Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 LECCIÓN 8

¿Bin yuʼun te maba slajinoj Dios te bintik chopol sok te wokolile?

 
¿Bin yuʼun te maba slajinoj Dios te bintik chopol sok te wokolile?

1. ¿Bin utʼil chiknaj te bintik chopole?

Te kʼalal la yal te sbabial lotil te Satanase jich chiknaj te bintik chopol ta Balumilale. Ta sjajchibal lekil chʼul abat sok toj-a, jaʼukmeto «mayuc bin ora melel te scʼope» (Juan 8:44). Jajch yakʼ ta yoʼtan te ya skʼan ichʼel ta mukʼe, jaʼ ini jaʼnax ay ta swenta stukel te Jpaswanej kuʼuntike. Te Satanás la sloʼlaybey yoʼtan te Eva te sbabial antse jich yuʼun jaʼ chʼuumbot te skʼope, ma jaʼuk la yichʼ chʼuumbeyel skʼop te Diose. Te Adán la stʼun te yinam ta skʼaxuntaybeyel smantal te Diose. Ta swenta te bin la spasike och tal te wokolil sok te lajele. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 3:1-6, 19.

Te kʼalal te Satanás la yalbey te Eva te yakuk skʼaxuntaybey smantal te Diose, jich la sjach te skʼaxuntayel mantale. Ma la skʼan la yichʼ ta mukʼ te bitʼil jaʼnax stukel ya xmantalteswan te Jehová te Machʼa toyol aye. Jich bitʼil te jteb ma spisiluk te ants winiketik stʼunojik te Pukuje, jich ya yakʼik ta ilel te maba yichʼojik ta mukʼ te bitʼil ya xmantalteswan te Diose, jaʼ yuʼun te Satanase jaʼ «te ajwalil yuʼun in balumilal to». Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 14:30, Xchʼul Cʼop Dios sok 1 Juan 5:19.

2. ¿Yuʼunbal ma lekuk te bintik la spas te Diose?

Kʼax lek spisil te yaʼtel la spas te Diose. Te sbabial ants winik sok te chʼul abatetike la yichʼik pasel swenta yuʼun ya xjuʼ yuʼunik schʼuumbeyel spisil smantal te Diose (Deuteronomio 32:4, 5). La yakʼbotik jtsatik te bin leke o te bin ma lekuke. Ta swenta te bitʼil yakʼojbotik jtsatik te bin ya jkʼantike, jich ya xjuʼ ya jchʼuumbeytik smantal sok skʼuxul koʼtantik. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Santiago 1:13-15 sok 1 Juan 5:3.

3. ¿Bin yuʼun te maba slajinoj Dios te wokolile?

Te Jehová stsʼikoj te bitʼil maba ichʼbil ta mukʼ te bitʼil ya xmantalteswane, jaʼukmeto mame spisiluk ora ya stsʼik. ¿Bin yuʼun te jich spasoje? Yuʼun jich ya yakʼ ta ilel te maʼyuk jtuluk ajwalil te ya xjuʼ yuʼun swentainel te ants winiketik teme ma jaʼuk ya xkoltaywane (Eclesiastés 7:29; 8:9). Jich bitʼil ay kʼaxemix wakmil jaʼbil  skuxlejal te ants winiketike, jamal chikanix ta ilel te maʼyuk jtuluk jwolwanej ta Balumilal te juʼem yuʼun slajinel te bintik ma tojuk ta pasele, te utsʼinwaneje, te guerraetike soknix te spisil ta chajp chamele. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 9:16 sok Jeremías 10:23.

Jaʼukmeto teme jaʼ ya kakʼ jbatik ta wentainel yuʼun te Diose, yame jtatik bayal utsilal yuʼun (Isaías 48:17, 18). Nopolme ya yichʼ lajinel yuʼun Jehová te ajwaliletik yuʼun te balumilale. Jaʼnaxme ya xkuxinik ta Balumilal te machʼatik ya skoltaybeyik skʼoplal te ajwalinel yuʼune (Isaías 11:9). Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 2:44.

 

4. ¿Bin ya xjuʼ ya jpastik ta swenta te bitʼil yakto ta maliywanej te Diose?

Te Satanás la yal te bitʼil jaʼnaxlaj ya yichʼik ta mukʼ Dios te ants winik ta swenta te bintik ya x-akʼbotik yuʼune. Wokolyal Dios te bitʼil yakto ta maliywaneje, jpisiltik ya xjuʼ kuʼuntik yakʼel ta ilel ta jkuxlejaltik te jaʼ jlotiywanej stukel te Pukuje, soknix te bitʼil jaʼ ya jkoltaybeytik skʼoplal te Ajwalinel yuʼun te Diose, ma jaʼuk te ajwaliletik yuʼun te balumilale. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Job 1:8-12 sok Proverbios 27:11.

5. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya kakʼ jbatik ta stojol te Diose?

Te bin nail ya skʼan ya jpastike jaʼ te yakuk jnoptik te bin utʼil ya skʼan ichʼel ta mukʼ te Diose sok te jaʼuk ya jtʼuntik te smelelil religione, te jaʼ ya yakʼ ta nopel te bintik ya yal te Bibliae (Juan 4:23). Jaʼnix jich teme jaʼ ya jtʼumbeytik stalel te Jesús te maba la schʼik sba ta política soknix ta guerraetike, jichme ya kakʼtik ta ilel te maba ya jkʼantik te wentainel yuʼun te Satanase. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 17:14.

Te Satanás ya stuuntes te muliletik soknix te bintik ya yutsʼinotike. Te kʼalal maba ya jpastikix ini, yaniwan slabanotik o ya schujkultesbotik jkuxlejaltik te kamigotaktik soknix te jayeb machʼatik ay kuʼuntike (1 Pedro 4:3, 4). Teme ay jich ya xkʼot ta pasele, jaʼ akʼa jokintik te machʼatik kʼux ta yoʼtanik te Diose sok akʼa jpas ta jkuxlejaltik te leyetik yuʼun te Diose. Jichme ya kakʼtik ta ilel te lotil te bin la yal te Satanás te maʼyuk machʼa ya xjuʼ ya schʼuumbey smantal te Dios te kʼalal ay bin ya smakotike. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Corintios 6:9, 10 sok 15:33.

Ta swenta te bitʼil kʼuxotik ta yoʼtan te Diose yame slajin te wokolil sok te bintik chopole. Te machʼatik ya yakʼ schʼuunel yoʼtanik ta stojol te Diose, yame xkuxinik sbajtʼel kʼinal liʼ ta Balumilal. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 3:16.