¿Bin ya apas te kʼalal ayat ta xiwele?... Ayniwan ya akʼambey koltayel te ameʼ atate. Jaʼukmeto ay yan machʼa ya xjuʼ ya skoltayat, sok kʼax bayal yip stukel te maʼyuk machʼa ya xpajot yuʼune. ¿Yabal anaʼ machʼa-a?... Jaʼ te Jehová. Ya xjuʼ ya akʼambey koltayel ta spisil ora. Jaʼ jich la spas te Davide. Jich bitʼil te la smukʼulin yoʼtan te Jehovae, jaʼ yuʼun ma xiw yoʼtan. Te bintik la spase ay ta Biblia.

Ta yalalilto te David la yichʼ nojptesel yuʼun te smeʼ stat te kʼuxuk ya yaʼiy ta yoʼtan te Jehovae. Jaʼ yuʼun maba xiw yoʼtan. Te bintik kʼax ta stojol te Davide ayniwan ants winiketik ya xiʼik te jaʼuk ya xkʼax ta stojolike. Te David snaʼoj-a te jaʼ yamigo te Jehová soknix te ya xkoltayot yuʼune. Ta jun buelta te kʼalal yak ta skanantayel-a te tuminchijetik yuʼune, ¡tal jkojt león choj te la stsak bael jkojt tuminchij! ¿Yabal anaʼ te bin la spas te Davide? La snuts te león choje sok jich yaʼiyel te la stsak te jich la smile. Te kʼalal tal jkojt oso ta stsakel bael jkojt tuminchij, jaʼnix jich la smil. ¿Machʼa koltayot yuʼun te David te ma xiw yoʼtane?... Melelnix-a, jaʼ te Jehovae.

Ta yanxan buelta te bin utʼil la yakʼ ta ilel te ma xiw yoʼtan te Davide, jaʼ te kʼalal yakik ta guerra te israeletik sok te filisteoetike. Jtul soldado yuʼun te filisteoetike Goliat te sbiile kʼax mukʼ sok kʼax najtʼil winik stukel. Te Goliat bayal bintik maba lek la yalbey te israeletik soknix te Jehovae. Jich la yaltiklambey te israeletike: «¡Akʼbonik jtuluk winik te ya jtsak jba soke!». Jaʼukmeto maʼyuk machʼa ya skʼan ya stsak sba sok, melel spisil xiʼojik-a te Goliate. Te kʼalal la yaʼiy stojol te David te bintik la yal te Goliate, jich la yalbey: «¡Joʼonme ya jtsak jba sok jaʼat! ¡Jaʼme ya skoltayon te Jehová sok yame yakʼat ta jkʼab!». ¿Mabal jichuk te ma xiw yoʼtan te Davide?... Maʼuk, ma xiw yoʼtan. ¿Yabal akʼan ya anaʼ stojol te bin kʼot ta pasel ta patile?

Te David la stsak joʼpʼij tonetik soknix te sjimochʼe, jich bajtʼ stsak sba sok te najtʼil winike. Kʼalal te Goliat la yil te David te jaʼ tut kereme, jajch slaban yuʼun. Jaʼ yuʼun jich la yal te Davide: «Te jaʼate ya xtalat ta jtojol sok espada, yan te joʼone ya xtalon ta atojol ta swenta sbiil te Jehovae». Jich bajtʼ ta animal te David ta stojol te najtʼil winike. Ta patil la yakʼ jpʼijuk ton ta sjimochʼ, la schʼoj bael ta stojol te Goliate. Kʼot ta stiʼba te tone, ¡jich laj te Goliate! Te kʼalal la yilik te filisteoetik  te bin kʼot ta pasele, kʼax bayal xiwik yuʼun te jich lokʼik bael ta anele. ¡Manchukme jaʼ jtul tut kerem-a te Davide juʼ yuʼun stsalel te najtʼil winike! ¿Bin yuʼun ya anaʼ te juʼ yuʼun stsalele?... Jaʼ ta swenta te koltayot yuʼun te Jehovae, ¡melel kʼax bayal yip stukel, maʼyuk jtuluk najtʼil winik te ya xpajot yuʼune!

Ma xiw yoʼtan te David, melel snaʼoj te ya xkoltayot yuʼun te Jehová

¿Bin ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te Davide?... Jaʼ te bitʼil kʼax bayal yip stukel te Jehová te maʼyuk machʼa ya xpajot yuʼun stukele. Jaʼ yuʼun teme ay bin ora ya xiwate, julukme ta awoʼtan te kʼop ini: jaʼme awamigo te Jehovae sok jaʼme ya xjuʼ ya skoltayat yuʼun jich ma xiwat.

AKʼA JKʼOPONTIK TA BIBLIA: