Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te J-ilkʼinal ta toyol (te ya yichʼ nopel)  |  Febrero yuʼun 2017

Te bintik ya sjojkʼoyik te machʼatik ya skʼopon te june

Te bintik ya sjojkʼoyik te machʼatik ya skʼopon te june

Te jpuk-kʼop Pablo la stsʼibay te maba ya yakʼ Jehová te ya kichʼtik tsajel te bantito kʼalal ma xjuʼ kuʼuntike (1 Corintios 10:13). ¿Yabal skʼan ya yal-abi te nail ya yil Jehová bantito kʼalal ya xkujch kuʼuntik, tey-abi ya stsa bintik tsajel ya yakʼ jsitintaytike?

Teme smelelil-abi, ¿binwan-utʼil ya yutsʼin koʼtantik? Kiltik jun ejemplo. Te snichʼan jtul hermano la smil sba. Jkʼaxel lajem ya yaʼiy sba yuʼun te hermano. Jajch sjojkʼoybey sba teme snaʼojix-a te Jehová te bin kʼot ta pasele sok teme snaʼojix-a te ya xbajtʼ kujchuk yuʼun sok te yinam te wokolil la staike. Mel-oʼtantik sba te bitʼil ay bayalotik machʼa ya xbajtʼ jtatik tulan wokoliletik-euk ta kʼajkʼal ini. Jaʼukmeto ¿yabal xjuʼ ya kaltik te jaʼ swentainoj Jehová spisil te bin ya xkʼot ta jtojoltike?

Teme ya kilbeytik skʼoplal te 1 Corintios 10:13, ya jtatik ta ilel te maba ya yakʼ ta nopel te Biblia te nail ya yil Jehová bantito kʼalal ya xkujch kuʼuntik sok tey-abi ya stsa bintik tsajel ya jsitintaytik. Kiltik chanchajp te bin yuʼun jich ya kaltike.

Te sbabial te bin yuʼune, jaʼ te bitʼil te Jehová la yakʼbey te ants winiketik te jaʼiknix ya staik ta nopel te bin ya spasik ta skuxlejalike. Te Jehová ya skʼan te joʼotiknix ya jtatik ta nopel te bin ya jkʼan ya jpastike (Deuteronomio 30:19, 20; Josué 24:15). Teme lek ya yil Jehová te bin ya jtatik ta nopele, ya xjuʼ ya smukʼulin koʼtantik te ya stojobtesotike (Proverbios 16:9). Jaʼukmeto teme maba lek te bin ya jtatik ta nopel spasele, yame jtatik wokol yuʼun (Gálatas 6:7). Teme jaʼnix Jehová te machʼa ya stsa te bintik tsajel ya xkʼax kuʼuntike, ¿yabal xjuʼ ya kaltik te libre ayotik ta stsael te bin ya jkʼan ya jpastike?

Te schebal te bin yuʼune, jaʼ te bitʼil te Jehová maba ya yakʼ xkolotik ta swenta te bin «ajcʼ nax te jich ya xcʼot» ta pasel ta jtojoltik o te ma jichuk maliybil kuʼuntike (Eclesiastés 9:11XCD). Ayniwan te machʼa ya sta tulan wokol ta skaj te ayin ta jun lugar sok ta yorail te kʼalal ma naʼbiluk te bin ya xkʼot ta pasel tey-ae. Te Jesús la yalbey skʼoplal te wokolil la staik waxaklajuntul te lajik ta tenel kʼalal jin koel jun toyol tsʼajkʼ ta stojolik. Te Jesús jamal la yal te ma jaʼuk smul Dios te la staik lajel te ants winiketik-abi (Lucas 13:1-5). Ma stojiluk te ya jnoptik te ya stsa Dios machʼa kuxul ya xjil o machʼa ya xlaj kʼalal mato xkʼot ta pasel jun wokolil.

Te yoxebal te bin yuʼune, jaʼ te bitʼil ta jujuntul ya skʼan te ya kakʼtik ta ilel te jun koʼtan ya kakʼ jbatik ta stojol Jehová. Te Satanás la yal te jaʼnaxlaj ya x-abatinotik ta stojol Jehová ta skaj te ay bin ya yakʼbotike, sok te maba jun koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol Jehová teme ya jsitintaytik tsajel (Job 1:9-11; 2:4; Apocalipsis 12:10). Teme ya yakʼ xkolotik Jehová ta swenta chaʼoxchajp tsajel, jich kʼoem te ay rason yuʼun te Satanase.

Te schanebal te bin yuʼune, jaʼ te maba ya skʼan ya snaʼ spisil te bin ya xkʼot ta pasel ta pajel chaʼbej te Jehová ta jtojoltike. Ta melel te yakuk skʼane, ya xjuʼ ya snaʼ te bin ya xkʼot ta pasele (Isaías 46:10). Jaʼukmeto te Biblia ya yal te ay bintik ya xkʼot ta pasel ta pajel chaʼbej te ma skʼan ya snaʼ te Jehová (Génesis 18:20, 21; 22:12). ¿Bin yuʼun? Melel jkʼuxul-oʼtanil stukel sok toj yoʼtan, sok ya yichʼ ta mukʼ te bitʼil libre ayotik ta stael ta nopel te bin ya jpastik ta jkuxlejaltike (Deuteronomio 32:4; 2 Corintios 3:17).

Jich yuʼun, ¿bin la skʼan la yal te Pablo te kʼalal la yal te maba ya yakʼ Jehová te ya kichʼtik tsajel te bantito kʼalal ma xjuʼ kuʼuntike? Te kʼalal jich la yal, te Pablo jaʼ la yalbey skʼoplal te bin-utʼil ya skoltayotik te Jehová te kʼalal ayotik ta wokolil, ma jaʼuk te bin ya spas ta nail te kʼalal mato ayotik ta wokele. Teme ya smukʼulin koʼtantik te Jehová, ya skoltayotik yuʼun ya xkujch kuʼuntik biluk wokolil te ya xtal ta jtojoltike (Salmo 55:22). Kiltik cheb skʼoplal bin yuʼun te Pablo juʼ yuʼun la yal te maba ya yakʼ Jehová te ya kichʼtik tsajel te bantito kʼalal ma xjuʼ kuʼuntike.

Te sbabial te bin yuʼun jich la yal te Pabloe, jaʼ yuʼun biluk wokolil ya jtatike jich «ya xcʼoht ta scuenta spisil ants-winiquetic». Jaʼ-abi ya skʼan ya yal te jich stalel te ya jtatik wokolil ta balumilal ini te wentainbil yuʼun te Satanase. Jpisiltik yananix jtatik tulan wokoliletik o ay ya xkʼax ta jtojoltik te bin kʼax tulanxane. Jaʼukmeto teme ya smukʼulin koʼtantik Jehová, ya xjuʼ xkujch kuʼuntik te tsajel sok ya xjuʼ jun koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol te Diose (1 Pedro 5:8, 9). Cheʼoxeb  versiculo ta nail yuʼun te 1 Corintios 10:13, te Pablo la yalbey skʼoplal cheʼoxeb tsajel te la staik te israeletik ta jochol takin kʼinal (1 Corintios 10:6-11). Te israeletik te la yakʼ smukʼul yoʼtanik ta stojol Jehová kujch yuʼunik te wokoliletike. Jaʼukmeto te machʼatik ma la yakʼ smukʼul yoʼtanik ta stojole la skʼaxuntaybeyik skʼop sok maba jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol.

Te schebal te bin yuʼun jich la yal te Pabloe, jaʼ yuʼun te «stalel jun yoʼtan ta jtojoltic te Diose». ¿Bin ya skʼan ya yal-abi? Teme ya jnop kaʼiytik bin-utʼil skanantayoj Jehová ta spisil-ora te j-abatetik yuʼune, ya jtatik ta ilel te jun yoʼtan yakʼoj sba ta stojolik sok te ya skoltay «te machʼatic cʼux ya xʼaʼiyot ta yoʼtan» sok «ya schʼuhunic spasel te mandariletic yuʼune» (Deuteronomio 7:9). Jaʼnix jich te Jehová spisil-ora ya skʼotes ta pasel te bin jamal yaloj te ya spase (Josué 23:14). Jich yuʼun ay cheb te bin ya xjuʼ schʼuun ta lek te koʼtantike. Ta sbabial, jaʼ te maba ya yakʼ Jehová te ya xkʼax kuʼuntik tulan tsajel te ma xkujch kuʼuntike. Ta schebal, te Jehová ya yakʼ te bin-utʼil ya xjuʼ xlokʼotik ta stojol te tsajel.

Te Jehová «ya smucʼubtes qʼuinal caʼiytic ta spisil te jwocoltic».

¿Bin-utʼil te Jehová ya yakʼ te ya xjuʼ xlokʼotik ta stojol te tsajel teme ya kakʼ smukʼul koʼtantik ta stojole? Melelnix-a te ya xjuʼ yuʼun Jehová te ya stupʼ te jwokoltik o te tsajele, jaʼukmeto te Pablo la yal ta swenta Jehová te ya yakʼ te bin-utʼil ya xjuʼ xlokʼotik ta stojol te tsajel swenta ya xjuʼ xkujch kuʼuntik. Jaʼ-abi ya yakʼ jnoptik te bayal buelta te Jehová ya yakʼ te bin-utʼil ya xjuʼ xlokʼotik ta stojol te tsajel kʼalal ya yakʼbotik kiptik swenta jun koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol. Te Jehová bayal ta chajp te bin-utʼil ya yakʼbotik kiptik. Kiltik chaʼoxchajpuk.

  • Te Jehová «ya smucʼubtes qʼuinal caʼiytic ta spisil te jwocoltic» (2 Corintios 1:3, 4). Ya xjuʼ ya slamantes te bin ya jnop ta koʼtantik sok te bin yaʼiyel ya kaʼiy jbatik ta swenta te Biblia, te schʼul espiritu sok ta swenta te j-abat te jun yoʼtane (Mateo 24:45; Juan 14:16; Romanos 15:4).

  • Te Jehová ya xjuʼ ya stojobtesotik ta swenta te schʼul espiritu (Juan 14:26). Te schʼul espiritu te Jehová ya xjuʼ ya skoltayotik yuʼun ya xjul ta koʼtantik te bintik ya yal te Biblia sok te bintik smelelil te ya xtojobteswan te ya skoltayotik ta stael ta nopel ta lek te bin ya jpastike.

  • Te Jehová ya xjuʼ ya stuuntes te chʼul-abatetik yuʼun swenta ya skoltayotik (Hebreos 1:14).

  • Te Jehová ya xjuʼ ya stuuntes te hermanoetik swenta ya skoltayotik. Ya xjuʼ ya yakʼbotik yip koʼtantik te kʼalal ay bin lek ya spasik ta jtojoltik sok te kʼalal ya smukʼubtesbotik kʼinal kaʼiytik (Colosenses 4:11).

Ta swenta spisil te bin la kiltikixe, ¿bin ya jnoptik ta swenta te bin la yal te Pablo ta 1 Corintios 10:13? Te maba ya stsa Jehová bintik tsajel ya jsitintaytike. Jaʼnix jich ya jnoptik teme ya kakʼ smukʼul koʼtantik ta stojol Jehová, ya xkujch kuʼuntik biluk wokolil te ya jtatike. Te Jehová spisil-ora ya yakʼ te bin-utʼil ya xjuʼ xlokʼotik ta stojol te tsajele, yuʼun jich spisil-ora jun koʼtan ya kakʼ jbatik ta stojol.