TE Jehová Dios bayal bintik la yakʼbey snaʼ te j-alwanejetik ta swenta te Mesiase. Ma wokoluk ta naʼel machʼa-a te Mesiase, melel te j-alwanejetik la yalbeyik skʼoplal ta swenta te yayinel, yaʼtel ta scholel skʼop Dios soknix ta swenta te slajele. Spisil te bintik la yichʼ alele jich kʼot ta pasel ta stojol te Jesucristoe. Yame kiltik chaʼoxchajpuk te yuʼun-nix jich kʼot ta pasel ta swenta te yayinel sok te kʼalal yalalilto-ae.

Te j-alwanej Isaías la yal te yalaj xchiknaj tal ta stsʼumbal David te Mesiase (Isaías 9:7). Jichnix kʼot ta pasel-a, te Jesús chiknaj tal ta stsʼumbal te ajwalil-abi (Mateo 1:1, 6-17).

Te yan j-alwanej yuʼun Dios, te Miqueas sbiile la yal te yalaj x-ayin ta lum «Belén Efrata» sok te yalaj yichʼ yaʼtel ta ajwalil (Miqueas 5:2). Jich yuʼun te kʼalal jul ta Balumilal te Jesuse, ay chaʼpam lumetik-a te sbiilinejik Belén. Te jpame ay ta norte yuʼun Israel te nopol ay ta Nazaret, te yane ay ta Judá te nopol ay ta Jerusalén. Te lum te ay ta nopol Jerusalene, Efrata sbiilinej-a. Tey mero ayin-a te Jesuse, jich kʼot ta pasel te bin albil jilel skʼoplale (Mateo 2:1).

Ay yan albilkʼop ta Biblia te ya yal te kʼalaltolaj ta «Egipto» ya yikʼ lokʼel tal te sNichʼan te Diose. Jichnix kʼot ta pasel-a, melel te alal Jesús la yichʼ ikʼel bael ta Egipto, te kʼalal laj te ajwalil Herodese, chaʼsujt tal ta slumal te Jesuse. Jaʼme jich  kʼot ta pasel te bin albil jilel skʼoplal-abi (Oseas 11:1; Mateo 2:15).

Te tabla te « Albilkʼopetik ta swenta te Mesías» te banti ya yal «Albilkʼop», yichʼoj textoetik yuʼun Biblia te banti albil jilel skʼoplal ta swenta te Mesiase. Yame jkʼantik te yakuk apaj awil te textoetik sok te yantik textoetik te ya xchiknaj ta ilel te banti ya yal «Tsʼakaj ta pasel». Teme jich ya apase, yame xkʼotxan ta awoʼtan te yuʼun-nix jaʼ smelelil-a te bin ya yal te sJun Diose.

 Te kʼalal ya awil te textoetik-abi, mame xchʼay ta awoʼtan te mato ayinem ta Balumilal-a te Jesús te kʼalal la yichʼ tsʼibayel te albilkʼopetik-abi. Jaʼnix la yal te Jesuse: «Hich ay te bin la jcalbeyex te cʼalal joquex to a, te ya scʼan te tsʼacal ya xcʼoht ta pasel te bin ya yalbon jcʼoblal te tsʼihbabil ta Ley yuʼun Moisés, ta shun jalwanejetic soc ta salmohetic» (Lucas 24:44). Jaʼatnix ya xjuʼ ya awil ta aBiblia te tsʼakal kʼot ta pasel spisile.