Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 LECCIÓN 5

Te Samuel spisil ora la spas te bin ya smulan te Jehová

Te Samuel spisil ora la spas te bin ya smulan te Jehová

Ta yalalilto te Samuel kuxin sok aʼtej ta Nailpakʼ templo. Te Nailpakʼ temploe jaʼ te banti ya stsob sbaik te ants winiketik ta yichʼel ta mukʼ te Jehovae. ¿Yabal akʼan ya anaʼ stojol te bin yuʼun kuxin tey-a te Samuele? Swenta ya jnaʼbeytik te sujtibe, akʼa kilbeytik nailuk skʼoplal ta swenta te smeʼe, te sbiile jaʼ Ana.

Te Ana spisil ora skʼanoj-a te yakuk sta jtuluk yale, jaʼukmeto ma xjuʼ ya sta yal-a. Jaʼ yuʼun la skʼopon te Jehovae jich la yal: «Awokoluk Jehová koltayawon». Sok jich la yalbey ta jamal: «Teme yak awakʼbon jtuluk jkerem al, yame jtikun bael ta Nailpakʼ templo swenta ya xkuxin sok ya x-aʼtej tey-a». Aʼiybot skʼop yuʼun te Jehovae, melel la sta jtul yal te Anae. Te sbiil la yakʼbeye, jaʼ Samuel. Te kʼalal ayniwanix oxeb o chaneb yaʼbilal-a te Samuele la skʼotes ta pasel te bin la yal te Anae, la yikʼ bael ta Nailpakʼ templo yuʼun ya x-aʼtej ta stojol Dios.

Te mukʼul sacerdote te ya x-aʼtej ta Nailpakʼ temploe, Elí te sbiile. Te chaʼtul snichʼnab te mukʼul winiketikix-ae, jaʼnix jich yakik ta aʼtel ta Nailpakʼ templo euk. Ta Nailpakʼ templo tey ya yichʼ ichʼel ta mukʼ-a te Jehovae, jich yuʼun te machʼatik ya x-aʼtejik tey-ae ya skʼan te lekuk te bin ya spasike. Jaʼukmeto te Samuel la yil te chopol te bintik ya spasik te snichʼnab te Elí. ¿Labal spas euk te Samuel te bintik chopol jich bitʼil te snichʼnab te Elí?... Maʼuk, spisil ora jaʼ la spas te bintik lek ya yil te Jehovae, jich bitʼil te la yichʼ nojptesel yuʼun te smeʼ state.

¿Bin la skʼan la spas te Elí te jichuke? ¿Mabal lajuk skʼan te la stojobtes te snichʼnabe?... ¡La skʼan te jichuk la spase! Ma la yakʼ te ya x-aʼtejik ta Nailpakʼ templo te jichuke. Jaʼukmeto ma jichuk la spas. Jaʼ yuʼun bayal ilin te Jehová ta stojol te Elí soknix te chaʼtul snichʼnabe, jich yuʼun la yakʼtiklambey castigo.

Te Samuel la yakʼbey snaʼ te Elí te bin albot yuʼun te Jehová

Ta jun ajkʼabal te kʼalal wayalix-a te Samuel la yaʼiy stojol te ay machʼa yak ta kʼoponel yuʼune, jich albot, «Samuel». Oranax bajtʼ te banti ay te Elí, jaʼukmeto jich albot yuʼun: «Maba joʼon la kikʼat tal». Jaʼnix jich chebxan buelta kʼot ta pasel. Jaʼukmeto te kʼalal la yichʼ kʼoponel ta yoxebal buelta te Samuele, jich albot yuʼun te Elí: «Teme la skʼoponatxane, jichme xawal ini: “Kʼopojan Jehová. Yakon ta yaʼiyel stojol”». Te kʼalal jich la  yal te Samuel-abi, jich albot yuʼun te Jehová: «Albeya te Elí te ya kakʼbey castigo te jayeb machʼatik ay yuʼun ta swenta spisil te bintik chopol spasojike». ¿Tulanbal la yaʼiy akuy te Samuel te kʼalal la yalbey te Elí ta swenta te kʼop-abi?... Tulan la yaʼiy. Ta melel bayal xiw te Samuel ta yakʼel ta naʼel te kʼop-abi. Jaʼukmeto la schʼuumbey smantal te Jehová, jich yuʼun la yakʼbey snaʼ te Elí. Ta swenta te bin la yal te Diose kʼot ta pasel, melel te Elí sok te chaʼtul snichʼnabe lajik.

Bayalme bintik ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te Samuele. Manchukme la yil te chopol te bintik ya spas te yantik ants winiketike, yan stukel spisil ora jaʼ la spas te bin ya smulan te Jehová. ¿Jichbal ya apas-euk? ¿Spisilbal ora ya achʼuumbey smantal te Jehová jich bitʼil la spas te Samuele? Teme jich ya apase, kʼax bayalme ya awakʼbey stseʼelil yoʼtan te Jehová soknix te ameʼ atate.

AKʼA JKʼOPONTIK TA BIBLIA:

  • 1 Samuel 2:22-26; 3:1-21