Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Abatinan ta stojol te Jehová sok stseʼelil awoʼtan

Abatinan ta stojol te Jehová sok stseʼelil awoʼtan

¿BINWAN kʼajkʼalil te bayal la awaʼiy stseʼelil awoʼtan ta akuxlejale? Ay machʼatik ya yalik te jaʼlaj te kʼalal nujpunike. Ay yantik ya yalik te jaʼlaj te kʼalal ayin te sba yal snichʼnabike. Jaʼukmeto te bin kʼajkʼal te kʼax bayal skʼoplal ta awoʼtan sok te bayal stseʼelil awoʼtan-ae, jaʼ te kʼalal la awichʼ jaʼe. Te hermanoetike, bayal stseʼelil yoʼtanik yuʼun te la awakʼ ta ilel te kʼux ta awoʼtan te Dios ta spisil awoʼtan, akuxlejal, snopjibal awuʼun sok spisil awip (Marcos 12:30).

Ta melel jaʼto te kʼalal la awichʼ mulel ta jaʼe, tseʼel awoʼtan ta abatinel ta stojol te Jehovae. Jaʼukmeto ay chaʼoxtul ma smulanikix abatinel ta stojol te Diose. ¿Bin yuʼun? ¿Bintik swentail te ya x-abatinotik ta stojol te Jehová sok tseʼel oʼtanile? Yame kiltik bael.

¿BIN YUʼUN TE AY CHAʼOXTUL MAʼYUKIX STSEʼELIL YOʼTANIKE?

Te lek yachʼil kʼop yuʼun te Ajwalinel yuʼun Diose ya yakʼ stseʼelil koʼtantik, melel te Jehová yaloj ta jamal te jaʼnix te Ajwalinel yuʼun ya slajin te chopolil ta Balumilal sok ya yakʼ xkuxinotik ta nichimal kʼinal. Te sjun Sofonías 1:14 jich ya yal: «¡Nopolix te smucʼul cʼahcʼalel yuʼun Jehová!». Jaʼukmeto ayniwan ya kaltik te bayalto ya skʼan ya jmaliytike. Teme jich ya jnoptike, jaʼme ya yakʼ chʼayuk te stseʼelil koʼtantik sok sbujtsʼ koʼtantik ta abatinel ta stojol te Diose (Proverbios 13:12).

Yame skoltayotik ta abatinel ta stojol Jehová sok stseʼelil koʼtantik teme ya jokintik te hermanoetike. Ta melel jaʼniwan la stij koʼtantik yuʼun ya x-ochotik ta testigo yuʼun Jehová ta skaj te lek la kilbeytik stalel te j-abatetik yuʼun Diose (1 Pedro 2:12). Jaʼukmeto teme ay machʼa la spas te bin chopol sok te la yichʼ tulan tsitsele, yaniwan xchebaj koʼtantik sok ya yakʼ chʼayuk te stseʼelil koʼtantike.

Ay yan te bin ya yakʼ chebajuk koʼtantike, jaʼ te ya xbikʼtaj koʼtantik sleel bayal jbiluktik sok bayal jtakʼintik. Te Satanás sok te ants winiketik ya yakʼ ta koʼtantik te ya skʼan ya jmantik te bintik manix ya xtuun kuʼuntik-ae. Jaʼukmeto juluk ta koʼtantik te bin la yal te Jesuse: «Mayuc machʼa ya xhuʼ ya yacʼ sba ta aʼbatinel yuʼun cheb ajwaliletic; como ya me yihlay te jtuhle soc cʼux ta yoʼtan te yane, o jun yoʼtan ta stojol te jtuhle, soc ya spʼaj te yane. Ha nix hich, ma xhuʼ yac awacʼ abahic ta aʼbatinel yuʼun Dios soc yuʼun te cʼuhlejalile» (Mateo 6:24). Teme ya xbikʼtaj koʼtantik ta sleel te bintik ya sjap te balumilale, maba tseʼel koʼtantik ya x-abatinotik ta stojol te Jehovae.

TE BINTIK SWENTAIL TE YA X-ABATINOTIK TA STOJOL JEHOVÁ SOK STSEʼELIL KOʼTANTIKE

Te kʼalal kʼux ta koʼtantik te Jehová maba wokol ya kaʼiytik te ya x-abatinotik ta stojole (1 Juan 5:3). Te Jesús jich la yal: «Laʼic ta jtojol apisilic te luhbunex soc te ay awihcatsic, hoʼon ya caʼbeyex acux awoʼtanic. Ichʼbonic te yugo cuʼun soc nopbonic coʼtan, como manso soc peqʼuel coʼtan, hich yac atahic cux-oʼtanil yuʼun achʼuhlelic a, como ma ba wocol ta ichʼel te yugo cuʼun soc ma ba al te ihcatsil cuʼune»  (Mateo 11:28-30). Jich yuʼun te smelelil j-abatotik yuʼun te Diose ya yakʼ stseʼelil koʼtantik sok ay skʼoplal ya kaʼiy te jkuxlejaltike. Jaʼ yuʼun ay bayal swentail te ya x-abatinotik ta stojol te Jehová sok stseʼelil koʼtantik. Kiltik oxchajpuk (Habacuc 3:18).

Ya x-abatinotik ta stojol te Jpaswanej, te Dios tseʼel yoʼtane (Hechos 17:28; 1 Timoteo 1:11, TNM). Jpisiltik jnaʼojtik te jaʼ yakʼoj jkuxlejaltik te Jehovae. Te kʼalal ya jnopilan ta koʼtantik-abi, jaʼme ya skoltayotik ta abatinel ta stojol Jehová sok stseʼelil koʼtantik chikan te jayebix jaʼbil kichʼojtik jaʼe.

Te Hector ya spas tulan ta scholel skʼop Dios sok ay ta yoʼtan te yak ta smaliyel te kuxlejalil ta Nichimal kʼinale

Nopa awaʼiy ta swenta jtul hermano te Hector sbiile. Abatin ta superintendente 40 jaʼbil. Manchukme bayalix yaʼbilal, yakto ta smulanel te abatinel ta stojol Jehová (Salmo 92:12-14). Te yiname ay ta tulan chamel, ta ora ini, te Hector ma xjuʼix te bayal ya x-aʼtej jich bitʼil ta sjajchibale. Jaʼukmeto maba chʼayem te stseʼelil yoʼtane. La yal te bayal ya smel yoʼtan yuʼun te jujun kʼajkʼal yak ta batsʼejel te schamele. Manchukme maba kʼun ya yaʼiy skanantayel te yiname, ma xchʼaybot te stseʼelil yoʼtan ta abatinel ta stojol te Jehovae. Te kʼalal ya snop ta yoʼtan te ay swentail te la yichʼ pasel yuʼun te Diose, jich ya xkʼot ta yoʼtan te ya skʼan kʼux ta yoʼtan te Jehová sok te ya x-abatin ta stojol sok spisil yoʼtan. Jaʼ yuʼun ya spas tulan ta scholel te skʼop Dios sok jaʼ ay ta yoʼtan te ya xkuxin ta nichimal kʼinale. Jaʼ-abi, ya x-koltayot ta abatinel ta stojol Jehová sok stseʼelil yoʼtan.

Te Jehová la stikun tal sNichʼan yuʼun tal yakʼ sba ta lajel ta jwentatik. Te Biblia ya yal te bayal «cʼux ta yoʼtan Dios te bahlumilal te la sticon tal te hip jtuhl Snichʼan, scuenta yuʼun spisil te machʼatic ya schʼuhunic ma ba ya xchʼayic, ay scuxlejalic sbahtel qʼuinal yuʼun» (Juan 3:16). Teme ay schʼuunel koʼtantik ta swenta te mukʼul majtʼanil la yakʼbotike, ya jtatik perdon yuʼun jmultik sok ya yakʼbotik jkuxlejaltik ta sbajtʼel kʼinal te Diose. ¿Mabal jichuk te jaʼ yanxan swentail te ya kalbeytik bayal wokol yuʼun te Diose? Teme jiche, jaʼme ya stij koʼtantik ta abatinel ta stojol sok stseʼelil koʼtantik.

Te Jesús maba la sle bayal sbiluk sok bayal jaʼbil la yakʼ sba ta abatinel ta stojol Jehová sok stseʼelil yoʼtan

Ta México, jtul hermano te jaʼ sbiil Jesús, mosoinbil yuʼun-a te yaʼtele. Ay baeltik jaʼ ya skʼan ya x-aʼtej ta joʼeb turno swenta ya sta bayal stakʼin-a. Jaʼukmeto la snaʼbey sba te Jehová sok la snaʼ te la stikun tal te sNichʼan yuʼun tal yakʼ sba ta lajel ta jwentatik. Te sbujtsʼ yoʼtan ta abatinel ta stojol te Jehová mukʼub ta ora sok la snop ta yoʼtan te ya yakʼ sba ta abatinel ta stojole. Jaʼnix jich manchukme ayix 28 jaʼbil te yak ta aʼtel ta jun empresa, la yijkʼitay jilel. Jaʼ jich te bitʼil te Jesús jajch ta abatinel ta stojol Dios sok stseʼelil yoʼtan.

Te j-abatotik yuʼun te Diose maʼyuk schopolil te jkuxlejaltike. ¿Yabal xjul ta awoʼtan bin yilel te akuxlejal te kʼalal mato xa anaʼbey sba-a te Jehovae? Te jpuk-kʼop Pablo la sjultesbey ta yoʼtan te yermanotak ta Roma te kʼalal mato schʼuunejik te Cristoe mosoinbilik yuʼun-a te mulile, jaʼukmeto ta patil kʼot ta j-abatetik yuʼun te bintik toj ta pasele. Ta skaj  te maba chopolix te skuxlejalike ay smukʼul yoʼtanik te ya xkuxinik ta sbajtʼel kʼinale (Romanos 6:17-22). Jaʼnix jich ya jchʼuuntik te mantal ya yalbotik te Diose. Jich yuʼun maʼyuk ya kil jwokoltik ta skaj te chopol jkuxlejaltik o te ilaytik sba te bin ya jpastike. ¿Mabal yakuk yakʼbotik stseʼelil koʼtantik-abi?

Te Jaime la yal te bin kʼajkʼalil te bayal stseʼelil yoʼtan ta skuxlejale, jaʼ te kʼalal jajch ta abatinel ta stojol te Jehovae

Kiltik te bin kʼot ta swenta jtul hermano te Jaime sbiile. Te kʼalal mato testigo yuʼun Jehova-ae, ya spas boxeo. Sok maba schʼuunej te ay Dios, jaʼ schʼuunej te talemotik ta maxe. Te kʼalal kʼot ta tsoblejetike, yan-nax la yil te bitʼil kʼux ya yaʼiy sbaik te hermanoetike. La snop te ya sjeltay te skuxlejale, jaʼukmeto la skʼanbey koltayel te Jehová swenta ya xkoltayot ta yakʼel schʼuunel yoʼtan ta stojol. Te Jaime jich la yal: «Kʼunkʼun la jnaʼ te bayal skʼuxul yoʼtan sok ya snaʼ yoʼbolil jbatik te Jehová jich bitʼil jtul tatil». Snaʼoj te kʼalal ya schʼuunbey smantal te Dios jaʼ kanantaybil yuʼun. La yalxan te manchuk la sjeltay te skuxlejale, lajemixniwan te jichuke, melel jich kʼot ta swenta sjoʼtak ta boxeo. Ta melel te bin kʼajkʼalil te bayal stseʼelil yoʼtan ta skuxlejale, jaʼ te kʼalal jajch ta abatinel ta stojol te Jehovae.

MAME XLUBOTIK

Jich bitʼil te mato xkʼot yorail te ya yichʼ lajinel te chopol ants winiketike, ¿bin ya skʼan ya jpastik? Yakotikix ta spasel te bin ya yalbotik te Diose sok yakotik ta smaliyel te kuxlejalil ta sbajtʼel kʼinale. Jaʼ yuʼun ya jchʼuuntik te bin ya yal te sjun Gálatas 6:8, 9: «Ha yuʼun ma me xluhbotic ta spasel te bin lec ta pasele, como ya me sta yorahil te ya jtsobetic sit, teme ma ba ya xpehcʼaj coʼtantique». Akʼa jletik koltayel ta stojol Jehová sok tsʼijkuk kuʼuntik te wokolile, te ya jchʼitestik te lekil taleliletik swenta kuxul ya xjilotik te kʼalal ya xkʼax te «tulan wokolil» sok te ya x-abatinotik ta stojol te Dios sok stseʼelil koʼtantik ta spisil-ora (Apocalipsis 7:9, 13; 7:14, TNM; Santiago 1:2-4).

Teme tsʼik kuʼuntike, yame smajtʼantesotik te Jehovae. ¿Bin yuʼun? Melel ya snaʼ te bin ya jpastik ta stojole, te kʼux ta koʼtantik sok te ya kichʼtik ta mukʼ te sbiile. Teme spisil-ora ya x-abatinotik ta stojol sok stseʼelil koʼtantike, jichme ya kaʼiy jbatik te bitʼil David te jich la yal: «Spisil ora nahil cacʼoj ta jtojol te Jehová; te bin utʼil ay ta jwaʼel, ma ba ya xyucʼoton. Ha yuʼun tseʼel coʼtan» (Salmo 16:8, 9).