Te bin ya yal te sjun Cantar de los Cantares, jaʼ ya scholbey skʼoplal ta swenta jun kʼuxul oʼtanil te smelelile sok te jun-oʼtanile.