Te mukʼul sacerdote Elí ay chaʼtul snichʼnab, jaʼik te Ofni (Hofní) sok Finees (Finehás). Jaʼ sacerdoteetik sok ya x-aʼtejik ta nailpakʼ templo. Pero maba la spasik te bin ya yal te leyetik yuʼun Jehová sok la spasik te bin chopol ta stojol te ants winiketike. Kʼalal te israeletik ya yichʼik bael chikʼbil majtʼanil ta stojol te Jehová, te Ofni sok te Finees jaʼ ya yichʼik jilel te lekil tiʼbale. Te Elí snaʼoj stojol te yakik ta spasel te bin chopol te snichʼnabe, pero maʼyuk bin la spas swenta ya stojobteslan. ¿Aybal bin ya spas ya akuy te Jehovae?

Manchukme jaʼ pekʼel yaʼbilal te Samuel te bitʼil te Ofni sok te Finees, maʼyuk bin chopol la spas stukel. Jaʼ yuʼun te Jehová tseʼel yoʼtan ta stojol. Ta jun ajkʼabal te kʼalal wayal-a te Samuele, la yaʼiy te ay machʼa kʼoponot yuʼune. Jajch ta ora, animal bajtʼ te banti ay te Elí, jich la yalbey: “Liʼ ayon ini”. Pero te Elí jich la yalbey: “Maba la kikʼat, chaʼbaan ta wayel”. Te Samuel bajtʼ ta wayel. Jaʼnix jich la yaʼiy te ay machʼa chaʼkʼoponot yuʼune. Kʼalal te Samuel la yaʼiy ta yoxebal bueltae, te Elí la snaʼ stojol te jaʼ yak ta kʼoponel yuʼun Jehová te Samuele. Te Elí la scholbey te Samuel teme la yaʼiy yan buelta te kʼope, jich ya skʼan ya sut: “Kʼopojan Jehová. Te j-abat awuʼun yak ta yaʼiyel te akʼope”.

 Te Samuel chaʼbajtʼ ta swayib sok la yaʼiy yan buelta te kʼope: “Samuel, Samuel”. Jich la sut: “Kʼopojan Jehová. Te j-abat awuʼun yak ta yaʼiyel te akʼope”. Jich albot yuʼun te Jehová: “Albeya te Elí te ya kakʼbey kastigo soknix te sfamiliae. Snaʼoj te yakik ta spasel bin chopol te snichʼnab ta nailpakʼ templo kuʼun, pero maba ya stojobteslan”. Ta yan kʼajkʼal, te Samuel la sjam te puerta yuʼun te nailpakʼ templo, jich bitʼil ya spas ta spisil-ora. Xiw ta yalbeyel te mukʼul sacerdote te bin albot yuʼun te Jehová. Pero te Elí la yikʼ tal te Samuel jich la sjojkʼoybey: “Jnichʼan, ¿bin la yalbat te Jehová?”. Jich yuʼun te Samuel la scholbey yaʼiy spisil.

Te Samuel mukʼub, jich te Jehová maba la yijkʼitay ta yamigoinel. Spisil te israeletik la snaik stojol te jaʼ tsabil yuʼun Jehová te Samuel swenta ya x-och ta j-alwanej sok ta jues.

«Naʼa me te Jpaswanej awuʼun ta yorahil te jcolel al-nichʼanat» (Eclesiastés 12:1).