te Diose» (Gálatas 2:16, 21).

 6. Te chʼulchane. Te Jehová, te Jesucristo sok te chʼul-abatetik te jun yoʼtanike, kuxulik ta chʼulchan (Salmo 103:19-21; Hechos 7:55). * Tut jtsojb ants winiketik te jaʼnax 144,000 ta tul ya xchaʼkuxajik ta chʼulchan yuʼun ya sjokinik ta Ajwalinel te Jesuse (Daniel 7:27; 2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3).

 7. Te Balumilale. Te Dios la spas te Balumilal yuʼun ya xkuxinik tey-a te ants winiketik ta sbajtʼel kʼinal (Salmo 104:5; 115:16; Eclesiastés 1:4). Yame yakʼbey bendision te ants winiketik te ya schʼuunik mantale, maba ya xtsakotikix ta chamel sok yame xkuxinik sbajtʼel kʼinal ta nichimal kʼinal ta Balumilal (Salmo 37:11, 34).

 8. Te wokolil sok te bin chopole. Te Biblia ya yalbey skʼoplal te ay jtul chʼul-abat te la skʼaxuntaybey smantal te Diose. Jich och talel te wokolil sok te bin chopole (Juan 8:44). Te chʼul-abat-abi, kʼatpʼuj ta Pukuj sok Satanás te kʼalal la skʼaxuntaybey smantal te Diose, sok la sloʼlay te sbabial ants winik yuʼun ya schʼuunbot te smantale. Te bin la spasik-abi la yakʼbey jilel swokol te patil alnichʼanetik yuʼune (Génesis 3:1-6; Romanos 5:12). Swenta ya xchajpaj te kʼop la sjach te Satanase, te Diose mato slajinoj te wokolil sok te bin chopole jaʼukmeto yame sta yorail te ya xbajtʼ slajinbey skʼoplal ta jkʼaxele.

 9. Te lajele. Te kʼalal ay machʼa ya xlaje, ya xkʼatpʼuj ta tsʼubil lum (Salmo 146:4; Eclesiastés 9:5, 10). Te machʼatik lajemikixe maba yak ta kʼaxel swokolik ta infierno.

  Bayal miyon ta tul ants winiketik te lajemike yame yichʼik chaʼkuxajtesel yuʼun te Diose (Hechos 24:15). Jaʼukmeto teme ma skʼan schʼuunbeyik smantal Dios te machʼatik ya xchaʼkuxajike yame yichʼik lajinel sbajtʼel kʼinal sok maʼyuk bin-ora ya xjuʼ ya xkuxajikxan (Apocalipsis 20:14, 15).

 10. Te Familia. Jichnix te bitʼil la schajpan Dios ta sjajchibale, jaʼnax ya xjuʼ ya xnujpunik jtul winik sok jtul ants, sok jaʼnax ya xjuʼ ya slajinbeyik skʼoplal te sjunal nujpunel yuʼunik teme ay machʼa la sloʼlay yinam o smamlal (Mateo 19:4-9). Kʼoem ta koʼtankotik ta lek te ya yakʼ spʼijil koʼtantik te tsitseletik te ay ta Biblia sok te ya skoltay te familiaetik yuʼun ay stseʼelil yoʼtanik (Efesios 5:22–6:1).

 11. Te bin ya kichʼkotik ta mukʼe. Maba ya kichʼkotik ta mukʼ te crus o yantikxan lokʼombaetik (Deuteronomio 4:15-19; 1 Juan 5:21). Ay cheʼoxeb te bintik mukʼ skʼoplal ta koʼtankotik ta yichʼel ta mukʼ te Diose:

 12. Te organisasion kuʼunkotike. Ayonkotik ta jujun kongregasion. Te jujun kongregasione ya yichʼ ilel yuʼun jtsojb Testigoetik te naʼbil sbaik bitʼil ancianoetik, ma jichuk te bitʼil jtsojb sacerdoteetike sok ma xyichʼik tojel yuʼun te yaʼtelike (Mateo 10:8; 23:8). Maba ya kakʼkotik diesmo sok maba ya xkʼax jkʼankotik takʼin (2 Corintios 9:7). Te kaʼtelkotike ya yichʼ pasel ta swenta te majtʼan takʼin ya kakʼkotik jaʼ chikan te jayeb ya xlokʼ ta koʼtankotike sok maba ya yichʼ naʼel te jayeb ya yichʼ akʼele.

  Jtsojb jchʼuunjeletik te bayal bin snopojikix ta skuxlejalik te naʼbil sbaik bitʼil Jtsojb Jwolwanejetik, kʼalalto ta Estados Unidos ya yilik te aʼtelil yuʼun te stestigotak Jehová ta swolol Balumilal (Mateo 24:45).

 13. Jun-nax ayonkotik. Maʼyuk skʼoplal te banti talemonkotik, ta jpisilkotik jun-nax te bin jchʼuunejkotike (1 Corintios 1:10). Ya jpaskotik tulan te maba ya jxat jbatik manchukme yanyantik te jkuxlejalkotik, jkʼopkotik sok jtsʼumbalkotik (Hechos 10:34, 35; Santiago 2:4). Manchukme jun-nax ayonkotik ta tulutul ya jtakotik ta nopel te bintik ya jpaskotik ta jkuxlejalkotik jaʼ chikan te bin jnopojkotik ta Bibliae (Romanos 14:​1-4; Hebreos 5:​14).

 14. Te jtalelkotike. Ya jpaskotik tulan ta yakʼel ta ilel ta jkuxlejalkotik te smelelil skʼuxul oʼtanile (Juan 13:34, 35). Jaʼnix jich te manchuk ya jpaskotik te bintik maba lek ya yil te Diose. Jaʼ yuʼun ya kilkotik ta lek te manchuk chopoluk ya jtuunteskotik te chʼichʼe, tey ochem skʼoplal-a te maba ya kichʼkotik te chʼichʼe (Hechos 15:28, 29; Gálatas 5:19-21). Jaʼ ya lekotik te lamal kʼinale sok maba ya jchʼik jbakotik ta guerra (Mateo 5:9; Isaías 2:4). Ya kichʼkotik ta mukʼ te ajwaliletike sok ya jchʼuunkotik spasel te bin ya yal te leyetik yuʼune jaʼnax teme maba ya jkʼaxuntaybeytik smantal-a te Diose (Mateo 22:21; Hechos 5:29).

 15. Te bin yilel ya kilkotik te yantike. Te Jesús jich la yal ta mantal: «Cʼux me xawaʼiy ta awoʼtanic apat-axuhc hich te bin utʼil cʼux yac awaʼiy aba». Jaʼnix jich la yal ta swenta te jchʼuunjeletik te «Ma ba ayic ta scuenta te bahlumilal» (Mateo 22:39; Juan 17:16). Jaʼ yuʼun ya jpaskotik tulan ta spasel te bintik lek ta stojol te yantike, manchukme maba ya jchʼik jbakotik ta swenta politika sok maba jun-nax ya kakʼ jbakotik sok te yantik relijionetike (Gálatas 6:10; 2 Corintios 6:14). Jaʼukmeto ya kichʼkotik ta mukʼ te bin ya snop te yantik ta swenta-abi (Romanos 14:12).

Teme aytoxan jojkʼoyeletik awuʼun ta swenta te bintik schʼuunejik te stestigotak Jehovae, yame ataxan informasion ta pajina kuʼunkotik ta Internet. Jaʼnix jich ya xjuʼ stsʼibajat bael ta ofisinaetik kuʼunkotik, sok ya xjuʼ ya xbaat ta tsoblej te banti ya yichʼ pasel te nopol ya xjil awuʼune o jojkʼoybeya jtul testigo yuʼun Jehová ta alumal.

^ párr. 4 Ilawil te libro Truth in Translation, (La verdad en la traducción), pajina 165.

^ párr. 10 Manchukme la yichʼik chʼojel lokʼel ta chʼulchan te chopol chʼul-abatetike, jaʼukmeto ta ora ini kuxulik jich bitʼil espirituetik (Apocalipsis 12:​7-9).