Estados Unidos

Pʼijubtesel ta Galaad, (Patterson, Nueva York)

Panamá

¿Chapalatbal yuʼun te ya awijkʼitay jilel te jayeb machʼatik ay awuʼun sok te alumal yuʼun ya awichʼ bael te lek yachʼil kʼop ta yantik nacionetike? Bayal ta jmil testigoetik yuʼun Jehová jich lokʼem ta yoʼtanik spasel te kʼalal jich ya yalik ini: «¡Liʼ ayon, ticonawon bahel!» (Isaías 6:8). Jich skʼayinojik te mukʼul misionero te jaʼ te Jesucristo te maʼyuk machʼa ya xpajot yuʼune (Juan 7:29).

Smakoj te bitʼil ta tʼumbeyel te bin la spas te Jesuse. Kʼalalto ta chʼulchan la yichʼ tikunel tal yuʼun Dios ta Balumilal te Jesuse, tal ta kuxinel sok te jmulawil ants winiketike. Manchukme la yil te bintik ma tojuk la yichʼ pasele, jaʼukmeto ma jaʼuk tal stojobtes te lume, melel jaʼ bajtʼ yoʼtan-a te yaʼtel ta spukel «ta halel [...] te lec yachʼil cʼop scʼoblal te cuentahinel yuʼun Dios», te jaʼnax ya xjuʼ ya schajpan te kʼopetik te ay ta stojol te ants winiketike (Lucas 4:43). Te stestigotak te Jehová te ochemik ta misioneroe jaʼ ya stʼumbeyik stalel te Cristoe.

Jaʼnix jich smakoj te bitʼil jkʼaxel slokʼesoj sba ta yoʼtanike. Te machʼa ya xbajtʼ ta scholel skʼop Dios ta yan nacione yame skʼan te ya xkʼay-a te bin yilel te kuxlejalil tey-ae, te tsʼumbalile, teme kʼixin o sikil kʼinal sok te bitʼil yantik te weʼelil te maba jich kʼayemik ta sweʼel-ae. Jaʼnix jich ay bayal buelta ya snopik yan kʼopil yuʼun jich ya xkʼopojik sok-a te yajwal te lum te banti ayike. Yaniwan stuuntesik beibaletik te maʼyukix lek ta tuuntesel ta ora ini, yuʼun jich ya x-ochik bael te banti kʼax namal ayik te ants winiketike. Jaʼnax ya xjuʼ yuʼunik spasel spisil ini teme yuʼunix kʼux ta yoʼtanik ta smelelil-a te ants winiketik te banti ayik ta koltaywaneje.

Ya skʼan ya yichʼik chajpanel ta lek. Bayal ta jtul Testigoetik te ya x-ochik ta aʼtel ta misioneroe ya yichʼik pʼijubtesel ta joʼeb u ta banti te Pʼijubtesel yuʼun sKʼop Dios ta Galaad yuʼun te Watchtower. Te bintik ya xnojptesotik tey-ae ya x-akʼbotxan yip smukʼul yoʼtanik ta stojol te Jehová, ta swenta te sKʼope soknix te bin utʼil yak ta swentainel te lum yuʼune (Proverbios 3:5, 6). Ya xkoltayotik ta slekubteselxan te stalelik te bitʼil ya skʼan te Diose te jaʼ ya xkoltayotik ta yaʼtelik ta misionero sok ya xchajpanotik yuʼun ya yakʼik nojptesel ta lek ta swenta te Bibliae. Jich chapalik ta lek yuʼun ya scholik skʼop Dios «cʼalal ta stiʼil bahlumilal» (Hechos 1:8).

  • ¿Bintik smakoj te aʼtelil yuʼun misioneroe?

  • ¿Bin pʼijubtesel te jaʼnax ya yichʼik te misionero Testigoetike?