Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Lek yachʼil kʼop te talem ta stojol Dios

 LECCIÓN 5

¿Bin-a te skʼanojel yoʼtan Dios ta swenta te Balumilale?

¿Bin-a te skʼanojel yoʼtan Dios ta swenta te Balumilale?

1. ¿Bin yuʼun la spas Balumilal te Diose?

Te Jehová la spas te Balumilal swenta yuʼun ya xnainik tey-a te ants winiketike. Te kʼalal la spas te Adán sok te Eva te sbabial ants winike, ma jaʼuk skʼanojel yoʼtan te yuʼun ya x-ayinik ta chʼulchane, melel spasojix-a te chʼul abatetik yuʼun tey ya x-ayinik-a (Job 38:4, 7). Te Jehová la yakʼ ta yolil tʼujbil tsʼumbil kʼinal Edén te sbabial winike (Génesis 2:15-17). La sjapbey te Adán te yakuk smulambey yutsilal te kuxlejalil ta sbajtʼel kʼinal liʼ ta Balumilal soknix ta stojol euk te stsʼumbal te ya xtal ta patile. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 37:29 sok 115:16.

Jsejpnax smakoj-a te Balumilal te tsʼumbil kʼinal Edene. Te skʼanojel yoʼtan te Diose jaʼ te ya x-alnichʼnajik te Adán sok te Evae swenta jich ya snojesik-a te Balumilale sok jich kʼunkʼun la spasik ta nichimal kʼinal te Balumilal te jichuke (Génesis 1:28). Te ants winiketike jaʼme ya snainik sbajtʼel kʼinal te Balumilale, sok mame ayuk bin ora ya yichʼ jinel. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 104:5.

2. ¿Bin yuʼun te ma jaʼuk jun nichimal kʼinal te Balumilal ta kʼajkʼal ini?

Jaʼ yuʼun te bitʼil la skʼaxuntaybeyik smantal Dios te Adán sok te Evae, jich la yichʼik tenel lokʼel ta tsʼumbil kʼinal Edén. Ta skaj-abi chʼay te Nichimal kʼinal te la yichʼ pasel ta sjajchibale sok maʼyuk machʼa juʼem yuʼun ta schaʼpasel. Ta swenta te Balumilale, te Biblia ya yal te jaʼ akʼbil ta skʼabik te machʼatik chopolike (Job 9:24). Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 3:23, 24.

Jich yuʼun, ¿chebajembalix yoʼtan te Jehová ta swenta te bin snopoj ya spas ta stojol te ants winiketike? Maʼuk, melel spisil ya xjuʼ yuʼun stukel sok maʼyuk bin ora ma xkʼot ta pasel yuʼun te bintik ya yale (Isaías 45:18). Jichme ya xkʼot ta pasel ta pajel chaʼbej te bitʼil skʼanoj yoʼtan Dios te ya xkuxin te ants winiketik jich bitʼil ta sjajchibale. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 37:11, 34.

3. ¿Bin utʼil ya yichʼ chaʼpasel te Nichimal kʼinale?

Jich bitʼil te jaʼ Ajwalilix te Jesús tsabil yuʼun te Diose, jaʼme ya spas ta nichimal kʼinal te Balumilale, sok yame xjokinot yuʼun te chʼul abatetik ta slajinel te machʼatik skontratak te Dios ta guerra  yuʼun Armagedón. Ta patil yame smak jmil jaʼbil te Satanás te chopol chʼul abat te la slolay te Adán sok te Eva ta skʼaxuntaybeyel smantal te Diose. Te j-abatetik yuʼun te Diose kuxulme ya xjilik stukel ta swenta te lajinel ya xtale, melel jaʼ ya xkanantayotik sok ya xtojobtesotik yuʼun te Jesuse, ta patil yame smulambeyik yutsilal te kuxlejalil ta sbajtʼel kʼinal liʼ ta Nichimal kʼinal. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 20:1-3 sok 21:3, 4.

4. ¿Bin ora ya xlaj skʼoplal te wokolil ta Balumilale?

¿Bin ora ya slajimbey skʼoplal Dios te bintik chopole? Te Jesús la yal bin señail ya xkʼot ta pasel te kʼalal nopolix-a te slajibal te bintik chopole. Ta swenta te bintik yak ta kʼoel ta pasel ta ora ini, yak ta yutsʼimbeyel skuxlejal te ants winiketike, jich chikanix ta ilel te nopol ayotikix ta «slajibal te bintik ay ta balumilale» (Mateo 24:3, Traducción del Nuevo Mundo [NM]). Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 24:7-14, 21, 22.

Te kʼalal yak ta mantalteswanej ta jmil jaʼbil-a te Jesús ta swenta te Balumilale, kʼunkʼunme ya slajin spisil te bintik ya yakʼ wokolile (Isaías 9:6, 7; 11:9). Ma jaʼuknax ay yaʼtel ta ajwalil, jaʼnixme jich yame yichʼ yaʼtel ta mukʼul sacerdote, te ya schʼaybey smul te machʼatik kʼux ta yoʼtanik te Diose. Jich yuʼun te Jehovae yame stuuntes te Jesús ta slajinel spisil te chamele, te meʼel mamalubele soknix te lajele. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Isaías 25:8 sok 33:24.

5. ¿Machʼatik-a te ya xnainik ta Nichimal kʼinale?

 

Te machʼatik ya schʼuumbeyik smantal te Diose yame xnainik ta Nichimal kʼinal (1 Juan 2:17). Te Jesús la stikun te jnopojeletik ta sleel te ants winiketik te pekʼel yoʼtanik yuʼun ya snojptesik ta swenta te bin utʼil lek ya x-ilotik yuʼun-a te Diose. Ta kʼajkʼal ini te Jehová yak ta spʼijubtesel millonetik ta jtul ants winiketik yuʼun ya xnainik ta Nichimal kʼinal (Sofonías 2:3). Te alnichʼanetik sok meʼil tatiletik te ya stsob sbaik ta sNail Tsoblej yuʼun te sTestigotak te Jehová, junax yakik ta yichʼel ta mukʼ te Diose, sok ta snopel te lek yachʼil kʼop swenta jich lek-a te skuxlejalike. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Miqueas 4:1-4.