Te Dios la slajin spisil te chopol ants winiketik yan stukel te Noé sok te machʼatik ay yuʼune la skoltay

KʼALAL pʼol bael te ants winiketik ta Balumilal, jaʼnix jich pujk bael te mulil sok te bintik chopole. Te Enoc te jaʼnaxniwan stukel jtul j-abat yuʼun Dios te ay ta Balumilal-ae, la yalbey skʼoplal te yala yichʼik lajinel yuʼun Jehová spisil te machʼatik chopolike. Jaʼukmeto, maba ichʼbotik ta mukʼ te skʼope, sok ipajxan te bintik chopole. Sokxan ay chaʼoxtul chʼul abatetik te la xkʼaxuntaybeyik smantal te Jehová, te la yijkʼitayik jilel te chʼulchane, la skʼatpʼun sbaik jich bitʼil winiketik sok la yikʼ yinaminik chikan te jayeb ta jtul antsetik la smulanike. Ta skaj te la yikʼ sbaik sok te antsetike, te yal xnichʼnabike mukʼul najtʼil winiketik lokʼik te maʼyuk machʼa pajbotik te yipike. La sbiilinik nefilim. Jaʼ te machʼatik la snojesik ta utsʼinwanej te Balumilale. ¿Yabal xkʼot ta koʼtantik te bin utʼil la smel yoʼtan te Dios kʼalal la yil te bolob yoʼtan te yal xnichʼnabe?

Te kʼalal laj bael te Enoc ayin yan jtul winik te lek yoʼtane, jaʼ te Noé sbiile. Te Noé sok te machʼatik ay yuʼune la spasik tulan ta spasel te bin lek ya yil te Diose. La sta yorail te la yakʼ tal pulemal, o pujlel te Jehová swenta ya slajin spisil te machʼatik chopolike. Jaʼukmeto, te Jehová ma la skʼan te ya xlaj te chambalametik soknix te tojil winik Noé. Jich yuʼun la yalbey te akʼa spas jun barco, te jich yilel te bitʼil jun caja. Te Noé sok te machʼatik ay yuʼune ochik ta yutil barco soknix la yotsesik te jayeb ta jchajp te chambalametike. Te Noé la xchʼuunbey smantal te Diose sok jalajniwan chaʼwinik o lajuneb yoxwinik jaʼbil ta spasel te barco jaʼnix jich «la yalbey skʼoplal te bin toj ta pasel» (2 Pedro 2:5). La yalbey te ants winiketik te yala xtal te Pulemal, jaʼukmeto maʼyuk machʼa ichʼbot ta mukʼ te skʼope. Kʼot yorail te och ta barco te Noé sok te machʼatik ay yuʼune soknix te chambalametike. Kʼalal te Dios la smakbey stiʼ te barcoe jich jajch te tulan jaʼale.

Jalaj chaʼwinik kʼajkʼal sok chaʼwinik ajkʼabal te tulan jaʼale, jich noj ta jaʼ ta swolol te Balumilale. Jich ma chikan banti bajtʼ te machʼatik chopolike. Kʼalal kʼax bael te kʼajkʼale, kʼunkʼun tsʼuj koel te jaʼe jich te barco kajal jilel ta ba wits. Ay kʼaxemix jun jaʼbil-a te kʼalal lokʼ ta barco te Noé sok te machʼatik ay yuʼune. Te Noé la yakʼbey chikʼbil majtʼanil te Jehová yuʼun jich la yalbey wokol-a. Albotik ta jamal yuʼun te Dios te maʼyuk bin ora ya slajin ta pulemal te bintik kuxajtik ta Balumilale. Ta swenta te arco iris te ya yilik te ants winiketik jichme ya xjul ta yoʼtanik-a te bin yaloj te Jpaswaneje.

Kʼalal kʼaxix-a te Pulemale, te Dios la yakʼ yachʼil mantaliletik. Te Dios la yal te ya xjuʼ ta weʼel te stiʼbalul te chambalametike, jaʼukmeto la yal te ma xjuʼ ta weʼel stukel te chʼichʼe. Jaʼnix jich la yal te akʼa spuk sbaik ta swolol Balumilal. Jaʼukmeto, ay bayal te machʼatik ma la xchʼuunik te mantalil ini, la stsob sbaik ta jpam lum tey la xchʼuunik jukel yuʼun te Nemrod ta spasel jun mukʼul tsʼajkʼ. Jaʼukmeto te Dios la slajinbey skʼoplal te bin snopojik spasel te kʼalal la skʼatpʼunbey skʼopik te ants winiketik ta lum Babel, ta patil la sbiilin Babilonia. Te kʼalal ma la yaʼiybey sbaik skʼopik ta juju jtul, la xkejchʼanik spasel te bin yakalik ta spasel jich la spuk sbaik bael.

(Lokʼem ta capítulo 6 kʼalal ta 11 yuʼun Génesis sok Judas 14, 15.)