Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Te bintik ya yakʼbon jnop te Biblia

Te libro ini yame yakʼbat anop te bintik kʼoem tal ta pasel jich bitʼil te bintik pastiklanbil, kʼalal ayin te Jesús sok te Ajwalinel yuʼun te Diose.

Karta yuʼun te Jtsojb Jwolwanejetik

¿Bin-utʼil ta nopel te libro ini?

KAPITULO 1

Te Dios la spas te chʼulchan sok te Balumilal

¿Bin yuʼun te Jehová la spas jtul chʼul-abat kʼalal mato ayuk bin spastiklanoj-ae?

KAPITULO 2

Te Dios la spas jtul winik sok jtul ants

Te Dios la spas te Adán sok Eva sok la yakʼ ta tsʼumbil kʼinal Edén. La skʼan te ya sta sfamiliaik sok te ya spasik ta nichimal kʼinal te Balumilale.

KAPITULO 3

Te Adán sok te Eva la skʼaxuntaybeyik skʼop te Dios

¿Bin yuʼun mukʼ skʼoplal te jpejt teʼ te ay ta tsʼumbil kʼinal Edene? ¿Bin yuʼun la sloʼ te sit teʼ te Evae?

KAPITULO 4

Bayal ilin te jich la smil te yijtsʼine

Te Dios lek la yil te majtʼanil yuʼun Abel, yan te majtʼanil yuʼun Caín ma lek la yil. Kʼalal la snaʼ stojol te Caín, kʼax bayal ilin yuʼun sok ay bin chopol la spas.

KAPITULO 5

Te arka yuʼun Noé

Te chopol chʼul-abatetik nujpunik sok antsetik, la sta yal snichʼnabik te kʼax chopolik sok najtʼil winiketik kʼot. Bayuk ay utsʼinel-a. Yan te Noé kʼux ta yoʼtan te Dios.

KAPITULO 6

Waxaktul kolik jilel yuʼun te Pulemal

Jalaj 40 kʼajkʼal sok 40 ajkʼabal te tulan jaʼale. Te Noé sok te sfamilia kʼaxem ta jun jaʼbil ayinik ta yutil arka. Ta patil lokʼik.

KAPITULO 7

Te tsʼajkʼ yuʼun Babel

Te ants winiketik kʼan spasik jpam mukʼul lum sok jun tsʼajkʼ te ya xkʼot ta chʼulchan te stoyolile. ¿Bin yuʼun te Jehová la sjelbey skʼop te ants winiketike?

KAPITULO 8

Te Abraham sok te Sara la schʼuunbeyik skʼop te Dios

¿Bin yuʼun te Abraham sok te Sara la yijkʼitayik te slumalik yuʼun bajtʼik ta nainel ta Canaán?

KAPITULO 9

¡Kʼot yorail te la staik jtul alal!

¿Bitʼil ya skʼotes ta pasel Jehová te bin jamal la yalbey te Abrahame? ¿Jaʼbal ta stojol te Isaac o te Ismael?

KAPITULO 10

Julukme ta awoʼtan te yinam Lot

Te Dios la yakʼ tal kʼajkʼ sok azufre ta Sodoma sok Gomorra. ¿Bin yuʼun la slajin te lumetik-abi? ¿Bin yuʼun ya skʼan ya xjul ta koʼtantik te yinam te Lote?

KAPITULO 11

La yichʼ tsajel schʼuunel oʼtanil

Te Dios la skʼanbey te Abraham: “Awokoluk, akʼa ta chikʼbil majtʼanil te jip jtul anichʼan ta wits yuʼun Moriah”. ¿Bin-utʼil la stsal te Abraham te tsajel yuʼun te schʼuunel oʼtanile?

KAPITULO 12

Te Jacob la yichʼ jilel te bin ma jaʼuk ay ta swenta

Te Isaac sok te Rebeca la staik lo-alal, jtul la yakʼbey sbiilin Esaú te yane Jacob. Jich bitʼil te jaʼ nail ayin te Esaú kʼan yichʼ te bintik ay ta swenta yichʼele. ¿Bin yuʼun te la sjel ta jun plato weʼelil?

KAPITULO 13

Te Jacob sok Esaú la schajpanik te kʼop yuʼunike

¿Bin la spas te Jacob swenta akʼbot bendision yuʼun te chʼul-abate? ¿Bin-utʼil la schajpan te kʼop sok te Esaú?

KAPITULO 14

Jtul moso la schʼuunbey skʼop te Dios

Te José jaʼ la spas te bin leke, manchukme jich-abi la sta bayal swokol. ¿Bin yuʼun?

KAPITULO 15

Te Jehová ma chʼay ta yoʼtan te José

Manchukme namal ay ta stojol sfamilia te José, te Jehová spisil-ora sjokinej.

KAPITULO 16

¿Machʼa-a te Job?

La schʼuunbey smantal te Jehová manchukme wokol la yaʼiy spasel.

KAPITULO 17

Te Moisés jaʼ la stsa yichʼel ta mukʼ te Jehová

Te alal Moisés kol jilel ta skaj te la yakʼ ta ilel spʼijil te smeʼe.

KAPITULO 18

Jpejt chʼix yak ta tilel

¿Bin yuʼun te maba yak ta kʼajkʼel te jpejt chʼixe?

KAPITULO 19

Te sbabial oxeb wokolil

Te faraón la yakʼ ta wokolil te lum yuʼun ta skaj te stoybail yoʼtan te ma la schʼuun kʼope.

KAPITULO 20

Te wakebxan wokoliletik

¿Bin yuʼun te wokoliletik-abi ma pajaluk sok te sbabial oxeb wokoliletike?

KAPITULO 21

Te slajunebal wokolil

Ta skaj te kʼax tulan te wokolil ini, te jtoyba oʼtan faraón kʼax kʼux la yaʼiy-euk.

KAPITULO 22

Te milagro ta mar Rojo

Te faraón kol jilel ta swenta te Lajunchajp Wokolile, pero ¿yabal xkol jilel ta swenta te milagro ini?

KAPITULO 23

Ay bin jamal la yalbeyik te Jehová te ya spasike

Te israeletik ay bin jamal la yalik te ya spasik ta stojol Dios te mukʼ skʼoplal te kʼalal ayik ta stojol te wits Sinaí.

KAPITULO 24

Ma kʼot ta pasel yuʼunik te bin la yalike

Kʼalal te Moisés yak ta akʼbeyel-a te Lajuneb Mantaliletik, te israeletik yakikix ta spasel-a te bin chopole.

KAPITULO 25

Nailpakʼ templo te banti la yichʼ ichʼel ta mukʼ te Diose

Ta nailpakʼ templo tey ochem-a te arka yuʼun chapbilkʼop.

KAPITULO 26

Te 12 ta tul jtsajtaywanejetik

Yan la yakʼik ta ilel stalelik-a te Josué sok te Caleb te bitʼil 10 ta tul winiketik te la stsajtayik te Canaán.

KAPITULO 27

La skʼaxuntaybeyik skʼop te Jehová

Te Coré, Datán, Abiram sok te 250 ta tul winiketik ma la yichʼik ta mukʼ te bin mukʼ skʼoplal ya yil te Jehová.

KAPITULO 28

Kʼopoj jkojt meʼ burro

Te meʼ burro ay bin la sta ta ilel te maba la yil stukel te Balaam.

KAPITULO 29

Te Jehová la stsa te Josué

Te Dios la yakʼbey mantaliletik te Josué te tuun yuʼune, jaʼnix jich ya xtuun kuʼuntik ta ora ini.

KAPITULO 30

Te Rahab la snakʼ te jtsajtaywanejetik

Te tsʼajkʼetik yuʼun Jericó jin koel. Pero te sna te Rahab maba jin stukel manchukme ay ta sba tsʼajkʼ.

KAPITULO 31

Te Josué sok te gabaonetik

Te Josué la skʼanbey Dios te yakuk xtejkʼaj ta beel te kʼajkʼale. ¿Aʼiybotbal skʼop yuʼun te Diose?

KAPITULO 32

Jtul yachʼil jwolwanej sok chaʼtul antsetik te maba xiwik

Laj te Josué, te israeletik la yichʼik ta mukʼ lokʼombaetik. La staik wokol, pero koltayotik yuʼun te Barac, te Débora sok te Jael te la stuuntes te steʼel nailpakʼ.

KAPITULO 33

Te Rut sok Noemí

Chaʼtul meʼba antsetik sujtik ta Israel. Jtul bajtʼ ta aʼtel ta jpam kʼinal, jaʼ te Rut. Tey la snaʼbey sba-a te Booz.

KAPITULO 34

Te Gedeón la stsal te madianetike

Te israeletik la skʼanbeyik koltayel te Jehová ta skaj te yakik ta utsʼinele. ¿Bin-utʼil te tut jtsojb soldadoetik yuʼun Gedeón juʼ yuʼunik stsalel te 135,000 ta tul soldadoetik?

KAPITULO 35

Te Ana la skʼanbey Jehová jtul yal

Te Elcana ya yikʼ bael te Ana, te Penina sok te yalatak ta yichʼel ta mukʼ Dios ta Silo. Tey-a, te Ana la skʼanbey te Jehová jtul yal. Jun jaʼbil ta patil ayin te Samuel.

KAPITULO 36

Te bin jamal la yal ya spas te Jefté

¿Bin jamal la yal te Jefté? ¿Bin yuʼun te jich la spase? ¿Bin la yal yuʼun te yantsil nichʼan te kʼalal la snaʼ stojol te bin jamal la yal te state?

KAPITULO 37

Te Jehová la skʼopon te Samuel

Te snichʼnab te Elí jaʼ sacerdoteetik ta nailpakʼ templo. Ma la yichʼik ta mukʼ te leyetik yuʼun Dios. Te Samuel yan stukel-a, ta jun ajkʼabal kʼoponot yuʼun te Jehová.

KAPITULO 38

Te Jehová la yakʼbey yip te Sansón

Te Dios la yakʼbey bayal yip te Sansón swenta ya stsal sba sok te filisteoetik, pero te kʼalal ay bin chopol la sta ta nopel ya spase, te filisteoetik la stsakik.

KAPITULO 39

Te sbabial ajwalil yuʼun Israel

Te Dios la yakʼ juesetik swenta ya swol te israeletik, pero la skʼanik jtul ajwalil. Te Samuel la stsa te Saúl swenta ya xkʼot ajwalil, patil te Jehová la spʼaj, ¿bin yuʼun?

KAPITULO 40

Te David sok te Goliat

Te Jehová la stsa te David swenta ya x-och ta ajwalil yuʼun Israel, te David la yakʼ ta ilel te lekil ajwalil ya xkʼot.

KAPITULO 41

Te David sok te Saúl

Jtul chopol winik ya sbikʼtal oʼtantay jtul lekil winik. ¿Bin-utʼil la sut te lekil winike?

KAPITULO 42

Te Jonatán maba xiw sok jun yoʼtan la yakʼ sba

Te snichʼan te ajwalil kʼot ta lekil amigo yuʼun te David.

KAPITULO 43

Te mulil la spas te ajwalil David

Te bin chopol la sta ta nopel ya spase, akʼbot bayal swokol yuʼun.

KAPITULO 44

Jun templo ta stojol Jehová

Te Dios la smulan te bin kʼanbot yuʼun te ajwalil Salomón, jich la yakʼbey spas aʼteliletik te tulan skʼoplale.

KAPITULO 45

La xat sba te wentainele

Bayal ta tul israeletik la yijkʼitayik ta yichʼel ta mukʼ te Jehovae.

KAPITULO 46

Jun prueba ta wits Carmelo

¿Machʼa-a te smelelil Diose? ¿Jaʼbal te Jehová o jaʼ te Baal?

KAPITULO 47

Te Jehová la yakʼbey yip yoʼtan te Elías

¿Yabal achʼuun te ya xjuʼ ya yakʼbat awip-euk te Jehovae?

KAPITULO 48

Chaʼkuxaj yal jtul meʼba ants

Chaʼchajp milagroetik ta jun na.

KAPITULO 49

La yichʼ kastigo jtul chopol ajwalil ants

Te Jezabel la schap bin-utʼil ya smil jtul israel-winik te Nabot sbiile, swenta ya spojbey te tsʼusubiltik yuʼune. Pero te Jehová la yil te bin chopol la spase.

KAPITULO 50

Te Jehová la skoltay te Josafat ta skʼab te skontratak

Te lekil ajwalil Josafat ya skʼopon Dios swenta ya skʼanbey koltayel kʼalal te skontratak ya yochintayik te lum Judá.

KAPITULO 51

Jtul soldado sok jtul tut achʼix

Jtul tut israel-achʼix la yalbey skʼoplal te yuʼel Jehová ta stojol te ants te jaʼ yajwale. Ta swenta-abi, kʼot ta pasel jun milagro.

KAPITULO 52

Te kawuetik sok karretaetik yuʼun kʼajkʼ yuʼun Jehová

¿Bin-utʼil la snaʼ stojol te jkoltaywanej yuʼun Eliseo te jaʼ bayalikxan te soldadoetik yuʼunik te bitʼil te skontratakike?

KAPITULO 53

Te Joiada maba xiw

Jtul sacerdote te jun yoʼtan la yakʼ sba la sitintay sba sok jtul chopol ajwalil ants.

KAPITULO 54

Te Jehová la snaʼ smaliyel te Jonás

¿Bin yuʼun la yichʼ bikʼel yuʼun jkojt mukʼul chay te j-alwanej yuʼun te Diose? ¿Bin-utʼil kol te Jonase? ¿Bintik la yakʼbey snop Jehová te Jonase?

KAPITULO 55

Te chʼul-abat yuʼun Jehová la skanantay te Ezequías

Te skontratak te Judá ya yalik te maba ya yichʼik koltayel yuʼun te Jehovae, pero chʼayemik.

KAPITULO 56

Te Josías kʼux ta yoʼtan te Ley yuʼun te Diose

Te Josías och ta wentainwanej te kʼalal waxakebtonax yaʼbilal-ae sok la skoltay te lum ta yichʼel ta mukʼ te Jehová ta yan buelta.

KAPITULO 57

Te Jehová la stikun te Jeremías ta scholel te skʼope

Te bin la yal te jchʼiel j-alwaneje, bayal ilinik yuʼun te ancianoetik ta Judá.

KAPITULO 58

Te Jerusalén la yichʼ lajinel

Te ants winiketik yuʼun Judá yakik ta schʼuunel lotil diosetik, jich ijkʼitayotik yuʼun te Jehová.

KAPITULO 59

Chantul keremetik la schʼuunbeyik skʼop te Jehová

Chantul judío-keremetik snopojik ta lek te jun yoʼtan ya yakʼ sbaik ta stojol Jehová, manchukme ayik ta stojol te ajwalil yuʼun Babilonia.

KAPITULO 60

Te Wentainel te ya xjalaj ta sbajtʼelkʼinal

Te Daniel la scholbey skʼoplal te bin ya skʼan ya yal te chajpnax wayichil yuʼun te Nabucodonosor.

KAPITULO 61

Maba la skejan sbaik ta stojol te lokʼomba

Te Sadrac, Mesac sok Abed-nego maba la yichʼik ta mukʼ te lokʼomba te pasbil ta oro yuʼun te ajwalil yuʼun Babilonia.

KAPITULO 62

Jun wentainel te pajal sok jpejt mukʼul teʼ

Te swayich te Nabucodonosor ya yakʼ ta naʼel te bin ya xkʼot ta spasel ta pajel chaʼbeje.

KAPITULO 63

Ay bin la yichʼ tsʼibayel ta pajkʼ

¿Bin-ora chiknaj te bin la yichʼ tsʼibayel ta pajkʼ te ma xnaʼbaj swentaile? ¿Bin ya skʼan ya yal?

KAPITULO 64

Te Daniel ay ta schʼen leon chojetik

Kʼopona te Jehová ta jujun kʼajkʼal, jich bitʼil la spas te Daniele.

KAPITULO 65

Te Ester ya skoltay te slumale

Manchukme jyanlum-a te Ester sok te maʼyuk smeʼ state, och ta ajwalil ants.

KAPITULO 66

Te Esdras la yakʼ ta nopel te Ley yuʼun te Diose

Kʼalal la yaʼiyik stojol te israeletik te bin la yal te Esdras, ay bin jamal la yalik ta stojol Dios te ya spasike.

KAPITULO 67

Te tsʼajkʼetik yuʼun Jerusalén

Te Nehemías la yaʼiy stojol te ya skʼan ya x-ochintayotik yuʼun te skontratake. ¿Bin yuʼun te ma xiwe?

KAPITULO 68

Te Elisabet ayin jtul yal

¿Bin yuʼun ma kʼopoj te smamlal te Elisabet jaʼto kʼalal ayin te snichʼane?

KAPITULO 69

Te Gabriel la yulaʼtay te María

Te María ay bin la yichʼ albeyel te jelon skuxlejal yuʼune.

KAPITULO 70

Te chʼul-abatetik yakik ta yalel te ayinix te Jesús

Te jkanantuminchijetik te la yaʼiyik te bin la yichʼik albeyele, bajtʼik ta oranax ta yilel te Jesús.

KAPITULO 71

Te Jehová la skanantay te Jesús

Jtul chopol ajwalil ya skʼan ya smil te Jesús.

KAPITULO 72

Te jchʼiel kerem Jesús

¿Bin yuʼun chamnax yoʼtanik te maestroetik yuʼun te Ley ta templo te kʼalal la yaʼiyik stojol te Jesuse?

KAPITULO 73

Te Juan la schajpanbey sbe te Jesús

Te Juan jaʼ jtul j-alwanej sok jaʼ la yalbey skʼoplal te ya xjul te Mesiase. ¿Bin la spasik te ants winiketik kʼalal la yaʼiyik te bin la schole?

KAPITULO 74

Te Jesús kʼatpʼuj ta Mesías

¿Bin la skʼan la yal te Juan te kʼalal la yal te jaʼ Jkolel Tuminchij yuʼun Dios te Jesuse?

KAPITULO 75

Te Satanás la spas ta prueba te Jesús

Te Satanás oxeb buelta la spas ta prueba te Jesuse. ¿Bin oxchajp la stuuntes te Satanás swenta la spas ta prueba te Jesuse? ¿Bin la yal te Jesús ta swenta-abi?

KAPITULO 76

Te Jesús la slokʼes ta templo te jchonbajeletik

¿Bin yuʼun te Jesús la slokʼeslan te chambalametik ta templo sok te la skotpʼin te mesaetik yuʼun te machʼatik ya sjelik takʼine?

KAPITULO 77

Jtul ants ta stsʼeel poso

¿Bin yuʼun te chajpnax la yaʼiy-a te samaritana te kʼoponot yuʼun te Jesuse? Te Jesús ay bin la yalbey te samaritana te maʼyuk machʼa yalojbey-ae, ¿bin-a?

KAPITULO 78

Te Jesús ya scholbey skʼoplal te Wentainel

Te Jesús la yakʼ ta «jtsob-ants-winiketik» te jnopojeletik yuʼune. Ta patil la spʼijubtes 70 ta tul swenta ya scholik te lek yachʼil kʼope.

KAPITULO 79

Te Jesús la spas bayal milagro

Chikan te banti bajtʼ te Jesuse, kʼanbot koltayel yuʼun te jchameletike sok la slekubteslan. Sok la schaʼkuxajtes jtul tut achʼix.

KAPITULO 80

Te Jesús la stsa te 12 ta tul jpuk-kʼopetik

¿Bin yuʼun la stsa te winiketik-abi? ¿Yatobal xjul ta awoʼtan te sbiilike?

KAPITULO 81

Pʼijubtesel ta wits

Te Jesús la snojpteslan ants winiketik ta swenta te bintik mukʼ skʼoplal.

KAPITULO 82

Te Jesús la snojptes ta skʼoponel Dios te jnopojeletik yuʼun

¿Bintik-a te la yal te Jesús te ya xjuʼ ya skʼanulanik te jnopojeletike?

KAPITULO 83

Te Jesús la smakʼlin bayal ta mil ants winiketik

¿Bin ya snojptesotik te milagro ini ta swenta te Jesús sok te Jehovae?

KAPITULO 84

Te Jesús been ta ba jaʼ

¿Yabal xkʼot ta awoʼtan te bin yaʼiyel la yaʼiy sbaik te jpuk-kʼopetik kʼalal la yilik te milagro-abi?

KAPITULO 85

Te Jesús lekubteswan ta sábado

¿Bin yuʼun ay chaʼoxtul te ma la smulanik te bin la spas te Jesuse?

KAPITULO 86

Te Jesús la schaʼkuxajtes te Lázaro

Kʼalal la yil Jesús te yak ta okʼel te María, kaj ta okʼel-euk. Pero te mel-oʼtan kʼatpʼuj ta tseʼel-oʼtanil.

KAPITULO 87

Junxanix buelta weʼ uchʼ te Jesuse

Te kʼalal yakik ta weʼel uchʼel-ae, te Jesús la yaltiklanbey te jpuk-kʼopetik yuʼun te bin ya skʼan ya spasik ta patile.

KAPITULO 88

La stsakik te Jesús

Te Judas Iscariote la yikʼtiklan bael jtsojb winiketik te yichʼojik kʼoel yespadaik sok steʼik ta skʼinal Getsemaní swenta ya stsakik te Jesuse.

KAPITULO 89

Te Pedro la yal te ma snaʼbey sba te Jesús

¿Bin kʼot ta pasel ta yamakʼul sna te Caifás? ¿Bin kʼot ta pasel ta stojol te Jesús ta yutil te nae?

KAPITULO 90

Te Jesús laj ta Gólgota

¿Bin yuʼun te Pilato la yakʼ ta milel te Jesuse?

KAPITULO 91

Te chaʼkuxajel yuʼun te Jesús

¿Bintik-a te chajpnax kʼot ta pasel te kʼalal lajemix-a te Jesuse?

KAPITULO 92

Te Jesús la yakʼ sba ta ilel ta stojol te jtsakchayetik

¿Bin la spas te Jesús yuʼun jich la snaʼbeyik sba-a?

KAPITULO 93

Te Jesús sujt bael ta chʼulchan

Te kʼalal mato sujt bael ta chʼulchan-a te Jesuse, la yakʼbey jun mukʼul mantalil te jnopojeletike.

KAPITULO 94

Te jnopojeletik la yichʼik chʼul espiritu

¿Bin-a te chajpnax la yichʼik akʼbeyel ta swenta te chʼul espiritue?

KAPITULO 95

Maʼyuk bin komotik yuʼun

Te jwolwanejetik yuʼun te relijionetik te la smilik te Jesuse, kʼan skomik te jnopojeletik, pero ma juʼ yuʼunik spasel.

KAPITULO 96

Te Jesús la stsa te Saulo

Te Saulo bayal utsʼinwan sok la skontrain te jchʼuunjeletik, pero patil jelon.

KAPITULO 97

Te Cornelio la yichʼ chʼul espiritu

¿Bin yuʼun te Dios la stikun te Pedro ta sna te Cornelio te ma judiouke?

KAPITULO 98

Te jchʼuunjeletik bajtʼik ta yantik nasionetik

Te jpuk-kʼop Pablo sok te sjoʼtak ta misionero kajik ta scholel skʼop Dios ta lumetik te namal ayike.

KAPITULO 99

Jtul jkanankarsel la snop te smelelil kʼope

Ta aʼiyej ini, ¿bin yuʼun la scholbey skʼoplal jun chopol espiritu, nijkʼel sok jun espada?

KAPITULO 100

Te Pablo sok te Timoteo

Te chaʼtul winike bayal jaʼbil la sjokin sbaik ta abatinel ta stojol Dios sok la yamigoin sbaik ta lek.

KAPITULO 101

La yikʼik bael ta Roma te Pablo

Manchukme bayal wokolil la sta ta mar te Pablo, maba komot yuʼun.

KAPITULO 102

Te najalsitiletik yuʼun te Juan

Te Jesús la yakʼbey yil bayal najalsitil te Juan ta swenta te pajel chaʼbeje.

KAPITULO 103

«Acʼa taluc te cuentahinel awuʼun»

Te Juan la yil ta najalsitil te bin yilel ya xkʼot te kuxlejalil ta Balumilal ta swenta te Wentainel yuʼun te Diose.