Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Nojptesa te awal anichʼnabike

 LECCIÓN 12

Te yal swix te Pablo maba xiw yoʼtan

Te yal swix te Pablo maba xiw yoʼtan

Ya jkʼan ya jcholbat awaʼiy ta swenta jtul kerem te la skoltay te jpuk kʼop Pablo yuʼun jich ma la yichʼ milel-a. Ma jnaʼbeytik te sbiile, te binax ya jnaʼtike jaʼ te jaʼ yal swix te Pabloe. Jaʼ jtul kerem te maba xiw yoʼtane. ¿Yabal akʼan ya jcholbat awaʼiy te bin la spase?...

Te Pabloe ochem ta chukel ta Jerusalén-a. Jaʼ ta skaj te bitʼil yak ta scholbeyel yaʼiy te ants winiketik ta swenta te Jesuse. Jaʼukmeto ay chaʼoxtul winiketik te ya spʼajik-a te Pabloe, jaʼ yuʼun ay bin chopol la schapik spasel. Melel jich kʼan bajtʼ yalbeyik te comandantee: «Tikuna bael te soldadoetik awuʼun yuʼun ya yikʼik bael te Pablo ta banti chajpajibal». La schapik te ya snakʼ sbaik ta be-e, yuʼun jich te kʼalal ya xkʼax tey-a te Pabloe ¡ya smilik!

Te kereme nail bajtʼ scholbey yaʼiy te stajun te bin la yaʼiy stojole, patil bajtʼ scholbey te comandantee

Te yal swix te Pabloe la snaʼ stojol te bin la yichʼ chapele. ¿Binwan ya xjuʼ spas yuʼun-abi? Bajtʼ scholbey yaʼiy te stajune. Jich yuʼun te Pablo jich la yalbey: «Baan ta oranax te banti ay te comandante sok cholbeya yaʼiy spisil». Jaʼnax yuʼun te tulan ta pasel-abi, melel jaʼ jtul winik te tulan yaʼtel yichʼoj jich bitʼil comandante. ¿Labal spas tulan te xbajtʼ scholbey yaʼiy te comandantee?... Laj, la spas tulan, melel maba xiw yoʼtan ta scholbeyel yaʼiy.

Te comandante la schʼam yaʼiy ta lek te bin cholbot yuʼune. Te bitʼil la skoltay te Pabloe jaʼ te kʼalal la stikun bael ta yan lum, te Cesarea sbiile. Jaʼnix jich la spas ta mantal quinientos ta jtul soldadoetik yuʼun ya sjokinik bael te Pabloe. Jich la yaltiklambey te soldadoetike: «Ikʼaik bael ta ajkʼabal ini». ¿Lanixbal smilik-a te Pablo te chopol winiketike? ¿Bin kʼot ta pasel ya akuy?... Maba la smilik. Te winiketik-abi ma juʼ yuʼunik spasel te bin la schapike.

¿Labal amulan te bin la kilbeytikix skʼoplale?... ¿Labal awil te maba xiw yoʼtan te yal swix te Pabloe? ¡Yame xjuʼ ya awakʼ ta ilel euk te maba ya xiwate! Ya skʼan te manchuk ya xiwotik ta scholbeyel yaʼiy te ants winiketik ta swenta te Jehovae. ¿Yabal awakʼ ta ilel te maba ya xiw awoʼtan sok te maba ya akom aba ta yalbeyel skʼoplal te Jehovae?... Bayalme skʼoplal te manchuk ya jkom jbatik ta yalbeyel skʼoplal te Diose. Jichme bayalxan ta jtul ants winiketik ya xjuʼ ya staik skolelik.

AKʼA JKʼOPONTIK TA BIBLIA:

  • Hechos 23:12-24

  • Mateo 24:14; 28:18-20

  • 1 Timoteo 4:16