Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 JXAJTʼ 10

Te pʼijil ajwalil Salomón

Te pʼijil ajwalil Salomón

Te Jehová ya yakʼbey bayal spʼijil yoʼtan te ajwalil Salomón. Te kʼalal ay yaʼtel ta ajwalil-a te Salomón, te israeletik ayik ta lamal kʼinal sok ay skʼulejalik te maʼyuk machʼa xpajotik yuʼune

¿BINWAN yilel xkuxlejal te ants winiketik sok te ajwalil yuʼunik ta jun nación te junuk yoʼtan ya yakʼ sbaik sok te yakuk yichʼik ta mukʼ te bitʼil ya xmantalaj te Jehovae? Te chaʼwinik jaʼbil mantalaj te Salomón ya yakʼbotik sujtʼib te jojkʼoyel ini.

Te kʼalal mato xlaj-a te Davide, jaʼ la yakʼ jilel ta sjelol te Salomón te jaʼnix xnichʼane. Jun buelta te Dios chiknaj ta stojol xwayich te Salomón sok la yalbey te akʼa kʼanbotuk te bin ya skʼan yoʼtan te ajwalile. Te Salomón la skʼan spʼijil yoʼtan sok te yakuk snaʼ stsajtayel te bin lek sok te bin ma lekuke, yuʼun jich ya xjuʼ xchajpanwan ta stojil. Te Jehová lek la yaʼiy te bin kʼanbot yuʼun te ajwalile, jich la yakʼbey. Soknix la yalbey te ya yakʼbey skʼulejal, yutsilal sok najtʼ xkuxlejal teme ya xchʼuunbot te smantale.

Ta swenta te spʼijil yoʼtan te Salomone, pujk skʼoplal ta bayuk. Ay jun buelta, cheb antsetik bajtʼik ta stojol te ajwalil ta skaj te xchebal skuyoj sbaik ta smeʼ jtul alal. ¿Bin la spas te Salomone? ¡La yal ta mantal te akʼa sjatik ta olil te alal kereme! Te sbabial ants lek la yaʼiy te jichuk ya yichʼ pasele, yan stukel te xchebal ants la yal wokol ta stojol te ajwalil te jaʼ lek te yakuk yikʼ te alal te yan antse. Jich la snaʼ te Salomón te jaʼnix smeʼ alal-a te xchebal antse. Te kʼalal la snaʼik spisil te lum Israel te bin kʼot ta pasele, jich la yilik te akʼbil spʼijil yuʼun Dios te ajwalile.

Ay bin te kʼax mukʼ skʼoplal la spas te ajwalil jaʼ te kʼalal la spas te mukʼul templo yuʼun te Jehová ta lum Jerusalén, te banti la yichʼ ichʼel ta mukʼ te Dios ta Israel. Te kʼalal la yichʼ pasbeyel skʼinul te temploe, te Salomón la skʼopon te Diose, jich la yalbey: «Como te chʼulchan sok te stoyolil chʼulchan, ma xjuʼ ya x-ochat-a, ¿jaʼuktobalix-a te Na te la jpase?» (1 Reyes 8:27).

Te Salomón la yichʼ aʼiybeyel skʼoplal ta bayuk lumetik ta namal, jich bitʼil te lum Seba (o Sabá) ta Arabia. Te ajwalil ants yuʼun Seba bajtʼ ta Israel yuʼun jaʼnix ya skʼan yil stukel te yutsilal sok skʼulejal te Salomone, sok teme yuʼunix melel-a te ay spʼijile. Te ajwalil ants chajpnax la yil-a te spʼijil sok te skʼulejal te Salomone, jich la yalbey yutsil skʼoplal te Jehová te bitʼil la stsa jtul ajwalil te ay bayal spʼijile. Ta swenta te bitʼil akʼbot bendición yuʼun Dios, maʼyuk yan ajwalil jich la spajbey skʼulejal te Salomón sok te bitʼil wentainwan ta lamal kʼinal ta antiguo Israel.

Jaʼukmeto, te Salomón ma spisiluk ora la yakʼ sba ta tojobtesel yuʼun te Jehová. Te Dios yalojbey ta jamal te ajwaliletik te manchuk ya yikʼ sbaik sok bayal antsetik, jaʼukmeto, te Salomón la yikʼ yinamin setecientos ta jtul antsetik, sok bayal te antsetik ini xchʼuunejik lotil diosetik. Te antsetik ini kʼunkʼun la yakʼbeyik yijkʼitay Jehová te Salomone. Sok la yakʼbeyik xchʼuun lokʼombaetik. Jich yuʼun, te Jehová la yalbey te Salomón te mukʼ ya yichʼ pojbeyel te kʼinal te ban kʼalal swentainoj sok te xujtʼxanix ya yichʼ jilel sok te machʼatik ay yuʼune. Ta swenta te bitʼil ma la yichʼ pojbeyel spisile jaʼ yuʼun te bin yichʼoj albeyel yuʼun Dios te Davide. Manchukme la xkʼaxuntay mantal te Salomone, te Jehová mananix jelon yuʼun-a te bin la xchap sok te Davide.

(Lokʼem ta capítulo 1 kʼalal ta 11 yuʼun 1 Reyes, ta capítulo 1 kʼalal ta 9 yuʼun 2 Crónicas sok Deuteronomio 17:17.)