Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Te Biblia sok te bin ya xchole

 JXAJTʼ 26

Te Balumilal ya xchaʼkʼatpʼuj ta Nichimal kʼinal

Te Balumilal ya xchaʼkʼatpʼuj ta Nichimal kʼinal

Ta swenta te Ajwalilnel yuʼun Mesías, te Jehová yame xchʼultes te sbiile, yame yakʼ jilel ta naʼel ta jamal te jaʼnax stukel ya xmantalaj sok yame slajin te bintik chopol

TE SLAJIBAL libro yuʼun te Biblia te jaʼ te Apocalipsis, o Revelación te jaʼ la stsʼibay te jpuk kʼop Juan ya yakʼbey smukʼul yoʼtan te ants winiketike. Te libro ini yichʼoj bayal ta jchajp te bintik akʼbot yil yuʼun te Dios te Juan te ya xba lajuk ta tsʼakajel jaʼto te kʼalal kʼoemix ta pasel spisil-a te skʼanojel yoʼtan te Jehovae.

Te bin akʼbot yil ta sbabial te Juan, jaʼ te Jesús te chaʼkuxajemix te ya smukʼubtesbey yoʼtan sok te ya stojobtes bayal ta jtsojb jchʼuunjeletik. Te binxan akʼbot yile, tey ya yakʼbotik jnaʼtik bin yilel te smukʼul juktajib te Dios ta chʼulchan sok te ay chʼul abatetik te yakalik ta yalbeyel yutsil skʼoplal te Jehová.

Te kʼalal nopol ya stsʼakajix-a te slajibal te skʼanojel yoʼtan te Diose, te Jkolel Tuminchij (te jaʼ te Jesucristo) te la stsak ta skʼab te balbil jun te yichʼoj jukeb selloetik. Te kʼalal naʼil la sjam te xchanebal selloetik, tey chiknaj ta ilel-a te ay chantul te machʼatik kajajtik ta caballo. Te sbabial jaʼnix te Jesús, te yichʼojix yaʼtel ta Ajwalil te kajal ta jkojt sakil caballo. Te yantik oxtule kajajtik ta yantik caballo te yanyantik te sbonile, te jaʼ señail te guerrae, te wiʼnale, te tulan chamel ta bayuk, te ya yakʼik ta ilel te nopolix te slajibal te bintik chopol ta balumilale. Te kʼalal ya yichʼ jamel te sjukebal selloe chiknaj ta aʼiyel te la yichʼ okʼesinel jukeb buelta te corneta te jaʼ ya yakʼ ta naʼel te ay bayal ta chajp castigo te ya yakʼ te Diose, jaʼ ini ay yichʼojxan jukeb wokolil, o te bitʼil ya yakʼ ta ilel te yilimba te Diose.

Ta patil te Juan la yil ayin jtul alal kerem, te jaʼ ya skʼan ya yakʼ ta naʼel te jajchix te Ajwalinel yuʼun Dios ta chʼulchan. Jajch guerra ta chʼulchan te banti te Satanás sok te chopol espirituetik la yichʼik chʼojel koel ta Balumilal. Tey abi ay chiknaj tulan aw te jich la yale: «Ay me swokolik te machʼatik nainemik ta Balumilal». ¿Binwan yuʼun? Jaʼ yuʼun te ya snaʼ te maʼyukix bayal kʼajkʼal yuʼun te Pukuje jich yuʼun kʼax ilinem (Apocalipsis 12:12).

Te Jesús ya xchaʼchiknaj ta chʼulchan jich bitʼil jkojt jkolel tuminchij sok ta stsʼeel ay 144,000 ta jtul te machʼatik tsabilik ta Balumilal te «ya sjoinik ta ajwalil». Ta sjun Apocalipsis ya yakʼ jnaʼtik ta swenta te l44,000 ta jtul ants winiketik te teynix lokʼem tal-a ta banti te tsʼumbalil albil skʼoplale (Apocalipsis 14:1; 20:6, XCD).

Ta patil te ajwaliletik yuʼun te Balumilal ya yichʼik tsobel ta swenta Armagedón, o «ta guerra ta yorail te mukʼ skʼajkʼalel yuʼun Dios te Spisil ya Xjuʼ yuʼune», sok jaʼ ya stsak sbaik sok te machʼa kajal ta sakil caballo te jaʼnix te Jesús sok te chʼul abatetik yuʼune. ¿Bin utʼil ya xba lajuk te guerra ini? Yame yichʼik lajinel te ajwaliletik sok yame yichʼ makel te Satanás. Te Jesús sok te 144,000 ta jtul yame xmantalajik jmil jaʼbil ta swenta te Balumilal, te kʼalal tsʼakajemix-a te jmil jaʼbile yame yichʼ lajinel euk te Satanás (Apocalipsis 16:14; 20:4).

¿Bin ya xba spas te Cristo sok te sjoʼtak ta ajwalil te kʼalal ya Xmantalajik Jmil jaʼbil ta stojol te ants winiketik te ya xchʼuunik mantale? Te Juan ya stsʼibay: «Yame xkustiklambot yaʼlel sitik yuʼun te Diose [Jehová]; mayukix lajel, mel oʼtan, okʼel o te bin kʼux, como kʼaxix spisil te bintik ay ta nail to» (Apocalipsis 21:4). Jichme ¡ya xkʼatpʼuj ta nichimal kʼinal te Balumilale!

Jich te libro yuʼun Apocalipsis ya xlaj ta xcholel te bin ya yal te Biblia: ta swenta te Ajwalinel yuʼun Mesías yame chʼultes sbiil te Jehová sok jamal ya yakʼ jilel ta naʼel te jaʼnax stukel ya xmantalaj ta sbajtʼel kʼinal.

(Lokʼem ta sjun Apocalipsis.)

Naʼbeyaxan skʼoplal

¿BIN YA YAKʼ TA NOPEL TA SMELELIL TE BIBLIAE?

¿Bin-a te Ajwalinel yuʼun te Diose?

Bayal miyon ta tul ants winiketik naʼbil sba yuʼunik te skʼoponel Dios te la yakʼ jilel ta nopel te Jesuse. ¿Bin ya skʼan ya yal te jmak kʼop ini?: «Acʼa taluc te cuentahinel awuʼun».