Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Bin ya yakʼ ta nopel ta smelelil te Bibliae?

 SCHANLAJUNEBAL KAPITULO

¿Bin-utʼil ta tael tseʼel oʼtanil ta yutil na?

¿Bin-utʼil ta tael tseʼel oʼtanil ta yutil na?
  • ¿Bin ya skʼan ya spas te winik te nujpuneme?

  • ¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya spas lek yaʼtel te ants te nujpuneme?

  • ¿Bin ya skʼan ya spasik te meʼil tatiletik yuʼun jich lek ya spasik-a te yaʼtelike?

  • ¿Bin ya skʼan ya spas te alnichʼanetik swenta yuʼun jich ay tseʼel oʼtanil ta yutil na?

1. ¿Bin ya xjuʼ ta pasel swenta ay tseʼel oʼtanil ta yutil na?

TE Jehová ya skʼan te ayuk tseʼel oʼtanil ta yutil na. Jaʼ yuʼun te Bibliae yakʼojbey mantaliletik ta jujuntul. Te kʼalal ya yichʼ chʼuunel ini ay tseʼel oʼtanil ta yutil na. Jich bitʼil la yal te Jesuse: «Ha bayel yutsil te machʼatic ya yaʼiyic te scʼop Dios soc te ya spasique» (Lucas 11:28).

2. ¿Bin ya skʼan ya xkʼot ta koʼtantik swenta ya jtatik tseʼel oʼtanil ta yutil jnatik?

2 Swenta ay tseʼel oʼtanil ta yutil na, yame skʼan ya xkʼot ta koʼtantik te jaʼnix te Jehová te machʼa la yakʼ chiknajuk te familiae. Jaʼnix la yal te Jesús te jaʼ «Jtatic» te Diose (Mateo 6:9). Ta melel jaʼ wokolayal te jTatik Dios te la yakʼ chiknajuke, jaʼ yuʼun jaʼnax stukel ya snaʼ te bin ya x-akʼbot stseʼelil yoʼtanik te jujun familiae (Efesios 3:14, 15, TNM). Jich yuʼun, ¿bin ya yal te Biblia te ya skʼan ya spasik ta jujuntule?

TE DIOS LA YAKʼ CHIKNAJUK TE FAMILIAE

3. ¿Bin ya yal te Biblia ta swenta te bin-utʼil chiknaj te familiae? ¿Bin-utʼil ya jnaʼtik te ma lotiluke?

3 Te Jehová la spas te Adán sok te Evae, ta patil la snujpuntes  ta schebalik. La yakʼbey snain te tʼujbil tsʼumbil kʼinal Edén sok la yichʼik albeyel te akʼa alnichʼnajukike. Jich albotik yuʼun: «Sitinan soc pʼohla abahic, nojesahic ta swohlol te bahlumilal, soc tuhunahic te qʼuinale» (Génesis 1:26-28; 2:18, 21-24). Te Jesuse la yal te yuʼun-nix smelelil-a te bin ya scholbey skʼoplal te Génesis ta swenta te bin-utʼil chiknaj te familiae (Mateo 19:4, 5). Manchukme ay bayal wokolil, jaʼukmeto ya xjuʼ ya staik tseʼel oʼtanil ta spisilik te machʼatik ayik ta yutil nae. Akʼa kiltik te bin yuʼun jich ya kaltike.

4. 1) ¿Bin ya xjuʼ ya jpastik ta jujuntul swenta jich ay tseʼel oʼtanil ta yutil jnatik? 2) Swenta ay tseʼel oʼtanil ta yutil jnatik, ¿bin yuʼun bayal skʼoplal te ya jnopbeytik skuxlejal te Jesuse?

4 Ta jujuntul ya xjuʼ ya jpastik tulan swenta ay tseʼel oʼtanil ta yutil jnatik. Jaʼ yuʼun yame skʼan ya jnopbeytik yoʼtan te Diose sok te ya kakʼtik ta ilel skʼuxul oʼtanil (Efesios 5:1, 2). Jaʼukmeto, ¿bin-utʼil ya xjuʼ ya jnopbeytik yoʼtan te Diose? Melel ma xjuʼ ta ilel, jaʼukmeto ya xjuʼ ya jnaʼtik te bintik ya spase, melel la stikun tal te sNichʼan ta Balumilale (Juan 1:14, 18). Te Nichʼanil ini te jaʼ te Jesucristoe, kʼax lek la skʼayinbey stalel te Diose, melel jich kʼoem te jaʼ yak ta kʼop-a te Jehová kʼalal kʼopoj te Jesuse (Juan 14:9). Jaʼ yuʼun ya xjuʼ ya jtatik tseʼel oʼtanil ta yutil jnatik teme ya jnoptik te kʼuxul oʼtanil te la yakʼ ta ilel te Jesús sok teme ya jkʼayinbeytik stalele.

TALELIL TE YA XJUʼ YA SKʼAYINIK TE WINIKETIK TE NUJPUNEMIKE

5, 6. 1) ¿Bin la yakʼ jilel ta nopel te Jesús ta stojol te winiketik te nujpunemike? 2) ¿Bin ya skʼan pasel swenta jich ya yichʼ tael perdon yuʼun te Diose?

5 Te Biblia ya yal te ya skʼan te jichuk ya yil yinam te winik te bin-utʼil la spas Jesús sok te jnopojeletik yuʼune. Ilawil te bin ya yal te texto ini: «Winiquetic, te nujbinemexe, cʼux me xʼawaiy ta awoʼtanic te awinamique; jich bitʼil te  Cristoe, cʼux la yaiy ta yoʼtan te jchʼuunjeletique. Melel la yacʼ sba ta lajel yuʼunic [...]. Jich te winiquetic te nujbinemique ya scʼan te cʼux ya yaiy ta yoʼtan te yinamique, jich bitʼil cʼux ya yaiy stuquel te sbaqʼuetale. Te machʼa cʼux ya yaiy ta yoʼtan te yiname jaʼ nix cʼux ya yaiy sba a. Melel jtul maʼyuc machʼa ya spʼaj te sbaqʼuetale. Ya smacʼlin soc ya scanantay. Jaʼ nanix jich ya spas te Cristo ta stojol te jchʼuunjeletique» (Efesios 5:23, 25-29XCD).

6 Te kʼuxul oʼtanil te la yakʼ ta ilel te Jesús ta stojol te jnopojeletik yuʼune, jaʼme te kʼuxul oʼtanil te ya skʼan ya yakʼik ta ilel te winiketik te nujpunemike. Manchukme jmulawiletik-a te jnopojeletike, te Jesuse «cʼux la yaʼiy ta yoʼtan ha to cʼalal ta slajibal», melel la yakʼ sba ta lajel yuʼun (Juan 13:1; 15:13). Jich yuʼun te winiketik te nujpunemike jich ya yichʼik albeyel: «Cʼux me xawaʼiy ta awoʼtanic te awihnamic, ma me ayuc slab awoʼtanic ta stojol» (Colosenses 3:19). ¿Bin ya xkoltayotik yuʼun te winiketik ta spasel ta skuxlejalik te mantalil ini, teme ay ma stsajtay te bin ya spas te yinamike? Yame skʼan ya xjul ta yoʼtanik te jaʼnix jich ya xchʼayik-euke jaʼ yuʼun teme ya skʼan ya staik perdon ta stojol te Diose, ya skʼan nail ya spasbeyik perdon te machʼa staoj smul ta stojolike teynixme ochem skʼoplal-euk-a te yinamike. Jichme ya skʼan ya spas-euk te antse (kʼopona te sjun Mateo 6:12, 14, 15). Jaʼ yuʼun ya yichʼ alel te aylaj tseʼel oʼtanil yuʼun te winik sok te yinam teme ya snaʼ spasbeyel sbaik perdone.

7. ¿Bin-a te la yichʼ ta wenta te Jesuse sok bin-utʼil ya xjuʼ ya skʼayinik te winiketik te nujpunemike?

7 Jaʼnix jich te Jesús la yichʼ ta mukʼ te jnopojeletik yuʼune. La yichʼ ta wenta te bantinax kʼalal juʼ yuʼunik spasel te aʼtelile soknix te bin yaʼiyel la yaʼiy sbaike. Ay jun buelta te kʼalal la yil te lujbenikix-a te jnopojeletik yuʼune, jich la yaltiklanbey: «Conic te banti lamal qʼuinal, cuxa awoʼtanic jtebuc» (Marcos 6:30-32). Jaʼnixme jich ya skʼan ya spasik ta  stojol te yinamik te winiketike. Te Biblia ya yal ta swenta te antsetik te jaʼlaj jich bitʼil «jun vaso te ora ya xwuy», te bin ya skʼan ya yal-abi jaʼ te bitʼil jaʼ kʼunxan yoʼtan te antsetike, jaʼ yuʼun jich ya yichʼ albeyel te winiketik te akʼa yichʼik ta mukʼ te yinamike. ¿Bin yuʼun? Melel pajal ya yichʼik te kuxlejalil te ay yutsile (1 Pedro 3:7). Jich yuʼun te winiketik te nujpunemike yame skʼan ya xjul ta yoʼtanik te bitʼil jaʼ bayal skʼoplal ta sit Dios te winik sok te ants te jun yoʼtan ya yakʼ sbaik ta stojole (Salmo 101:6).

8. 1) ¿Bin yuʼun ya skʼan te kʼux ya yaʼiy ta yoʼtan yinam te winik jich bitʼil te kʼux ya yaʼiy sba stukele? 2) ¿Bin smakojbey skʼoplal te bitʼil «jun xanix baqʼuet ya xcʼoht» te winik sok te ants te nujpunemike?

8 Jich bitʼil ya yal te Biblia ta stojol te winiketik te «cʼux me acʼa yaʼiy ta yoʼtanic te yihnamic hich te bin utʼil cʼux ya yaʼiyic stuquel te sbaqʼuetalique», melel «ma chebuquix, jun xanix baqʼuet ya xcʼoht», jich bitʼil la yal te Jesuse (Mateo 19:6). Jich yuʼun te winik o te ants te nujpuneme jaʼnaxme ya skʼan ya sjokin sba ta wayel sok te machʼa nujpunem soke (Proverbios 5:15-21; Hebreos 13:4). Jaʼ yuʼun yame skʼan te akʼa yakʼbey sbaik ta jujuntul te bin ya skʼan yoʼtanike, mame jaʼuknax te bin ya skʼan yoʼtanik ta stukelike (1 Corintios 7:3-5). Jaʼ yuʼun-abi te ya yichʼ alel te «jtul maʼyuc machʼa ya spʼaj te sbaqʼuetale. Ya smacʼlin soc ya scanantay». Jich yuʼun te winik te nujpuneme yame skʼan kʼux ya yaʼiy ta yoʼtan te yiname jich bitʼil te kʼux ya yaʼiy sba stukele sok yame skʼan ya xjul ta yoʼtan te bitʼil ya x-ichʼbot ta wenta yaʼtel yuʼun te Cristoe (Efesios 5:29, XCD; 1 Corintios 11:3).

9. ¿Bin talelil yuʼun Jesús ya yalbey skʼoplal ta Filipenses 1:8 sok bin yuʼun te ya skʼan ya yakʼik ta ilel te winiketik te nujpunemike?

9 Te jpuk-kʼop Pablo la yalbey skʼoplal ta «scuenta te yutsil scʼuxul yoʼtan te Jesucristo» (Filipenses 1:8). Ta swenta te yutsil skʼuxul yoʼtan te Jesuse, leknax la yaʼiy sbaik yuʼun te ants winiketike, jaʼnix jich leknax la yaʼiy sbaik-euk te jnopojel antsetike (Juan 20:1, 11-13, 16). Jaʼnixme jich te  antsetik te nujpunemike ya skʼanik te ya x-akʼbot yilik te skʼuxul oʼtanil sok te yutsil-oʼtanil yuʼun te smamlalike.

TE TALELIL TE YA XJUʼ YA SKʼAYINIK TE ANTSETIK TE NUJPUNEMIKE

10. ¿Bin lekil talelil la yakʼ ta ilel te Jesús ta stojol te antsetike?

10 Swenta yuʼun lek ayik-a te machʼatik ayik ta yutil nae, yame skʼan te jaʼ jolol ya xkʼot te winike. Jich bitʼil te Jesuse ay machʼa kajalxan ta stojol-euk. «Te Dios ha jolal yuʼun te Cristo», jaʼnix jich «te winic ha jolal yuʼun te ants» (1 Corintios 11:3). Te Jesuse spisil-ora ya yakʼ sba ta wentainel yuʼun te Dios te jolol yuʼune. Jaʼme jich ya yakʼbotik kiltik te jpisiltik ay machʼa jolol kuʼuntik te ya skʼan ya kakʼ jbatik ta wentainel yuʼune.

11. ¿Bin talelil ya skʼan ya yakʼ ta ilel te ants ta stojol te smamlale sok bin lek ya xlokʼ-a teme ya yakʼ ta ilel te talelil-abi?

11 Ta swenta te bitʼil jmulawilotike, te winiketik te nujpunemike ayme ya xchʼayik sok bayal buelta te ma jichuk te bitʼil ya swentainik te yutil snaike. Ta swenta-abi, ¿bin-utʼil ya skʼan ya yil te antse? Mame skʼan chopol ya xkʼopoj ta stojol te smamlale sok mame snop ta yoʼtan te jaʼ ya skʼan ya swentain te yutil nae. Yame skʼan xjul ta yoʼtan te bitʼil jaʼ lek yoʼtan Dios yuʼun te machʼa ay yutsil yoʼtan sok te lamal yoʼtane (1 Pedro 3:4). Jichme ma tulanuk ya yaʼiy te ya yakʼ sba ta wentainel yuʼun te smamlale, manchukme kʼax tulan te bin ya xtal ta stojole. Jaʼnix jich ya yal te Bibliae: «Te antse acʼa yichʼ ta mucʼ te smamlale» (Efesios 5:33XCD). Jaʼukmeto, ¿jaxan teme ma schʼuunbey smantal Cristo te winike, bin ya skʼan ya spas te antse? Te Biblia jich ya yal ta stojol te antsetike: «Junuc me awoʼtanic chʼuunbeyaic smandal te amamlalique, swenta yuʼun teme ay ma ba xchʼuunejic scʼop Dios te amamlalique, ticʼ ya xchʼuunic a teme ya yilic te bitʼil lec spisil te bila ya apasique. Ticʼ nax a teme toj ya xʼainat ta qʼuinal ya yile soc teme awichʼoj ta mucʼ ya yile» (1 Pedro 3:1, 2XCD).

12. ¿Bin yuʼun ma chopoluk te kʼalal stojil ya yal te bin ya snop te antse?

 12 Maniwan spisiluk-ora pajal te bin ya snop sok te smamlale, manchukme schʼuunej Dios o maba schʼuunej. Jaʼukmeto, lek teme stojil te bitʼil ya scholbey yaʼiy te smamlal te bin yuʼun yan-a te bin ya snope. Ayniwan jaʼ smelelil te bin ya yal te antse sok jichniwan lek ya xlokʼ-a te bin ya yichʼ pasel ta yutil na teme ya schʼuun te bin yak ta albeyel yuʼun yinam te winike. Te Biblia ya yalbey skʼoplal ta swenta te Sara te ay bin la yalbey te Abraham te smamlal ta swenta te kʼop jajchem ta sna-ae. Maba lek la yaʼiy te bin la yichʼ albeyele, jaʼukmeto jich albot yuʼun te Diose: «Chʼuhuna spisil te bin ya yalbat te Sara» (kʼopona te sjun Génesis 21:9-12). Teme maba ya skontrain te mantaliletik yuʼun Dios te bin ya yal te winike, te antse yame skʼan ya schʼuun te bin la staix ta nopel te smamlale sok yame skʼan ya skoltay (Hechos 5:29; Efesios 5:24).

¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya skʼayinbeyik stalel te Sara te antsetik te nujpunemike?

13. 1) ¿Bin ya yichʼ alel ta sjun Tito 2:4, 5 ta stojol te antsetik te nujpunemike? 2) ¿Bin ya yal te Biblia ta swenta te machʼatik ya schʼoj sbaik jilel sok te kʼalal ya slajinbeyik sjunal te nujpunele?

13 Bayalme skʼoplal te yaʼtel te ants swenta jich lek ayik-a  te machʼatik ayik ta yutil snae. Jich bitʼil ya yal te Biblia ta swenta te antsetike: «Cʼuxuc acʼa yaʼiy ta yoʼtanic te smamalalic soc yalataquic, te yacuc stsahtay sbahic, te sacuc yoʼtanic, yacuc yoʼtantayic yaʼtel ta snahic, lecuc yoʼtanic, te yacuc yacʼ sbahic ta cuentahinel yuʼun te smamalalic» (Tito 2:4, 5). Te ants te jich ya spas ini, kʼuxme ya x-aʼiyot sok yame x-ichʼot ta mukʼ yuʼun te jayeb machʼatik ay yuʼune (kʼopona te sjun Proverbios 31:10, 28). Jaʼukmeto te machʼatik nujpunemike maba tojil ants winiketikuk. Jaʼ yuʼun-abi te kʼalal ay ya staik tulan kʼope, ya schʼoj sbaik jilel o ay ya slajinbeyik te sjunal nujpunel yuʼunike. Te Biblia ya yakʼ ta naʼel te ya xjuʼ ya schʼoj sbaik jilel jtul ants sok jtul winik teme yuʼun kʼax tulan te bin yak ta kʼaxel  ta skuxlejalike. Jaʼukmeto mame orauknax ya skʼan pasel ini, melel jich ya yal te Bibliae: «Te ants ma me xyihquitay smamalal. [...] Te winic ma me schʼay hilel te yihname» (1 Corintios 7:10, 11). Te Biblia ya yal te jaʼnax ya xjuʼ ta lajinbeyel sjunal nujpunel teme yuʼun ay machʼa way sok te ma jaʼuk nujpunem soke (Mateo 19:9).

LEKIL TALELIL TE YA XJUʼ YA SKʼAYINIK TE MEʼIL TATILETIKE

14. ¿Bin yilel la yil alaletik te Jesuse sok bin ya skʼan te alnichʼanetik ta stojol te smeʼ statike?

14 Te Jesuse la yakʼ ta ilel ta lek te bin-utʼil ya skʼan ya yil yal snichʼnabik te meʼil tatiletike. Te kʼalal noptsajik te alaletik ta stojol te Jesuse, ay chaʼoxtul ants winiketik kʼan skomik, jich la yichʼik albeyel yuʼun te Jesuse: «Acʼa taluc ta jtojol te alaletic, ma me xacomic». Te Biblia jich ya scholxan, «la speticlan te alaletic, la scajanlambe scʼab ta stojolic soc la yacʼticlambe bendición» (Marcos 10:13-16). Teme la slokʼes tiempo ta sjokinel alaletik te Jesuse, ¿mabal jichuk ya skʼan ya apasik sok te awal anichʼnabike? Te alnichʼanetike jaʼ ya skʼanik te yakuk ajokinik bayal tiempoe. Bayal skʼoplal te ya alokʼes atiempoik ta snojpteslanele, melel jich yaloj ta mantal te Jehová ta stojol te meʼil tatiletike (kʼopona te sjun Deuteronomio 6:4-9).

15. ¿Bin ya xjuʼ ya spasik te meʼil tatiletik swenta ya skanantayik te yal snichʼnabike?

15 Te kuxlejalil ta Balumilal xkechkon ta bolobel. Jaʼ yuʼun–abi te ya skʼanik kanantayel yuʼun smeʼ statik te alnichʼanetik ta stojol te chopol ants winiketik te ya skʼan ya stsakotik ta utsʼinel yuʼune. Te Jesús la skanantay te jnopojeletik yuʼune sok jich la yil bitʼil yal snichʼnabe. Te kʼalal la yichʼ tsakele, la sle te bin-utʼil ya xjuʼ ya xlokʼik bael ta anel te jnopojeletik (Juan 13:33; 18:7-9). Teme meʼil tatilatixe, spisilukme-ora ya awil teme ay bin ya spas te Pukuj yuʼun ya yutsʼinbat te awal anichʼnabe. Jaʼnix jich albeya  te bintik ya xjuʼ x-utsʼinotik yuʼune (1 Pedro 5:8). * Ta kʼajkʼal ini kʼax pʼolemix te bintik ya xjuʼ x-utsʼinbot schʼuunel yoʼtanik, stalelik sok te machʼatik ya xjuʼ ya stsakotik yuʼun ya x-utsʼinotike.

¿Bin ya xjuʼ ya snopik te meʼil tatiletik ta swenta te bin yilel la yil alaletik te Jesuse?

16. ¿Bin ya xjuʼ ya snopik te meʼil tatiletik ta swenta te bin la spas te Jesús te kʼalal ay chʼayik te jnopojeletik yuʼune?

16 Ta ajkʼabal te kʼalal mato lajem-a te Jesuse, te jnopojeletik yuʼune la stij sbaik ta kʼop ta swenta te machʼa-a te mukʼ skʼoplal ta yolilike. Te Jesuse maba ilin ta stojol te jnopojeletike, la stojobteslan sok yutsil yoʼtan ta swenta te bin la yal sok te bin la spase (Lucas 22:24-27; Juan 13:3-8). Teme ay awal anichʼnabe, ¿bin-utʼil ya xjuʼ ya akʼayinbey stalel te Jesús te kʼalal ya awakʼtiklanbey tojobtesele? Melelnix-a te ya skʼan ya atojobtes te awal anichʼnabe, jaʼnax yuʼun te stojilukme te bitʼil ya apase mame sokuk slab awoʼtan. Yame skʼan te nailuk ya anop te bin ya awalbeye swenta yuʼun ma «xʼehchenteswan te bin utʼil espada» te akʼope (Jeremías 30:11; Proverbios 12:18). Te tojobtesel te ya yichʼ akʼele yame skʼan ya xkʼot ta yoʼtan te alnichʼan te jaʼ ta swenta slekil te bin yuʼun yak ta tojobtesele (Efesios 6:4; Hebreos 12:9-11).

TALELIL TE YA XJUʼ YA SKʼAYINIK TE ALNICHʼANETIK

17. ¿Bin-utʼil la yakʼ ta ilel ta lek stalel te Jesús te ya xjuʼ ya skʼayinik te alnichʼanetike?

17 Te alnichʼanetike jaʼnix jich ay bin ya xjuʼ ya snopik ta swenta te Jesuse, melel la yakʼ jilel ta ilel te bin-utʼil ya skʼan chʼuunbeyel smantal te meʼil tatiletike. Jaʼ yuʼun jich la yal: «Ha nax ya cal te bin aʼbibilon jnop yuʼun te Tatile [...], como spisil ora ya jpas te bin lec yoʼtan yuʼun stuquel» (Juan 8:28, 29). Jich bitʼil te la schʼuunbey smantal  sTat te Jesuse, jaʼnix jich te alnichʼanetike yame skʼan ya schʼuunbeyik smantal te smeʼ statike, melel jich ya yal ta Biblia (kʼopona te sjun Efesios 6:1-3). Manchukme tojil kerem stukel-a te Jesuse la schʼuunbey smantal te José sok te María te jmulawiletik stukel-ae. Te kʼalal jich la spas-abi, jich ayin tseʼel oʼtanil ta yutil snaik (Lucas 2:4, 5, 51, 52).

18. Cholbeya skʼoplal bin yuʼun spisil-ora la schʼuunbey smantal sTat te Jesuse. ¿Machʼatik ya staik tseʼel oʼtanil te kʼalal ya schʼuunik mantal te alnichʼanetike?

18 Swenta ya yakʼbeyik stseʼelil yoʼtan te smeʼ statik te alnichʼanetike, ¿bin-utʼil ya xjuʼ ya slokʼtaybeyikxan ta lek stalel te Jesuse? Jaʼ te kʼalal ya schʼuunik mantale. Manchukme ay tulan ya yaʼiyik spasel, jaʼukmeto jaʼme jich ya skʼan yoʼtan te Diose (Proverbios 1:8; 6:20). Te Jesuse spisilnanix-ora la schʼuunbey smantal-a te sTate, jaʼnix jich la schʼuun te bintik kʼax tulan ta pasele. Te kʼalal kʼot yorail te kʼanbot yuʼun Jehová te akʼa spas te bin kʼax tulan ta pasele, jich la yal ini: «Jtat, teme hich ya scʼan awoʼtan, ma me xcʼoht ta jcuenta te copa ini». Te bin la skʼan la yale jaʼ te bitʼil manchuk ya x-akʼbot spas te bin kʼanbot yuʼune. Manchukme jich la yal ini, lananix spas-a, melel snaʼoj te yuʼun-nix jaʼ lek-a te bin ya yal te sTate (Lucas 22:42). Te alnichʼanetik te ya schʼuunik mantale yame yakʼbeyik stseʼelil yoʼtan te smeʼ statike soknix te Jehovae (Proverbios 23:22-25). *

¿Bin ya skʼan ya xjul ta yoʼtanik te jchʼieletik te kʼalal ay ya staik sujel ta mulile?

19. 1) ¿Bin-utʼil ya yichʼik loʼlayel yuʼun Satanás te jchʼieletike? 2) ¿Bin-utʼil ya x-utsʼinbot yoʼtanik te meʼil tatiletik te kʼalal ma lekuk te bin ya spas te alnichʼanetike?

19 Te Jesuse la yichʼ sujel ta mulil yuʼun te Pukuje, ya jnaʼtik te jaʼnix jich ya yichʼik sujel ta mulil-euk te jchʼieletike (Mateo 4:1-10). Ayniwan ya staik tenel ta swenta yantik  jchʼieletik, melel te Satanase ya snaʼ te wokol ya yaʼiyik ta pʼajel te bin ya yichʼik albeyele. Jich yuʼun te jchʼieletik ya skʼan te manchuk ya sjokin sbaik sok te machʼatik ma lekukik ta jokinele (1 Corintios 15:33). Jich bitʼil te bin kʼot ta stojol te Dina te yantsil nichʼan Jacob, la sjokin sba sok te machʼatik maba yichʼojik ta mukʼ te Jehovae, ta swenta-abi bayal bintik ma lekuk kʼot ta pasel (Génesis 34:1, 2). Jchʼiel, ¿aybal anopoj te bin-utʼil ya x-utsʼinbot yoʼtanik te jayeb machʼatik ay awuʼun teme ay yalat ta spasel mulile, jich bitʼil teme ay wayat sok jtul achʼix o jtul kerem? (Proverbios 17:21, 25.)

¿BIN-UTʼIL TA TAEL TSEʼEL OʼTANIL TA YUTIL NA?

20. Swenta ay tseʼel oʼtanil ta yutil na, ¿bin ya skʼan ya spasik ta jujuntul?

20 Te kʼalal ay ya xjajch kʼop ta yutil nae, yame xjuʼ ta chajpanel teme jaʼ ya yichʼ pasel te mantaliletik te ya yal te Bibliae. Te kʼalal ya jpas ta jkuxlejaltik-abi, yame x-ayin tseʼel oʼtanil ta yutil na. Jich yuʼun, winiketik yame skʼan te kʼux ya awaʼiy ta awoʼtanik te awinamike jich bitʼil te la spas te Jesús sok te jchʼuunjeletike. Antsetik, junukme awoʼtanik ya awakʼ abaik ta wentainel yuʼun te amamlalike, jich bitʼil te ants ya  yalbey skʼoplal ta sjun Proverbios 31:10-31. Meʼil tatiletik, nojptesaik ta stojil te awal anichʼnabike (Proverbios 22:6). Winiketik te jaʼ jololex ta yutil nae, yame skʼan te sbelal ya awentainik te machʼatik ay awuʼunik ta anaike (1 Timoteo 3:4, 5; 5:8). Alnichʼanetik, chʼuunbeyaik smantal te ameʼ atatike (Colosenses 3:20). Te jayeb machʼatik ay ta yutil nae, maʼyuk jtuluk machʼa toj ta kʼinal jpisiltik yananix xchʼayotik-a. Jaʼ yuʼun ayukme spekʼelil koʼtantik sok akʼa jkʼantik perdon ta stojol te yantike.

21. ¿Bin tʼujbil kuxlejalil yakotik ta smaliyel sok bin-utʼil ya xjuʼ ya jmulanbeytik yutsilal te kuxlejalil ta ora ini?

21 Ya kiltik te yuʼun-nix bayal lekil mantalil yichʼoj-a te Biblia ta swenta te kuxlejalil ta yutil nae. Jaʼnix jich ya yalbey skʼoplal te ya xpastaj ta nichimal kʼinal te Balumilale sok te ya xnoj ta j-abatetik yuʼun Jehová te tseʼelnax yoʼtanike (Apocalipsis 21:3, 4). ¡Kʼax tʼujbilme te kuxlejalil yakotik ta smaliyele! Jaʼukmeto yame xjuʼ ya jmulanbeytik yutsilal te kuxlejalil ta ora ini teme jaʼ ya jchʼuuntik spasel te mantaliletik yuʼun te Diose.

^ parr. 15 Ta kap. 32 yuʼun te libro Aprendamos del Gran Maestro ya yakʼ chaʼoxchajp tojobtesel ta swenta te bin-utʼil ya skʼan kanantayel te alnichʼanetike, te libro ini jaʼ spasojik te stestigotak Jehovae.

^ parr. 18 Te alnichʼanetike yame xjuʼ ya skʼaxuntaybeyik smantal te smeʼ statik te kʼalal ay ma jichuk ya yal te mantaliletik yuʼun Dios te bin ya x-akʼbot spasike (Hechos 5:29).

Naʼbeyaxan skʼoplal

¿MACHʼATIK YA SPASIK TE SKʼANOJEL YOʼTAN TE JEHOVÁ TA KʼAJKʼAL INI?

¿Bin swentail te yichʼel ta mukʼ te Dios ta sjunal nae?

Ilawil bin utʼil ya xjuʼ ya skoltayat euk sok te yakuk lekubxan te bitʼil ya awil aba sok te afamiliae.