TE Moisés ya skʼan x-och ta skʼinal Canaán sok te israeletike. Jich yuʼun te Moisés jich la yal: Jehová, akʼawon kʼaxel ta mukʼul jaʼ Jordán, yuʼun ya kil te lekil kʼinale. Jaʼukmeto te Jehová jich la yal: ¡Tikʼix abi! ¡Mame jichuk xawalix yan buelta! ¿Yabal anaʼ bin yuʼun te jich albot yuʼun te Jehovae?

Jaʼ ta skaj te bin kʼot ta pasel kʼalal te Moisés la smaj ta snabateʼ te mukʼul tone. Julukme ta awoʼtan te bitʼil te Moisés sok te Aarón ma la yakʼik ta ichʼel ta mukʼ te Jehovae. Ma la yalbeyik te israeletik te bitʼil jaʼnix te Jehová la slokʼes jaʼ ta mukʼul tone. Jich yuʼun albotik yuʼun te Jehová te maba ya x-akʼotik ochel ta skʼinal Canaán.

Jich yuʼun kʼalal mato ayuk bayal u slajel-a te Aarone, te Jehová jich la yalbey te Moisese: Ikʼa tal te Josué, tejkʼana ta stojol te sacerdote Eleazar soknix ta stojol te lume, sok tey-abi yame awal ta stojol spisilik te jaʼix yachʼil jwolwanej te Josué. Jich la spas te Moisés te bitʼil albot yuʼun te Jehová, jich bitʼil ya awil ta lokʼombae.

Jich te Jehová la yalbey te Josué: Ayukme yip awoʼtan sok mame xiwat. Jaʼatme ya awikʼ bael te israeletik tey ta skʼinal Canaán te kalojbey te ya kakʼbeye. Joʼonme ya jokinat.

Ta patil te Jehová la yalbey te Moisés te akʼa mouk bael ta sba wits Nebo te ay ta skʼinal Moab. Teyto-abi te Moisés la yil te mukʼul jaʼ Jordán soknix lato sta bael ta ilel te tʼujbil skʼinal Canaán. Te Jehová jich la yal: Te kʼinal ini jaʼme te kalojbey skʼoplal te ya kakʼbey te snichʼnab te Abrahame, te Isaac, sok te Jacobe. La kakʼbat awil, jaʼukmeto maba ya kakʼat ochel tey-a.

Tey ta sba wits Nebo, laj te Moisese. Ayix 120 yaʼbilal-a. Tulanto-a te Moisese sok yato yil lek kʼinal-a. Bayal la smel yoʼtanik te israeletik ta stojol te Moisese sok bayal la yokʼetayik. Jaʼukmeto ay stseʼelil yoʼtanik yuʼun te bitʼil jaʼix yachʼil jwolwanej te Josué.