Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 LECCIÓN 4

¿Machʼa-a te Jesucristoe?

 
¿Machʼa-a te Jesucristoe?

1. ¿Bin utʼil chiknaj te Jesuse?

Te kʼalal mato x-ayin ta Balumilal-a te Jesuse, espíritu ta chʼulchan-a te ma jichuk bitʼil te ants winiketike (Juan 8:23). Jaʼ sbabial pasot yuʼun te Jehovae, sok jaʼ koltaywan ta spasel spisil te bintik aye. Te Biblia ya yal te jaʼ «hip jtuhl» sNichʼan te Diose, melel jaʼnix pasot yuʼun stukel (Juan 1:14). Jaʼnix jich sbiilinej «Cʼopil», melel jaʼ la skʼasesbey skʼop te sTate. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Proverbios 8:22, 23, 30 sok Colosenses 1:15, 16.

2. ¿Bin yuʼun te xtaluk ta Balumilal te Jesuse?

Te Dios la stikun tal ta Balumilal te sNichʼane. Ta swenta-abi la skʼasesbey skuxlejal te sNichʼan ta schʼujtʼ te Mariae, te jaʼ jtul judía achʼix te maba tabil ta winike. Jich yuʼun ma winikuk te stat te Jesuse (Lucas 1:30-35). Ay oxeb skʼoplal te bin yuʼun xtaluk ta Balumilal te Jesuse: 1) tal yakʼ ta nopel te smelelil kʼop ta swenta te Diose, 2) tal yakʼ ta ilel te bin utʼil ta spasel te skʼanojel yoʼtan te Diose, manchukme ta yorail wokolil, sok 3) tal yakʼ sba ta lajel yuʼun jich ya staik skolelik te ants winiketike. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 20:28.

3. ¿Bin yuʼun te yananix jkʼantik jkoleltik-ae?

Te jkoleltike jaʼ jich kʼoem te bitʼil stojol skuxlejal jtul ants winik te ay yan machʼa ya yichʼ tojbeyele (Éxodo 21:29, 30). Te lajel sok te meʼel mamalubele ma jichuk skʼanoj Dios-a te ya xkʼot ta stojol te ants winiketike. Jnaʼojtik ini, melel albot yuʼun Jehová te Adán teme ya xkʼaxuntaybot te smantale, yame xlaj yuʼun. Jich yuʼun, te manchuk la sle smul te Adane, maʼyuk bin ora laj te jichuke (Génesis 2:16, 17; 5:5). Te Biblia ya yal te och mulil ta balumilal ta swenta te Adane. Jaʼ yuʼun la skʼasesbey jilel mulil te yal snichʼnab te jich ya x-akʼotik ta lajel yuʼun euke. Jich yuʼun yananix jkʼantik-a te ay machʼa ya yakʼ jkoleltike. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Romanos 5:12 sok 6:23.

 ¿Machʼa-a te ya xjuʼ ya yakʼbotik stojol te jkoleltik ta swenta te lajele? Te kʼalal ya xlajotike jichme ya jtojtik te jmultike. Jich bitʼil te jmulawilotike ma xjuʼ te ay machʼa ya jtojbeytik te smule. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 49:7-9.

4. ¿Bin yuʼun laj te Jesuse?

Te Jesuse ma jichuk te bitʼil joʼotike, melel tojil winik stukel sok maʼyuk bin ora la sle smul. Jich yuʼun laj ta swenta smul te ants winiketike, melel maʼyuk smul stukel. Te kʼalal la stikun tal ta lajel sNichʼan te Jehová ta jwentatike, jich la yakʼ ta ilel te skʼuxul yoʼtan ta jtojoltike. Jaʼnix jich te Jesús la yakʼ ta ilel te kʼuxotik ta yoʼtan te kʼalal la schʼuumbey skʼop te sTate sok te bitʼil la yakʼ sba ta lajel yuʼun jich ya jtatik jkoleltik yuʼun-a te mulil sok te lajele. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 3:16 sok Romanos 5:18, 19.

5. ¿Bin yak ta spasel te Jesús ta kʼajkʼal ini?

Te kʼalal kʼax ta Balumilal te Jesuse, la slekubtes jchameletik, la schaʼkuxajtes te machʼatik lajemike sok la skoltay te machʼatik ayik ta wokole, jich la yakʼ ta ilel te bin ya spas ta pajel chaʼbej ta swenta te j-abatetik te jun yoʼtan ayik ta stojol te Diose (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28). Te kʼalal laj te Jesuse, chaʼkuxajtesot yuʼun Dios jich bitʼil jun espíritu te bajtʼ ta chʼulchane (1 Pedro 3:18). Ta patil te Jesús ayin ta swaʼel kʼab te sTat ta smaliyel te ya x-akʼbot ta skʼab te ya xmantalaj bitʼil Ajwalil ta swenta te Balumilale (Hebreos 10:12, 13). Ta kʼajkʼal ini yakix ta mantalteswanej te Jesús ta chʼulchan, te jnopojeletik yuʼune yakik ta spukel ta alel te lek yachʼil kʼop yuʼun Dios ta swolol Balumilal. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 7:13, 14 sok Mateo 24:14.

Jich bitʼil te akʼbotix yaʼtel yuʼun Dios te Jesuse, te Ajwalil ini te ay yuʼele nopolme ya slajin te chopol ants winiketik sok spisil te bintik ya spasik te ya yakʼ wokolile. Spisil te machʼatik ya yakʼ schʼuunel yoʼtanik ta stojol te Jesuse sok te ya schʼuumbeyik te smantale, tseʼelnaxme yoʼtan ya xkuxinik liʼ ta Balumilal te ya xpastaj ta nichimal kʼinale. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 37:9-11.