Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 LECCIÓN 28

¿Bin ya ata ta ṕagina kuʼunkotik ta Internet?

¿Bin ya ata ta ṕagina kuʼunkotik ta Internet?

Francia

Polonia

Rusia

Te Jesucristo jich la yalbey te jnopojeletik yuʼune: «Hich me yac asacubtes qʼuinal ta stojol te ants-winiquetic, scuenta yuʼun ya yilic te lec awaʼtelic soc hich ya yalbeyic yutsil scʼoblal a te Atatic ay ta chʼulchan» (Mateo 5:16). Ta swenta-abi ya jtuunteskotik te bin lokʼelto ta swenta te tecnología, jich bitʼil te Internet. Te página ta Internet www.jw.org/tzh jaʼ te banti ya scholbey skʼoplal ta swenta te bintik schʼuunejik sok te bintik ya spasik te stestigotak te Jehová. ¿Bintik ya xjuʼ ta tael tey-a?

Sujtib te lokʼem ta Biblia ta swenta jojkʼoyeletik te ya yichʼ pasel spisil orae. Yame atabey sujtib chaʼoxchajp jojkʼoyeletik te tulan skʼoplal te ay sjojkʼoybeyoj sba te ants winiketike. Jich bitʼil ya yal te tratado ¿Aybal bin-ora ya xlaj skʼoplal te jwokoltike? sok ¿Yabal xjuʼ ya xchaʼkuxajik te machʼatik lajemikixe? Te kʼaxem ta seiscientos ta chajp kʼopiletike lokʼemik. Jaʼnix jich ya ata te Traduccin del Nuevo Mundo te yichʼojix kʼasesel kʼaxemto ta ciento treinta ta chajp kʼopil, ya ata bayal koltayel ta swenta snopel te Bibliae, jich bitʼil te libro ¿Bin ya yakʼ ta nopel ta smelelil te Bibliae?, soknix te revistaetik Te J-ilkʼinal ta toyol te lokʼeliktoe. Ta swenta te junetik ini ya xjuʼ ya akʼopon o ya achʼam awaʼiy ta Internet, o ya xjuʼ ya apas descargar ta MP3, PDF o EPUB. Teme ya akʼane ya xjuʼ ya alokʼesbey copia cheʼoxebuk paginaetik ta akʼopnix yuʼun jich ya awakʼbey yil te machʼa ya skʼan ya snaʼ ta swenta te lek yachʼil kʼope. Yame xjuʼ ya ata junetik sok yantikxan bintik te ay ta peliculaetik te lokʼem ta bayal ta chajp kʼopil seña, sok ya xjuʼ ya apas descargar audiodramaetik, dramaetik te lokʼem ta Biblia, sok tʼujbil kʼayojiletik te ya xjuʼ ya achʼam awaʼiy stojol te kʼalal jocholat-ae.

Scholojibal skʼoplal ta swenta te stestigotak te Jehová. Te página ta Internet yichʼoj te noticiaetik te kʼoelikto ta pasele, sok videoetik te ya scholbey skʼoplal ta swenta te aʼtelil kuʼunkotik ta swolol Balumilal, sok ya schol ta swenta te bintik ya xkʼot ta nopel yuʼun te ajwalile te ya xjuʼ xkoltayot o ya x-utsʼinot te stestigotak te Jehová soknix ta swenta te yaʼtel ya spasike. Jaʼnix jich tey ya yal te bin mukʼul tsoblejetik te nopol ya yichʼ pasele, sok ya yal te bin utʼil ya xjuʼ ya atsʼibay bael o ya xjuʼ xkʼopojat bael ta Betel.

Ta swenta te Internet ya xjuʼ ya kakʼkotik ta ilel te xojobil ta swenta te smelelil kʼop ta stojol te ants winiketik te kʼaxto namal yakik ta nainel ta yanyantik continente jich bitʼil te Antártida te banti kʼax bayal sik. Akʼa jkʼopontik Dios «scuenta yuʼun yacuc xpuhc xan ta lec te scʼop» Jehová ta swolol Balumilal yuʼun jich ya yichʼ albeyel yutsil skʼoplal (2 Tesalonicenses 3:1).

  • ¿Bin utʼil ya xkoltaywan te página ta Internet www.jw.org/tzh yuʼun jich ya snaʼikxan ta stojol te bintik smelelil ya yal te Biblia te ants winiketike?

  • ¿Binwan ya akʼan ya ale ta página kuʼunkotik ta Internet?