Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Te bintik ya yalbey skʼoplal te jujun libroetik yuʼun Biblia

Te bintik ya yalbey skʼoplal te jujun libroetik yuʼun Biblia.

Te bintik ya yal te sjun Esdras

Te Jehová ya skʼotes ta pasel te bin jamal yaloj melel la skoltay lokʼel tal te lum yuʼun ta Babilonia sok la schaʼjach te smelelil ichʼel ta mukʼ ta Jerusalén.

Te bintik ya yal te sjun Nehemías

Te libro yuʼun Nehemías bayal bintik ya snojptesotik ta swenta te bitʼil smelelil jchʼuunjelotik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini.

Te bintik ya yal te sjun Ester

Ta swenta te bintik kʼot ta pasel ta skʼajkʼalel te Ester jaʼme ya stulantesbatxan te schʼuunel awoʼtan ta stojol Jehová te ya xjuʼ ya skoltay te lum yuʼun ta biluk wokolile.

Te bintik ya yal te sjun Job

Yame yichʼik tsajel spisil te machʼatik kʼux ta yoʼtanik te Jehovae. Te bintik kʼax ta stojol te Jobe ya yakʼ smukʼul koʼtantik te ya xjuʼ jun koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol te Diose sok te ya xjuʼ ya jkoltaybeytik skʼoplal te bitʼil ya xmantalteswane.

Te bintik ya yal te sjun Salmos

Te libro yuʼun Salmos ya skoltaybey skʼoplal te bitʼil jaʼnax stukel ya xmantalaj te Jehovae, ya skoltay sok ya yakʼbey smukʼul kʼinal ya yaʼiy te machʼatik kʼux ta yoʼtanike sok ya yakʼ ta ilel bitʼil ya xjelon te kuxinel ta patil ta swenta te Ajwalinel yuʼun Diose.

Te bintik ya yal te sjun Proverbios

Jletik te tojobtesel ya yakʼ te Dios ta swenta te bintik ya jpas ta jkuxlejaltike, jich bitʼil ta swenta negosio sok te bitʼil ya kiltik te jfamiliatike.

Te bintik ya yal te sjun Eclesiastés

Te Salomón ya spajbey skʼoplal te bin-nix mukʼ skʼoplal ta kuxlejalil-ae sok te bintik ya skontrain spʼijil te Diose.

Te bintik ya yal te sjun Cantar de los Cantares

Te skʼuxul yoʼtan te sulamita ta stojol te jkanantuminchije jich ya yichʼ alel te bitʼil kʼajkʼ te talem ta stojol te Diose. ¿Bin yuʼun?

Te bintik ya yal te sjun Isaías

Te sjun Isaías jaʼ jun libro te ya yakʼ smukʼul koʼtantik ta stojol te Jehová, melel ya skʼotes ta pasel spisil te bin ya yale sok jaʼ Jkoltaywanej kuʼuntik.

Te bintik ya yal te sjun Jeremías

Te Jeremías jun yoʼtan aʼtej ta j-alwanej manchuk ay bayal wokolil-a. Ilawil bin yuʼun jaʼ lekil ejemplo kuʼuntik te bitʼil jchʼuunjelotik ta ora ini.

Te bintik ya yal te sjun Lamentaciones

Te Lamentaciones jaʼ la stsʼibay te Jeremías. Tey ya yal-a te la smel yoʼtan ta skaj te lajinel yuʼun Jerusalén sok te ya snaʼ yoʼbolil jbatik te Dios kʼalal ya jsujtes koʼtantik.

Te bintik ya yal te sjun Ezequiel

Te Ezequiel maba xiw sok spekʼelil yoʼtan la spas spisil te bintik albot yuʼun te Diose, manchukme ay chujkʼulik ta pasel-a. Bayal bintik ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te ejemplo yuʼune.

Te bintik ya yal te sjun Daniel

Te Daniel sok te sjoʼtake jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol Jehová manchukme ay wokolil-a. Te lekil ejemplo yuʼunik sok te kʼoem ta pasel te albilkʼope ya skoltayotik ta ora ini.

Te bintik ya yal te sjun Oseas

Bayal bintik ya yakʼ jnoptik te albilkʼop yuʼun te Oseas ta swenta te ya snaʼ yoʼbolil jbatik te Jehová te kʼalal ya jsujtes koʼtantik sok te bin-utʼil ya skʼan ichʼel ta mukʼ stukele.

Te bintik ya yal te sjun Joel

Te Joel la yal te nopolix te «scʼahcʼalel yuʼun Jehová» sok la yal te bin ya xjuʼ ya jpastik yuʼun ya xkolotik jilel. Te bin la yale bayal skʼoplal kuʼuntik ta ora ini.

Te bintik ya yal te sjun Amós

Te Jehová la stuuntes ta spasel mukʼul aʼtelil te Amós te pekʼel yoʼtane. ¿Bintik ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te lekil ejemplo yuʼun te Amose?

Te bintik ya yal te sjun Abdías

Te libro yuʼun Abdías jaʼ te libro kʼax kom ta Escrituras Hebreas. Jaʼ ya yal ta swenta smukʼul oʼtanil sok te jamal yaloj Jehová te jaʼnax stukel ya xmantalaje.

Te bintik ya yal te sjun Jonás

Te Jonás ya yal te la schʼuun te tojobtesel, jun yoʼtan la spas te aʼtelil sok la snop ta swenta te kʼuxul oʼtanil te ma x-ijkʼitaywane sok te ya snaʼ yoʼbolil jbatik te Diose. Yame stijbat awoʼtan te bin kʼax ta skuxlejale.

Te bintik ya yal te sjun Miqueas

Te albilkʼop ini te talem ta stojol Diose ya yakʼ smukʼul koʼtantik, melel spisil te bintik ya skʼanbotik te Jehová jaʼ lek sok ya snaʼ te ya xjuʼ kuʼuntik spasele.

Te bintik ya yal te sjun Nahúm

Te bin la yal te Nahúm ya yakʼbey yichʼ yip te smukʼul koʼtantik te ya skʼotes ta pasel skʼop te Jehová sok te ya yakʼbey smukʼul yoʼtan te machʼatik ya skʼanik te lamalkʼinal sok te ya yichʼ tal kolel te Wentainel yuʼune.

Te bintik ya yal te sjun Habacuc

Ya xjuʼ ya smukʼulin koʼtantik te ya snaʼ Jehová te bin-utʼil ya yakʼbey koltayel te lum yuʼune sok te bin-utʼil ya spase.

Te bintik ya yal te sjun Sofonías

¿Bin yuʼun ma skʼan ya jnoptik te maba ya xtal te skʼajkʼalel te Jehová?

Te bintik ya yal te sjun Hageo

Te swenta te albilkʼop ini, jamal ya yakʼ kiltik te bayal skʼoplal te jaʼ nail ya skʼan ay ta jkuxlejaltik te yichʼel ta mukʼ te Diose.

Te bintik ya yal te sjun Zacarías

Yichʼoj bayal najalsitil te talem ta stojol Dios sok albilkʼopetik te tey la sta smukʼul yoʼtanik-a te lum yuʼun Dios ta nameye. Ta swenta te albilkʼopetik ini jaʼnix jich ya yakʼbotik smukʼul koʼtantik te yananix skoltayotik-a te Jehovae.

Te bintik ya yal te sjun Mateo

Nopbeya skʼoplal te bintik ya schol te libro yuʼun Biblia ini, te jaʼ sbabial libro yuʼun te schanebal Evangelio.

Te bintik ya yal te sjun Marcos

Te libro yuʼun Marcos jaʼ te libro kʼax kom ta schanebal te Evangelioetik sok ya yakʼ jnaʼtik te bin ya xbajtʼ spas te Jesucristo te kʼalal ayix ta Ajwalil-a te banti te Wentainel yuʼun te Diose.

Te bintik ya yal te sjun Lucas

¿Bintik-a te jaʼnax ya yalbey skʼoplal te Evangelio yuʼun Lucas?

Te bintik ya yal te sjun Juan

Te bin ya yalbeyxan ta lek skʼoplal te sjun Juan jaʼ te skʼuxul yoʼtan te Jesús ta stojol te ants winiketike, te spekʼelil yoʼtane sok te yaʼtel jich bitʼil Mesías, te Ajwalil yuʼun te Wentainel yuʼun te Diose.