Ta patil bael, kʼalal te israeletik ayikto ta jochol takin kʼinale, te Coré, Datán, Abiram sok yantikxan 250 ta tul winiketik la skʼaxuntaybeyik skʼop te Moisés. Jich la yalbeyik: “¡Lujbenotikix ta skaj te jaʼexe! ¿Bin yuʼun te jaʼat jwolwanejat kuʼuntike? ¿Sok bin yuʼun te jaʼ mukʼul sacerdote te Aarone? Ma jaʼukatnax sok te Aarón ay ta atojolik te Jehová, jaʼnix jich ay ta stojol spisil te machʼatik liʼ ayotike”. Te Jehová maba la smulan te bin la yalike, jich la yaʼiy te yakik ta skʼaxuntaybeyel te skʼope.

Te Moisés la yaltiklanbey te Coré sok te machʼatik ayik soke: “Te pajel yame xtalex ta nailpakʼ templo sok nojesaik tal te schikʼojibal apomike. Te Jehová ya yakʼ kiltik machʼa-a te tsabil yuʼune”.

Ta yan kʼajkʼal, te Coré sok te 250 ta tul winiketik bajtʼ stsob sbaik sok te Moisés ta nailpakʼ templo. Tey ochik ta schikʼel te spomik jich bitʼil ya spasik-a te sacerdoteetike. Jich yuʼun te Jehová la yalbey te Moisés sok te Aarón: “Lokʼanik ta yolil te Coré sok te swiniktake”.

Te Coré bajtʼ ta nailpakʼ templo te banti ay te Moisés, pero te Datán, Abiram sok te sfamiliatak maba la skʼanik bael. Te Jehová jich la yalbey te israeletike: “Lokʼanik ta yolil te snailpakʼik te Coré,  Datán sok te Abiram”. Ta oranax lokʼik bael te israeletike. Te Datán, Abiram sok te sfamiliatak tekʼajtik jilel ta fuera ta snailpakʼik. Ta oranax, te lumkʼinal la sjam sba, jich la sbikʼtiklan koel te jkʼaxunkʼopetike. Te banti nailpakʼ templo ko tal kʼajkʼ ta chʼulchan te jich lajinot te Coré sok te 250 ta tul winiketik.

Ta patil, te Jehová la yalbey te Moisés: “Te jwolwanejetik yuʼun te jujun tsʼumbalil akʼa yichʼik tal te snabateʼik. Tsʼibaybeya sbiil te jujuntul jwolwanej ta snabateʼik. Pero ta snabateʼ te tsʼumbalil yuʼun Leví, jaʼme ya yichʼ tsʼibaybeyel sbiil te Aarón. Yame awakʼtiklan ta yutil te nailpakʼ templo. Yame yakʼ snich te snabateʼ te winik ya jtsae”.

Ta yan kʼajkʼal, te Moisés la slokʼes spisil te nabateʼetik sok la yakʼtiklanbey yil te jwolwanejetik. Te snabateʼ te Aarón yak ta lokʼel snich sok almendra sit teʼ. Jich la yakʼ ta naʼel ta jamal te Jehová te jaʼ tsabil ta mukʼul sacerdote te Aarón.

«Chʼuhumbeyahic smandar te machʼatic scuentahinejex, acʼa abahic ta cuentahinel yuʼunic» (Hebreos 13:17).