Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Hermanoetik te awichʼoj awaʼtelik, nopbeyaik stalel te Timoteo

Hermanoetik te awichʼoj awaʼtelik, nopbeyaik stalel te Timoteo

TE JUNABEY bayal ta mil testigoetik yuʼun Jehová ta swolol Balumilal la yichʼ yaʼtelik ta anciano sok ta siervo ministerial. Teme jich kʼot ta atojole, ya jnaʼtik te kʼax tseʼel awoʼtan yuʼun te yachʼil aʼtelil la awichʼe.

Jaʼukmeto stalelnanix-a te yaniwan xiwat jtebuk yuʼune. Jtul anciano te keremto te Jason sbiil jich ya yal: «Kʼalal la kichʼ kaʼtel, la jkuy te ma xjuʼ kuʼun spasel spisil te bin smakoj te aʼtele». Te Moisés sok te Jeremías jichnix la yaʼiyik-euk te ma xjuʼ ya spasik te aʼtelil akʼbotik yuʼun te Jehová (Éxodo 4:10; Jeremías 1:6). Jaxan te jaʼate, ¿jichbal awaʼiyoj aba? ¿Bin ya xjuʼ ya apas swenta ya atsal te bin yaʼiyel ya awaʼiy aba sok te lekuk ya apasxan bael te awaʼtel ta jujun kʼajkʼal? Kiltik te ejemplo la yakʼ te Timoteo (Hechos 16:1-3).

TʼUNA TE LEKIL EJEMPLO YUʼUN TE TIMOTEO

Ayniwan 20 yaʼbilal-a te Timoteo kʼalal ikʼot yuʼun te Pablo ta sbeentayel nasionetik ta scholel skʼop Dios. Jichniwan la yaʼiy sba ta sjajchibal te ma xjuʼ yuʼun spasel te aʼtele sok wokolniwan la yaʼiy te ya x-och spas te yachʼil aʼtelil ta kongregasion (1 Timoteo 4:11, 12; 2 Timoteo 1:1, 2, 7). Pero lajuneb jaʼbil ta patil jich la yal te Pablo ta stojol te kongregasion yuʼun Filipos: «Teme hich ya scʼan te Cajwaltic Jesús, ya jticombeyex tal ta ora te Timoteo, [...] como mayuc yan machʼa hich pajal coʼtan soc» (Filipenses 2:19, 20).

¿Bin-utʼil-a te kʼot ta lekil anciano te Timoteo? Kiltik wakchajp bin ya xjuʼ ya anop ta swenta te lekil ejemplo la yakʼe.

1. Ay skʼoplal ta yoʼtan te yantike. Te Pablo la yalbey te hermanoetik ta Filipos te mero ay skʼoplalik ta yoʼtan te Timoteo (Filipenses 2:20). Ta melel te Timoteo ay bayal skʼoplal ta yoʼtan te yantik. Yoʼtanuk te ya stulantesbey schʼuunel yoʼtanik sok biluk bin ya spas ta stojolik, manchukme ay wokol ta pasel.

Te William te kʼaxemix 20 jaʼbil yochel ta anciano sok te ya yakʼ lekil ejemplo, jich ya yal ta stojol te machʼa yichʼbeltonax yaʼtel ta kongregasion: «Ayukme yutsil awoʼtan ta stojol te hermanoetik. Pasa tulan ta yilel bin koltayel ya skʼanik, mame jaʼuknax ya xbajtʼ ta awoʼtan yilel te bin ya yichʼ chapel ta kongregasion». Jich yuʼun mame jichukat bitʼil jtul chofer yuʼun autobus te jaʼ bayalxan skʼoplal ta yoʼtan te ora ya xkʼot te banti ya yichʼ makel karro, te ma jaʼuk ay skʼoplal ta yoʼtan te ants winiketike.

2. Jaʼ nail la yakʼ ta skuxlejal spasbeyel yaʼtel te Jehová. Patil te la yakʼ ta naʼel te Pablo bin yilel stalel te Timoteo, jich la yal: «Como spisilic ya slehic bin ya scʼan yoʼtanic stuquelic, ma haʼuc te bin ya scʼan yoʼtan te Cristo Jesús» (Filipenses 2:21). Te Pablo ay bin la sta ta ilel ta stojol te hermanoetik ta Roma te jaʼ banti la stsʼibay te kʼopetik-abi, la yil te jaʼ baemxan ta yoʼtanik spasel te bin swenta skuxlejalik. Jich yilel te tikʼ ya yaʼiyik-a te jtebnax ya x-abatinik ta stojol te Diose. Pero te Timoteo ma jichuk stukel. Kʼalal ya yil te ya xjuʼ x-aʼtejxan ta scholel skʼop Dios, jichnix stalel ya yakʼ ta ilel bitʼil te j-alwanej Isaías te la yal: «Liʼ ayon, ticonawon bahel» (Isaías 6:8).

¿Bin ya xjuʼ ya apas swenta lek ya xlokʼ te awaʼtel ta ana soknix te aʼteliletik ta stojol Jehová? Ta sbabial, ayukme ta awoʼtan te bintik tulanikxan skʼoplal. Te Pablo la yal te ya skʼan ya jnaʼtik bintik tulanikxan skʼoplal te ya skʼan ya jpastike (Filipenses 1:10). Jaʼukme tulanxan skʼoplal awuʼun spasel te bin tulanxan skʼoplal ya yil te Diose. Ta schebal, mame jkʼaxeluk makalat ta aʼtel. Mame xa apas te bin ya xchʼaybat atiempo sok te maʼyuk awip ya xjilat yuʼune. Te Pablo jich la stsits te Timoteo: «Ahnan loqʼuel ta stojol te bin ya smulan spasel sbaqʼuetal te achʼix-queremetic, tʼuna te bin stojil  ta pasel, te schʼuhunel-oʼtanil, scʼuxul-oʼtanil soc lamal qʼuinal» (2 Timoteo 2:22).

3. Tulan aʼtej ta stojol Jehová. Te Pablo jich la sjultesbey ta yoʼtan te filipoetik: «Anaʼojic bin utʼil ay te lec stalel te Timoteo, ha te la sjoquinon ta aʼtel ta scuenta te lec yachʼil cʼop hich te bin utʼil jtuhl querem soc stat» (Filipenses 2:22). Te Timoteo ma chʼajil keremuk. Tulan aʼtej sok te Pablo, jich la stsakxan yip te bitʼil yamigoinej sbaik.

Ta ora ini ay bayal aʼtelil ta organisasion yuʼun te Diose, leknaxme ya awaʼiy aba yuʼun te bin ya apas sok nopolxan ya awaʼiy aba ta stojol te hermanoetike. Jaʼ yuʼun akʼa ta awoʼtan te spisiluk-ora jaʼ baem ta awoʼtan spasel te yaʼtel te Kajwaltike (1 Corintios 15:58).

4. La spas ta skuxlejal te bin akʼbot snope. Te Pablo jich la stsʼibaybey bael te Timoteo: «Te haʼate atʼunoj te nohptesel cuʼun, te bin yilel jtalel, te bin jnopoj ya jpas, te schʼuhunel coʼtan, te scʼuxul coʼtan, te ya xcuhch cuʼun spisil» (2 Timoteo 3:10). Jich bitʼil la spas ta skuxlejal te Timoteo te bin la snope, chapal kʼot yuʼun ya x-akʼbotxan aʼteliletik te mukʼxan skʼoplale (1 Corintios 4:17).

¿Aybal jtul hermano te yijuben ta lek schʼuunel yoʼtan te kʼoem ta jtojobteswanej awuʼune? Teme maʼyuke, ¿bin yuʼun ma xa ale jtuluk? Te Tom te ayix jaʼbil yochel ta anciano, jich ya xjul ta yoʼtan: «Ay jtul hermano te pʼijuben ta lek te bayal jkʼoplal kʼoon ta yoʼtan sok te kʼot ta jmaestro. Jteb ma spisiluk-ora ya jkʼanbey koltayel sok ya jpas tulan ta spasel te tsitsel ya yakʼbone. Jich la kaʼiy te chapalonxan kʼoon yuʼun ta spasel te aʼtele».

5. Ma la skom sba ta aʼtel ta stojol Dios. Te Pablo jich la stijbey yoʼtan te Timoteo: «Pasa tulan ta slecubtesel acuxlejal ta stojol Dios» (1 Timoteo 4:7). Te machʼa ya yaʼiy tsaltamba ta animal ya skʼan te ay machʼa ya xnojptesot yuʼun, pero jaʼnix jich ya skʼan te ya spas tulan ta stukelnix. Te Pablo jich la yalbey te Timoteo: «Aʼtelina yilel te Shun Dios, soc aʼtelina tsitsaw soc pʼijubteswanej [...]. Aʼtelina spasticlanel ini; ha me xbaht ta awoʼtan, scuenta yuʼun hich me ya xchicnaj ta comonsitil a te behbe yac ta huʼel awuʼune» (1 Timoteo 4:13-15).

Jaʼnixme jich ya xjuʼ ya alekubtesxan te awaʼtele. Mame xkejchajat ta yakʼbeyelxan yipal ta swenta skʼop Dios. Pasa tulan ta snaʼel te bin yachʼil ya yal tal te organisasion te ya skʼan pasel. Mame xa akuy te anaʼojix spisil te ma puersauk ya achajpan abaixe. Mame xa akuy te jich bitʼil pʼijubenatix ta lek ma puersaukix ya alokʼes tiempo yuʼun ya awil ta lek ta junetik kuʼuntik bin-utʼil ya skʼan pasel te bin ya awil o ya achajpan ta kongregasion. Jichnix bitʼil te Timoteo, tsajtaya aba sok tsajtaya te bin ya awakʼ ta nopele (1 Timoteo 4:16).

6. La yakʼ sba ta tojobtesel yuʼun te schʼul espiritu te Jehová. Te Pablo la stsits te Timoteo te akʼa skanantay «ta scuenta te Chʼul Espíritu» te aʼtel akʼbot ta stojol Dios (2 Timoteo 1:14). Swenta ya skanantay te yaʼtel ta stojol Jehová, ya skʼan ya yakʼ sba ta tojobtesel yuʼun te chʼul espiritu.

Te Donald te nameyix yochel ta anciano ya yal: «Te hermanoetik te yichʼoj yaʼtelik ta kongregasion ya skʼan ayuk skʼoplal ta yoʼtanik sok te ya skanantayik te bitʼil jun ayik sok te Diose. Jich ya staxan bael yip yoʼtanik. Teme ya skʼanik chʼul espiritu sok ya spasik tulan ta yakʼel ta ilel ta skuxlejalik te sit ya yakʼ te chʼul espiritu, jaʼ bendision ya xkʼotik ta stojol te hermanoetike» (Salmo 84:7; 1 Pedro 4:11).

MUKʼUKME SKʼOPLAL TA AWOʼTAN TE AWAʼTELE

Kʼax tʼujbil ta ilel te bayal hermanoetik te achʼtonax la yichʼ yaʼtelik ta kongregasion jich bitʼil te jaʼate yak ta lekubel yaʼtelik ta stojol Jehová. Te Jason te la kalbeytik skʼoplal ta sjajchibale, jich ya yal: «Te jayeb tiempo ayon ta anciano bayal bin jnopoj sok jich ya kaʼiy jba te ya xjuʼix kuʼun spasel te aʼtele. Ya jmulanbey yutsil te kaʼtele sok jaʼ mukʼul majtʼanil ya kil te jtaoje».

Jaxan te jaʼate, ¿yabal apas tulan swenta ya xlekubxan te awaʼtel ta stojol Jehová? Akʼa ta awoʼtan te ya anopbey stalel te Timoteo. Jichme ya xkʼoat ta bendision-euk ta stojol te lum yuʼun te Jehová.