«Te machʼa sac yoʼtan yac awaʼbe yil sac awoʼtan.» (2 SAMUEL 22:27.)

1-3. 1) ¿Bin yuʼun ya yilik nailuk te yalatakik te meʼiletik teme maʼyuk yabakul te skʼuʼ spakʼik sok teme lek schajpanoj sbaike? 2) ¿Bin yuʼun ya skʼan Jehová te maʼyuk kabakultike, sok bin ya stij koʼtantik ta spasel-abi?

TE KʼALAL mato xlokʼ bael ta sna-a te tut kereme, te smeʼe ya yil teme atinem bael sok teme maʼyuk yabakul te skʼuʼ spakʼ sok te lekuk schajpanoj sbae. ¿Bin yuʼun? Melel ya snaʼ teme maʼyuk yabakul te tut kereme jich maba ya stsakot ta chamel sok snaʼoj te ya xjuʼ ya yichʼ labanel te meʼil tatiletik ta skaj te bin yilel ya x-ilbot te yal snichʼnabike.

2 Te jTatik ta chʼulchan ya skʼan maʼyuk kabakultik jich  bitʼil te j-abatotik yuʼune. Te Biblia ya yal te sak yoʼtan ta stojol te machʼa sak yoʼtane (2 Samuel 22:27). * Te Jehová kʼuxotik ta yoʼtan sok snaʼoj te bin-a te ya jta jlekilaltik yuʼune. Ta swenta te bin kileltik jich bitʼil testigootik yuʼune, ya xjuʼ te lek o ma lekuk te bin ya yalik te ants winiketik ta stojol Jehová. Jich yuʼun ma jkʼantik te ya yichʼ bolkʼoptayel te Dios sok te schʼul biile. Jaʼ ya jkʼantik te ya kakʼbeytik ta alel yutsilale. Jich yuʼun ya skʼan te lekukotik ta ilel sok te jtaleltike (Ezequiel 36:22; kʼopona te 1 Pedro 2:12).

3 ¿Bin yuʼun ya skʼan te maʼyuk kabakultike? Jaʼ ta skaj te jnaʼojtik te kʼux ta yoʼtan Dios te ants winiketik te maʼyuk yabakulike. Jaʼnix jich te joʼotike kʼux ta koʼtantik te Jehová sok ya jkʼan ya kakʼtik ta ichʼel ta mukʼ ta swenta te bin-utʼil ay te jkuxlejaltike. Ta slajibal, yuʼun ya jkʼantik ya x-ayinotik ta skʼuxul yoʼtan. Kiltik chaʼoxchajpuk te bintik smakojbey skʼoplal te bitʼil maʼyuk kabakultike: ¿bin yuʼun te jich ya skʼan pasele? ¿Bintik smakojbey skʼoplal sok bin-utʼil maba ya xchʼay kuʼuntik? Jaʼme ya skoltayotik ta yilel teme ay bin ya skʼan tojobtesele.

¿BIN YUʼUN TULAN SKʼOPLAL TE MAʼYUK KABAKULTIKE?

4, 5. 1) ¿Bin yuʼun kʼax tulan skʼoplal te maʼyuk kabakultike? 2) ¿Bin-utʼil chikan ta ilel ta swenta te bintik spasoj Jehová te ya skʼan te maʼyuk abake?

4 Te Jehová ay bayal ta chajp te bitʼil ya snojptesotike. Jaʼ te ya yakʼ kiltik te bin-utʼil ya skʼan ya jpastike. Te Biblia jich ya yalbotik: «Nopbeyahic yoʼtan te Diose» (Efesios 5:1). Jich bitʼil te la kiltikixe, ¿bin yuʼun te kʼax tulan skʼoplal te maʼyuk kabakultike? Jaʼ yuʼun te yakotik ta yichʼel ta mukʼ  te chʼul Dios sok te maʼyuk jxujtʼuk yabakule (kʼopona te sjun Levítico 11:44, 45).

5 Ta swenta te bintik spasoj te Jehová tey ya xchiknaj ta ilel te bitʼil maʼyuk yabakul te stalele sok te bintik ya spase (Romanos 1:20). Ya kiltik ta swenta te Balumilale. Te Jehová bayal bintik spasoj yuʼun ya slekubtes te bintik ya sbolobtes te Balumilale. Jich ya slekubtes sba stukel te ikʼ sok te jaʼe. Jaʼnix jich la spas bayal ta tsojb tut chanetik te ya slekubtesik te bintik ma xtuunix swenta maba ya yutsʼinotik-a. Te pʼijil winiketike ya stuuntesik-euk te tut chanetik-abi, yuʼun ya slekubtesik te mar kʼalal ay ya xmal petróleo tey-ae sok biluk-a te ya xbolobteswan ta skaj te sbikʼtal yoʼtan te ants winiketik sok te bin-nax ya skʼan yoʼtan stukelike. Chikan ta ilel te tulan skʼoplal ta yoʼtan te Jpaswanej yuʼun te Balumilal te manchuk ay abake (Jeremías 10:12). ¿Mabal jichuk ya skʼan jpastik-euk? Jich.

6, 7. ¿Bintik-utʼil la yal ta jamal te Ley yuʼun Moisés te ya skʼan te manchuk ay yabakulik te j-abatetik yuʼun te Diose?

6 ¿Bin yan swentail te ya skʼan maʼyuk kabakultike? Jaʼ te bitʼil spisil-ora skʼanoj Jehová te manchuk ay yabakul te j-abatetik yuʼune, melel jaʼ mukʼ Ajwalil stukel. Jich bitʼil te kʼalal la yichʼik akʼbeyel Ley te israeletike, tey la yal-a te jun-nax snitojbey sba skʼoplal te maʼyuk kabakultik sok te bin-utʼil ya kichʼtik ta mukʼ te Diose. Jich yuʼun te mukʼul sacerdote la yichʼ kʼanbeyel te ya x-atin cheb buelta nailuk te kʼalal ya x-och ta spasel te yaʼtel ta sKʼajkʼalel sChʼayel te muliletike (Levítico 16:4, 23, 24). Jaʼnix jich la yal ta stojol spisil te sacerdoteetik te ya skʼan nailuk ya spok yok skʼabik te kʼalal ya x-ochik ta yakʼel chikʼbil majtʼaniletik ta stojol Jehová (Éxodo 30:17-21; 2 Crónicas 4:6). Jaʼnix jich ayniwan setenta ta chajp te bin-utʼil ya xjuʼ sbolobtes sba-a te israel winik te ilaytik sba ya xkʼotik ta swenta sbakʼetal sok ta swenta yichʼel ta mukʼ te Diose. Jaʼ yuʼun, ay machʼatik ya staik lajel yuʼun teme ay jich ya x-ochik ta yichʼel ta mukʼ  Dios te kʼalal ay bin sbolobtesoj sbaik-ae (Levítico 15:31). Jaʼnix jich la yalxan te Ley teme ay machʼa ay bin ya sbolobtesoj sba-ae ya skʼan ya slekubtes sba ta swenta-abi, jaʼ te ya x-atin ta lek sok ya sakʼ ta lek te skʼuʼ spakʼe, teme ma jichuk ya spase «ya me yichʼ [milel] ta yohlil te pueblo» (Números 19:17-20).

7 Manchukme maba ya yichʼix pasel te bintik ya yal ta Ley yuʼun Moisés ta kʼajkʼal ini, jaʼukmeto ya yakʼ kiltik te bin ya snop stukel te Diose. Ta Ley-abi, ya yakʼ ta ilel te kʼax tulan skʼoplal ya yil te Dios te manchuk ay kabakultik te kʼalal ya kichʼtik ta mukʼe. Jaʼnix jich maba yanajem yoʼtan (Malaquías 3:6). Jich bitʼil ta namey kʼinal, ta kʼajkʼal ini jaʼnax lek ya yil te ya kichʼtik ta mukʼ teme «lec soc te mayuc bin chopol tey a» (Santiago 1:27). Jich yuʼun akʼa kiltik te bin-utʼil ya skʼan pasel ta ora ini.

¿BIN YA SKʼAN YA YAL TE MAʼYUK KABAKULTIK TA SIT TE DIOSE?

8. ¿Bintik ta swenta te ya skʼan maʼyuk kabakultik ta sit te Jehovae?

8 Te Biblia ma jaʼuknax ya yal te manchuk ay kabakultik ta swenta te jbakʼetaltike. Te bin ya skʼan ya yale, jaʼ teme ya jkʼantik te maʼyuk kabakultik ta sit te Diose, ya skʼan te manchuk ay bin ya jbolobtestik-a te bintik ya jpastik ta jkuxlejaltike. Te Jehová ya skʼan te maʼyuk kabakultik ta swenta te bintik chanchajp ini: manchuk bolobtesbil kuʼuntik te bitʼil ya kichʼtik ta mukʼ te Diose, lekuk te jtaleltike, lekuk te bin ya jnop ta koʼtantik sok pokbiluk te jbakʼetaltike. Kiltik te bin smakojbey skʼoplal ta jujunchajpe.

9, 10. ¿Bin smakojbey skʼoplal te manchuk bolobtesbil te bitʼil ya kichʼtik ta mukʼ te Diose? ¿Bin-a te maba ya jtʼuntik spasel jich bitʼil te smelelil j-abatotik yuʼun te Diose?

9 Manchuk bolobtesbil kuʼuntik te bitʼil ya kichʼtik ta mukʼ te Diose. Jaʼme smakojbey skʼoplal te maba ya jkaptik sok te lotil relijion. Juluk ta koʼtantik te kʼalal chukulik  ta Babilonia-a te israeletike, te kʼalal chaʼsujtik bael ta Jerusalén la schʼuunik te mantalil yuʼun Dios te jich ya yal: «¡Locʼanic bahel tey a, ma me xapiquic te bin bohloben scʼoblale [...], poca abahic!» (Isaías 52:11). Te bin swentail te chaʼsujtik bael ta slumalike, jaʼ ta schaʼjachel te yichʼel ta mukʼ te Jehovae. Jich yuʼun, te kʼalal ya yichʼik ta mukʼ-a te Diose la skʼan te jkʼaxel maba bolobtesbil ta swenta te bintik maba ya smulan te Dios jich bitʼil ta swenta te pʼijubtesele, te bintik kʼayemik ta spasel sok te costumbreetik yuʼun te relijion ta Babilonia.

10 Ta kʼajkʼal ini, yame skʼan ya jkanantay jbatik yuʼun ma xkakʼ sbolobtesotik te lotil relijionetike (kʼopona te 1 Corintios 10:21). Kʼax pujkem te bintik ya yakʼ ta nopele, jich yuʼun teme maba ya jkanantay jbatike yame yutsʼin te schʼuunel koʼtantike. Ta melel, jteb ma spisiluk te nacionetik ya yakʼik ta nopel te bintik ma jichuk ya yal te Bibliae, ta swenta-abi ay chiknajem bayal ta chajp costumbreetik, kʼinetik sok yantikxan bintik ya yichʼ pasele, jich bitʼil te malaj xlaj te chʼulelale (Eclesiastés 9:5, 6, 10). Jaʼukmeto, te smelelil j-abatotik yuʼun te Diose maba ya jtʼuntik te costumbreetik te snitojbey sba skʼoplal sok te lotil relijione. * Jich yuʼun maba ya kakʼ stenotik te ants winiketik yuʼun ya jkʼaxuntaytik te mantaliletik yuʼun te Dios ta swenta te manchuk bolobtesbil te bitʼil ya kichʼtik ta mukʼe (Hechos 5:29).

11. ¿Bintik smakojbey skʼoplal te lekil talelile sok bin yuʼun te tulan skʼoplale?

11 Lekukme te jtaleltike. Ta swenta-abi, ay bayal bin smakojbey skʼoplal, jaʼ te ya skʼan ya jpʼajtik spisil ta chajp te muliletik te ya spasbey sbaik ta sbakʼetalik te ants winiketike,  tulanme skʼoplal yuʼun jich ya x-ayinotik ta skʼuxul yoʼtan te Diose (kʼopona te sjun Efesios 5:5). Jich bitʼil ya kiltik ta yan capítulo tulan skʼoplal te jpisiltik ya jchʼuuntik te mantalil ini: «Ijqʼuitayaic te yalel ta mulile». Te machʼa ya xyal ta spasel mulil-abi sok te maba ya sujtes yoʼtane «ma ba ya xʼaʼbot yichʼic te cuentahinel yuʼun Dios» (1 Corintios 6:9, 10; 6:18XCD). Te machʼatik jich ya spasike «ilaybil sba» ya yil te Jehovae, teme maba ya skʼan ya spok sbaik kʼoeme jaʼ ay ta swentaik te «xchebal buelta lajele» (Apocalipsis 21:8XCD).

12, 13. ¿Bin ya xkʼot ta pasel teme jaʼ ya jpasulantik pensar te bintik chopole? ¿Bin ya skoltayotik swenta spisil-ora lek te bin ya jnoptike?

12 Lekukme te bintik ya jpastik pensare. Ta swenta te bintik ya jpastik pensare jaʼ ya yikʼotik bael ta spasel te bin ay tey-ae, teme jaʼ ya kakʼ ochuk ta jpensartik te bintik  ilaytik sbae yananixme yikʼotik bael ta spasel-a te bin maba leke (Mateo 5:28; 15:18-20). Teme ya jnojestik ta bintik lek te jpensartik sok te bintik maʼyuk yabakul kʼoeme jichme lek te jtaleltike (kʼopona te sjun Filipenses 4:8). Jaʼukmeto, ¿bin ya skoltayotik swenta lek spisil-ora te jpensartike? Ta sbabial, jaʼ te ya jpʼajtik spisil te bintik ya jchʼay koʼtantik-a te ya sbolobtesotike. * Ta schebal, ya xjuʼ ya kotsestik bintik lek ta joltik te kʼalal ya jnoptik spisil-ora te Bibliae (Salmo 19:8, 9).

13 Jich bitʼil te la kiltikixe, swenta ya xjuʼ ya x-ayinotik ta skʼuxul yoʼtan te Diose, yame skʼan ya kiltik ta lek te manchuk bolobtesbil kuʼuntik te bitʼil ya kichʼtik ta mukʼe, lekuk te jtaleltike sok lekuk te bintik ya jpastik pensare. Jich yuʼun akʼa kalbeytik skʼoplal te schanebale, jaʼ te manchuk ay kabakultike.

¿BIN YUʼUN YA SKʼAN TE MAYUK KABAKULTIKE?

14. Cholbeya skʼoplal bin yuʼun ma lekuk te ya jnoptik te maʼyuk machʼa swenta teme ay kabakultike.

14 Kʼax tulan skʼoplal te pokbiluk te jbakʼetaltike sok mesbiluk te spatxujk jnatike. Ay machʼatik ya yalik te maʼyuk machʼa ya xjuʼ ya schʼik sba ta swenta-abi. Jaʼukmeto, yame skʼan te maʼyuk bin-ora jich ya snop te j-abat yuʼun te Diose. Jich te bitʼil la yichʼ alel ta sjajchibale, te Jehová ma jaʼuknax ya skʼan te maʼyuk kabakultik yuʼun ya jta jlekilaltik-a, melel te bin yilel ya yilotik te yantike ya xjuʼ lek o ma lekuk te bin ya yalik ta stojol te Jehovae. Juluk ta koʼtantik te tut kerem te la yichʼ alel ta sbabial parrafoe: teme spisil-ora ay yabakul o teme maba lek schajpanoj sbae, ¿mabal jichuk te maba lek bin ya jnoptik ta stojol te smeʼ state? Jaʼ jich kʼoemotik-abi, teme ay ma lekuk te jkuxlejaltik sok teme ay kabakultike, ¿mabal jichuk te ya jpejkʼanbeytik skʼoplal  te jTatik ta chʼulchan sok te lek yachʼil kʼop ya jcholtike? Ayukme ta koʼtantik spisil-ora te mantalil ini: «Ya jtsajtay jbatic te maʼyuc machʼa ya cacʼtic yaluc jtuluc cuʼuntique, swenta ma me ayuc machʼa ya yalbey [chopol] scʼoplal te bitʼil quichʼoj catʼeltique. Jich yuʼun jaʼ ya scʼan ya cacʼbeytic yilic spisil ants-winiquetic te bitʼil abatotic yuʼun te Diose» (2 Corintios 6:3, 4XCD). Kiltikxan banti ya kakʼtik ta ilel te maʼyuk kabakultike.

15, 16. ¿Bintik-a te ya skʼan ya xkʼayotik ta spasel yuʼun jich maʼyuk kabakultik-a? ¿Bin yilel ya skʼan ya jlap te jkʼuʼ jpakʼtike?

15 Pokbiluk te jbakʼetaltik sok lekukotik ta ilel. Manchukme yanyantik-a te jtsʼumbaltik sok bin yilel te banti nainemotike, ya skʼan ya jpok jbatik, o ya xnuxotik spisil-ora. Jteb ma jpisiltikuk ay kaʼaltik sok jxapontik yuʼun ya jpok jbatik-a sok te kal jnichʼnabtike. Jaʼnix jich teyme ochem skʼoplal-a te ya jpok jkʼabtik te kʼalal ya xweʼotik o te kʼalal ya jpastik te jweʼeltik, sok te kʼalal ya sujtotik tal ta baño o te kʼalal ya jeltaytik te alale. Te kʼalal jich ya jpastike, jich maba ya xpujk te virus sok yantik microbios yuʼun ma stsakotik chamel jich bitʼil te jaʼ chʼujtʼ o yantikxan chamel te ya xmilawane. Teme maʼyuk drenaje te banti nainemotike, jaʼ lek te ya jmuktik jilel te kʼalal ya sujtotik tal ta tsaʼanel jich bitʼil la spasik te israeletik ta nameye (Deuteronomio 23:12, 13).

16 Jaʼnix jich ya skʼan spisil-ora ya jsakʼtik te jkʼuʼ jpakʼtike. Te bin tulan skʼoplale ma jaʼuk teme toyol stojol o lokʼeltonax te bitʼil pasbile, jaʼ tulan skʼoplal teme sakʼbil ta lek sok te lek ta ilele o te maba mitsʼil o pitʼile (kʼopona te 1 Timoteo 2:9, 10). Jaʼ ya jkʼantik te spisil-ora sok chikan te banti ayotike ya skʼan te maba ay kabakultik sok te jkʼuʼ jpakʼtike «yuʼun hich me lec ya xcʼoht scʼoblal [...] te bin ay ta nopbeyel scʼoblal Dios, te Jcoltaywanej cuʼuntique» (Tito 2:10).

17. ¿Bin yuʼun ya skʼan te manchuk ay yabakul sok te lekuk ta ilel te jnatik sok te jbiluktike?

17 Te jnatik sok te jbiluktike. Te banti kʼalal ya xjuʼ kuʼuntike  ya skʼan te manchuk ay yabakul te jnatike, chikan teme tʼujbil pasbile sok teme chajpanbil ta leke o teme maʼuke. Jaʼnixme jich ya skʼan kusel te jcarrotike, kʼaxtome jich-a teme ya jtuuntestik yuʼun ya xbootik ta tsoblejetik o ta scholel te skʼop Diose. Jichme ya skʼan ya jpastik sok spisil te jbiluktike, swenta lek jkʼoplaltik ta stojol te Jehovae. Melel jichnix ya jnojptestik-a te ants winiketik te jaʼ ya smulan Jehová te bintik maʼyuk yabakule, jaʼ swentail te ya sjintiklan te machʼatik ya sjinik te Balumilale sok jaʼme ya stuuntes te Ajwalil stsaoj yuʼun ya spas ta nichimal kʼinal te Balumilale (Apocalipsis 11:18; Salmo 72:16). Te bitʼil ya jkanantaytik ta lek te jnatik sok te jbiluktike, jich ya kakʼtik ta ilel te yakotikix ta kʼayel te bitʼil maʼyuk kabakultike, melel jich ya jpastik ta yachʼil balumilal.

Ya skʼan te pokbiluk te jbakʼetaltik sok te jbiluktike

18. ¿Bin-utʼil ya kakʼtik ta ilel te bayal skʼoplal ta koʼtantik te sNail Tsoblej kuʼuntike?

18 Te sNail Tsobleje. Bayal skʼoplal ta koʼtantik, melel jaʼ te banti ya kichʼtik ta mukʼ te Dios kuʼuntik te kʼux ta koʼtantike. Jaʼ ya jkʼantik te kʼax lekuk ta ilele sok te tʼujbiluk bin ya yalik yuʼun te sNail Tsoblej te machʼatik ya yulaʼtayotike. Swenta ma stsʼiʼlaj-a te sNail Tsobleje, ya skʼan te ayuk jun programa te bin-ora ya yichʼ kusel sok ta slekubteselxan. Te kʼalal jpisiltik ya jpastik te aʼtelil-abi, jich ya kakʼtik ta ilel te tulan skʼoplal ta koʼtantik te banti ya kichʼtik ta mukʼ te Diose. Ta melel jaʼ mukʼul majtʼanil te skusel sok te «schahpanel xan» te sNail Tsobleje (2 Crónicas 34:10). Jaʼnixme jich ya skʼan pasel te banti ya jpastik te mukʼul tsoblejetike.

JPʼAJTIK SPISIL TE BIN YA SBOLOBTES TE JBAKʼETALTIKE

19. ¿Bin ya skʼan ya jpʼajtik yuʼun jich maba ya jbolobtestik te jbakʼetaltike sok bin ya yalbotik te Biblia ta swenta-abi?

19 ¿Binxan smakojbey skʼoplal te manchuk ay yabakul te jbakʼetaltike? Jaʼ te ya jpʼajtik spisil te bin ya sbolobtesotike.  Jaʼ yuʼun ya skʼan ma jnukʼtik may, ma xyakubotik o te jichnax ya jtuuntestik poxiletik te ya skʼaytes jbakʼetaltik o te ya yutsʼinbotik joltike. Te Biblia maba ya yalbey sbiil spisil te bintik kʼayemik ta spasel te ants winiketik ta kʼajkʼal ini, jaʼukmeto ay mantaliletik yuʼun te ya yakʼ jnaʼtik te bin yuʼun te bolobenik sok te kʼax ilaytik sba ya yil te Jehovae. Akʼa kiltik joʼchajp mantaliletik ta Biblia te ya jkʼan jtʼuntik ta skaj te kʼux ta koʼtantik te Jehová sok yuʼun jich lek ya yilotik-a.

20, 21. ¿Bin ya skʼan Jehová te ya jpʼajtike, sok bin yuʼun te jich ya yalbotik te akʼa jpastike?

20 «Te bin utʼil hich halbilotic yuʼun Dios, acʼa jpoc jbahtic yuʼun spisil bintic bohloben ta jbaqʼuetaltic soc ta coʼtantic; behbehuc me acʼa quichʼtic chʼultesel ta scuenta yichʼel ta mucʼ te Diose.» (2 Corintios 7:1.) Te Jehová ya skʼan te akʼa jpʼajtik spisil te bintik ya sbolobtes te «jbaqʼuetaltic» o te ya yutsʼin te «coʼtantic», jaʼ yuʼun ya jpʼajtik spisil te bintik ya yakʼ kʼayuk te jbakʼetaltike, sok te bintik ya yutsʼin te jpensartike.

21 Teynix ta texto-abi, ya yalbotik te bin yuʼun ya skʼan ya «jpoc jbahtic yuʼun spisil bintic bohloben ta jbaqʼuetaltic soc ta coʼtantic». Ta 2 Corintios 7:1 jich ya yal ta sjajchibal: «Te bin utʼil hich halbilotic yuʼun Dios». ¿Bin-a te albilotike? Jaʼ te bintik la yalix tal Jehová ta yantik versículo, jich la yal: «Ya quiqʼuex ta jtojol. Hoʼon Atatonic ya xcʼohon» (2 Corintios 6:17, 18). ¡Kʼax tʼujbil ta aʼiyel! Ya yalbotik ta jamal te ya skanantayotik sok skʼuxul yoʼtan jich bitʼil jtul tatil ya spas ta stojol te yal snichʼnabe. Jaʼnax te ay bin ya skʼanbotike, jaʼ te akʼa jpʼajtik te bintik ya sbolobtes «jbaqʼuetaltic soc [...] coʼtantic». Jaʼ yuʼun, mame ta skajuknax te bin kʼayemotik ta spasel te ilaytik sba ta sit Jehová te ya jchʼaytik te bitʼil jun koʼtantik ta stojole.

22-25. ¿Bintik mantalil ta Biblia ya skoltayotik yuʼun ma jpastik te bintik ya xjuʼ xkʼay jbakʼetaltik-ae?

22 «Kʼuxme xa awaʼiy ta awoʼtan te Jehová te Dios awuʼun  sok spisil awoʼtan sok spisil akuxlejal sok spisil apʼijil.» (Mateo 22:37, TNM.) Ta swenta te mantalil-abi te Jesús la yal te jaʼ mukʼxan skʼoplal ta swenta te yantik mantaliletike (Mateo 22:38). Jich yuʼun snujpʼ te kʼuxuk ta koʼtantik te Jehová sok spisil jkuxlejaltik, jpensartik sok te bin ya kaʼiy ta koʼtantike. Jich yuʼun ya skʼan ya jpʼajtik spisil te bintik ya xjuʼ skom te jkuxlejaltik o te ya yutsʼin te jpensartik te jaʼ majtʼanil yakʼojbotik te Diose.

23 «Te [Jehová] te la spas te bahlumilal soc spisil bintic ay tey a.» (Hechos 17:24, 25.) Te kuxlejalil jaʼ mukʼul majtʼanil yakʼojbotik te Dios kuʼuntike, jaʼ yuʼun ya jkanantaytik ta lek. Jich yuʼun ya jpʼajtik te bintik ya xjuʼ jtatik chamel yuʼune. Teme ma jichuk ya jpastike, jich ya kakʼtik ta ilel te maba kichʼojtik ta mukʼ te kuxlejalile (Salmo 36:9).

24 «Cʼux me xawaʼiy ta awoʼtanic apat-axuhc hich te bin utʼil cʼux yac awaʼiy aba.» (Mateo 22:39.) Te machʼa ay bin kʼayem ta spasele maba jaʼnax stukel ya yutsʼin sba, jaʼnix jich ya yutsʼin-euk te yantike. Jich bitʼil te machʼa ya snukʼ may ya xpujk ta stojol yantik te schʼailele. Te machʼa jich ya spase yak ta skʼaxuntayel te mantalil yuʼun Dios te ya skʼan kʼux ta koʼtantik te jpatxujktike sok ya yakʼ ta ilel te yuʼun-nix maba kʼux ta yoʼtan-a te Diose (1 Juan 4:20, 21).

25 «Acʼa [...] [a]bahic ta cuentahinel yuʼun te ajwaliletic soc te machʼatic ay yaʼtelic.» (Tito 3:1.) Bayal ta pam lumetik teme ay machʼa ay yuʼun o ya stuuntes te drogae yak ta skʼaxuntayel te leye, jich yuʼun te smelelil j-abatotik yuʼun te Diose maʼyuk kuʼuntik sok maba ya jtuuntestik, melel jaʼ ya jchʼuuntik spasel te mantalil-abi (Romanos 13:1).

26. 1) ¿Bin ya skʼan ya jpastik yuʼun ya x-ayinotik ta skʼuxul yoʼtan te Diose? 2) ¿Bin yuʼun te maʼyuk ya spaj te kʼalal maʼyuk kabakultik ta sit te Diose?

26 Swenta ya x-ayinotik ta skʼuxul yoʼtan te Diose,  yame skʼan te maʼyuk kabakultik ta spisil te jkuxlejaltike, mame junchebuknax te banti ya jpastike. Ta swenta te bin kʼayemotik ta spasele ayniwan kʼax wokol ya kaʼiytik yijkʼitayel sok ayniwan ya xjuʼ xchaʼchʼayotik tey-a, jaʼukmeto ya xjuʼ ta ijkʼitayel. * Jich yuʼun maʼyuk bin ya spaj te kʼalal maʼyuk kabakultik ta jkuxlejaltike. Teme jaʼ ya skʼanbotik te Jehovae lekme ya xkʼootik yuʼun (kʼopona te sjun Isaías 48:17). Jaʼnix jich ya yakʼbotik stseʼelil koʼtantik te kʼalal ya yichʼ albeyel lek skʼoplal te Dios kuʼuntik te kʼux ta koʼtantik sok te kʼuxotik ta yoʼtan-euke.

^ parr. 2 Te kʼalal ya yichʼ tuuntesel ta tseltal te kʼopil «sak o maʼyuk yabakul» te xchie, ma jaʼuknax ya yakʼ ta naʼel te manchuk ay kabakultik ta jbakʼetaltike, jaʼnix jich ya yakʼ ta naʼel te manchuk ayuk kabakultik ta swenta jtaleltik sok ta yichʼel ta mukʼ te Diose.

^ parr. 67 Yichʼoj jeltayel te biilile.