Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 54

Jtul winik te kʼax bayal yip

Jtul winik te kʼax bayal yip

¿YABAL anaʼ bin sbiil te winik te kʼax bayal yip te kuxin ta Balumilal te maʼyuk machʼa pajbil yuʼun? Jaʼ jtul juez te Sansón sbiile. Jaʼ ya x-akʼbot yip yuʼun te Jehová. Te kʼalal mato ayinem-a te Sansone, jich albot yuʼun Jehová te smeʼe: Yame x-ayin akerem al. Jaʼme ya xjajch ta skoltayel te israeletik ta skʼab te filisteoetike.

Chopol ants winiketik te filisteoetik te nainik ta skʼinal Canaán. Ay yuʼunik bayal ta jtul winiketik yuʼun guerra te ya yutsʼinik te israeletike. Ta jun buelta kʼalal te Sansón bajtʼ te banti yakalik ta nainel-a te filisteoetike, lokʼ tal ta stojol jkojt choj te yak ta awe. Jaʼukmeto te Sansón soknax ta skʼab la smil te choje. Soknix la smil kʼax bayal ta cien ta jtul chopol filisteoetik.

Ta patil te Sansón la smulan jtul achʼix te Dalila sbiile. Te jwolwanej filisteoetik ta jujuntul la yalik te ya yakʼbeyik 1,100 ta jsejp plata te Dalila teme ya yal bin-a te ya x-akʼbot yip yuʼun te Sansone. Te Dalila la skʼan te takʼine. Manix yuʼunuk lek yoʼtan ta stojol-a te Sansone soknix ta stojol te lum yuʼun Diose. Jich yuʼun maba la skom sba ta sjojkʼoybeyel te Sansón bin-a te ya x-akʼbot bayal yip yuʼune.

Lanix sta-a te bin la skʼan yoʼtan te Dalila te bitʼil albot yuʼun Sansón te bin smukoj ta yoʼtan ta swenta te bin ya x-akʼbot yip yuʼune. La yal te Sansón: Maʼyuk bin ora setʼojbonik te stsotsil jole, yuʼun te kʼalal mato x-ayinon-ae la stsaon te Dios swenta ya x-abatinon jaʼnax ta stojol, jich bitʼil jtul nazareo winik. Teme ya yichʼ setʼel te stsotsil jole, yame xchʼay te kipe.

Te kʼalal jich la yaʼiy stojol te Dalilae, la swaytes te Sansón ta sjol yakan. La yikʼ ochel jtul winik te la setʼbey stsotsil sjol te Sansone. Te kʼalal wijkʼ sit te Sansone, chʼayemix-a te yipe. Jich och te filisteoetik la stsakik bael. La slokʼesbeyik te site, sok la smosoinik.

Ta jun buelta te filisteoetik la spasik kʼin te banti la yichʼik ta mukʼ te Dagón, te dios yuʼunike. La slokʼesik tal ta chukjibal te Sansón swenta yuʼun ya slabanik. Chʼiemix-a te stsotsil sjole. Te Sansón jich la yalbey te kerem te nitbil yuʼune: Akʼawon tey ta banti ya jta ta pikel te mukʼul oyetik te ipajemik-a te nae. Jich te Sansón la skʼopon te Jehová yuʼun la skʼambey te yakuk x-akʼbotxan te yipe, jich la stsak ta skʼab te mukʼul oyetike. Ta patil jajch ta aw: Akʼa lajukon sok te filisteoetik. Ay 3,000 ta jtul filisteoetik te la stsob sbaik tey ta banti te kʼine, kʼalal te Sansón la sten bael sok spisil yip te mukʼul oyetik yuʼun te nae, jin koel tal te nae jich la smil spisil te chopol ants winiketik te stsoboj sbaik tey-ae.

Jueces, capítulo 13 kʼalalto ta 16.