KʼAXEM bayal ta jmil te ants winiketik te lokʼik bael ta Babilonia, bajtʼik ta Jerusalén. Jaʼukmeto jimbil sok jochol kʼot staik te lume. Maʼyuk machʼa yak ta nainel tey-a. Jich yuʼun te israeletik la schaʼpasik spisil.

Te bin nail la spasike jaʼ te skajtijib chikʼbil majtʼanil te banti ya yakʼik milbil chambalametik ta stojol te Jehová. Te kʼalal kʼaxemix cheʼoxeb u-ae jajch schaʼpasik te Templo te israeletike. Jaʼukmeto te skontratakik te israeletik te nopol ayik ta nainel ta sjoyobalike jajchik ta xiwteswanej, melel kʼan skejchʼanik te aʼtelile. Ta patil te jkontrainwanejetik juʼ yuʼunik te la yakʼbeyik spas jun ley te yachʼil ajwalil yuʼun Persia swenta ya yichʼ kejchʼambeyel te yaʼtelike.

Te kʼalal kʼaxemix 17 jaʼbil-a te bitʼil lokʼik tal ta Babilonia te israeletike, te Jehová la stikun te j-alwanejetik yuʼun te Hageo (Ageo) sok te Zacarías, swenta ya yalbey te ants winiketik te akʼa chaʼjajchukik ta aʼtel. La yakʼ smukʼul yoʼtanik ta swenta te koltayel akʼbotik yuʼun te Diose, jich yuʼun jajchik ta aʼtel, manchukme ay jun ley te yaloj te ma xjuʼe.

Jich yuʼun jtul gobernador te swentainej jpam lum yuʼun Persia te Tatnai (Tatenai) sbiile, tal ta stojol te israeletike sok la sjojkʼoybey te bin yuʼun yakalik ta schaʼpasel te Temploe. Te israeletik la yalbeyik te jich albotik yuʼun te ajwalil Ciro ta Babilonia: Baanik ta Jerusalén sok chaʼpasaik te Templo yuʼun te Jehová te Dios awuʼunike.

Jich te Tatnai la stikun bael jun carta ta Babilonia te banti la sjojkʼoy teme yuʼunix jich yaloj-a te Ciro te kʼalal kuxulto-ae. Jich ta oranax la stikun tal jun carta te yachʼil ajwalil yuʼun Persia te yuʼunix jich yaloj jilel-a te Ciroe. Jich la stsʼibay tal te ajwalile: Akʼa schaʼpasik te Templo yuʼun te Dios yuʼunike, sok ya kalbeyex ta mantal te yakuk awakʼbeyik koltayel. Jich yuʼun ayniwan chaneb jaʼbil te laj yuʼunik ta spasel te Temploe, kʼax tseʼelnax yoʼtanik yuʼun-a te israeletike.

Jteb ma staix 48 jaʼbil te juʼ yuʼunik ta pasel te Temploe. Ayik ta meʼbail te ants winiketik ta Jerusalén, jich yuʼun te lum sok te Templo yuʼun te Diose maba tʼujbilik ta ilel ta lek. Tey ta Babilonia la snaʼ stojol te israel winik Esdras te bitʼil ya skʼanxan pasel ta lek te Templo yuʼun te Diose. Jich yuʼun, ¿yabal anaʼ te bin la spase?

Jaʼ bajtʼ yil te Artajerjes te ajwalil yuʼun Persia, te lekil ajwalil ini la yakʼbey bayal majtʼaniletik te Esdras swenta ya yichʼ bael ta Jerusalén. Te Esdras la skʼan te yakuk xkoltayot yuʼun te israeletik te ayik ta Babiloniae, jich 6,000 ta jtul la yalik te ya sjokinik baele. La yichʼik bael bayal plata sok oro sokxan yantik tʼujbil biluketik.

La smel yoʼtan te Esdras, melel ay bayal chopol winiketik ta sbelal Jerusalén te yaniwan xjuʼ ya xpojbotik bael te plata, te oro sok te yaniwan xmilotik te israeletike. Jich yuʼun te Esdras la stsob te ants winiketike, jich bitʼil ya xjuʼ ya awil ta lokʼombae. La skʼoponik te Jehová swenta ya xkanantayotik bael yuʼun te bitʼil kʼax namal sbelal te Jerusalene.

Kanantayotik yuʼun te Jehovae. Te kʼalal kʼaxemix chaneb u-ae, kʼotik ta Jerusalén te israeletike. ¿Mabal yakuk ya yakʼ ta ilel ini te ya skanantay Jehová te machʼatik ya yakʼ smukʼul yoʼtanik ta stojole?