Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

Te Biblia sok te bin ya xchole

¿Bin-a te mukʼ skʼoplal ya xchol te Bibliae?

¿Bin yuʼun ya skʼan jnoptik te bin ya yal te Bibliae?

Akʼa kiltik chaʼoxchajpuk te bintik yichʼoj te Biblia, te libro te jaʼ mukʼxan skʼoplal ta Balumilal?

JXAJTʼ 1

Te Jpaswanej ya yakʼbey jun nichimal kʼinal te ants winiketik

¿Bin utʼil ya yal te Biblia ta swenta te bitʼil pastaj te ants winike? ¿Bintik mantalil la yakʼ Dios ta stojol te sbabial ants winike?

JXAJTʼ 2

Chʼay te Nichimal Kʼinal

Te kʼalal la yalbey te ya xlajik te jkʼaxuntayej mantaletike, ¿bin-a te la yal te Dios te ya xjuʼ smaliyik te yal xnichʼnab te Adane?

JXAJTʼ 3

Kolik jilel te kʼalal tal te pulemal

¿Bin utʼil noj ta bintik chopol te balumilale? ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel Noé te ay schʼuunel yoʼtane?

JXAJTʼ 4

Te Dios ya xchap skʼop sok te Abrahán

¿Bin yuʼun te bajtʼ ta lum Canaán te Abrahane? ¿Bin-a te la xchap te Jehová sok te Abrahane?

JXAJTʼ 5

Te Abrahán sok te machʼatik ay yuʼun ay bin lek akʼbotik yuʼun te Diose

¿Bin la yal Jehová te kʼalal la skʼambey Abrahán ta majtanil te snichʼan Isaac? ¿Bin la yalbey jilel skʼoplal te Jacob te kʼalal ya xlajix-ae?

JXAJTʼ 6

Te Job jun yoʼtan ya yakʼ sba

¿Bin utʼil te sjun Job ya yakʼ ta ilel te ya xjuʼ jkoltaybeytik skʼoplal te bitʼil jaʼnax ya xmantalaj te Jehová ta stojol te ants winiketiketike?

JXAJTʼ 7

Te Dios la skoltay lokʼel te israeletik

¿Bin utʼil kʼot ta jkoltaywanej yuʼun Israel te Moisés kʼalal la skoltay lokʼel ta libre ta Egiptoe? ¿Bin yuʼun te la yichʼ pasel te kʼin yuʼun Pascuae?

JXAJTʼ 8

Te Dios la skoltay lokʼel te israeletik

Kʼalal te israeletik ochik ta Canaán, ¿bin yuʼun la skoltay Jehová te Rahab ay ta Jericó sok te jayeb machʼatik ay yuʼune?

JXAJTʼ 9

Te Ium Israel ya skʼan jtul ajwalil

Kʼalal te lum Israel la skʼan jtul ajwalil, te Jehová jaʼ la stsa te Saule, ¿bin yuʼun la stsa Jehová te David ta sjelol te Saúl?

JXAJTʼ 10

Te pʼijil ajwalil Salomón

¿Bintik utʼil la yakʼ ta ilel Salomón te spʼijile? ¿Bin la sta te Salomón te kʼalal la yijkʼitay jilel te beetik yuʼun te Jehovae?

JXAJTʼ 11

Kʼayojetik te ya snojptesotik sok te ya smukʼubtes koʼtantik

¿Bin chaʼoxchajp salmo ya yakʼ ta ilel te Dios ya skoltay sok ya yakʼbey smukʼul yoʼtan te machʼatik kʼux ta yoʼtanike? ¿Bin la scholbey skʼoplal te ajwalil ta sjun cantares?

JXAJTʼ 12

Lekil tsitsel yuʼun jkuxlejaltik

Ilawil bin utʼil te sjun Proverbios sok Eclesiastés ya xjuʼ ya stojobtesotik ta lek sok ya yakʼ kiltik bin yuʼun ya smukʼulin koʼtantik te Diose

JXAJTʼ 13

Lekil ajwaliletik sok chopol ajwaliletik

¿Bin yuʼun te la xat sba te Israele, sok bin kʼot ta swenta te chaʼchajp ajwaliletike?

JXAJTʼ 14

Te j-alwanejetik la skʼasesbeyik skʼop te Dios

¿Bintik albil kʼop la skʼasesik te j-alwanejetike? Ilawil chanchajp aʼyej te la yalbeyik skʼoplale

JXAJTʼ 15

Jtul j-alwanej te lokʼesbil ta slumal la yil te bin yato xkʼot ta pasel

¿Bin la snop te Daniel ta swenta te Mesías sok te Ajwalinel yuʼun te Diose?

JXAJTʼ 16

Jul te Mesías

¿Bin utʼil te Jehová la stuuntes chʼul abatetik sok te Juan J-akʼ ich jaʼ swenta jich la yakʼ ta naʼel te jaʼ Mesías te Jesuse? ¿Bin utʼil te Jehová la yakʼ ta naʼel te yuʼunix jaʼ Mesías-a te snichʼane?

JXAJTʼ 17

Te Jesús ya spuk ta alel te Ajwalinel yuʼun Dios

¿Bin-a te la spuk ta alel te Jesús? ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te ya xm.antalteswan ta stojil sok xkʼuxul yoʼtane?

JXAJTʼ 18

Te milagroetik yuʼun te Cristo

¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel te mulagroetik yuʼun te Jesús ta swenta te yuʼel sok te bitʼil ya xmantalaj ta pajel chaʼbej ta swenta te Balumilale?

JXAJTʼ 19

Te bin albil jilel skʼoplal yak ta kʼoel ta pasel ta kʼajkʼal ini

¿Bin ya yakʼ ta naʼel te señail te la yalbey skʼoplal te Jesús te jpuk kʼopetik yuʼune?

JXAJTʼ 20

Laj te Cristo

¿Bin-a te la xjachbey jilel skʼoplal te Jesús te kʼalal mato xyichʼ akʼel ta kʼabal-a sok te jijpanel ta teʼe?

JXAJTʼ 21

Chaʼkuxaj te Jesús

¿Bin utʼil la snaʼik te jnopojeletik te jaʼnix chaʼkuxajtesot yuʼun Dios te Jesuse?

JXAJTʼ 22

Te jpuk kʼopetik ma xiw yoʼtanik ta xcholel te skʼop Dios

¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal yak ta pasel-a te kʼin yuʼun pentecostes? ¿Bin yaʼiyel la yaʼiy sbaik te skontratak te Jesús ta swenta te la scholik skʼop Dios te jnopojeletike?

JXAJTʼ 23

Pujk ta bayuk te lek yachʼil kʼop

¿Bin la spas ta patil te Pablo te kʼalal la slekubtes jtul winik ta Listrae? ¿Bin utʼil kʼot ta Roma te Pabloe? ¿Bin utʼil kʼot ta lokʼel ta Roma te Pabloe?

JXAJTʼ 24

Te cartaetik yuʼun Pablo te la stikunbey bael te jtsojb jchʼuunjeletik

¿Bin tojobtesel la yakʼ te Pablo ta swenta te bin utʼil lek ya yichʼ chajpanel te congregacione? ¿Bin la yal ta swenta te tsʼumbalil albil skʼoplale?

JXAJTʼ 25

tsitsel yuʼun te schʼuunel oʼtanil, talelil, sok skʼuxul oʼtanil

¿Bin utʼil ya yakʼ ta ile schʼuunel yoʼtan te jtul jchʼuunjele? ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel te jtul jchʼuunjel te smelelil kʼux ta yoʼtan te Diose?

JXAJTʼ 26

Te Balumilal ya xchaʼkʼatpʼuj ta Nichimal kʼinal

¿Bin utʼil ya stsʼakajtes te libro yuʼun Apocaslipsis te bin ya xchol te Bibliae?

Te bin ya xchol te Biblia: te bin la yichʼix nopel

¿Bin utʼil kunkʼun la yakʼ ta naʼel Jehová te jaʼ Mesías ya xkʼot te Jesuse, te jaʼ ya schaʼ spas ta nichimal kʼinal te Balumilale?

Yilojibal ajtal ta Biblia

Ilawil te yilojibal ajtal ta Biblia ta swenta te bintik kʼoem ta pasel, te jajch ta pasel ta yaʼbilal 4026 m.j.jkʼ. kʼalal ta yaʼbilal 100 t.jkʼ.