Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te J-ilkʼinal ta toyol (te ya yichʼ nopel)  |  Noviembre yuʼun 2017

Mame xkakʼtik te ay bin ya smakotik ta stael te premioe

Mame xkakʼtik te ay bin ya smakotik ta stael te premioe

«Ma me xawacʼ spojbeyex te premio awuʼunic» (COLOSENSES 2:18).

KʼAYOJIL 122 SOK 139

1, 2. 1) ¿Bin premio yakik ta smaliyel te j-abatetik yuʼun te Jehová? 2) ¿Bin ya skoltayotik yuʼun maba ya xchʼay ta jsitik te jpremiotike? (Ilawil te lokʼomba ta sjajchibal te articulo).

JICHNIX bitʼil te jpuk-kʼop Pablo, ta ora ini te jchʼuunjeletik te tsabilik te ya xbajtʼik ta chʼulchan yakik ta smaliyel te ya yichʼik «te mucʼul mahtanil ta toyol» (Filipenses 3:14). Yoʼtan ya x-ayinikix sok te Jesús te kʼalal ya xmantalaj tal ta chʼulchan sok te ya skoltayik yuʼun toj ya xkʼotik te ants winiketike (Apocalipsis 20:6). ¡Kʼax tʼujbil te bin yakik ta smaliyele! Te yantik tuminchijetik yan te bin yakik ta smaliyel stukel. Yoʼtan ya staikix te premio te jaʼ te kuxlejalil ta sbajtʼelkʼinal liʼ ta Balumilal, ya x-akʼbot bayal stseʼelil yoʼtanik yuʼun (2 Pedro 3:13).

2 Swenta jun yoʼtan ya yakʼ sbaik sok ya sta spremioik te yermanotak te Pablo te yakik ta smaliyel te ya xbajtʼik ta chʼulchan, jich albotik yuʼun: «Ha me xawacʼ asitic a te bin ay ta toyol» (Colosenses 3:2). Jaʼ ya skʼan te ma xchʼay ta yoʼtanik te kuxlejalil ta chʼulchan te yakik ta smaliyele (Colosenses 1:4, 5). Ta melel, chikan teme jaʼ yakotik ta smaliyel te ya xbootik ta chʼulchan o te liʼ ya xjilotik ta Balumilal, te snopilanel te bin jamal yaloj te Jehová te ya yakʼbotik ya skoltayotik  yuʼun maba ya xchʼay ta jsitik te premio kuʼuntike (1 Corintios 9:24).

3. ¿Bin la yakʼbey snaʼ te Pablo te yermanotake?

3 Te Pablo jaʼnix jich la yalbey yaʼiy te yermanotak bin ya xjuʼ xmakotik yuʼun ta stael te premio. Jich bitʼil, la stsʼibaybey bael te yermanotak yuʼun Colosas te ya skʼan ya stsajtay sbaik ta stojol te lotil jchʼuunjeletik te ya spasik tulan yuʼun lek ya x-ilotik yuʼun te Dios ta swenta schʼuunel te Ley yuʼun Moisés, ma jaʼuk ta swenta yakʼel schʼuunel yoʼtanik ta stojol te Cristo (Colosenses 2:16-18). Jaʼnix jich la yalbey skʼoplal te bin chopol ya skʼan te bakʼetalil, te kʼopetik ya xjajch sok te hermanoetik sok te wokoliletik ta yutil na. Jaʼnix jich ta ora ini ayto te wokoliletik-abi, jaʼ yuʼun te tsitsel la yakʼ te jpuk-kʼop Pablo jaʼnix jich bayalto skʼoplal. Jaʼ yuʼun kiltik chaʼoxchajp bin ya skʼan ya jtsajtay jbatik yuʼun te la yalbey skʼoplal ta karta ta stojol te colosaetik.

MAME KAKʼ STSALOTIK TE BIN CHOPOL YA SKʼAN TE BAKʼETALIL

4. ¿Bin yuʼun ya xjuʼ ya smakotik ta stael te premio te bin chopol ya skʼan te bakʼetalile?

4 Patil te kʼalal la sjultesbey ta yoʼtan te yermanotak te bin tʼujbil yakik ta smaliyele, te Pablo jich la stsʼibay ta stojolik: «Ha yuʼun acʼa chamuc te bintic scuenta bahlumilal te ay ta awoʼtanic: ha te antsiwej soc antsinel, te bintic ilobtic sba, scʼanel bintic ma lecuc, smulanel spasel bin chopol, soc bicʼtal-oʼtanil» (Colosenses 3:5). Ayniwan te kʼax tulan ta komel te bin chopol ya skʼan te bakʼetalil te jich ya jchʼaytik te smelelil kʼulejaliletik, jich bitʼil te yamigoinel te Jehová sok te bin yakotik ta smaliyel ta pajel chaʼbeje. Jtul hermano la spas te bin chopol ya skʼan te sbakʼetale, ma juʼ skombel sba, jaʼto la snaʼ kʼinal te kʼalal spasojix-a te mulile, jich la yal te kʼalal sujt talel ta kongregasion.

5. Kʼalal ayotik te banti ya xjuʼ ay bin ya yikʼ koʼtantik ta spasel mulil, ¿bin ya xjuʼ ya jpastik?

5 Kʼax tulan skʼoplal te ya jnaʼtik stsajtayel jbatik teme ay bin ya xjuʼ ya yikʼotik bael ta skʼaxuntayel te mantaliletik yuʼun te Jehová. Te machʼatik slekol sbaik jaʼnix ya snaʼik stukel teme ya yujtsʼiy sbaik, ya stsakbey sba skʼabik, ya smey sbaik sok teme ay stukel ya xjilik, jaʼukmeto ya skʼan te ya schapik ta sjajchibal bantito kʼalalnax lek ya spasik (Proverbios 22:3). Te j-abatetik yuʼun Dios jaʼnix jich ya xjuʼ te ya x-ikʼbot yoʼtanik ta spasel mulil te kʼalal lokʼemik bael ta aʼtel ta namal o te kʼalal ma sjoy ta winikil o ta antsil ya sjokinik ta aʼtel (Proverbios 2:10-12, 16). Teme ay jich ya xkʼot ta jtojoltik yame skʼan te ya kakʼtik ta naʼel te testigootik yuʼun Jehová, te lekuk jtaleltik ya kakʼtik ta ilel sok te ma xchʼay ta koʼtantik te jkʼaxel ma lekuk te bin ya xlokʼ te kʼalal ay machʼa ya xjajch kakʼbeytik yil te ya jmulantike. Ya skʼan te jaʼ ya jkanantayxan jbatik kʼalal jmeloj koʼtantik-a sok maʼyuk yip koʼtantike, melel kʼalal jich ya kaʼiy jbatik yaniwan jkʼantik te ay machʼa ya yakʼ kiltik te ya skʼanotike. Ya xjuʼ jich ya xkʼot ta jtojoltik te mero ya jkʼantik te ay machʼa ya yakʼbotik yip koʼtantik te jich machʼauk ya kakʼtik te ya yakʼ ta ilel slekil yoʼtan ta jtojoltike. Teme ay jich ya xkʼot ta jtojoltik, jkʼanbeytik koltayel te Jehová sok te hermanoetik yuʼun maba ya jpastik te bin ya xjuʼ ya smakotik ta stael te premioe (kʼopona te sjun Salmo 34:18; Proverbios 13:20).

6. ¿Bin ya skʼan ya kichʼtik ta wenta kʼalal ya jtsatik bin ya jkʼasestik kʼajkʼal-a?

6 Swenta ya kakʼtik ta lajel te bin chopol ya skʼan te bakʼetalile, ya skʼan ya jpʼajtik spisil te bin ya yichʼ kʼasesel kʼajkʼal-a te ya yalbey skʼoplal te bin smakoj te yalel ta mulile. Jteb ma spisil te bin ya schajpanik ta swenta skʼasesel kʼajkʼal te negosioetik ya sjultes ta koʼtantik te namey lumetik Sodoma sok Gomorra (Judas 7). Te machʼatik ya swentainik te negosioetik-abi, ya yakʼik ta chʼuunel te snopjibal yuʼunik, ya yakʼik ta ilel te lek ta pasel spisil te bin smakoj te yalel ta mulil sok te maba ya kaʼiybeytik skʼuxul te yalel ta mulile. Jich yuʼun mame skʼan ya jmulantik biluk bin ya schajpan te balumilal, ya skʼan ya jtsajtaytik ta lek bin ya jkʼasestik kʼajkʼal-a yuʼun maba ya smakotik ta  stael te kuxlejalil ta sbajtʼelkʼinal te jaʼ jpremiotike (Proverbios 4:23).

AYUK SKʼUXUL KOʼTANTIK SOK SLEKIL KOʼTANTIK

7. ¿Bin kʼopetik ya xjuʼ xjajch ta kongregasion?

7 Jpisiltik jich ya kiltik te jaʼ jun bendision te ayotik ta lum yuʼun te Dios. Te snopel te sKʼop Dios ta tsoblejetik sok te talel kʼaxel ya jkoltay jbatik sok skʼuxul soknix yutsil koʼtantik ya yakʼ te ma xchʼay ta jsitik te jpremiotike. Jaʼukmeto te kʼalal ay jtebuk kʼop, ya xjuʼ te ma lek ya yaʼiy sbaik yuʼun te hermanoetik. Teme maba ya jchajpantik te kʼope, ya xjuʼ ya jkʼejtik ilinba ta koʼtantik (kʼopona te 1 Pedro 3:8, 9).

8, 9. 1) ¿Bin taleliletik ya skoltayotik ta stael te premio? 2) ¿Bin ya skoltayotik yuʼun lamaluk kʼinal ya kaʼiytik kʼalal jtul hermano ya yakʼ x-ilinotik?

8 ¿Bin ya xjuʼ ya jpastik yuʼun ma smakotik ta stael te jpremiotik te ilinba jkʼejojtik ta koʼtantike? Te Pablo jich la yalbey te colosaetik te akʼa spasike: «Ha yuʼun, haʼex te tsahbilex yuʼun Dios, te chʼultesbilex soc cʼuxultaybilex, lapahic te cʼuxultaywanej, lequil-oʼtanil, peqʼuel-oʼtanil, manso-oʼtanil, soc acʼa cuhchuc awuʼunic. Talel cʼaxel cuhchuc awuʼunic soc pasbeya abahic perdón teme ay ya xhahch cʼop awuʼun soc te yane [...]. Ta sba spisil ini, lapahic te cʼuxul-oʼtanil, te ha ya xchuc spisil te jun ya xcʼohtic ta mero smelelil» (Colosenses 3:12-14).

9 Te kʼuxul sok te lekil oʼtanil ya skoltayotik yuʼun talel kʼaxel ya jpasbey jbatik perdon. Jich bitʼil, teme jtul hermano ay bin la yal o la spas te kʼux la kaʼiytike, jpastik tulan ta sjultesel ta koʼtantik jayeb buelta te joʼotik ay bin kalojtik o jpasojtik te ay machʼa ilin kuʼuntik. Ta melel ya kaltik wokol ta swenta te skʼuxul sok te slekil yoʼtan te hermanoetik te spasojbotik perdon te banti chʼayemotike (kʼopona te sjun Eclesiastés 7:21, 22). Jaʼ bayalxan wokol ya kaltik ta swenta te slekil yoʼtan te Jesús te jun-nax yakʼoj te smelelil j-abatetik yuʼun Dios (Colosenses 3:15). Jun-nax Dios te kʼux ta koʼtantik, jun-nax te bin ya jpukbeytik skʼoplal sok jteb ma pajal te wokoliletik te ya xkʼax kuʼuntik ta jpisiltik. Teme kʼux ta koʼtantik te hermanoetik ya kakʼtik ta ilel slekil koʼtantik ta stojolik sok talel kʼaxel ya jpasbey jbatik perdon, ay bin ya jpastik swenta jun ya x-ayin te kongregasion sok jaʼ ya xbajtʼ ta koʼtantik stael te premio, jaʼ te kuxlejalile.

10, 11. 1) ¿Bin yuʼun ya xjuʼ ya yakʼotik ta chʼayel te bikʼtal-oʼtanile? 2) ¿Bin ya skʼan ya jpastik swenta maba ya smakotik ta stael te premio te bikʼtal-oʼtanile?

10 Te bikʼtal-oʼtanil ya xjuʼ ya smakotik ta stael te premioile. Te Biblia yichʼoj ejemploetik te ya yakʼ ta ilel te kʼax ma lek te bikʼtal-oʼtanile. Jich bitʼil, te Caín tal sbikʼtal yoʼtan ta stojol te yijtsʼin Abel te la smil yuʼune. Te Coré, Datán sok te Abiram la sbikʼtal oʼtantayik te Moisés te jich la skontrainik. Te ajwalil Saúl tal sbikʼtal yoʼtan ta stojol te David ta skaj te lek bintik yak ta lokʼel yuʼun te jich la skʼan la smil yuʼune. Jaʼ yuʼun ma chajpuk ya kaʼiytik te jich ya yal te Biblia: «Como te banti ay tiʼtiʼoʼtantaywanej soc tsaltamba, ay jinel tey a soc spisil bintic chopol ta pasel» (Santiago 3:16).

11 Teme ya jpastik tulan ta yakʼel ta ilel kʼuxul sok lekil oʼtanil maniwan ya xtal sbikʼtal koʼtantik ta stojol te yantike. Te sKʼop Dios jich ya yal: «Te cʼuxul-oʼtanil spisil ya xcuhch yuʼun, bayel yutsil yoʼtan; mayuc sbicʼtal yoʼtan» (1 Corintios 13:4). Swenta maba jbikʼtal-oʼtan ya xkʼootik ya skʼan ya jpastik tulan yuʼun jichnix ya jpastik pensar bitʼil te Jehová. Ya skʼan te kʼoemuk ta koʼtantik te spisil te kermanotaktik jun-nax bakʼet kʼoemik, jaʼ te kongregasion. Teme jich ya jnoptike, ya jpastik tulan yuʼun ya kaʼiytik ta koʼtantik te bin ya yaʼiyik te kermanotaktik, jich jaʼ yakotik ta spasel ini: «Teme ay junuc te ya xʼichʼot ta mucʼ, spisilic tseʼel yoʼtanic yuʼun» (1 Corintios 12:16-18, 26). Teme jiche, maba ya x-ayin sbikʼtal koʼtantik ta stojolik, tseʼel koʼtantik teme ay machʼatik ya staik bendision. Juluk ta koʼtantik te Jonatán te jaʼ snichʼan te ajwalil Saúl. Maba tal sbikʼtal yoʼtan kʼalal te Jehová jaʼ la stsa ta ajwalil te David te ma jaʼuk tsaot stukele. Te Jonatán la yakʼbey yil skʼuxul sok slekil yoʼtan te David, jaʼnix jich la yakʼbey yip yoʼtan sok la  skoltay (1 Samuel 23:16-18). ¿Yabal xjuʼ ya jkʼayinbeytik stalel?

JKOLTAYTIK TE JFAMILIATIK TA STAEL TE PREMIO

12. ¿Bin tsitsel te ya yakʼ te Biblia ya skoltay te jfamiliatik ta stael te premio?

12 Teme ya jchʼuuntik spasel ta jfamiliatik te bintik smelelil te ya xtojobteswanik te ayik ta Biblia ya x-ayin kuʼuntik lamalkʼinal sok tseʼel koʼtantik-a, jaʼnix jich ya skoltayotik ta stael te premio. Te jpuk-kʼop Pablo la yakʼ te tsitsel ini ta stojol te familiaetike: «Antsetic, acʼa abahic ta cuentahinel yuʼun te amamalalic, hich te bin utʼil ya scʼan pasel ta scuenta te Cajwaltique. Winiquetic, cʼux me xawaʼiy ta awoʼtanic te awihnamic, ma me ayuc slab awoʼtanic ta stojol. Al-nichʼanetic, chʼuhumbeyahic spisil smandar te ameʼatatic, yuʼun ha lec yoʼtan yuʼun te Cajwaltique. Haʼex smeʼstatex, ma me xawacʼ ilinuc yoʼtan te awal anichʼanic, scuenta yuʼun ma ba ya xlaj yutsil yoʼtanic a» (Colosenses 3:18-21). Ta melel, ya jnaʼtik te jich ya ata ta ilel te yato xtuun yuʼun te mamlaliletik, inamiletik sok te alnichʼanetik te tsitsel-abi.

13. ¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya stijbey yoʼtan smamlal jtul hermana yuʼun ya skʼan ya x-och ta j-abat yuʼun Dios?

13 Jnop kaʼiytik te ay jtul hermana te ma Testigouk te smamlal jich ya yaʼiy te ma xkʼuxultayot ta lek yuʼun. ¿Jaʼbal ya xlekub stalel te smamlal teme ya sten ta kʼope? Manchukme ya xjuʼ yuʼun te hermana te ya spas te smamlal te bin ya skʼan yoʼtane, ¿yabal xjuʼ yuʼun stijbeyel yoʼtan yuʼun ya skʼan ya x-abatin ta stojol te Jehovae? Maniwan jichuk. Yan stukel teme ya yichʼ ta mukʼ jich bitʼil jolol ta familia, lek bin ya xkʼot ta lokʼel yuʼun. Ya x-ayin lamalkʼinal ta sfamilia, ya yakʼ ta albeyel yutsil skʼoplal te Jehová sok ya xjuʼ ya stijbey yoʼtan te smamlal yuʼun ya skʼan ya x-abatin ta stojol te Diose.  Teme jich kʼot ta pasel ya xjuʼ te schebalik ya staik te premio (kʼopona te 1 Pedro 3:1, 2).

14. ¿Bin ya skʼan ya spas jtul hermano teme ma x-ichʼot ta mukʼ ya yaʼiy yuʼun te yiname?

14 Ta ora ini jnop kaʼiytik te jtul hermano jich ya yaʼiy te ma x-ichʼot ta mukʼ yuʼun te yinam te ma Testigouke. ¿Jichbal ya x-ichʼot ta mukʼ teme tulan ya skʼopon te yinam yuʼun ya yakʼbey yil machʼa ya spas mantal ta na? Ta melel maʼuk. Te Jehová ya skʼan te jaʼ ya snopbey stalel te Jesús sok te ya yakʼbey yil skʼuxul yoʼtan te yiname (Efesios 5:23). Te Cristo sok skʼuxul yoʼtan ya swentain te kongregasion sok ya snaʼ smaliyel (Lucas 9:46-48). Te j-abat yuʼun Dios te ya skʼayinbey stalel te Jesús ya xjuʼ ya stijbey yoʼtan te yinam yuʼun ya skʼan ya x-och ta j-abat yuʼun Dios.

15. ¿Bin-utʼil ya yakʼbey yil yinam te j-abat yuʼun Dios te kʼux ta yoʼtane?

15 Te Biblia jich ya yalbey te mamlaliletike: «Winiquetic, cʼux me xawaʼiy ta awoʼtanic te awihnamic, ma me ayuc slab awoʼtanic ta stojol» (Colosenses 3:19). Te j-abat yuʼun Dios te kʼux ta yoʼtan te yiname ya yakʼbey yil te ya yichʼ ta mukʼ te kʼalal ya schʼam yaʼiy bin ya snop sok te kʼalal ya yakʼbey yil te ay skʼoplal ta yoʼtan te bin ya yale (1 Pedro 3:7). Manchukme ma xjuʼ te spisil ya schʼuun spasel te bin ya yal te yiname, jaʼ lekxan bin ya sta ta nopel teme ya sjojkʼoybey bin ya snop-euk (Proverbios 15:22). Te winik te kʼux ta yoʼtan te yiname maba ya suj te ya x-ichʼot ta mukʼ yuʼun, lek bin ya spas ta stojol yuʼun jich ya xlokʼ ta yoʼtan te yinam te ya x-ichʼot ta mukʼ yuʼune. Kʼalal te j-abat yuʼun Dios kʼux ta yoʼtan te yinam sok te snichʼnabe jich tseʼelxan yoʼtan ya x-abatinik ta stojol Jehová sok jich ya staik te premio, jaʼ te kuxlejalile.

¿Bin ya xjuʼ ya jpastik yuʼun maba ya smakotik te kʼopetik ta familia ta stael te premioe? (Ilawil te parrafo 13 kʼalal ta 15).

ACHʼIX KEREM MAME AYUK BIN YA SMAKAT TA STAEL TE PREMIO

16, 17. Teme achʼix keremat, ¿bin ya xjuʼ ya apas yuʼun ma jkʼaxeluk ya yutsʼinbat awoʼtan te bin ya spasik ta atojol te ameʼ atate?

16 Jichniwan te jchʼiel achʼix keremat te la awichʼ chʼitesel ta skʼop Dios yuʼun te ameʼ atat te jich ya awaʼiy te ma xkʼot ta yoʼtanik te bin ya akʼan ya apas sok te jkʼaxel maba ya yakʼat ta libre. Ta swenta te ya yutsʼinbat awoʼtan te bin ya snop te ameʼ atat ta atojol yaniwan xjajch anaʼulan teme ta melel jaʼnix lek-a te ya x-abatinat ta stojol te Jehová. Jaʼukmeto teme ya awijkʼitay te Jehová, ya awil te maʼyuk machʼa kʼuxatxan ta yoʼtan bitʼil te ameʼ atat sok te hermanoetik ta kongregasion.

17 Puersa ya skʼan te ya kichʼtik tojobtesel yuʼun te jmeʼ jtatike. Nopa awaʼiy te maba ya awichʼ tojobtesel yuʼun te ameʼ atate, ¿mabal yakuk ajojkʼoybey aba teme ta melel kʼuxat ta yoʼtanike? (Hebreos 12:8). Jaʼukmeto te bin maba ya amulane jaʼniwan te bin-utʼil ya awichʼ tojobtesele. Mame jaʼuk ya xbajtʼ ta awoʼtan bin-utʼil ya awichʼ te tojobtesele, pasa tulan yuʼun ya xkʼot ta awoʼtan te ayniwan swentail bin yuʼun jich ya awichʼ tojobtesele. Jaʼ yuʼun, mame orauk ya x-ilinat sok koma aba teme ay bin ya akʼan ya apase. Te Biblia ya yal ta stojol te machʼa ay bin ya snaʼ sok ay spʼijil, lamal yoʼtan sok ma orauk ya x-ilin (Proverbios 17:27). Pasa tulan te jich atalel ya xkʼoat te sok slamalil awoʼtan ya achʼuun te tojobtesel sok te ma jaʼuk ya xbajtʼ ta awoʼtan bin-utʼil ya awichʼ akʼbeyele (Proverbios 1:8). Lek awiloj te kʼux ta yoʼtanik Jehová te ameʼ atate, melel ya skoltayat ta stael te premio, jaʼ te kuxlejalile.

18. ¿Bin yuʼun te jaʼat alokʼesoj aba ta awoʼtan te ma xchʼay ta asit te premioe?

18 Ta jpisiltik ay ta jwentatik stael jun tʼujbil premio, jaʼ te kuxlejalil ta chʼulchan o te kuxlejalil ta sbajtʼelkʼinal liʼ ta Nichimal Kʼinal ta Balumilal. Yananix xkʼot ta pasel te bin yakotik ta smaliyele, melel jaʼnix te Jpaswanej te jich yaloje, jich ya yal ta swenta te kuxlejalil ta Nichimal Kʼinal: «Ya xnaʼbot sba te Jehová ta spahmal qʼuinal» (Isaías 11:9). Spisil te machʼatik ya xkuxinik ta Nichimal Kʼinal ya yichʼik nojptesel yuʼun te Diose. Ta melel ma tojoluknax te ya jpastik tulan ta stael te premio. Jaʼ yuʼun mame xchʼay ta jsitik spisil te bin yaloj ta jamal te Jehová te ya spase. Mame ayuk bin ya smakotik ta stael te premioe.