Ilawil bin-utʼil jun familia ya stuuntesik te La Atalaya te maba tulan ta naʼbeyel swentail yuʼun ya yakʼbeyik snop skʼop Dios te yal snichʼanike.