Te Jesús ay bin yachʼil la xjachbey jilel skʼoplal; la yichʼ akʼel ta kʼabal sok la yichʼ jijpanel ta teʼ

AYIX oxeb jaʼbil sok olil te yak ta xcholel skʼop Dios te Jesuse, sok snaʼoj te nopol ya xlajix-a te xkuxlejal ta Balumilale. Te jwolwanejetik, o jnitawaletik yuʼun judioetik la xchapik te bin utʼil ya smilik te Jesuse, jaʼukmeto, jaʼ xiʼojik te lume, melel jich yilojik te bitʼil j-alwanej yuʼunike. Te Satanás och ta yoʼtan te Judas te jaʼ slajchaytulul jpuk kʼopetik yuʼun te Jesús, te akʼot ta kʼabal yuʼune. Te jwolwanejetik la yakʼbeyik lajuneb xchaʼwinik ta sejp plata takʼin te Judase.

Te Jesús sok te jpuk kʼopetik yuʼun la stsob sbaik ta jun ajkʼabal ta spasel te kʼin yuʼun Pascua. Ta patil te kʼalal la yalbey te Judas te akʼa bajtʼuke, ay bin yachʼil la xjachbey jilel skʼoplal te Cristo te naʼbil sba jich bitʼil: te slajibal Weʼel uchʼel yuʼun Kajwaltik. La stsak te pane, la yalbey wokol Dios, la xetʼ sok la spuktiklambey te xbuluchebal jpuk kʼopetik yuʼune. Jich la yal: «Jaʼ jbakʼetal ini te akʼbil ta akuentaik; pasaik ta skuenta jnaʼojibal». Ta patil la stsak te copa yuʼun vino jich la yal: «Te copa jaʼ te yachʼil chapbil kʼop ta skuenta jchʼichʼel te ya yichʼ malel ta akuentaik» (Lucas 22:19, 20).

Ta ajkʼabal abi te Jesús ay bayal te bintik la yakʼbey snop te jpuk kʼopetik yuʼune. Jaʼnix jich la yakʼ yachʼil mantalil: jaʼ te kʼax kʼuxuk ya yaʼiy sbaike. Melel jich la yal: «Jich ya snaʼik spisil te ants winiketik te jaʼex jnopojelex kuʼun teme talel kʼaxel kʼux yak awaʼiy aba ta awoʼtanike» (Juan 13:34, 35). La yalbey te manchuk ya xchebaj yoʼtanik yuʼun te bin nopol ya xkʼot ta pasel ta stojole, jich la skʼopon Dios yuʼun la skʼanbey koltayel ta swentaik. Ta patil te kʼalal laj yoʼtanik ta skʼayojtayel te Dios jich bajtʼik ta skʼinal Getsemaní.

Tey kʼot skejan sba ta skʼoponel Dios-a te Jesuse, la yalbey spisil te bin ay ta yoʼtane. Jaʼukmeto, ta oranax tal tsobol soldadoetik sok winiketik te yichʼojik tal espadaetik sok steʼik, jaʼnix jich kʼot te sacerdoteetik yuʼun kʼan stsakik bael te Jesuse. Yuʼun ya xjuʼ snaʼik machʼa-a te Jesuse, te Judas la yujtsʼiy jich bitʼil te chapbil yuʼunike. Te soldadoetik la xchukik bael te Cristoe, jich te jnopojeletik yuʼun lokʼik bael ta anel.

Te Jesús jamal la yal ta stojol te machʼatik ayik ta Sanedrín yuʼun judioetik te yuʼunix jaʼ-a te Xnichʼan te Diose. Te juecetik jich kʼot ta yoʼtanik te yak ta sbol kʼoptayel Dios te Jesuse, te jaʼ tulan mulil te ya xjuʼ yichʼ milel yuʼune. Jich la yikʼik bael ta stojol te Poncio Pilato, te jaʼ gobernador yuʼun Roma. Te Pilato maʼyuk smul la stabey te Jesuse, jaʼukmeto, jaʼ la xchʼuunbey skʼop te lum te yakalik ta skʼanel ta aw te akʼa yichʼ milele.

Te Cristo la yichʼ ikʼel bael ta skʼinal Gólgota, te banti jijpanot ta teʼ yuʼun te soldadoetik yuʼun Roma. Ta oranax ijkʼub te kʼinale. Ta mal kʼajkʼal te kʼalal laj te Jesuse, tal tulan nijkʼel. Ta patil bajtʼ smukbeyik te sbakʼetal ta mukenal ta jutbil ton, jich ta yan kʼajkʼal te sacerdoteetik la smakbeyik te yochibal te mukenal sok la yakʼik ta kanantayel. ¿Teybal jkʼaxel ya xjil-a te Jesuse? Maʼuk, melel nopol ya xkʼot ta pasel te milagro te kʼax mukʼ skoplale.

(Lokʼem ta capítulo 26 sok 27 yuʼun Mateo, te capítulo 14 sok 15 yuʼun Marcos, te capítulo 22 sok 23 yuʼun Lucas sok te capítulo 12 kʼalal ta 19 yuʼun Juan.)

^ parr. 15 Teme ya akʼan anaʼbeyxan skʼoplal ta swenta te bitʼil bayal skʼoplal te la yakʼ sba ta lajel te Jesuse, ilawil te yoʼebal capítulo yuʼun te libro ¿Bin ya yakʼ ta nopel ta smelelil te Bibliae?