Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te Biblia sok te bin ya xchole

 JXAJTʼ 7

Te Dios la skoltay lokʼel te israeletik

Te Dios la skoltay lokʼel te israeletik

Te Jehová la yakʼ taluk bayal wokolil ta Egipto, te Moisés la slokʼes tey-a te israeletike. Ta swenta te Moisés te Jehová la yakʼ Ley ta stojol te israeletik

KʼALAL kʼaxix bayal jaʼbil-a te ayik ta kuxinel ta Egipto te israeletik la staik bayal skʼulejalik sok kʼax tsobolikix-a. Ta patil och ta yaʼtel yan faraón, te kʼax chopol yoʼtan te ma snaʼbey sba-a te José. Te faraón ini la yil te kʼax tsobolikix te israeletik jich yuʼun la yakʼ aʼtejukik bitʼil mozoetik sok la yal ta mantal te akʼa yakʼbeyik sjikʼan jaʼ ta Nilo spisil te alal keremetik te ya x-ayinike. Ay jtul israel ants te ma xiw yoʼtan la yotses ta moch te yale, ta patil la snakʼ ta yolil jalaliltik. Te yantsil nichʼan faraón la sta te alale, la yakʼbey sbilin Moisés sok la xchʼites ta banti sna ajwaliletik.

Te kʼalal ayix 40 yaʼbilal-a te Moisés la sta tulan kʼop yuʼun ta skaj te la skoltay jtul israel winik te yak ta utsʼinel yuʼun jtul jsujaw egipcio winik, jich yuʼun te Moisés lokʼ bael ta anel ta yan lum. Te kʼalal ayix 80 yaʼbilal-a te Moisés, albot ta mantal yuʼun Dios te akʼa chaʼsutuk bael ta lum Egipto sok te ya yalbey te faraón te akʼa yakʼ lokʼel te israeletike.

Ta skaj te bitʼil jkʼaxel ma la skʼan yakʼ lokʼel te israeletik te faraone, jich yuʼun te Dios la stikun lajuneb ta chajp wokolil ta Egipto. Ta jujun buelta te kʼalal mato xtal-a te wokolile, te Moisés nail ya xbajtʼ ta banti ay te faraón te yakuk sut yoʼtan yuʼun jich ma xkʼot te yan wokolil ta stojole. Jaʼukmeto, spisil ora la stoy sba sok tulan la yakʼ yoʼtan ta stojol te Moisés soknix ta stojol te Jehovae. Ta slajunebal sok te slajibal wokolile, te Dios la stikun tal jtul xchʼul abat ta smilel spisil te ba alaletik ta skʼinal Egipto. Te machʼatik la xchʼuunbeyik smantal te Jehová, la sbonik ta xchʼichʼel jkolel tuminchij te sjol stiʼ snaike, jich maʼyuk bin pasbotik yuʼun-a te chʼul abate. Swenta yuʼun ya yichʼ naʼulanel te bin kʼot ta pasele, te israeletik jajch spasik ta jujun jaʼbil te kʼin Pascua sbiile.

Te kʼalal lajix-a te sba xnichʼan te faraón la yalbey te Moisés sok te israeletik te akʼa lokʼukik bael ta skʼinal Egipto. Jich la xchajpan sbaik ta oranax te ipal ants winiketik yuʼun ya xlokʼik bael ta Egipto. Jaʼukmeto, yanaj yoʼtan te faraón jich la yikʼ bael te soldadoetik yuʼun sok te carretaetik yuʼun guerra ta snutsel bael te israeletike. Te kʼalal kʼotik ta stiʼ mar Rojo, jich yilel te maʼyuk banti ya xjuʼ xlokʼik bael ta anele. Jaʼukmeto, te Jehová la sjam te jaʼe jich te israeletik kʼaxik bael ta takin lum. Kʼalal te egipcioetik la snutsik ochel te israeletike, te Jehová la xchaʼnupʼ te jaʼe jich la sjikʼik jaʼ te faraón sok te soldadoetik yuʼune.

Ta patil te kʼalal kʼax te kʼajkʼale, te israeletik la spasik scampamentoik ta nopol wits Sinaí. Teynix abi te Jehová la xchap skʼop sok te israeletike. Ta swenta te Moisés, te Jehová la yakʼbey mantaliletik te israeletik yuʼun ya xtojobtesotik sok ya xkanantayotik yuʼun ta xkuxlejalik. Teme jun yoʼtan ya yakʼ sbaik sok teme ya xchʼuunik te mantale, jich maba ya x-ijkʼitayotik yuʼun te Dios soknix ta swentaik ya xjuʼ yichʼik bendición te yantik nacionetike.

Jaʼukmeto, ta swenta te bitʼil te israeletik ma la yakʼik ta ilel xchʼuunel yoʼtanik ta stojol te Jehová, jich yuʼun la yakʼ te bayuknax kuxinik ta 40 jaʼbil ta takin kʼinal. Ta patil te Moisés la yotses yan sjelol te Josué sbiile. Kʼot yorail te nopol ya x-oxchikix te israeletik ta banti te kʼinal te la yichʼ albeyel yuʼun Dios te Abrahane.

(Lokʼem ta Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmo 136:10-15 sok Hechos 7:17-36.)