Ta septiembre yuʼun 2012, kʼaxem ta jtab sucursal yuʼun te stestigotak Jehová kaj yichʼ ilel yuʼun te sucursal te kʼax mukʼike.

Jaʼnix jich, ta Serbia sok Macedonia la yichʼ pasel yachʼil sucursal. Ay cheb swentail te mukʼ skʼoplal te bin yuʼun jich la yichʼ pasel spisil ini.

1. Maʼyukix bayal aʼtel ya yichʼ pasel ta swenta te tecnología.

Te jaʼbil te kʼaxemix tale, ta swenta te ayix makina te ya spas imprimir sok te bintik ya xjuʼ ya xkʼopojotik-a (Internet, telefono sok yantikxan) yakʼoj te maʼyukix bayal te machʼatik ya x-aʼtejik ta cheʼoxeb sucursal. Ta swenta-abi, ay lugar te ya xjuʼ ya yichʼ tuuntesel ta wayibal naetik ta swenta te machʼatik aʼtejik ta yantik sucursal te maba mukʼike.

Ta ora ini, ay jtsojb Testigoetik yuʼun Jehová te chajpanbilik ta lek, namalto ya yilik te bitʼil ya yichʼ akʼel ta nopel te Biblia ta yantik nasionetik. Jich bitʼil te sucursal ta México teyto ya yichʼ ilel-a te aʼtelil yuʼun scholel skʼop Dios te ya yichʼ pasel ta Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua sok Panamá. Jich yuʼun te wakeb sucursal-abi yichʼojix makel.

Ay cuarenta ta tul Testigoetik yuʼun Jehová la yichʼik tikunel ta sucursal yuʼun México, sok ayniwan noventa y cinco ta tul la yichʼik tikunel ta scholel te lek yachʼil kʼop ta spisil-ora ta snasionik.

Ay yantik la yichʼik tikunel ta oficinaetik yuʼun te skʼasesel jkʼop ta spisil te nasionetik te ay ta Centroamérica te jaʼnix ya yichʼ ilel yuʼun te sucursal ta México. Jich bitʼil ta Panamá ayniwan veinte ta tul te machʼatik ya skʼasesik ta batsʼil kʼopik te junetik sok yantik te bintik lokʼemik ta Bibliae. Sok ta namey sucursal yuʼun Guatemala, ta ora ini ay waklajuntul Testigoetik yakik ta skʼasesel ta chaneb kʼopiletik te junetik te lokʼem ta Biblia te jaʼnix te kʼopil ya xkʼopojike. Te 300 ta tul te aʼtejik ta sucursal yuʼun Centroamérica, ayniwan 75 ta tul te yakik ta aʼtel ta ora ini ta yantik sucursal kuʼunkotik.

2. Ya skʼan te ayuk bayal j-abatetik te ya scholik skʼop Dios ta spisil-orae

Te kʼalal la yichʼ makel cheʼoxeb sucursal te ma mukʼike, bayal ta tul j-abatetik te ayik ta aʼtel tey-ae sok te ya snaʼik spasel ta lek te yaʼtelike, ta ora ini ya xjuʼ ya xbajtʼ ta yoʼtanik scholel te lek yachʼil kʼope.

Jtul Testigo yuʼun Jehová ta África te la yichʼ tikunel ta scholel te skʼop Dios ta spisil-ora jich la stsʼibay: «Ta sjajchibal wokol kʼayon-a te yachʼil aʼtelil la kichʼ akʼbeyele. Jaʼukmeto te scholel skʼop Dios ta jujun kʼajkʼale bayal yakʼojbon stseʼelil koʼtan sok utsilaletik te jichnix jnopoj-ae. Ta ora ini yakon ta yakʼbeyel snop te Biblia jtab ta tul ants winiketik, sok ay chaʼoxtul te ya xkʼotik ta tsoblejetik ta kongregasione».