Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te lajunchajp jojkʼoyel yuʼun te jchʼieletike

 JOJKʼOYEL 4

¿Bin-utʼil ya jtojobtes te banti ya xchʼayone?

¿Bin-utʼil ya jtojobtes te banti ya xchʼayone?

¿BIN YUʼUN TE TULAN SKʼOPLALE?

Teme ya awal ta jamal te banti chʼayate, jichme ya anop stsajtayel aba sok yame smukʼulinat yoʼtan te yantike.

¿BIN YA APAS TE JAʼUKATE?

Nopa awaʼiy ini: te Tim yak ta tajimal sok-a te yamigotake, pero la stopʼbey ta pelota te parabrisa yuʼun skarro te spatxujke.

¿Binwan ya apas te jaʼukat te Tim?

NOPA NAILUK

AY OXEB BIN YA XJUʼ YA APAS:

 1. Ya xlokʼat ta anel.

 2. Yan machʼa ya awakʼbey smulin.

 3. Ya awalbey ta jamal te yajwal karro sok te ya atojbeye.

Jaʼniwan ya akʼan ya apas te bin ya yal te numero 1. Pero jaʼ lekxan te ya awal ta jaʼmal te amule, chikan biluk-a te la apase.

 OXCHAJP BIN YUʼUN YA AWAL TE AMULE

 1. Jaʼ stojil.

  Te Biblia ya yal: «Yuʼun ya jcʼancotic te lec spisil bintic ya jpascotique» (Hebreos 13:18).

 2. Teme ya awal te amule, yaniwan spasbat perdon te yantike.

  Te Biblia ya yal: «Te machʼa ya smuc smul, ma xpʼohl te bintic ay yuʼun, yan te machʼa ya yal ta jamal smul soc ya yihquitay spasel, ya me sta cʼuxultayel» (Proverbios 28:13).

 3. Te bin mukʼxan skʼoplale: tseʼel yoʼtan awuʼun te Jehovae.

  Te Biblia ya yal: «Como Jehová ya yihlay te machʼa chopol yoʼtan, pero jun yoʼtan sba soc te machʼatic toj yoʼtan» (Proverbios 3:32).

Karina te ayix 20 yaʼbilale, maba kʼan yalbey stat kʼalal la yichʼ kʼanbeyel smulta yuʼun te animalnax yak ta stijel-a te skarroe. Pero maba juʼ yuʼun smukel. Jich la yal: «Kʼaxemix jun jaʼbil-a te kʼalal la yil jtat te sjunal multa te la kichʼ kʼanbeyele. ¡La jchʼik jba ta tulan kʼop!».

¿Bin la snop yuʼun-abi? Te Karina la yal: «Teme ya jmuk jmultike ya xtoyxan yuʼun. Manchukme ya xkʼax bayal kʼajkʼal yananix awilbey swokolil-a».

NOPA TA SWENTA TE BANTI CHʼAYATE

Te Biblia ya yal: «Jpisiltic bayel buelta ya xjelawotic» (Santiago 3:2). Jich yuʼun te kʼalal ya awal ta oranax te banti chʼayate, jichme ya xchiknaj te spekʼelil awoʼtan sok te yakat ta pʼijubele.

Te yanxane, jaʼ te ay bin ya anop yuʼune. Jtul achʼix te Vera sbiile jich la yal: «Te bintik maba lek ya jpase, ay bin la yakʼbon jnop yuʼun. Jujun buelta te ya xchʼayone ya skoltayon ta slekubteselxan te jtalele. Jich yuʼun te kʼalal jich ya xchaʼkʼot ta jtojole ya jnaʼix-a te bin ya jpase». ¿Binwan ya apas teme ay jich kʼot ta awentae?

Te atate la yakʼbat jilel te sbisikletae, pero kʼas awuʼun. ¿Binwan ya apas?

 • Maba ya kalbey, maniwan ya snaʼ stojol.

 • Ya kalbey ta jamal te bin-nix kʼot ta pasel-ae.

 • Ya kalbey ta jamal, pero yan machʼa ya kakʼbey smulin.

Maba kʼaxat ta examen ta skaj te maba la anop te ajune. ¿Binwan ya apas?

 • Ya kal te kʼax tulan te examene.

 • Ya kal te joʼon jmul ta skaj te maba la jnop te june.

 • Ya kal te maba lek ya yilon te maestroe.

Kʼalal jaʼnax ya anopilan te banti chʼayate, jich kʼoem te jaʼnax baem asit tey-a te banti retrovisor yuʼun karroe.

 Chaʼilaxan te cheb bin la yichʼix alele sok nopa awaʼiy te jaʼukat 1) te atate, 2) te amaestroe. ¿Binwan ya snopik ta atojol te orauknax ya awal te banti chʼayate? ¿Binwan ya snopik ta atojol teme ya amuk te amule?

Ta ora ini nopa awaʼiy te banti chʼayat te yan tal jaʼbile sok akʼbeya sujtib te jojkʼoyeletik ini:

¿Bin-a te ma lekuk la apase? ¿Bin la apas yuʼun?

 • Kʼan jmuk te jmule.

 • Yan machʼa la kakʼbey smulin.

 • La kal ta oranax.

Kʼalal maba la awal te amule, ¿bin yaʼiyel la awaʼiy aba?

 • ¡Kʼax lek! Maʼyuk machʼa la snaʼ.

 • Maba lek la kaʼiy jba. La kal ta jamal te jichuke.

¿Bin la skʼan apas te jichuke?

¿Bin la yakʼbat anop yuʼun?

¿BIN YA ANOP TE JAʼATE?

¿Bin yuʼun te wokol ta alel kʼalal ya jta jmultike?

¿Binwan ya snopik ta atojol te yantik teme spisil-ora maba ya awal te amule? Pero, ¿binwan ya snopik ta atojol teme ya awal te amule? (Lucas 16:10).