Te kʼalal smilojix-a te Goliat te Davide, te ajwalil Saúl la yakʼbey swol te soldadoetik yuʼune. Te David bayal la yaʼiy tsalaw sok la yichʼ naʼbeyel sba ta bayuk. Ta jujun buelta te ya sujt tal ta yakʼel guerra te Davide, te antsetik ya xlokʼ staik te David sok ya x-ajkʼotajik soknix ya xkʼayojinik: “Te Saúl la smil bayal ta mil ta tul skontratak, pero te David la smil ta bayal lajunmil ta tul skontratak”. Jich yuʼun te Saúl och sbikʼtal yoʼtan ta stojol te David sok la skʼan smil.

Te David kʼax lek ya stij te arpae. Ta jun buelta te kʼalal yak ta stijel te arpa ta stojol te Saúl, chʼojot ta lanza yuʼun te ajwalile. Pero te David la snijan sba ta oranax, te lanza tsʼapal kʼoel ta pajkʼ. Ta patil, te Saúl bayal buelta la sle bin-utʼil ya smil te David. Jich te David an bael sok la snakʼ sba ta jochol takin kʼinal.

Jich yuʼun te Saúl bajtʼ snuts sok 3,000 ta tul soldadoetik yuʼun. Ma snaʼojuk-a, te Saúl och ta chʼen te banti snakʼoj sba-a te  David sok te soldadoetik yuʼune. Te soldadoetik yuʼun te Davide jich albotik: “Ay ta akʼab smilel te Saúl ta ora ini”. Te David kʼunkʼun noptsaj bael ta stojol te Saúl la setʼbey te skʼuʼ ma la yaʼiy stojol. Te kʼalal jich la spase ma lek la yaʼiy sba yuʼun, melel maba la yichʼ ta mukʼ te ajwalil tsabil yuʼun te Jehová. Jich yuʼun ma la yakʼ ta ochintayel te Saule. Kʼalal lokʼ tal ta chʼen te Saule, te David tulan la yawtay: “Juʼ la jmilat te jichuke, pero ma la jpas”. ¿Yabal akuy te lekub yoʼtan te Saúl ta stojol te Davide?

Maʼuk, maba la skom sba ta snutsel te Davide. Jich yuʼun ta jun ajkʼabal, te David sok te Abisai te yal swixe, muken ochik ta skampamento te Saule. Te Abner te jaʼ jkanan yuʼun te Saúl wayal-euk-a. Te Abisai la yalbey te David: “¡Ay ta jkʼabtik te Saúl! Akʼbon jmil”. Pero te David jich la yalbey: “Te Jehová jaʼ ya yil stukel. Jaʼ lek teme jaʼnax ya awichʼbey bael te slanza sok te yawil yaʼale, lokʼukotik bael”.

Jich te David mo bael ta jun wits te nopol ay tey-ae. Kʼalalto ta jol wits la yilbey kʼoel tal te skampamento te Saúl. Te David jich la yal ta aw: “¡Abner! ¿Bin yuʼun maba yakat ta skanantayel te ajwalile? ¿Banti ay te yawil yaʼal sok te slanzae?”. Te Saúl la snaʼ te jaʼ yak ta kʼop te David sok jich la yalbey: “Juʼ la amilon te jichuke, pero maba la apas. Kʼotix ta koʼtan te jaʼat ya x-ochat ta ajwalil yuʼun Israel ta patil”. Jich yuʼun te Saúl sujt bael ta smukʼul na. Pero ay chaʼoxtul sfamiliatak te ajwalil te kʼux ta yoʼtanik te Davide.

«Ta ban cʼalal ya xhuʼ awuʼunic, lamaluc me awoʼtanic soc spisil ants-winiquetic. Quermanotac te cʼuxex ta coʼtan, ma me xapac acʼabalic» (Romanos 12:18, 19).