Ta jun lugar te Uz sbiil, nain jtul winik te la yichʼ ta mukʼ te Jehová. Job te sbiil, jkʼulej sok mukʼ te sfamiliae. Jaʼnix jich lek ta winikil sok la skoltay te pobreetik, meʼba antsetik sok te alaletik te maʼyuk smeʼ statike. Bayal bin lek la spas te Jobe. Manchukme jich-abi, ¿yabal akuy te maʼyuk bin-ora la sta swokole?

Te Job ma snaʼojuk-a, pero yak ta tsajtayel yuʼun-a te Pukuje. Te Jehová la yalbey te Satanás: “¿Labal awil te kabat Jobe? Maʼyuk machʼa pajal sok ta Balumilal. Ya schʼuun mantal sok lek stalel”. Te Satanás jich la sutbey: “Ya schʼuunbat te amantale, melel akanantayoj, awakʼojbey bendision, awakʼojbey skʼinal sok bayal schambalam... Pojbeya spisil jich maba ya yichʼatix ta mukʼ-a”. Te Jehová jich la yalbey: “Ya xjuʼ ya apas ta prueba, pero, mame xa alajinbey skuxlejal”. Te Jehová la yakʼ te ya xpasot ta prueba yuʼun Satanás te Jobe, ¿yabal anaʼ bin yuʼun? Melel snaʼoj ta lek te bitʼil te Job yananix schʼuun-a te mantale.

Te Satanás bayal ta chajp te bin-utʼil la yutsʼin te Job swenta la spas ta prueba. Ta sbabial la stuuntes te sabeo-winiketik yuʼun la yelkʼanbeyik te wakaxetik sok te burroetik yuʼune. Ta patil lajik ta kʼajkʼ te tuminchijetik yuʼune. Jaʼnix jich te caldeo-winiketik la yelkʼanbeyik bael te kameyoetik yuʼune. Soknix lajik te j-abatetik yuʼun te yakik ta skanantayel te chambalametike. Pero te bin kʼax mel-oʼtantik sba kʼot ta pasele, jaʼ te laj spisil te snichʼnab kʼalal jin koel tal ta sbaik te na te banti yakik ta weʼel-ae. Te Job kʼax bayal la smel yoʼtan yuʼun, pero maba la yijkʼitay ta yichʼel ta mukʼ te Jehová.

Te Satanás la skʼan yakʼbeyxan swokol te Job, jich yuʼun la yakʼ lokʼuk tal kʼaʼel chin ta sbakʼetal. Jaʼ ini kʼax bayal skʼuxul la yaʼiy. Ma la  snaʼ stojol bin yuʼun te yak ta kʼaxel bayal swokole, pero mananix la yijkʼitay ta yichʼel ta mukʼ-a te Jehová. Te Dios la yil spisil sok tseʼel yoʼtan yuʼun te bin la spas te Job.

Ta patil, te Satanás la stikun oxtul winiketik swenta ya spas ta prueba te Job. Jich la yalik: “Ay bin chopol apasoj sok ya akʼan amukbey skʼoplal. Jaʼ yuʼun yak yakʼbelat kastigo te Diose”. Te Job jich la sut: “Maʼyuk bin chopol jpasoj”. Pero ta patil la skuy te jaʼ smul Jehová te wokoliletik yak ta kʼaxel ta stojole sok la yal te ma stojiluk te bin ya spas te Dios ta stojole.

Jtul jchʼiel te Eliú sbiil yak ta yaʼiyel stojol-a te bin yakalik ta yalele, maʼyuk bin la yal stukel. Pero la snop te ya sjakʼ te kʼope, jich la yal: “Te bin ya awalik ta apisilike ma smeleliluk. Te Jehová kʼax mukʼ stukel, kʼaxemtoxan-a te bin-utʼil ya jnoptike, maʼyuk bin-ora ya spas te bin chopole. Ya yil spisil sok ya skoltay te ants winiketik te kʼalal ay swokolike”.

Jaʼnix jich te Jehová kʼopoj sok te Job. Jich la yalbey: “¿Banti ayat-a te kʼalal la jpas te chʼulchan sok te Balumilale? ¿Bin yuʼun ya akuy te ma tojuk te bin ya jpase? Ya awalbey skʼoplal te bin ma xa anaʼbey swentaile”. Te Job kʼot ta yoʼtan te chʼayeme, jich la yal: “Chʼayon. Pasbon perdon yuʼun te bin la kale. Ay kaʼiyoj akʼoplal, pero ta ora ini la jnaʼbatix aba ta smelelil sok la kilix te spisil ya xjuʼ awuʼune”.

Kʼalal laj te wokoliletik yuʼun te Job, te Jehová la slekubtes sok kʼaxemtoxan la yakʼbey-a te bintik ay yuʼun ta nailale. Te Job kuxin bayal jaʼbil sok tseʼelnax yoʼtan. Te Jehová la yakʼbey bendision ta skaj te la schʼuun mantal ta spisil-ora, manchukme ay banti wokol la yaʼiy spasel. ¿Jaxan te jaʼate? ¿Jichbal ya apas te bitʼil te Jobe? ¿Yabal awichʼ ta mukʼ te Jehová ta spisil-ora manchukme ay bintik ya xkʼax ta atojol?

«Awaʼiyejic bin utʼil cuhch yuʼun te Job, soc awilojic bin utʼil cʼoht ta loqʼuel ta patil yuʼun te Cajwaltic» (Santiago 5:11).