Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te J-ilkʼinal ta toyol (te ya yichʼ nopel)  |  Abril yuʼun 2017

Teme ya awakʼ akʼop ta stojol Dios, kʼotesa ta pasel

Teme ya awakʼ akʼop ta stojol Dios, kʼotesa ta pasel

«Ya me ac’ohtes ta pasel te bin awaloj ta jamal ta stojol Dios» (MATEO 5:33).

KʼAYOJIL 63 SOK 59

1. 1) ¿Bin-a te pajal la spas ta skuxlejalik te Jefté sok te Anae? (Ilawil te lokʼomba ta sjajchibal te articulo). 2) ¿Bin jojkʼoyeletik ya kakʼbeytik sujtib ta articulo ini?

TE Jefté jaʼ jtul jwolwanej te ay yip yoʼtan sok jaʼ soldado te ma xiwe. Te Ana jaʼ jtul ants te pekʼel yoʼtan te ya skanantay te smamlal sok te ya yil ta lek te snae. Te Jefté sok te Ana ay bin cheb pajal la spasik ta skuxlejalik. Schebalik la yichʼik ta mukʼ te Jehová sok la yakʼ skʼopik ta stojol sok jun yoʼtan la skʼotesik ta pasel. Jaʼ lekil ejemploetik ta swenta te machʼatik ya yakʼ skʼopik ta stojol Jehová ta ora ini. Jaʼukmeto, ¿bin ya skʼan ya yal te ya kakʼ jkʼoptike? ¿Bin yuʼun te ma biluknax-a te ya kakʼ jkʼoptik ta stojol te Diose? ¿Bin ya yakʼ jnoptik te ejemplo yuʼun te Jefté sok te Anae? Ta articulo ini ya kakʼbeytik sujtib te jojkʼoyeletik-abi.

2, 3. 1) ¿Bin ya skʼan ya yal te ya kakʼ jkʼoptike? 2) ¿Bin ya yal te Biblia ta swenta te yakʼel jkʼoptik ta stojol te Diose?

2 Te Biblia ya yal ta swenta te yakʼel jkʼoptik te jaʼ te kʼalal ay bin ya kalbeytik ta jamal te Dios te ya jpastike. Jich bitʼil, ya xjuʼ ya kalbeytik ta jamal te Jehová te ay bin ya jpastik ta stojol, te ya kakʼbeytik smajtʼan, te ya xjajch jpastik aʼtelil ta stojol te mukʼ skʼoplal o te ay bin ya jpʼajtike. Te kʼalal ya kakʼ jkʼoptik joʼotiknix ya xlokʼ ta  koʼtantik, maʼyuk machʼa ya sujotik ta spasel. Jich yuʼun teme ya kakʼ jkʼoptik ya skʼan te ma xchʼay ta koʼtantik te jich ya yil te Jehová te ay bin la kaltik ta jamal ta stojol te ya skʼan ya kichʼtik ta mukʼ sok te ya jkʼotestik ta pasele. Kʼalal te Biblia ya yalbey skʼoplal te yakʼel jkʼoptike, ay jaʼ ya yalbey skʼoplal te ay machʼa ya yal ta jamal teme ay bin ya spas o maʼuke (Génesis 14:22, 23; Hebreos 6:16, 17). ¿Jayebto skʼoplal ya skʼan ya kiltik te yakʼel jkʼoptik ta stojol Dios jich bitʼil ya yal te Bibliae?

3 Te ley yuʼun Moisés ya yal teme ay machʼa ya yakʼ skʼop ta stojol Dios ya skʼan te ya skʼotes ta pasele. Jich ya yal: «Ya me spas spisil te bin yaloje» (Números 30:2). Ta patil te ajwalil Salomón jich la stsʼibay: «Teme ay bin yac awal ta stojol Dios, ma me xhalajat ta spasel, como ma smulan te machʼa ma snaʼ qʼuinal. Pasa te bin awaloje» (Eclesiastés 5:4). Te Jesús la yakʼ ta nopel te ma biluknax-a te yakʼel jkʼoptik ta stojol te Diose, melel jich la yal: «Ma me xacʼaxuntay te bin awaloj ta jamal, ya me acʼohtes ta pasel te bin awaloj ta jamal ta stojol Dios» (Mateo 5:33).

4. 1) ¿Bin yuʼun te ma biluknax-a te ya kakʼ jkʼoptik ta stojol te Diose? 2) ¿Bin ya xbajtʼ jnoptik ta swenta te ejemplo te la yakʼik ta ilel te Jefté sok te Anae?

4 Ta melel, chikan ta ilel te ya skʼan te ma biluknax ya kiltik te kʼalal ay bin ya kaltik ta jamal ta stojol Jehová te ya jpastike. Teme ya jkʼotestik ta pasel o teme maʼuke ya xjuʼ ya yakʼ te ya xlekub o te ya xjin te bitʼil kamigoinej jbatik sok te Diose. Jich jamal la yakʼ ta naʼel te Davide. La sjojkʼoy: «¿Machʼa ya xhuʼ ya xmo bahel ta wits yuʼun Jehová?». Patil la yal te jaʼnax ya yikʼ Jehová te machʼa «mayuc bin yaloj ta jamal ta lot» (Salmo 24:3, 4). ¿Bin la yalik ta jamal te ya spasik ta stojol Dios te Jefté sok te Anae? ¿Kʼunbal la yaʼiyik skʼotesel ta pasel te bin jamal la yalik te ya spasike?

LA SKʼOTESIK TA PASEL TE BIN JAMAL LA YALBEYIK TE DIOS TE YA SPASIKE

5. ¿Bin la yal ta jamal te ya spas te Jefté, sok bin kʼot ta pasel?

5 Te Jefté ay bin la yalbey ta jamal te Jehová te kʼalal ya xbajtʼ yakʼbey guerra te amonetik te jaʼ skontratak te Diose (Jueces 10:7-9). Kʼalal te Jefté la yalbey bayal wokol te Jehová te yakuk xkoltayot ta stsalel te amonetike, jich la yalbey ta jamal: «Teme yac awaʼbon ta jcʼab te amonetic, machʼayuc a te ya xlocʼ tal stahon ta stiʼil jna te cʼalal ya suhton tal ta tsalel te amonetic, yuʼun Jehová ya xcʼoht». ¿Bin kʼot ta pasel? Aʼiybot skʼop yuʼun Dios te Jefté, jich juʼ la stsal te skontratake. Kʼalal te Jefté sujt talel ta sna lokʼ ta tael yuʼun te yantsil nichʼan te kʼax kʼux ta yoʼtane. Te achʼix-abi jaʼ te machʼa «yuʼun Jehová ya xcʼoht» (Jueces 11:30-34). ¿Bin yilel kʼot skuxlejal te yantsil nichʼan Jefté yuʼun-abi?

Te Jefté sok te yantsil nichʼan jun yoʼtan yakʼoj sbaik ta stojol Dios. Jaʼ yuʼun maʼyuk bin-ora tal ta yoʼtanik te maba ya skʼotesik ta pasel te bin jamal la yalbeyik te Dios te ya spasik ta stojole

6. 1) Te bin la yalbey ta jamal Dios te Jefté, ¿kʼunbal la yaʼiy sok te yantsil nichʼan skʼotesel ta pasel? 2) ¿Bin ya yakʼ jnoptik te sjun Deuteronomio 23:21, 23 sok te Salmo 15:4 ta swenta te yakʼel jkʼoptike?

6 Swenta ya skʼotes ta pasel te bin la yal ta jamal te state, te yantsil nichʼan te Jefté ya skʼan ya xbajtʼ ta abatinel ta spisil-ora ta stojol te Jehová ta Nailpakʼ Templo. ¿Yuʼunbal ma la snop ta nail te bin la yal ta jamal te ya spas te Jefté? Laj, la snop. Melel snaʼojniwan te jaʼ  te yantsil nichʼan te machʼa ya xjuʼ xlokʼ ta tael yuʼun te kʼalal ya sujt talele. Manchukme jich-abi, maba kʼun la yaʼiyik ta schebalik skʼotesel ta pasel te bin la yal ta jamal te Jefté. Kʼalal te Jefté la yil te lokʼ ta tael yuʼun te yantsil nichʼan la yal te jkʼaxel la smel yoʼtan yuʼune. Te yantsil nichʼane bajtʼ ta «yoqʼuetayel te yachʼixlele». ¿Bin yuʼun te jich la spase? Jaʼ ta skaj te maʼyuk bin-ora ya xnujpun sok maba ya x-ayin yalatak. Jich bitʼil te Jefté maʼyuk yan skerem o yantsil nichʼan yananix xtupʼ-a te stsʼumbale. Jaʼukmeto te Jefté sok te yantsil nichʼane snaʼojik te ay bin tulanxan skʼoplal te bitʼil ya yaʼiy sbaike. Te Jefté jich la yal: «Ay bin la jcal ta jamal ta stojol Jehová, ma xhuʼ ya jsut te jcʼope». Te yantsil nichʼane jich la yal: «Jtat, teme ay bin awaloj ta jamal ta stojol Jehová, pasbon te bin awaloj» (Jueces 11:35-39). Te Jefté sok te yantsil nichʼane jun yoʼtan yakʼoj sbaik ta stojol te Diose. Jaʼ yuʼun maʼyuk bin-ora tal ta yoʼtanik te maba ya skʼotesik ta pasel te bin jamal la yalbeyik te Dios te ya spasik ta stojole, manchukme tulan la yaʼiyik skʼotesel ta pasel (kʼopona te sjun Deuteronomio 23:21, 23 sok Salmo 15:4).

7. 1) ¿Bin la yal ta jamal te Ana te ya spase, sok bin yuʼun? 2) ¿Bin-utʼil la yakʼ ta ilel Dios te la yaʼiybey skʼop te Anae? 3) ¿Bin yilel kʼot skuxlejal te Samuel yuʼun te bin la yal ta jamal te Anae? (Ilawil te nota).

7 Jaʼnix jich te Ana te kʼalal ay ta kʼaxel tulan wokol ta skuxlejale ay bin la yalbey ta jamal te Jehová te ya spas ta stojole. Jkʼaxel pichʼil yoʼtan ta skaj te ma xjuʼ x-alaje te jich ya sta labanel sok pʼajel yuʼun-a (1 Samuel 1:4-7, 10, 16). Te Ana la yalbey te Jehová bin-utʼil ya yaʼiy sba sok jich la yalbey ta jamal te ya spas ta stojole: «Jehová te scuentahinej spisil, teme yac awilbe swocol te aʼbat awuʼun, teme yac anaʼon soc teme ma ba ya xchʼay ta awoʼtan te aʼbat awuʼun, teme yac awaʼbe jtuhl squerem-al te aʼbat awuʼune, jcʼaxel ya caʼbe te Jehová te jayeb cʼahcʼal cuxul, soc ma ba ya yichʼ setʼel stsotsel sjol» * (ilawil te nota) (1 Samuel 1:11). Te Jehová la yaʼiybey skʼop te Ana, jich ta yan jaʼbil ayin te yale, Samuel la sbiiltes. Te Ana kʼax tseʼel yoʼtan la yaʼiy sba yuʼun, jaʼukmeto maba chʼay ta yoʼtan te bin jamal la yalbey te Dios te ya spas ta stojole. Kʼalal ayin te yale jich la yal: «La jcʼambe te Jehová» (1 Samuel 1:20).

Te Ana lokʼ ta yoʼtan yakʼel te bin mukʼ skʼoplal yuʼun swenta ya skʼotes ta pasel te bin la yalbey ta jamal te Dios te ya spas ta stojole

8. 1) Chola bin yuʼun maba kʼun la yaʼiy te Ana skʼotesel ta pasel te bin jamal la yal te ya spase. 2) ¿Bin yuʼun ya sjultes ta koʼtantik te Salmo 61 te lekil ejemplo la yakʼ ta ilel te Anae?

8 Te kʼalal te Samuel ay oxeb yaʼbilal-a, te Ana la skʼotes ta pasel ta stojol Jehová te bin jamal yalojbeye. La yikʼ bael te Samuel ta Nailpakʼ Templo te ay ta Silo-a. Tey la stejkʼan ta stojol te mukʼul sacerdote Elí. Jich yuʼun te Ana la yalbey te Elí: «Ha te alal ini te la jcʼopon Dios yuʼune; te Jehová la yaʼbon te bin la jcʼambe. Ha yuʼun hich nix ya caʼbe te Jehová. Te jayeb cʼahcʼal cuxul, ha me yuʼun stuquel te Jehová» (1 Samuel 1:24-28). Jaʼto talel-abi kuxin ta Nailpakʼ Templo te Samuele. Te Biblia ya yal te bitʼil «te querem Samuel xquechcon ta mucʼubel ta stojol Jehová» (1 Samuel 2:21). Wokolniwan la yaʼiy te Ana skʼotesel ta pasel te skʼope. ¿Bin yuʼun? Melel maba ya smulanbey yutsilal te bitʼil ya sjokin  sba ta jujun kʼajkʼal sok te yale sok maba ya yil te ya xchʼie. Manchukme jich-abi, te Ana ma biluknax la yil te bin la yalbey ta jamal te Jehová te ya spas ta stojole. Jich lokʼ ta yoʼtan yakʼel te bin mukʼ skʼoplal yuʼune swenta ya skʼotes ta pasel te bin yaloj ta jamale (1 Samuel 2:1, 2; kʼopona te sjun Salmo 61:1, 5, 8).

¿Yakotikbal ta skʼotesel ta pasel te jkʼoptik kakʼojtik ta stojol te Jehovae?

9. ¿Bin ya jnoptik bael?

9 Jich bitʼil la kiltikix, te yakʼel jkʼoptik o te ay bin ya kaltik ta jamal te ya jpastik ta stojol Jehová maba biluknax-a. Yame kiltik bael ta articulo ini bintik-a te ya xjuʼ ya kakʼ jkʼoptik yuʼun sok bin yuʼun ya skʼan te ya jpastik tulan te bantito kʼalal ya xjuʼ kuʼuntik ta skʼotesel ta pasel.

TE YAKʼEL JKʼOPTIK TE YA KAKʼ JBATIK TA STOJOL DIOS

Te yakʼel jkʼoptik te ya kakʼ jbatik ta stojol Dios (Ilawil te parrafo 10).

10. ¿Bin-a te yakʼel jkʼoptik te tulanxan skʼoplale, sok bin yilel ya xkʼot jkuxlejaltik yuʼun?

10 Te yakʼel jkʼoptik te tulanxan skʼoplale, jaʼ te kʼalal ya kakʼ jbatik ta stojol te Jehovae. Ta jun buelta ya jkʼopontik Dios ta jtukeltiknax, ya kalbeytik ta jamal te ya kakʼ jkuxlejaltik ta abatinel ta stojol ta spisil-ora, chikan bin ya xtal ta jtojoltik. Ya kalbeytik ta jamal te jaʼ mukʼxan skʼoplal ya xkʼot kuʼuntik ta jkuxlejaltik, te ma jaʼukix te bin ya jkʼantik ta jtukeltike. Te Jesús la yal te spasel-abi ya skʼan ya yal te ya jlokʼes jbatik ta koʼtantike (Mateo 16:24). Te kʼalal ya kakʼ jbatik ta stojol Dios, «ha yuʼunotic» Jehová ya xkʼootik (Romanos  14:8). Maba biluknax ya kiltik spasel-abi. Jich ya kaʼiy jbatik te bitʼil machʼa la stsʼibay jun salmo te jich la yal: «¿Bin utʼil ya xhuʼ ya jtojbe te Jehová yuʼun spisil te bintic lec la spasbon? Ya jpas te bintic caloj ta stojol Jehová ta stojol spisil te pueblo yuʼune» (Salmo 116:12, 14).

11. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal la kichʼtik jaʼe?

11 ¿Labal kakʼix jbatik ta stojol Jehová sok labal kichʼtikix jaʼ ta komonsitil? Teme jich jpasojtikixe, lek te bin la jtatik ta nopele. ¿Yatobal xjul ta koʼtantik te discurso la kichʼtik akʼbeyel te kʼalal la kichʼtik jaʼe? Te hermano te la yakʼ te discursoe la sjojkʼoybotik teme kakʼojix jbatik ta stojol Jehová sok teme kʼoem ta koʼtantik te kʼalal ya kakʼ jbatik ta stojol Dios sok ya kichʼtik jaʼ ya kichʼtikix naʼbeyel jbatik jich bitʼil testigo yuʼun Jehová. Kʼalal «jich» xchi te sujtib la kakʼtik, spisil te machʼatik tey ayik-ae la snaʼik te kakʼojix jbatik ta stojol Dios sok te ya jpastik ta jkuxlejaltik te bin ya yichʼ kʼanel ta Biblia yuʼun ya kichʼtik jaʼ sok yuʼun ya x-ochotik ta j-abat yuʼun Jehová. Ta melel kʼax tseʼel yoʼtan la yaʼiy sba te Jehová ta jtojoltik.

12. 1) ¿Bin jojkʼoyeletik yato skʼan te ya jpasbey jbatike? 2) ¿Bin taleliletik la stij koʼtantik ta schʼiteselxan te jpuk-kʼop Pedroe?

12 Kʼalal la kichʼtik jaʼ, la kalbeytik ta jamal te Jehová te ya kakʼ jkuxlejaltik ta abatinel ta stojol sok te ya jpastik tulan te bantito kʼalal ya xjuʼ kuʼuntik ta schʼuunbeyel te skʼope. Jaʼukmeto te ichʼjaʼe jaʼtonaxme te sjajchibale. Jpisiltik yato skʼan te jich ya jojkʼoybey jbatike: «¿Yichʼojbal yip te bitʼil kamigoinej jbatik sok te Jehová jaʼto talel te kʼalal la kichʼ jaʼe? ¿Yakontobal ta abatinel ta stojol sok spisil koʼtan?» (Colosenses 3:23). «¿Yabal jkʼopon Dios ta spisil-ora? ¿Yabal jkʼopon ta jujun kʼajkʼal te Bibliae? ¿Yabal xboon ta spisil te tsoblejetike? ¿Yabal xlokʼon ta scholel skʼop Dios chikan te bantito kʼalal ya xjuʼ kuʼune? ¿O jichbal te maʼyukix sbujtsʼ koʼtan ta spasel te aʼteliletik ta stojol te Diose?». Te jpuk-kʼop Pedro la sjultes ta koʼtantik te ya xjuʼ ya kijkʼitaytik spasel te yaʼtel Dios teme maba ya jtsajtay jbatike. Maba jich ya xkʼot ta jtojoltik teme ya jpastik tulan yuʼun ya xmukʼubxan schʼuunel koʼtantik, te ya xtoyxan te bin jnaʼojtike, te yakuk xkujchxan kuʼuntike sok te ayukxan skʼuxul koʼtantik ta stojol te Diose (kʼopona te 2 Pedro 1:5-8).

13. ¿Bin ma skʼan ya xchʼay ta yoʼtan te j-abat yuʼun Dios te yakʼojix sba ta stojol Jehová sok te yichʼojix jaʼe?

13 Teme la kalbeytikix ta jamal te Jehová te ya kakʼ jbatik ta abatinel ta stojol ma xjuʼ ya jsutikix jkʼoptik. Te machʼa ya xlujb ta abatinel ta stojol te Jehová sok te ya xlujb ta kuxinel jich bitʼil j-abat yuʼune, ma xjuʼ ya yal te maba ta smelelil la yakʼ sba ta stojol Dios sok te manix ichʼbot ta wenta yuʼun Dios te la yichʼ jaʼe * (ilawil te nota). Teme ya spas tulan mulil te machʼa jich ya yal, yananix x-ichʼot ta kʼop yuʼun Jehová sok te kongregasione (Romanos 14:12). Ta jun buelta te Jesús la yalbey skʼoplal chaʼoxtul j-abatetik yuʼun Dios te chʼay yuʼunik te skʼuxul yoʼtanik ta stojol Jehová te bitʼil ay yuʼunik ta nail talele. Te joʼotike maba ya jkʼantik te jichukotike. Jaʼ ya jkʼantik te jichuk ya yalbotik te Jesuse: «Ya jnaʼ bin yilel awaʼtel, te scʼuxul awoʼtan, schʼuhunel awoʼtan, te yac awacʼ aba ta aʼbatinel, te slamalil awoʼtan, soc te cʼax hich awaʼtel a te bin utʼil ta shahchibal» (Apocalipsis 2:4, 19). Ya jkʼantik te ya jtseʼentesbeytik yoʼtan te Jehová ta swenta skʼotesel ta pasel sok spisil koʼtantik te bitʼil la kakʼ jkʼoptik te kʼalal la kakʼ jbatik ta stojole.

 TE YAKʼEL JKʼOPTIK YUʼUN NUJPUNEL

Te yakʼel jkʼoptik yuʼun nujpunel (Ilawil te parrafo 14).

14. ¿Bin-a te schebal yakʼel jkʼoptik te tulanxan skʼoplal ya xjuʼ ya jpastike, sok bin yuʼun kʼax tulan skʼoplale?

14 Te schebal yakʼel kʼop te tulanxan skʼoplal te ay machʼa ya spase jaʼ te kʼalal ya yakʼ skʼop yuʼun nujpunel. Te nujpunel chʼultesbil, jaʼ yuʼun ta sit te Jehová maba biluknax te yakʼel kʼop-abi. Kʼalal te machʼatik slekol sbaik ya yakʼ skʼopik yuʼun nujpunel ay bin ya yalik ta jamal ta stojol te Jehová sok te machʼatik jokinbilik yuʼunike. Jteb ma spisilik ya yalbey sbaik ta jamal te kʼux ya yaʼiy sbaik, te ya skanantay sbaik sok te ya yichʼ sbaik ta mukʼ ta pajal te jayeb kʼajkʼal ya sjokin sbaik ta kuxinel jich bitʼil yaloj ta mantal te Dios ta swenta te machʼatik nujpunemike. Ay chaʼoxtul te machʼatik slekol sbaik te jich ya yalbey sbaik ta jamal, jaʼnax te yan te bin-utʼil ya yalbey sbaik, jaʼukmeto spisilik ya yakʼ skʼopik ta stojol te Diose. Te kʼalal ya yakʼ skʼopik yuʼun nujpunel te machʼatik slekol sbaike, jich mamlalil sok inamil ya kʼotik-a. Te nujpunele ya skʼan te spisiluk-ora ya xjalaje (Génesis 2:24; 1 Corintios 7:39). Te Jesús la yal: «Ha yuʼun te bin junax la yacʼ te Diose, ma me ayuc machʼa ya yacʼ te ya sjat sbahic». Te machʼatik ya xnujpunike maba ya skʼan ya snopik te ya xjuʼ ya slajinbeyik sjunal te nujpunel teme maba lek yak ta lokʼel ya yilik te nujpunel yuʼunike (Marcos 10:9).

15. ¿Bin yuʼun ma jichuk ya skʼan ya yilik te j-abatetik yuʼun Dios te nujpunel jich bitʼil ya yilik bayal ants winiketike?

15 Ta melel, jich te bitʼil maʼyuk tojil ants winiketik, maʼyuk jkʼaxel toj ya xlokʼ te nujpunele. Jaʼ yuʼun te Biblia ya yal ta swenta te machʼatik nujpunemik te ay bin-ora «ya me xcʼax swocolic ta scuxlejal» (1 Corintios 7:28). Ta ora ini, bayal ants winiketik maʼyuk skʼoplal yuʼunik te nujpunele. Ya skuyik te ya xjuʼ ya slajinik te sjunal nujpunel te kʼalal jich ya skʼanik teme maba lek yak ta lokʼel ya yilik te nujpunel yuʼunike. Yan stukel te j-abatotik yuʼun Dios ma jichuk ya kiltik stukel. Te j-abatetik yuʼun Dios te nujpunemik snaʼojik te la yak skʼopik ta stojol te Diose. Teme maba ya skʼotesik ta pasel te bin jamal la yalike, jich kʼoem te la slotiyik te Diose, te ilaybil yuʼun te jpaslotetike (Levítico 19:12; Proverbios 6:16-19). Te j-abatetik yuʼun Dios te nujpunemike ya skʼan te spisiluk-ora ya snaʼulanik te bin la yal te jpuk-kʼop Pablo: «Teme ay awihnam, ma me xawihquitay aba soc» (1 Corintios 7:27). Jich la yal te Pablo, melel snaʼoj te ya yilay Jehová te machʼa ya sloʼlay te yinam o te smamlal yuʼun ya skʼan ya slajin te sjunal nujpunel yuʼunike (Malaquías 2:13-16).

16. ¿Bin ya yal te Biblia ta swenta te slajinel sjunal te nujpunel sok te bitʼil ay machʼatik ya schʼoj sbaik jilele?

16 Te Jesús la yakʼ ta nopel te jaʼnax ya yal te Biblia te ya xjuʼ ta slajinbeyel sjunal nujpunel teme ay jtul ta schebalik ya spas antsiwej o antsinel sok maba ya skʼan ya spas perdon te machʼa maʼyuk smule (Mateo 19:9; Hebreos 13:4). ¿Bin ya xjuʼ ya kaltik ta stojol te machʼatik ya schʼoj sbaik jilele? Jaʼnix jich te Biblia ay bin jamal ya yal ta stojol (kʼopona te 1 Corintios 7:10, 11). Te Biblia maba ya yal te ay bin yuʼun ya xjuʼ ya schʼoj sbaik jilel te machʼatik nujpunemike. Jaʼukmeto ayniwan bin-ora te j-abat yuʼun Dios jich ya yil te maʼyukix yan bin ya xjuʼ ya spas, jaʼxanix te ya schʼoj sba sok te machʼa nujpunem soke. Jich bitʼil ay machʼatik jich ya yilik te yananix staik lajel o jkʼaxel ya x-utsʼinbot te schʼuunel yoʼtanik teme maba ya schʼoj sbaik jilel sok te machʼa nujpunemik soke, te jkʼaxel ya x-utsʼinwane o te jkʼaxel ya skontrain te skʼop Diose * (ilawil te nota).

17. ¿Bin ya xjuʼ ya spasik te j-abatetik yuʼun Dios yuʼun ya xjalaj te nujpunel yuʼunike?

17 ¿Bin ya skʼan ya spasik te ancianoetik teme ya xkʼanbotik koltayel yuʼun te machʼatik  nujpunemik swenta ya xlekub te bitʼil jun ayike? Ya xjuʼ ya sjojkʼoybeyik teme yilojikix te video ¿Cómo sabes si es amor? sok teme la skʼoponikix te foyeto Ya xjuʼ ya ata tseʼel oʼtanil sok te afamilia. Te koltayeletik-abi ya yakʼ ta ilel chaʼoxchajp te bintik smelelil ya xtojobteswan te ayik ta Biblia te ya xjuʼ ya skoltay te machʼatik nujpunemik yuʼun ya yichʼxan yip te bitʼil jun ayike. Jtul winik sok yinam jich la yalik: «Jaʼto talel te kʼalal jajch jkʼoponkotik te foyeto-abi jtaojkotikxan stseʼelil koʼtantik». Te kʼalal ayix 22 jaʼbil te nujpunem, jtul hermana la skuy te ya xlaj skʼoplal te nujpunel yuʼune. Jaʼukmeto ta patil te la yil te video ¿Cómo sabes si es amor? jich la yal: «Kichʼojkotik jaʼ jchebalkotik, jaʼukmeto maʼyukix lek skʼoplal-a te bitʼil ya kil jbakotik. Te video lokʼ te kʼalal mero ya xtuun kuʼunkotik-a. Ta ora-ini lekxan ay te bitʼil jun ayonkotike». Ta melel teme ya spas ta skuxlejalik te bintik smelelil ya xtojobteswan te ayik ta Biblia, te machʼatik nujpunemik ya yichʼxan yip te bitʼil jun ayike sok schebalik tseʼelxan yoʼtan ya x-ayinik-a.

TE YAKʼEL JKʼOPTIK TA SPASEL JUN AʼTELIL TA SPISIL-ORA TE TULAN SKʼOPLALE

18, 19. 1) ¿Bin spasojik bayal meʼil tatiletik te jaʼik j-abatetik yuʼun te Diose? 2) ¿Bin-utʼil ya skʼotesik ta pasel te bitʼil la yakʼ skʼopik te machʼatik ya yakʼ sbaik ta abatinel ta spisil-ora ta stojol te Diose?

18 Ta nail talel la kalbeytik skʼoplal te la yakʼ skʼopik te Jefté sok te Anae. Ta swenta te la yakʼ skʼopike, te yantsil nichʼan te Jefté sok te yal te Ana juʼ abatinik ta stojol te Jehová te jayeb kʼajkʼal kuxinik ta spasel jun aʼtelil te tulan skʼoplale. Ta ora ini bayal meʼil tatiletik stijbeyojik yoʼtan te yal snichʼnabik yuʼun ya yakʼ sbaik ta abatinel ta stojol Dios ta spisil-ora sok te jaʼuk ya xbajtʼ ta yoʼtanik ta abatinel ta stojol Dios. Jpisiltik ya xjuʼ ya jtijbeytik yoʼtan te achʼix keremetik-abi te manchuk ya yijkʼitayik te abatinel ta spisil-orae (Jueces 11:40; Salmo 110:3).

Te yakʼel jkʼoptik ta spasel jun aʼtelil ta spisil-ora te tulan skʼoplale (Ilawil te parrafo 19).

19 Ta ora-ini ay 67,000 ta tul hermanoetik te ochemik ta Jtsojb testigoetik yuʼun Jehová ta swolol Balumilal te yakʼoj sbaik ta spasel jun aʼtelil ta spisil-ora te tulan skʼoplale. Chaʼoxtul ya x-aʼtejik ta Betel, ta spasel naetik, yantikxan ta superintendente yuʼun circuito. Yantik ya yakʼik pʼijubtesel yuʼun scholel skʼop Dios, yantik ochemik ta precursor espesial, misioneroetik, ay machʼatik ay ta swentaik yilel te sNail mukʼul tsoblej sok ay yantik ay ta swentaik yilel te snail Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios. Ta spisilik ya yakʼ skʼopik te ya schʼuunik kʼop sok te ma sle sbilukik. Te kʼalal jich ya yakʼ skʼopike ya yalik ta jamal te ya spasik tulan te bantito kʼalal ya xjuʼ yuʼunike yuʼun ya spasik biluk aʼtelil te ya yichʼik akʼbeyel ta abatinel ta stojol te Jehovae. Jaʼnix jich ya yalik ta jamal te maba ya sle bayal sbilukik sok te maba ya x-aʼtejik ta sleel stakʼinike, jaʼnax teme akʼbilik permiso ta spasele. Te j-abatetik yuʼun Dios-abi maba chajpik-a, jaʼukmeto tulan skʼoplal stukel te aʼtelil ya spasike. Te hermanoetik-abi pekʼel yoʼtanik sok jich yakʼoj ta yoʼtanik te ya skʼotesik ta pasel te bin yalojik ta jamal te jayeb kʼajkʼal ya yakʼ sbaik ta abatinel ta stojol Dios ta spisil-orae.

20. ¿Bin-utʼil ya skʼan ya kiltik te bitʼil ya kakʼ jkʼoptik ta stojol Dios, sok bin yuʼun?

20 Ta articulo ini la kiltik oxeb te bintik ya xjuʼ ya kakʼ jkʼoptik-a ta stojol te Diose. Ayniwan kakʼoj jkʼoptik ta junuk ta yoxebal. Spisilukme–ora ayuk ta koʼtantik te ya skʼan te ma biluknax ya kiltik te kʼalal ya kakʼ jkʼoptik sok te ya skʼan ya jpastik tulan te bantito kʼalal ya xjuʼ kuʼuntik ta skʼotesel ta pasel (Proverbios 20:25). Ya xjuʼ ya jtatik tulan wokolil teme maba ya jkʼotestik ta pasel te bin jamal ya kalbeytik te Jehová te ya jpastik ta stojole (Eclesiastés 5:6). Jichukme jtaleltik bitʼil te machʼa la stsʼibay te salmo te jich la yal: «Hich me ya jcʼayojtaybat abihil spisil ora, soc jujun cʼahcʼal ya cacʼ cʼohtuc ta pasel te bintic ya cal ta jamal ta atojole» (Salmo 61:8).

^ parr. 7 Te Ana la yalbey ta jamal te Jehová teme ya sta yale ya yakʼ ta stojol jich bitʼil nazareo te jayeb kʼajkʼal ya xkuxine. Te bin ya skʼan ya yal-abi, jaʼ te bitʼil te yale ya yakʼ sba ta spasel jun aʼtelil te tulan skʼoplal ta stojol Dios (Números 6:2, 5, 8).

^ parr. 13 Jich bitʼil te ancianoetik bayal bin ya yilik te kʼalal ay machʼa ya yichʼ jaʼ swenta ya staik ta ilel teme yuʼun-nix snujpʼ te ya yichʼe, maniwan jich ya xkʼot ta lokʼel te bitʼil maba ichʼbil ta wenta yuʼun Dios ya xkʼot te bitʼil ay machʼa la yichʼ jaʼe.

^ parr. 16 Ilawil te articulo yuʼun te Apéndice «¿Bin ya yal te Biblia ta swenta te slajinbeyel sjunal te nujpunel sok te ya schʼoj sbaik jilele?» te ay ta libro «Ayinanikme ta stojol te skʼuxul yoʼtan te Diose».