Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

Jojkʼoyeletik yuʼun snopel te libro Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

Jojkʼoyeletik yuʼun snopel te libro Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

Aʼyej 1

Te Dios jajch spas spisil te bintik aye

 1. ¿Banti talem spisil te bintik leke? ¿Yabal xjuʼ ya awal junuk bintik-a?

 2. ¿Bin-a te nail la spas te Diose?

 3. ¿Bin yuʼun te kʼax kʼambil-a te sbabial chʼul abate?

 4. Chola kaʼiytik bin yilel-a te Balumilal ta sjajchibale (ilawil te lokʼombae).

 5. ¿Bin utʼil jajch schajpan Dios te Balumilal swenta yuʼun lek ya xkuxinik-a te chambalametik sok te ants winiketike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jeremías 10:12.

  ¿Bintik talelil yuʼun Dios te ya xchiknaj ta ilel ta swenta spisil te bintik spasoje? (Isa. 40:26; Rom. 11:33.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Colosenses 1:15-17.

  ¿Bin utʼil koltaywan te Jesús ta swenta te bintik la yichʼ pasele? ¿Bin utʼil ya skʼan ya kiltik te Jesús ta swenta yuʼun ini?

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 1:1-10.

  1. ¿Bin utʼil chiknaj te Balumilale? (Gén. 1:1.)

  2. ¿Bin kʼot ta pasel ta sbabial kʼajkʼal yaʼtel te Diose? (Gén. 1:3-5.)

  3. ¿Bin kʼot ta pasel ta xchebal kʼajkʼal yaʼtel te Diose? (Gén. 1:7, 8.)

Aʼyej 2

Jun tʼujbil nichimal kʼinal

 1. ¿Bin utʼil la schajpan Dios te Balumilal yuʼun ya xkuxinotik tey-a?

 2. Te Dios la spas bayal chambalametik, ¿yabal xjuʼ ya awalbey sbiil chaʼoxkojtuk te chambalametik ini? (Ilawil te lokʼombae.)

 3. ¿Bin yuʼun te yan yilel–a te tsʼumbil kʼinal Edene?

 4. ¿Bin utʼil la skʼan Dios te yakuk xkʼot ta swolol te Balumilale?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 1:11-25.

  1. ¿Bin la spas ta yoxebal kʼajkʼal yaʼtel te Diose? (Gén. 1:12.)

  2. ¿Bin kʼot ta pasel ta xchanebal kʼajkʼal yaʼtel te Diose? (Gén. 1:16.)

  3. ¿Bintik chambalamil la spas Dios ta yoʼebal sok ta swakebal kʼajkʼal? (Gén. 1:20, 21, 25.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 2:8, 9.

  ¿Bin chaʼpejt teʼ la yakʼ te Dios ta tsʼumbil kʼinal Edén te mukʼ skʼoplale, sok bintik swentail-a?

Aʼyej 3

Te sbabial ants winike

 1. ¿Bin yan ya awil liʼ ta lokʼomba ta Aʼyej 3 te maʼyuk yuʼun ta lokʼomba ta Aʼyej 2?

 2. ¿Machʼa pasot yuʼun te sbabial winike sok bin sbiil akʼbot?

 3. ¿Bin aʼtelil akʼbot spas yuʼun Dios te Adane?

 4. ¿Bin yuʼun te Jehová la yakʼ kʼubuk swayel te Adane?

 5. ¿Jayebtowan kʼajkʼal kʼan kuxinukik te Adán sok te Evae, sok bin aʼtelil la skʼan Jehová te lajuk spasike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 83:18.

  ¿Bin sbiil te Diose, sok bin utʼil naʼbil sba ta stukelnax ta swolol Balumilal? (Jer. 16:21; Dan. 4:17.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 1:26-31.

  1. ¿Bin–a te la spas ta slajibal te Dios ta swakebal kʼajkʼale, sok bin yuʼun te ma pajaluk sok te chambalametike? (Gén. 1:26.)

  2. ¿Bintik weʼelil akʼbotik yuʼun Jehová te winik sok te chambalametike? (Gén. 1:30.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 2:7-25.

  1. Swenta ya xjuʼ yuʼun yakʼbeyel sbiil te chambalametik te Adane, ¿bin la skʼan spas yuʼun? (Gén. 2:19.)

  2. ¿Bin utʼil ya skoltayotik te Génesis 2:24 yuʼun ya xkʼot ta koʼtantik te bin ya snop te Jehová ta swenta te nujpunele, sok te machʼatik jichnax ya schʼoj sbaik jilel sok te machʼatik ya slajimbeyik sjunal te nujpunele? (Mat. 19:4-6, 9.)

Aʼyej 4

¿Bin yuʼun te la schʼayik te tsʼumbil kʼinal Edene?

 1. Ilawil te lokʼombae, ¿bin yak ta kʼoel ta pasel ta stojolik te Adán sok te Evae?

 2. ¿Bin yuʼun te akʼbotik castigo yuʼun te Jehovae?

 3. ¿Bin albot yuʼun jkojt chan te Evae?

 4. ¿Machʼa la yakʼ kʼopojuk te chan yuʼun jich kʼoponot-a te Evae?

 5. ¿Bin yuʼun te chʼay yuʼunik te Nichimal kʼinal te Adán sok te Evae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 2:16, 17 sok 3:1-13, 24.

  1. ¿Bin yuʼun te yan bin la yakʼ ta naʼel ta swenta Jehová te jojkʼoyel te pasbot yuʼun te chan te Evae? (Gén. 3:1-5; 1 Juan 5:3.)

  2. Ta swenta te bin ma lek la spas te Evae, ¿bin ya xjuʼ ya jnoptik yuʼun? (Fili. 4:8; Sant. 1:14, 15; 1 Juan 2:16.)

  3. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te Adán sok te Eva te ma la skʼan skuchik te smulike? (Gén. 3:12, 13.)

  4. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te querubinetik te la skoltaybeyik skʼoplal te bitʼil jaʼnax te Jehová Mukʼ Ajwalil stukel, te kʼalal la yichʼik akʼel ta banti slokʼib Kʼajkʼal yuʼun te tsʼumbil kʼinal Edene? (Gén. 3:24.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 12:9.

  ¿Bantito kʼalal juʼem yuʼun te Satanás ta sloʼlayel te ants winiketik yuʼun ya yakʼbey skontrain te bitʼil ya xmantalaj te Jehovae? (1 Juan 5:19.)

Aʼyej 5

Jajch te tulan kuxlejalile

 1. ¿Bin yilel te skuxlejal te Adán sok te Eva te kʼalal lokʼemikix ta tsʼumbil kʼinal Edene?

 2. ¿Bin jajch ta kʼoel ta swentaik te Adán sok te Eva, sok bin yuʼun?

 3. ¿Bin yuʼun te ya xmeʼel mamalubik sok te ya xlajik bael te snichʼnabik te Adán sok te Evae?

 4. Te lajuk schʼuumbeyik smantal Jehová te Adán sok te Evae, ¿bin yilel te skuxlejalik te jichuke soknix te yal snichʼnabike?

 5. ¿Bin wokolil la sta yuʼun te Eva te bitʼil la skʼaxuntay te mantale?

 6. ¿Bintik sbiil te sbabial cheb yal snichʼnabik te Adán sok te Evae?

 7. ¿Machʼatik-a te yantik alaletik te ya awil ta lokʼombae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 3:16-23 sok 4:1, 2.

  1. ¿Bin utʼil utsʼimbot skuxlejal te Adán sok te Eva ta swenta te bolob skʼoplal te lum kʼinale? (Gén. 3:17-19; Rom. 8:20, 22.)

  2. ¿Bin yuʼun te snujpʼ kʼot te sbiil te Eva, te ya skʼan ya yal «cuxlejal[ile]»? (Gén. 3:20.)

  3. ¿Bin utʼil ichʼotikto ta mukʼ yuʼun Jehová te Adán sok te Eva te kʼalal sleojix smulik-ae? (Gén. 3:7, 21.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 21:3, 4.

  ¿Bintik-a te ay ta nailto te ya jkʼantikix te ya yichʼ lajimbeyel skʼoplale?

Aʼyej 6

Jtul nichʼanil te lek stalel sok jtul te ma leke

 1. ¿Bin aʼtelil jajch spasik te Caín sok te Abele?

 2. ¿Bintik majtʼanil la yichʼbeyik bael te Jehová te Caín sok te Abele?

 3. ¿Bin yuʼun te Jehová jaʼ lek la yil te majtʼanil yuʼun te Abele, sok bin yuʼun te maba lek la yilbey te yuʼun te Caine?

 4. ¿Bin yilel stalel-a te Caine sok bin utʼil tojobtesot yuʼun te Jehovae?

 5. ¿Bin la spas te Caín te kʼalal stukel ayix ta akiltik sok-a te yijtsʼine?

 6. Chola bin kʼot ta pasel ta swenta te Caín te kʼalal smilojix-a te yijtsʼine.

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 4:2-26.

  1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta naʼel te Jehová te bitʼil maba lek te bin ay ta yoʼtan te Caine? (Gén. 4:7.)

  2. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te bin ay ta yoʼtan te Caine? (Gén. 4:9.)

  3. ¿Bin utʼil ya yil te Jehová te kʼalal ya yichʼ malbeyel schʼichʼel te machʼa maʼyuk smule? (Gén. 4:10; Isa. 26:21.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Juan 3:11, 12.

  1. ¿Bin yuʼun te kʼax ilin te Caín, sok bin ya yakʼ jnoptik ta jkuxlejaltik ta ora ini? (Gén. 4:4, 5; Pro. 14:30; 28:22.)

  2. Manchukme spisil te machʼatik ay kuʼuntik ya skontrainik te Jehovae, ¿bin utʼil ya yakʼ jnaʼtik te Biblia te ya xjuʼ te jun koʼtan ya kakʼ jbatik ta stojol te Jehovae? (Sal. 27:10; Mat. 10:21, 22.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 11:25.

  ¿Bin ya yakʼbey te Jehová ta spisil te machʼatik ya xlajik ta skaj te bin toj ta pasele? (Juan 5:24.)

Aʼyej 7

Jtul winik te ma xiw yoʼtane

 1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Enoc te yan stalel stukel-ae?

 2. ¿Bin yuʼun te bayal bintik chopol la spasik te ants winiketik ta skʼajkʼalel te Enoc?

 3. ¿Bintik chopolil la spasik te ants winiketike? (Ilawil te lokʼombae.)

 4. ¿Bin yuʼun te Enoc la skʼan te manchuk xiw yoʼtane?

 5. ¿Jayeb jaʼbil ya xkuxinik-a te ants winiketik ta namey kʼinale, jaʼukmeto jayeb jaʼbil kuxin te Enoc?

 6. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal lajemix-a te Enoc?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 5:21-24, 27.

  1. ¿Bin yilel la yil sba sok Jehová te Enoc? (Gén. 5:24.)

  2. Jich bitʼil ya yal te Biblia, ¿machʼa-a te winik te kʼax bayal jaʼbil kuxine, sok jayeb yaʼbilal-a te kʼalal laje? (Gén. 5:27.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 6:5.

  ¿Bantito kʼot yuʼunik ta spasel te bintik chopol te ants winiketik ta Balumilal te kʼalal lajemix-a te Enoc, sok bin yuʼun te pajal sok te bitʼil ayotik ta kuxinel ta kʼajkʼal ini? (2 Tim. 3:13.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hebreos 11:5.

  ¿Bin talelil yuʼun Enoc te lek yoʼtan Dios yuʼun, sok bin la sta yuʼun? (Gén. 5:22.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Judas 14, 15.

  Jich bitʼil te Enoc te maba xiw yoʼtane, ¿bin utʼil te jchʼuunjeletik yuʼun Cristo ya xjuʼ ya snopbeyik stalel te kʼalal ya yakʼik ta naʼel te nopol ya xtal te guerra yuʼun te Armagedone? (2 Tim. 4:2; Heb. 13:6.)

Aʼyej 8

Mukʼul najtʼil winiketik ta Balumilal

 1. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal ay chaʼoxtul chʼul abatetik yuʼun Dios te la yichʼbeyik ta mukʼ skʼop te Satanase?

 2. ¿Bin yuʼun te ay chaʼoxtul chʼul abatetik te la yijkʼitayik te yaʼtelik ta chʼulchan sok te koik tal ta Balumilale?

 3. ¿Bin yuʼun te ma lekuk te koik tal ta Balumilal te chʼul abatetik te la skʼatpʼun sbaik ta winiketike?

 4. ¿Bin utʼil te yan yilel stukelik-a te yal snichʼnab te chʼul abatetike?

 5. Jich bitʼil te ya awil ta lokʼomba, ¿bin jajch spas te yal snichʼnabik te chʼul abatetik te kʼalal mukʼul najtʼil winiketikix-ae?

 6. Te kʼalal maba kuxulix-a te Enoc, ¿machʼa winikil te lek yoʼtan te kuxin ta Balumilale, sok bin yuʼun te kʼanot yuʼun te Diose?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 6:1-8.

  ¿Bin ya yal te Génesis 6:6 ta swenta te bin yaʼiyel ya yaʼiy sba te Jehová te kʼalal ya yil te bin yilel te jtaleltike? (Sal. 78:40, 41; Pro. 27:11.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Judas 6.

  Ta swenta te chʼul abatetik «te ma ba la scanantayic te yaʼtel yichʼojic», ¿bin utʼil ya xjuʼ xtuun kuʼuntik te kʼalal ya xjul ta koʼtantik ta kʼajkʼal ini? (1 Cor. 3:5-9; 2 Ped. 2:9, 10.)

Aʼyej 9

Te Noé la spas jun arca

 1. ¿Jayeb ta jtul te machʼatik ay yuʼun te Noé, sok bintik sbiil te oxtul snichʼnabe?

 2. ¿Bin-a te chajpnax ta ilel te albot yuʼun Dios te Noé te yakuk spase, sok bin yuʼun?

 3. ¿Bin la yal te yantik ants winiketik te kʼalal te Noé la yalbey skʼoplal te arcae?

 4. ¿Bin la yal te Dios te akʼa spas te Noé ta swenta te chambalametike?

 5. Te kʼalal la smak Dios te stiʼil te arcae, ¿bin la spasik te Noé sok te jayeb machʼatik ay yuʼune?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 6:9-22.

  1. ¿Bin yuʼun te kʼot ta lekil abat yuʼun smelelil Dios te Noé? (Gén. 6:9, 22.)

  2. ¿Bin ya yal te Jehová ta swenta te utsʼinwaneje? ¿Bin utʼil ya skoltayotik ini ta stsael te bin ya kiltike, te bin ya jkʼopontik sok te bin ya xtajinotik soke? (Gén. 6:11, 12; Sal. 11:5.)

  3. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik stalel te Noé te kʼalal ya kichʼtik tojobtesel ta swenta te lum yuʼun te Jehovae? (Gén. 6:22; 1 Juan 5:3.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 7:1-9.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik te la yichʼ ilel ta tojil winik yuʼun Jehová te Noé manchukme manix tojil winikuk-a? (Gén. 7:1; Pro. 10:16; Isa. 26:7.)

Aʼyej 10

Tal tulan pulemal

 1. ¿Bin yuʼun te maʼyuk machʼa ochix ta yutil arca te kʼalal tal te jaʼale?

 2. ¿Jayeb kʼajkʼal sok jayeb ajkʼabal la yakʼ taluk jaʼal te Jehová, sok bantito kʼot snojelal te jaʼe?

 3. ¿Bin la spas te arca te kʼalal kaj ta nojel ta jaʼ te Balumilale?

 4. ¿Aybal kuxinik jilel te mukʼul najtʼil winiketik te kʼalal kʼax te Pulemale? ¿Bin la spas stukelik te statik te mukʼul najtʼil winiketike?

 5. Ta patil, ¿bin la spas te arcae?

 6. ¿Bin yuʼun te la yakʼ lokʼel jkojtuk ijkʼal joj mut ta arca te Noé?

 7. ¿Bin utʼil la snaʼ stojol te Noé te koemix-a te jaʼe?

 8. ¿Bin albot yuʼun Dios te Noé sok te jayeb machʼatik ay yuʼun te kʼalal kʼaxemix jun jaʼbil-a te ayik ta yutil te arcae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 7:10-24.

  1. ¿Bantito kʼalal la slajin te bintik kuxajtik ta Balumilal te Pulemale? (Gén. 7:23.)

  2. ¿Jayeb kʼajkʼal jalaj ta koel te jaʼ yuʼun te Pulemale? (Gén. 7:24.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 8:1-17.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ jnaʼtik te Génesis 8:17 te maba jelonem te skʼanojel yoʼtan te Jehová ta swenta te Balumilale? (Gén. 1:22.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Pedro 2:9.

  1. Te kʼalal sujtik moel ta chʼulchan te chʼul abatetik te la skʼaxuntayik mantale, ¿bin castigo la yichʼik akʼbeyel? (Jud. 6.)

  2. Ta swenta te bin kʼax ta skuxlejal te Noé sok te jayeb machʼatik ay yuʼune, ¿bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik ta stojol te Jehová te bitʼil ya skoltay te lum yuʼune? (Heb. 11:7.)

Aʼyej 11

Chiknaj te sbabial arco iris

 1. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin-a te nail la spas te Noé te kʼalal lokʼ ta arcae?

 2. ¿Bin mantalil akʼbot yuʼun Dios te Noé sok te machʼatik ay yuʼun te kʼalal kʼaxix-a te Pulemale?

 3. ¿Bin chapbil kʼop la spas te Diose?

 4. Te kʼalal ya kiltik te arco irise, ¿bin ya skʼan ya xjul ta koʼtantik?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 8:18-22.

  1. ¿Bin ya skʼan ya jpastik ta kʼajkʼal ini yuʼun jich ya xkʼot ta stojol Jehová te bin sumetnax yikʼ kʼoeme? (Gén. 8:21; Heb. 13:15, 16.)

  2. ¿Bin yilel la yil Jehová te stalel yoʼtan te ants winiketike, jich yuʼun bin-a te ya skʼan ya jtsajtay jbatik yuʼune? (Gén. 8:21; Mat. 15:18, 19.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 9:9-17.

  1. ¿Bin chapbil kʼop la spas Jehová ta swenta spisil te bintik kuxajtik ta Balumilale? (Gén. 9:10, 11.)

  2. ¿Jayeb kʼajkʼal ya xjalaj skʼoplal te chapbil kʼop ta swenta te arco irise? (Gén. 9:16.)

Aʼyej 12

Jajch spasik mukʼul toyol tsʼajkʼ te ants winiketike

 1. ¿Machʼa-a te Nimrod, sok bin yilel stalel ilbot yuʼun te Diose?

 2. ¿Bin yuʼun te yakalik ta spasel ladrilloetik te winiketik ta banti te lokʼombae?

 3. ¿Bin yuʼun te ma la smulan Jehová te mukʼul toyol tsʼajkʼe?

 4. ¿Bin utʼil la yakʼ kejchʼajuk Dios ta pasel te mukʼul toyol tsʼajkʼe?

 5. ¿Bin sbiil kʼot te mukʼul lume, sok bin la skʼan la yal te biilil ini?

 6. ¿Bin la spasik ta patil te ants winiketik te kʼalal jelbotik yuʼun Dios te skʼopike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 10:1, 8-10.

  ¿Bintik talelil la yakʼ ta ilel te Nimrod, sok ta swenta ini bin tsitsel ya yakʼbotik te Bibliae? (Pro. 3:31.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 11:1-9.

  ¿Bin swentail yuʼunik te jajch spasik te mukʼul toyol tsʼajkʼe, sok bin yuʼun te mananix juʼ yuʼunik spasel-ae? (Gén. 11:4; Pro. 16:18; Juan 5:44.)

Aʼyej 13

Amigoinot yuʼun Dios te Abrahame

 1. ¿Bin yilel stalelik te ants winiketik te nainik ta mukʼul lum Ur?

 2. ¿Machʼa-a te winik te ay ta lokʼombae? ¿Bin ora ayin te winik ini? ¿Banti nain?

 3. ¿Bin albot ta mantal yuʼun Dios te Abrahame?

 4. ¿Bin yuʼun la yichʼ naʼbeyel sba jich bitʼil amigo yuʼun Dios te Abrahame?

 5. ¿Machʼatik tʼunot bael yuʼun te Abraham te kʼalal lokʼ bael ta mukʼul lum Ur?

 6. ¿Bin albot yuʼun Dios te Abraham kʼalal kʼot ta skʼinal Canaán?

 7. ¿Bin albot ta jamal yuʼun Dios te Abraham te kʼalal ayix 99 yaʼbilal-ae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 11:27-32.

  1. ¿Bin yutoj sbaik te Abraham sok te Lote? (Gén. 11:27.)

  2. Manchukme jaʼ ya yichʼ albeyel skʼoplal te Taré te jaʼ la yikʼ bael ta Canaán te jayeb machʼatik ay yuʼune, ¿bin utʼil ya jnaʼtik te jaʼ te Abraham te machʼa jukawan lokʼele, sok bin yuʼun te jich la spase? (Gén. 11:31; Hech. 7:2-4.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 12:1-7.

  Te kʼalal ayix ta skʼinal Canaán te Abrahame, ¿bin utʼil te Jehová la sjambeyxan skʼoplal te chapbil kʼop te la spas sok te Abrahame? (Gén. 12:7.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 17:1-8, 15-17.

  1. ¿Bin yan biilil akʼbot te Abram te kʼalal ayix 99 yaʼbilal-ae, sok bin yuʼun? (Gén. 17:5.)

  2. ¿Bintik lekilal albot yuʼun Jehová te ya sta ta patil te Sarae? (Gén. 17:15, 16.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 18:9-19.

  1. ¿Bintik aʼtelil ay ta swenta te meʼil tatiletik te ay ta Génesis 18:19? (Deu. 6:6, 7; Efe. 6:4.)

  2. ¿Bin-a te kʼax ta skuxlejal te Sara te ya yakʼ kiltik te ma xjuʼ te ay bin ya jnakʼtik ta stojol te Jehovae? (Gén. 18:12, 15; Sal. 44:21.)

Aʼyej 14

La yichʼ ilel xchʼuunel yoʼtan te Abraham

 1. ¿Bin albot yuʼun Dios te Abraham, sok bin utʼil la yakʼ kʼotuk ta pasel te Diose?

 2. Jich bitʼil te ya awil ta lokʼomba, ¿bin utʼil ilbot xchʼuunel yoʼtan yuʼun Dios te Abrahame?

 3. ¿Bin la spas te Abraham manchukme maba kʼoem ta yoʼtan-a te bin akʼbot spas yuʼun te Diose?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal la slokʼes skuchiyo te Abraham yuʼun ya smilix-a te snichʼane?

 5. ¿Jayebto xchʼuunel yoʼtan ayin ta stojol Dios te Abrahame?

 6. ¿Bin akʼbot yuʼun Dios te Abraham yuʼun ya yakʼ ta chikʼbil majtʼanil, sok bin utʼil akʼbot?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 21:1-7.

  ¿Bin yuʼun te Abraham la spasbey circuncisión ta swaxakebal kʼajkʼal te snichʼane? (Gén. 17:10-12; 21:4.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 22:1-18.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Isaac te la schʼuumbey smantal te state?Sok ta swenta ini, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te ay bin ya xkʼot ta pasel ta patil te jaʼ mukʼxan skʼoplal-ae? (Gén. 22:7-9; 1 Cor. 5:7; Fili. 2:8, 9.)

Aʼyej 15

La sut sit ta spat te yinam Lot

 1. ¿Bin yuʼun te la xat sbaik te Abraham sok te Lote?

 2. ¿Bin yuʼun la skʼan bajtʼ ta nainel ta Sodoma te Lote?

 3. ¿Bin yilel stalel-a te ants winiketik ta Sodomae?

 4. ¿Bin albotik yuʼun chaʼtul chʼul abatetik te Lote?

 5. ¿Bin yuʼun te kʼatpʼuj ta tekʼel balal atsʼam te yinam Lote?

 6. ¿Bin ya snojptesotik ta swenta te bin kʼot ta stojol te yinam Lote?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 13:5-13.

  ¿Bin ya snojptesotik te stalel te Abraham te kʼalal ya jchajpantik kʼop te ay jajchem kuʼuntik sok te yantike? (Gén. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fili. 2:3, 4.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 18:20-33.

  Te kʼalal ya kiltik ta swenta te aʼyej te la spasik te Abraham sok te Jehovae, ¿bin yuʼun te ya jnaʼtik ta lek te toj ya xchajpanwanik te Jehová sok te Jesús ta swenta te ants winiketik ta pajel chaʼbej? (Gén. 18:25, 26; Mat. 25:31-33.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 19:1-29.

  1. Jich bitʼil te la yichʼix kʼoponel ta textoe, ¿bin yilel ya yil Dios te machʼatik sjoy sbaik ta winikil o ta antsil te ya xwayik yuʼun ay bin ya spasbey sbaike? (Gén. 19:5, 13; Lev. 20:13.)

  2. ¿Bin talelil ya xjuʼ ya kiltik yuʼun te Lot te ma pajaluk sok te Abraham te kʼalal akʼbotik mantal yuʼun te Diose? ¿Bin ya snojptesotik ta swenta ini? (Gén. 19:15, 16, 19, 20; 22:3.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 17:28-32.

  ¿Bin utʼil la yil te kʼulejalil te yinam te Lote? ¿Bin tsitsel ya yakʼbotik ta swenta te bin kʼax ta stojole? (Luc. 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25.)

 5. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Pedro 2:6-8.

  Ta swenta skʼayimbeyel stalel te Lote, ¿bin utʼil ya skʼan ya kiltik te bintik chopol ya spasik te ants winiketike? Ta swenta skʼayimbeyel stalel te Lote, ¿bin utʼil ya skʼan ya kiltik te bintik chopol ya spasik te ants winiketike? (Eze. 9:4; 1 Juan 2:15-17.)

Aʼyej 16

Jtul lekil ants te ya xnujpun sok te Isaac

 1. ¿Machʼa-a te winik sok te ants te ya awil ta lokʼombae?

 2. ¿Bin la spas te Abraham yuʼun la slebey yinam te snichʼane, sok bin yuʼun?

 3. ¿Bin utʼil sutbot skʼop yuʼun Jehová te j-abat yuʼun te Abrahame?

 4. ¿Bin la yal te Rebeca te kʼalal la yichʼ jojkʼoybeyel teme ya skʼan ya xnujpun sok te Isaac?

 5. ¿Bin akʼbot stseʼelil yoʼtan ta yan buelta te Isaac?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 24:1-67.

  1. ¿Bintik lekil talelil la yakʼ ta ilel te Rebeca te kʼalal la sta sba sok te j-abat yuʼun te Abraham ta posoe? (Gén. 24:17-20; Pro. 31:17, 31.)

  2. Ta swenta te bin la spas te Abraham ta stojol te Isaac, ¿bin lek ya xjuʼ ya snopik te j-abatetik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (Gén. 24:37, 38; 1 Cor. 7:39; 2 Cor. 6:14.)

  3. ¿Bin yuʼun te ya skʼan ya jlokʼesbeytik skʼajkʼalel yuʼun ya jnopilantik ta koʼtantik te bintik lek skʼoplal jich bitʼil la spas te Isaac? (Gén. 24:63; Sal. 77:12; Fili. 4:8.)

Aʼyej 17

Lo-alaletik te maba pajalike

 1. ¿Machʼa-a te Esaú sok te Jacobe, sok bin-a te ma pajalukik yuʼune?

 2. ¿Jayebix yaʼbilalik-a te Esaú sok te Jacob te kʼalal laj bael te Abraham te smamuchike?

 3. ¿Bin la spas te Esaú te bitʼil bayal la smel yoʼtan te smeʼ state?

 4. ¿Bin yuʼun te kʼaxto ilin te Esaú ta stojol te Jacobe?

 5. ¿Bintik mantalil akʼbot yuʼun stat te Jacobe?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 25:5-11, 20-34.

  1. ¿Bin yalojbeyix skʼoplal-a te Jehová ta swenta te chaʼtul keremetik yuʼun te Rebecae? (Gén. 25:23.)

  2. ¿Bin snopjibal yuʼun te Jacob te ma pajaluk sok te Esaú ta swenta te bin ya yichʼ akʼbeyel te ba alalile? (Gén. 25:31-34.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 26:34, 35; 27:1-46, sok 28:1-5.

  1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Esaú te ma la yichʼ ta mukʼ te bintik swenta yuʼun te Diose? (Gén. 26:34, 35; 27:46.)

  2. Swenta ya x-akʼbot bendición yuʼun Dios te Jacobe, ¿bin albot yuʼun Isaac te akʼa spase? (Gén. 28:1-4.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hebreos 12:16, 17.

  Jich bitʼil la yakʼ ta ilel te bin la spas te Esaú, ¿bin ya xkʼot ta stojolik te machʼatik ma xyichʼik ta mukʼ te bintik swenta yuʼun te Diose?

Aʼyej 18

Te Jacob ya xbajtʼ ta Harán

 1. ¿Machʼa-a te achʼix te ya awil ta lokʼombae? ¿Bin la spas te Jacob ta swenta te achʼixe?

 2. ¿Bin-a te jun yoʼtan la skʼan la spas te Jacob swenta yuʼun nujpun sok te Raquele?

 3. ¿Bin la spas te Labán te kʼalal kʼot yorail te ya xnujpunik te Jacob sok te Raquele?

 4. ¿Bin la spas te Jacob swenta yuʼun ya xjuʼ xnujpun sok te Raquele?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 29:1-30.

  1. Manchukme loʼlayot yuʼun te Labán, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te Jacob te la yichʼ ta mukʼe, sok bin ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta ini? (Gén. 25:27; 29:26-28; Mat. 5:37.)

  2. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Jacob te machʼa yuʼunix smelelil ya xkʼanawan-ae sok te machʼa ma smeleliluk ya xkʼanawane? (Gén. 29:18, 20, 30; Cant. de Cant. 8:6.)

  3. ¿Machʼatik-a te chantul antsetik te la yikʼtiklan yinamin te Jacob, sok te patil akʼtiklambot snichʼnab yuʼune? (Gén. 29:23, 24, 28, 29.)

Aʼyej 19

Bayal ta jtul te machʼatik ay yuʼun te Jacobe

 1. ¿Bintik sbiil te waktul snichʼnab te Jacob te akʼbot yuʼun te sba yinam, te Lea sbiile?

 2. ¿Machʼatik-a te chaʼtul snichʼnab te Jacob te akʼbot yuʼun Zilpa (Zilpá), te jaʼ j-abat yuʼun te Leae?

 3. ¿Bintik sbiil te chaʼtul snichʼnab te Jacob te akʼbot yuʼun Bilha (Bilhá), te jaʼ j-abat yuʼun te Raquele?

 4. ¿Machʼatik-a te chaʼtul skerem al te la yayintes te Raquel, jaʼukmeto bin kʼot ta pasel te kʼalal ayin te xchebal skerem ale?

 5. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿jayeb ta jtul la sta snichʼnab te Jacob, sok bin nación chiknaj ta stojolik?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 29:32-35; 30:1-26, sok 35:16-19.

  Jich bitʼil ya kiltik ta swenta te lajchayeb ta jtul snichʼnab te Jacobe, ¿bin utʼil ya yichʼ lebeyel sbiil-a te alal hebreo keremetik ta namey kʼinale?

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 37:35.

  Manchukme jaʼnax ya yichʼ albeyel sbiil te Dina ta Bibliae, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jnaʼtik te ay la sta yantikxan yantsil nichʼnab te Jacobe? (Gén. 37:34, 35.)

Aʼyej 20

La schʼik sba ta tulan kʼop te Dinae

 1. ¿Bin yuʼun te ma la skʼan te Abraham sok te Isaac te ya xnujpun sok ants winiketik ta Canaán te yal snichʼnabike?

 2. ¿Labal smulan te Jacob te ya yamigoin sba sok te cananea achʼixetik te yantsil nichʼnabe?

 3. ¿Machʼa-a te winik te ay ta lokʼomba te yak ta yilel te Dinae, sok bin-a te ma lek la spase?

 4. ¿Bin la spasik te Simeón sok te Leví (te sbankiltak, o xiʼleltak te Dina) te kʼalal la snaʼik stojol te bin kʼot ta pasele?

 5. . ¿Labal smulan te Jacob te bin la spasik te Simeón sok te Leví?

 6. ¿Bin utʼil jajch te tulan kʼop ta stojolik te machʼatik jayeb ay yuʼun te Jacobe?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 34:1-31.

  1. ¿Juntonaxbal buelta sbael-a te Dina te bajtʼ yulaʼtay te achʼixetik te ayik ta skʼinal Canaán? Chola kaʼiytik (Gén. 34:1, Traducción del Nuevo Mundo [NM]).

  2. ¿Bin yuʼun ya kaltik te jaʼnix jtebuk smul te Dina te bitʼil la schʼay te yachʼixile? (Gál. 6:7.)

  3. ¿Bin utʼil ya yakʼik ta ilel te jchʼieletik ta ora ini te ay bin ya xjuʼ ya snopik ta swenta te bin ma lek kʼax ta stojol te Dinae? (Pro. 13:20; 1 Cor. 15:33; 1 Juan 5:19.)

Aʼyej 21

La yichʼ ilayel yuʼun sbankiltak te José

 1. ¿Bin yuʼun te bikʼtal oʼtantayot yuʼun te sbankiltak te José, sok bin la spasik?

 2. ¿Bin kʼan pasbukot yuʼun sbankiltak te José, jaʼukmeto bin la yal te Rubene?

 3. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal kʼot te jmambajel ismaeletike?

 4. ¿Bin la spasik te sbankiltak te José yuʼun jich ya snop-a te statik te laj te Josee?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 37:1-35.

  1. Teme ay machʼa ay bin ma lek yak ta pasel ta congregación, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jnopbeytik stalel te José te kʼalal ya kakʼtik ta naʼel te bin ma lek yak ta pasele? (Gén. 37:2; Lev. 5:1; 1 Cor. 1:11.)

  2. ¿Bin tijbot yoʼtanik yuʼun te sbankiltak te José te bitʼil la yakʼik ta kʼabal te yijtsʼinike? (Gén. 37:11, 18; Pro. 27:4; Sant. 3:14-16.)

  3. ¿Bin utʼil la yaʼiy sba te Jacob te yuʼunix jich stalel-a te kʼalal ay machʼa ya xlaj bael kuʼuntike? (Gén. 37:35.)

Aʼyej 22

Te José ochem ta chukel

 1. ¿Jayeb yaʼbilal-a te José te kʼalal la yikʼik bael ta Egiptoe, sok bin kʼot ta pasel te kʼalal tey ayix-ae?

 2. ¿Bin yuʼun te bajtʼ ta chukel te Josee?

 3. ¿Bin aʼtelil akʼbot te José ta chukjibale?

 4. ¿Bin utʼil la skoltay te José te jkʼasesej copa sok te jpas pan yuʼun Faraón te kʼalal ayikto ta chukjibal-ae?

 5. ¿Bin kʼot ta pasel ta patil te kʼalal la yichʼ lokʼesel bael ta chukjibal te jkʼasesej copae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 39:1-23.

  Ta skʼajkʼalel te José maʼyuk tsʼibaybil jun mantalil yuʼun Dios te ya yalbey skʼoplal te ma lekuk te antsiwej sok te antsinel, jaʼ yuʼun, ¿bin tijbot yoʼtan yuʼun José te bitʼil lokʼ bael ta anel ta stojol te yinam te Potifare? (Gén. 2:24; 20:3; 39:9.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 40:1-23.

  1. Chola kaʼiytik jtebuk ta swenta te swayich te jkʼasesej copae, sok bin swentail akʼbot snaʼ yuʼun Jehová te Josee (Gén. 40:9-13).

  2. ¿Bin la swayichin te jpas pane, sok bin swentail te swayiche? (Gén. 40:16-19.)

  3. ¿Bin utʼil skʼayinojbeyik stalel te José te j-abat te jun yoʼtan sok pʼij ta kʼajkʼal ini? (Gén. 40:8; Sal. 36:9; Juan 17:17; Hech. 17:2, 3.)

  4. ¿Bin ya yakʼ ta naʼel te Génesis 40:20 te bin utʼil ya yilik te jchʼuunjeletik yuʼun Cristo ta swenta spasel kʼin yuʼun te ay machʼa ya xlokʼ yaʼbilale? (Ecl. 7:1; Mar. 6:21-28.)

Aʼyej 23

Te wayichiletik yuʼun te Faraón

 1. ¿Bin kʼot ta pasel ta jun ajkʼabal ta stojol te Faraone?

 2. ¿Bin yuʼun te jkʼasesej copa jul ta yoʼtan te Josee?

 3. Jich bitʼil te ya kiltik ta lokʼomba, ¿bintik-a te cheb swayich te Faraone?

 4. ¿Bintik swentail te wayichiletik te la yal te Josee?

 5. ¿Bin utʼil mukʼ skʼoplal kʼot ta Egipto te José jich bitʼil xchebal ajwalil ta stojol te Faraone?

 6. ¿Bin yuʼun bajtʼik ta Egipto te sbankiltak te Josee, sok bin yuʼun te ma la snaʼbeyik sba te yijtsʼinike?

 7. ¿Bin wayichil jul ta yoʼtan te Josee, sok bin kʼot ta yoʼtan yuʼun?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 41:1-57.

  1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ichʼel ta mukʼ Jehová te Josee? Jich bitʼil jchʼuunjelotik yuʼun Cristo, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jnopbeytik te stalele? (Gén. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12.)

  2. ¿Bin utʼil pajal sok te lum yuʼun Jehová te kʼalal ayin bayal weʼelil ta Egipto? ¿Bin utʼil pajal sok te lotil religionetik te kʼalal ayin wiʼnal ta Egipto? (Gén. 41:29, 30; Amós 8:11, 12.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 42:1-8 sok 50:20.

  Teme ay jtul winik te yichʼoj tulan yaʼtele, ¿lekbal te ya snijan sbaik te j-abatetik yuʼun Dios ta stojol sok te ya yichʼik ta mukʼ teme yuʼun jich kʼayemik ta spasel ta nación yuʼunike? (Gén. 42:6.)

Aʼyej 24

Te José la stsajtaybey yoʼtan te sbankiltake

 1. ¿Bin yuʼun te la skujchʼin ta jtsaytaywanej te sbankiltak te Josee?

 2. ¿Bin yuʼun te Jacob lananix yakʼ bael ta Egipto-a te Benjamín te xutil nichʼanile?

 3. ¿Bin utʼil och ta skostal Benjamín te copa yuʼun te José te pasbil ta platae?

 4. ¿Bin la sjap sba ta spasel te Judá swenta yuʼun ya skoltayik bael-a te Benjamine?

 5. ¿Bin utʼil jelonemix stalelik te sbankiltak te Josee?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 42:9-38.

  ¿Bin utʼil ya xtuun yuʼunik te machʼatik yichʼoj yaʼtelik ta lum yuʼun Jehová ta kʼajkʼal ini, te bin la yal te José te tsʼibaybil ta Génesis 42:18? (Neh. 5:15; 2 Cor. 7:1, 2.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 43:1-34.

  1. Manchukme jaʼ ba alal te Rubén, ¿bin utʼil chiknaj ta ilel te jaʼ la skʼases kʼop te Judá ta swenta te sbankil yijtsʼinabe? (Gén. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Cró. 5:2.)

  2. ¿Bin la spas te José yuʼun jich la stsajtaybey yoʼtan-a te sbankiltake sok bin yuʼun? (Gén. 43:33, 34.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 44:1-34.

  1. Jich bitʼil te chapalix yuʼun-a te ma skʼan te ya xnaʼbot sba yuʼun sbankiltak te Josee, ¿bin la skuy sba-a te ya snaʼ spasele? (Gén. 44:5, 15; Lev. 19:26.)

  2. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te sbankiltak te José te maba uʼunimbilikix yuʼun te bikʼtal oʼtanil jich bitʼil la yakʼik ta ilel ta nailal ta stojol te Josee? (Gén. 44:13, 33, 34.)

Aʼyej 25

Bajtʼik ta nainel ta Egipto

 1. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal la yakʼ sba ta naʼel te Josee?

 2. ¿Bin-a te la scholbey sok yutsil yoʼtan te sbankiltak te Josee?

 3. ¿Bin la yal te Faraón te kʼalal la snaʼ stojol ta swenta te sbankiltak te Josee?

 4. ¿Jayebikix ta jtul-a te machʼatik ay yuʼun te Jacob te kʼalal bajtʼik ta Egiptoe?

 5. ¿Bin sbiil akʼbot te jayeb machʼatik ay yuʼun te Jacobe, sok bin yuʼun?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 45:1-28.

  Jich bitʼil ya kiltik te bin la yichʼ jilel tsʼibayel ta Biblia ta swenta te bin kʼax ta stojol te Josee, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya spas Jehová te ay bin lek ya xjuʼ ya xkʼot ta lokʼel manchukme jich yilel te nailal te ya sta swokol te j-abatetik yuʼune? (Gén. 45:5-8; Isa. 8:10; Fili. 1:12-14.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Génesis 46:1-27.

  ¿Bin utʼil la yakʼbey smukʼul yoʼtan Jehová te Jacob te kʼalal yak ta bael ta Egipto-ae? (Gén. 46:1-4.)

Aʼyej 26

Te Job jun yoʼtan la yakʼ sba ta stojol te Diose

 1. ¿Machʼa-a te Jobe?

 2. ¿Bin la skʼan la spas te Satanase? ¿Juʼbal yuʼun ta spasel?

 3. ¿Bin la yal te Jehová te ya xjuʼ ya spas te Satanase, sok bin yuʼun?

 4. ¿Bin yuʼun te jich albot yuʼun yinam te Job, chopol kʼoptaya te Diose sok lajanix? (Ilawil te lokʼombae.)

 5. Jich bitʼil ya awil ta banti te yan paginae, ¿bin utʼil akʼbot bendición yuʼun Jehová te Jobe, sok bin yuʼun?

 6. Teme jun koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol Jehová jich bitʼil te Jobe, ¿bin bendicionetik ya kichʼtik?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Job 1:1-22.

  ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya snopbeyik stalel Job te j-abatetik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (Job 1:1; Fili. 2:15; 2 Ped. 3:14.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Job 2:1-13.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel stalel te Job te kʼalal la yichʼ utsʼinel yuʼun te Satanase? Jaʼukmeto, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel stalel stukel te yiname? (Job 2:9, 10; Pro. 19:3; Miq. 7:7; Mal. 3:14.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Job 42:10-17.

  1. Ta swenta te bitʼil jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol Dios te Job sok te Jesuse, ¿bin utʼil te Jehová ya smajtʼantes te machʼatik jun yoʼtan ya yakʼ sbaik ta stojole? (Job 42:12; Fili. 2: 9-11.)

  2. ¿Bin utʼil ya smukʼubtes koʼtantik te bitʼil te Job la yichʼ bayal bendición yuʼun Dios ta skaj te bitʼil ma la skom sba ta spasel te bin leke? (Job 42:10, 12; Heb. 6:10; Sant. 1:2-4, 12; 5:11.)

Aʼyej 27

Jtul chopol ajwalil te mantalaj ta Egipto

 1. ¿Machʼa-a te winik te ya awil ta lokʼomba te stsakoj te chikotee, sok machʼa-a te yak ta smajele?

 2. ¿Bin la yichʼik pasbeyel te israeletik te kʼalal lajemix-a te Josee?

 3. ¿Bin yuʼun te jajchik ta xiwel te egipcioetik ta stojol te israeletike?

 4. ¿Bin mantal la yalbey Faraón te antsetik te ya xkoltaywanik ta stambeyel yal te israel antsetike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 1:6-22.

  1. ¿Bin utʼil kaj yakʼ kʼotuk ta pasel te Jehová te bin la schap sok te Abrahame? (Éxo. 1:7; Gén. 12:2; Hech. 7:17.)

  2. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te jtam alal hebrea antsetik te la yichʼik ta mukʼ te bitʼil chʼultesbil te kuxlejalile? (Éxo. 1:17; Gén. 9:6.)

  3. ¿Bin lek la staik yuʼun te jtam alal antsetik ta swenta te bitʼil jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol te Jehovae? (Éxo. 1:20, 21; Pro. 19:17.)

  4. ¿Bin utʼil te Satanás kʼan skombey te skʼanojel yoʼtan Jehová ta swenta te Tsʼumbalil te albil skʼoplal ta stojol te Abrahame? (Éxo. 1:22; Mat. 2:16.)

Aʼyej 28

Maba la yichʼ milel te alal Moisés

 1. ¿Machʼa-a te alal te ya awil ta lokʼombae, sok machʼa-a te yak ta smochʼbeyel skʼabe?

 2. Swenta yuʼun ma xyichʼ milel-a te alal Moisés, ¿bin la spas te smeʼe?

 3. ¿Machʼa-a te tut achʼix ya awil ta lokʼombae, sok bin la spas?

 4. Te kʼalal la sta te alal te yantsil nichʼan te Faraone, ¿bin albot yuʼun María te ya xjuʼ ya spase?

 5. ¿Bin la yichʼ albeyel te smeʼ te Moisés yuʼun te yantsil nichʼan ajwalile?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 2:1-10.

  ¿Bin utʼil pʼijubtesot yuʼun smeʼ te Moisés te kʼalal tuto-ae? ¿Bin ya xjuʼ ya snopik te meʼil tatiletik ta swenta ini? (Éxo. 2:9, 10; Deu. 6:6-9; Pro. 22:6; Efe. 6:4; 2 Tim. 3:15.)

Aʼyej 29

¿Bin yuʼun te lokʼ bael ta anel te Moisés?

 1. ¿Banti chʼi te Moisese, sok bin skʼoplal yaʼiyojbey ta swenta te smeʼ state?

 2. ¿Bin la spas te Moisés te kʼalal ayix 40 yaʼbilal-ae?

 3. Ta swenta te israel winik te yak ta smajel yan winik te pajal slumal soke, ¿bin la yichʼ albeyel yuʼun te Moisese? ¿Bin utʼil sutbot skʼop yuʼun te winik ini?

 4. ¿Bin yuʼun te lokʼ bael ta anel ta Egipto te Moisese?

 5. ¿Banti bajtʼ ta anel te Moisese sok machʼa la snaʼbey sba tey-a?

 6. Te kʼalal lokʼ bael ta anel ta Egipto te Moisese, ¿bin la spas ta 40 jaʼbil?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 2:11-25.

  Manchukme bayal jaʼbil la yichʼ nojptesel ta spʼijil te egipcioetik te Moisese, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te jun yoʼtan la yakʼ sba ta stojol Jehová sok ta stojol te slumale? (Éxo. 2:11, 12; Heb. 11:24.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 7:22-29.

  ¿Bin ya xjuʼ ya snojptesotik ta swenta te bitʼil te Moisés kʼan skoltay lokʼel ta mosoinel ta Egipto te israeletik te kʼalal la smil te egipcio winike? (Hech. 7:23-25; 1 Ped. 5:6, 10.)

Aʼyej 30

Jpejt chʼix te yak ta tilele

 1. ¿Bin sbiil te wits te ya awil ta lokʼombae?

 2. ¿Bin-a te chajpnax la yil Moisés te kʼalal kʼot ta wits sok te tuminchijetik yuʼune?

 3. ¿Bin la yal te machʼa kʼopoj ta banti te chʼix te yak ta tilele, sok machʼa skʼop te chiknaj tey-ae?

 4. ¿Bin utʼil la sjakʼ te Moisés te kʼalal albot yuʼun Dios te akʼa slokʼesbey tal ta Egipto te lum yuʼune?

 5. ¿Bin utʼil albot yuʼun Dios te ya xjuʼ ya sjakʼ te Moisés teme la yichʼ jojkʼoybeyel ta swenta te machʼa tikunot bael yuʼune?

 6. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya yakʼ ta ilel te Moisés te jaʼ tikumbil bael yuʼun te Diose?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 3:1-22.

  Ta swenta te bin kʼax ta skuxlejal te Moisese, ¿bin yuʼun te ya yakʼbotik smukʼul koʼtantik te jaʼ ya skoltayotik te Jehová teme ay maba chapal ya kaʼiy jbatik ta spasel te aʼtelil ta stojol te Diose? (Éxo. 3:11, 13; 2 Cor. 3:5, 6.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 4:1-20.

  1. ¿Bin utʼil jelon stalel te Moisés te kʼalal nain 40 jaʼbil ta skʼinal Madián, sok bin ya xjuʼ ya snopik te machʼatik ya skʼan ya sta yaʼtelik ta congregación? (Éxo. 2:11, 12; 4:10, 13; Miq. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10.)

  2. Teme ay ya kichʼtik tojobtesel te ya xtal ta swenta te lum yuʼun te Jehová, ¿bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik ta swenta te bin kʼax ta stojol te Moisese? (Éxo. 4:12-14; Sal. 103:14; Heb. 12:4-11.)

Aʼyej 31

Te Moisés sok te Aarón bajtʼ yilik te Faraón

 1. ¿Bin la yalik yuʼun te israeletik ta swenta te milagroetik te la spas te Moisés sok te Aarón?

 2. ¿Bin la yichʼ albeyel te Faraón yuʼun te Moisés sok te Aarón, sok bin la yal yuʼun?

 3. Jich bitʼil te ya kiltik ta lokʼomba, ¿bin kʼot ta pasel te kʼalal te Aarón la schʼoj ta lum te snabateʼe?

 4. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Jehová te bitʼil bayal yuʼel stukel ta stojol te Faraone? ¿Bin yilel la yil te Faraone?

 5. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal kʼaxemix-a te slajunebal wokolile?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 4:27-31 sok 5:1-23.

  ¿Bin la skʼan la yal te Faraón te kʼalal jich la yale: «Ma jnaʼbe sba te Jehová yac awale»? (Éxo. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 6:1-13, 26-30.

  1. ¿Bin ya skʼan ya yal te bitʼil te Jehová maba la yakʼ sba ta naʼel ta stojol te Abraham, te Isaac sok te Jacob? (Éxo. 3:13, 14; 6:3; Gén. 12:8.)

  2. ¿Bin utʼil ya kaʼiy jbatik ta swenta te bitʼil te Moisés tuuntesot yuʼun te Jehová, manchukme maba chapal la yaʼiy sba ta spasel te aʼtelil akʼbote? (Éxo. 6:12, 30; Luc. 21:13-15.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 7:1-13.

  1. Jich bitʼil te Moisés sok te Aarón te maba xiw yoʼtanik te kʼalal bajtʼik ta stojol Faraón ta yalbeyel te wokolil ya stikun tal te Jehovae, ¿bin ya xjuʼ ya snopik te j-abatetik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (Éxo. 7:2, 3, 6; Hech. 4:29-31.)

  2. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Jehová te jaʼnax toyol stukel ta stojol te diosetik yuʼun te egipcioetike? (Éxo. 7:12; 1 Cró. 29:12.)

Aʼyej 32

Te lajunchajp wokoliletik

 1. Jich bitʼil te ya awil ta lokʼombaetike, ala kaʼiytik te sbabial, te xchebal sok te yoxebal wokoliletik te la stikun tal te Jehová ta skʼinal Egiptoe.

 2. ¿Machʼatik utsʼinotik yuʼun te sbabial oxchajp wokoliletik, sok machʼatiknax utsʼinotik yuʼun te yantik wokoliletik tal ta patile?

 3. ¿Bin-a te kʼax ta xchanebal, ta yoʼebal sok ta swakebal wokolile?

 4. ¿Bin-a te kʼax ta sjukebal, ta swaxakebal sok ta sbalunebal wokolile?

 5. ¿Bin la yal te Jehová te akʼa spasik te israeletik te kʼalal mato xtal-a te slajunebal wokolile?

 6. ¿Bin-a te kʼax ta slajunebal wokolile, sok bin kʼot ta pasel ta patil?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 7:19–8:23.

  1. Manchukme te pʼijil winiketik yuʼun Egipto te ay bin ya snaʼik spasel juʼ yuʼunik skʼayimbeyel te sbabial sok xchebal wokolil te la yakʼ tal te Jehovae, ¿bin kʼot ta yoʼtanik ta patil te kʼalal kʼax te yoxebal wokolile? (Éxo. 8:18, 19; Mat. 12:24-28.)

  2. Ta swenta te xchanebal wokolile, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel Jehová te ya xjuʼ yuʼun skanantayel te lum yuʼune? ¿Bin ya x-akʼbot snaʼik te j-abatetik yuʼun Dios te kʼalal ya xtal ta stojolik te tulan wokolil te albil jilel skʼoplale? (Éxo. 8:22, 23; Ap. 7:13, 14; 2 Cró. 16:9.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25, sok 10:13-15, 21-23.

  1. Te kʼalal yak ta kʼaxel ta stojolik-a te slajunebal wokolile, ¿bin-a te ma juʼ yuʼunik spasel te Faraón sok te jpʼijil winiketik yuʼune? Ta kʼajkʼal ini, ¿machʼatik pajal kʼoemik sok te Faraón sok te jpʼijil winiketik sok bin ma xjuʼ yuʼunik ta spasel euk? (Éxo. 8:10, 18, 19; 9:14.)

  2. ¿Bin utʼil ya skoltayotik ta snaʼel teÉxodo 9:16 te bin yuʼun te Jehová mato slajinoj te Satanase? (Rom. 9:21, 22.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 12:21-32.

  ¿Bin utʼil te Pascua la yakʼ sta skolelik bayal ta jtul ants winiketik, sok bin señail la yakʼ ta ilel te Pascua ini? (Éxo. 12:21-23; Juan 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Cor. 5:7.)

Aʼyej 33

Kʼaxik ta Mar Rojo

 1. ¿Jayeb ta jtul israel winiketik te lokʼik bael ta Egipto te jokimbilik bael yuʼun antsetik sok alaletik? ¿Machʼatik jokinotikxan bael yuʼun?

 2. ¿Bin utʼil la yaʼiy sba ta patil te Faraón te kʼalal la yakʼ bael te israeletike, sok bin la spas yuʼun?

 3. ¿Bin la spas te Jehová swenta yuʼun ma la yakʼ ta tsakel te lum yuʼun ta skʼab te egipcioetike?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal la stoy snabateʼ te Moisés ta stojol te Mar Rojoe, sok bin la spasik te israeletike?

 5. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal te egipcioetik ochik bael ta mar ta snutsel te israeletike?

 6. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te israeletik te ay stseʼelil yoʼtanik sok te la yalbeyik wokol te Jehová te bitʼil la yichʼik koltayel yuʼune?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 12:33-36.

  ¿Bin utʼil te Jehová te jaʼnix la yakʼ kʼotuk ta pasel te ay bin la yichʼik akʼbeyel te lum yuʼun ta swenta te jayeb jaʼbil mosoinotik ta Egiptoe? (Éxo. 3:21, 22; 12:35, 36.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 14:1-31.

  Ta swenta te bitʼil nopolix te Armagedone, ¿bin yaʼiyel ya yaʼiy sbaik te j-abatetik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini ta swenta te bin la stsʼibay jilel te Moisés ta Éxodo 14:13, 14? (2 Cró. 20:17; Sal. 91:8.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 15:1-8, 20, 21.

  1. ¿Bin yuʼun te j-abatetik yuʼun Dios ya skʼan ya yalbeyik yutsil skʼoplal ta kʼayoj te Jehovae? (Éxo. 15:1, 2; Sal. 105:2, 3; Ap. 15:3, 4.)

  2. Ta swenta te hermana antsetike, ¿bin la yakʼ jilel ta nopel te María sok te yantik antsetik te kʼalal la yalbeyik yutsil skʼoplal te Jehová ta Mar Rojoe? (Éxo. 15:20, 21; Sal. 68:11.)

Aʼyej 34

Weʼelil te yan yilel-ae

 1. ¿Bin-a te yakalik ta stamel te ants winiketik te ya awil ta lokʼombae, sok bin sbiil te bin yakalik ta stamele?

 2. ¿Bintik albotik yuʼun Moisés te israeletik ta swenta stamel te manae?

 3. ¿Bin albotik yuʼun Jehová te israeletik te akʼa spasik ta swakebal kʼajkʼale, sok bin yuʼun te jich albotike?

 4. ¿Bin milagroil la spas Jehová kʼalal la yichʼ kʼejel te maná ta sjukebal kʼajkʼale?

 5. ¿Jayeb jaʼbil la smakʼlin ta maná te lum yuʼun te Jehovae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 16:1-36 sok Números 11:7-9.

  1. ¿Bin ya yakʼ kiltik ta Éxodo 16:8 ta swenta te ya skʼan ichʼel ta mukʼ te machʼatik akʼbilik yaʼtel yuʼun Dios ta congregacione? (Heb. 13:17.)

  2. ¿Bin utʼil ta jujun kʼajkʼal la yilik te israeletik te jaʼnanix wentaimbilik yuʼun-a te Jehovae? (Éxo. 16:14-16, 35; Deu. 8:2, 3.)

  3. ¿Bin skʼoplal la yakʼbey Jesús te manae, sok bin utʼil ya jtatik lekilal yuʼun ta swenta te pan te ko tal ta chʼulchane? (Juan 6:31-35, 40.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 5:10-12.

  Te 40 jaʼbil la sweʼik maná te israeletike, ¿bin utʼil la yichʼik ilbeyel te bin ay ta yoʼtanike, sok bin ya xjuʼ ya jnoptik yuʼun ta swenta te bin tsʼibaybil jilele? (Éxo. 16:35; Núm. 11:4-6; 1 Cor. 10:10, 11.)

Aʼyej 35

Te Jehová la yakʼ leyetik

 1. Te kʼalal jteb ma sta cheb u slokʼelik bael ta Egipto-a te israeletike, ¿banti la spas scampamentoik?

 2. ¿Bin la skʼan te Jehová te akʼa spasik te israeletike, bin la yalik yuʼun?

 3. ¿Bin yuʼun te Jehová la yakʼbey chaʼpejch ton te Moisese?

 4. ¿Bin yantik leyetik akʼbotik yuʼun Jehová te israeletik, te ma tsakbiluk ta Lajuneb Mantaliletike?

 5. ¿Bin cheb leyetik la yal te Jesucristo te jaʼ kʼax mukʼxan skʼoplale?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18, sok 31:18.

  ¿Bin utʼil ya skoltayotik te bin ya yal ta Éxodo 19:8 ta snaʼbeyel swentail te bin smakoj te ya kakʼ jbatik ta stojol te Diose? (Mat. 16:24; 1 Ped. 4:1-3.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18, sok Mateo 22:36-40.

  ¿Bin utʼil ya yakʼik ta ilel te jchʼuunjeletik yuʼun Cristo te xkʼuxul yoʼtanik ta stojol Dios soknix ta swenta te spat xujkike? (1 Juan 5:3; Mar. 6:34; Hech. 4:20; Rom. 15:2.)

Aʼyej 36

Jkolel toro te pasbil ta oro

 1. ¿Bin yakalik ta spasel te ants winiketik te ya awil ta lokʼombae, sok bin yuʼun?

 2. ¿Bin yuʼun ilin te Jehovae, sok bin la spas te Moisés kʼalal la yil te bin yakalik ta spasel te ants winiketike?

 3. ¿Bin tikunotik ta spasel yuʼun Moisés te chaʼoxtul winiketike?

 4. ¿Bin ya snojptesotik ta swenta te bin la yichʼix ilel ta aʼyej ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 32:1-35.

  1. ¿Bin utʼil ya yakʼ kiltik te bin la yichʼix kʼoponel ta swenta te bin utʼil ya yil te Jehová te machʼatik ya skapik te smelelil yichʼel ta mukʼ Dios sok te lotil religione? (Éxo. 32:4-6, 10; 1 Cor. 10:7, 11.)

  2. Te kʼalal ya jtsatik te bin ya jkʼasestik kʼajkʼal-ae jich bitʼil te yaʼiyel kʼin sok yaʼiyel ajkʼot, ¿bin utʼil ya skʼan ya jtsajtay jbatik ta stsael ta lek? (Éxo. 32:18, 19; Efe. 5:15, 16; 1 Juan 2:15-17.)

  3. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel lek stalelik te stsʼumbal Leví te kʼalal la spasik te bin toj ta pasele? (Éxo. 32:25-28; Sal. 18:25.)

Aʼyej 37

Nailpakʼ te banti la yichʼ ichʼel ta mukʼ te Diose

 1. ¿Bin sbiil te mukʼul na te ay ta lokʼombae, sok bin swentail?

 2. ¿Bin yuʼun te Jehová la yalbey te Moisés te yakuk spas te nailpakʼ te ya xjuʼ ta kolel ta oranaxe?

 3. ¿Bin-a te kaxa te ay ta yutil tut kuartoe, sok bintik kʼejbil tey-a?

 4. ¿Machʼa la stsa te Jehová swenta yuʼun ya x-och ta mukʼul sacerdote, sok bintik aʼtelil la spas?

 5. ¿Bin oxchajp ay ta mukʼul kuarto yuʼun te nailpakʼe?

 6. Ta banti yamakʼul te Nailpakʼ templo, ¿bintik chaʼchajp ay tey-a, sok bin swentail te la yichʼ tuuntesele?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8, sok 28:1.

  ¿Bintik swentail te querubinetik te ay ta sba «te scaxahul Testigo-cʼop»? (Éxo. 25:20, 22; Núm. 7:89; 2 Rey. 19:15.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Éxodo 30:1-10, 17-21; 34:1, 2, sok Hebreos 9:1-5.

  1. ¿Bin yuʼun la yal te Jehová te tulan skʼoplal te ya spok yok skʼabik te sacerdoteetik te kʼalal ya x-ochik ta Nailpakʼ temploe, sok bin ya xjuʼ ya snojptesotik ta swenta ini? (Éxo. 30:18-21; 40:30, 31; Heb. 10:22.)

  2. ¿Bin utʼil la yakʼ ta naʼel te jpuk kʼop Pablo ta swenta te Nailpakʼ templo sok te chapbil kʼop yuʼun te Ley te bitʼil lajemix skʼoplal ta skʼajkʼalel te kʼalal la stsʼibay te scarta ta stojol te jchʼuunjel hebreoetike? (Heb. 9:1, 9; 10:1.)

Aʼyej 38

Te lajchayeb ta jtul jtsajtaywanejetik

 1. ¿Bin yilel ya awil te tsʼusub te into xchepil ya awil ta lokʼombae? ¿Banti la yichʼik tal?

 2. ¿Bin yuʼun te la stikun bael lajchayeb ta jtul jtsajtaywanejetik te Moisés ta banti te skʼinal Canaane?

 3. ¿Bin la yalik te lajuntul jtsajtaywanejetik te kʼalal sujtik tal ta stojol te Moisese?

 4. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te chaʼtul jtsajtaywanejetik te jaʼ la smukʼulin yoʼtanik te Jehovae, sok bin sbiilik?

 5. ¿Bin yuʼun ilin te Jehovae, sok bin la yalbey te Moisese?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 13:1-33.

  1. ¿Machʼatik la yichʼik tsael yuʼun bajtʼ stsajtayik te kʼinale, sok bin-a te lek la staik yuʼune? (Núm. 13:2, 3, 18-20.)

  2. ¿Bin yuʼun te Josué sok te Caleb ma pajaluk te snopjibal yuʼunik sok te yantik jtsajtaywanejetike, sok bin ya yakʼ jnoptik ta swenta ini? (Núm. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Cor. 5:7.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 14:1-38.

  1. ¿Bin tsitsel ya skʼan ya kichʼtik ta mukʼ ta swenta te muken aʼyej ta stojol te machʼatik ay yaʼtelik ta stojol te Jehová ta Balumilale? (Núm. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Cor. 10:10.)

  2. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel ta Números 14:24 te bitʼil te Jehová ya yichʼ ta wenta ta jujuntul te j-abatetik yuʼune? (1 Rey. 19:18; Pro. 15:3.)

Aʼyej 39

Nichimaj snabateʼ te Aarone

 1. ¿Machʼatik-a te la skontraimbeyik yaʼtel te Moisés sok te Aarone, sok bin la yalbeyik te Moisese?

 2. ¿Bin la yal te Moisés te akʼa spasik te Coré sok te 250 ta jtul te machʼatik tʼumbilik yuʼune?

 3. ¿Bin la yal te Moisés ta stojol te lum Israele, bin kʼot ta pasel te kʼalal lajnax yoʼtan ta kʼope?

 4. ¿Bin kʼot ta stojol te Coré soknix te 250 ta jtul te machʼatik tʼunotik yuʼune?

 5. ¿Bin la spas te snichʼan Aarón te Eleazar sbiil ta swenta te xchikʼojibal spomik te machʼatik lajike? ¿Bin yuʼun te jich la spase?

 6. ¿Bin yuʼun te Jehová la yakʼ nichimajuk snabateʼ te Aarone? (Ilawil te lokʼombae.)

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 16:1-49.

  1. ¿Bin la spas te Coré sok te machʼatik tʼunotik yuʼune? ¿Bin yuʼun te jaʼ la skontrainik kʼoel te Jehovae? (Núm. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Pro. 11:2.)

  2. ¿Bin-a te ma lekuk jajch snop te Coré sok te 250 ta jtul «príncipaletic yuʼun te pueblo»? (Núm. 16:1-3; Pro. 15:33; Isa. 49:7.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 17:1-11 sok 26:10.

  1. ¿Bin la yakʼ ta naʼel te snabateʼ te Aarón te bitʼil lokʼ sniche? ¿Bin yuʼun la yal te Jehová te yakuk yichʼ kʼejel ta skaxaul chapbil kʼope? (Núm. 17:5, 8, 10.)

  2. ¿Bin tulan skʼoplal ya yakʼ jnoptik ta swenta te señail te snabateʼ te Aarone? (Núm. 17:10; Hech. 20:28; Fili. 2:14; Heb. 13:17.)

Aʼyej 40

Te Moisés la smaj te mukʼul tone

 1. ¿Bin utʼil la skanantay Jehová te israeletik te kʼalal ayikto ta jochol takin kʼinal-ae?

 2. ¿Bin-a te la yalik te israeletik te kʼalal nainik ta nailpakʼetik ta Cades?

 3. ¿Bin utʼil te Jehová la yakʼbey jaʼ yuchʼik te ants winiketik sok te chambalametik?

 4. ¿Machʼa-a te winik te ya awil ta lokʼomba te yak ta stuch kʼabtayel sbae, sok bin yuʼun te jich yak ta spasele?

 5. ¿Bin yuʼun ilin te Jehová ta stojol te Moisés sok te Aarone, sok bin castigo akʼbotik yuʼun?

 6. ¿Bin kʼot ta pasel ta wits Hor, sok machʼa-a te och ta mukʼul sacerdotee?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 20:1-13, 22-29 sok Deuteronomio 29:5.

  1. ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te bitʼil te Jehová la skanantay te lum yuʼun ta jochol takin kʼinale? (Deu. 29:5; Mat. 6:31; Heb. 13:5; Sant. 1:17.)

  2. ¿Bin yilel la yil te Jehová te bitʼil maba ichʼot ta mukʼ yuʼun te Moisés sok te Aarón ta stojol te israeletike? (Núm. 20:12; 1 Cor. 10:12; Ap. 4:11.)

  3. ¿Bin ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te Moisés te bin utʼil la yil te tojobtesel te akʼbot yuʼun te Jehovae? (Núm. 12:3; 20:12, 27, 28; Deu. 32:4; Heb. 12:7-11.)

Aʼyej 41

Te chan pasbil ta cobre

 1. ¿Bin-a te bechʼbil ta teʼ te ya awil ta lokʼombae, sok bin yuʼun te albot yuʼun Jehová te Moisés te akʼa stoy moel tey-ae?

 2. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te ants winiketik te ma la yalbeyik wokol Dios yuʼun te bintik bayal akʼbotik yuʼune?

 3. ¿Bin la yichʼ jojkʼoybeyel te Moisés kʼalal te Jehová la stikun tal jtiʼawal chanetik te ay svenenoil yuʼun jich la yakʼbey castigo-a te ants winiketike?

 4. ¿Bin yuʼun te albot yuʼun Jehová te Moisés te akʼa spas jkojt jtiʼawal chan ta cobre?

 5. ¿Bin ya snojptesotik ta swenta te bin la yichʼix nopel ta aʼyej ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 21:4-9.

  1. ¿Bin tsitsel ya xjuʼ ya jtatik ta swenta te bitʼil jajchik ta kʼop te israeletik ta swenta te bintik akʼbotik yuʼun te Jehovae? (Núm. 21:5, 6; Rom. 2:4.)

  2. Te kʼalal kʼaxix bayal ta cien jaʼbil-ae, ¿bin jajch spasik te israeletik ta stojol te chan pasbil ta cobre? ¿Bin la spasbey ta patil te chan te ajwalil Ezequiase? (Núm. 21:9; 2 Rey. 18:1-4.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 3:14, 15.

  ¿Bin señail la yakʼ ta ilel te la yichʼ bechʼel ta teʼ te chan pasbil ta cobre, te jaʼ jich la yichʼ milel te Jesucristoe? (Gál. 3:13; 1 Ped. 2:24.)

Aʼyej 42

Kʼopoj jkojt meʼ burro

 1. ¿Machʼa-a te Balac, sok bin yuʼun te la stikun ta ikʼel te Balaame?

 2. ¿Bin yuʼun te la spajkan sba ta be te smeʼ burro te Balaame?

 3. ¿Bin la yaʼiy stojol te Balaam te la yal te meʼ burroe?

 4. ¿Bin albot yuʼun jtul chʼul abat te Balaame?

 5. ¿Bin kʼot ta pasel kʼalal te Balaam kʼan sbolobtesbey skʼoplal te Israele?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 21:21-35.

  ¿Bin yuʼun te la yichʼ tsalel yuʼun Israel te Sehón te ajwalil yuʼun amorreoetike, sok te Og te ajwalil yuʼun Basán? (Núm. 21:21, 23, 33, 34.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 22:1-40.

  ¿Bin-a te tijbot yoʼtan yuʼun te Balaam te kʼan sbolobtesbey skʼoplal te Israele, sok bin ya jnoptik yuʼun ta swenta ini? (Núm. 22:16, 17; Pro. 6:16, 18; 2 Ped. 2:15; Jud. 11.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 23:1-30.

  Manchukme te Balaam jich kʼopoj te bitʼil yichʼoj ta mukʼ yilel te Jehová, ¿bin utʼil chiknaj ta ilel ta swenta te bin la spas te manix jichuk-ae? (Núm. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 24:1-25.

  Ta swenta te bin la yichʼix kʼoponel ta Bibliae, ¿bin utʼil ya smukʼubtes xchʼuunel koʼtantik ta swenta te ya xkʼot ta pasel te skʼanojel yoʼtan te Jehovae? (Núm. 24:10; Isa. 54:17.)

Aʼyej 43

Och ta jwolwanej te Josué

 1. ¿Machʼatik-a te chaʼtul winiketik te ayik sok te Moisés te ya awil ta lokʼombae?

 2. ¿Bin albot yuʼun Jehová te Josué?

 3. ¿Bin yuʼun te mo bael ta sba wits Nebo te Moisese, sok bin albot yuʼun Jehová tey-a?

 4. ¿Jayeb yaʼbilal-a te Moisés te kʼalal laje?

 5. ¿Bin yuʼun te ya smel yoʼtanik te israeletike? Jaʼukmeto, ¿bin-a te akʼbot stseʼelil yoʼtanik yuʼune?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Números 27:12-23.

  ¿Bin aʼtelil te tulan skʼoplal akʼbot yuʼun Jehová te Josué? ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel Jehová te ay skʼoplal ta yoʼtan te lum yuʼun ta kʼajkʼal ini? (Núm. 27:15-19; Hech. 20:28; Heb. 13:7.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Deuteronomio 3:23-29.

  ¿Bin yuʼun te Jehová ma la yakʼ ochel te Moisés sok te Aarón ta Kʼinal te Albil skʼoplale? ¿Bin ya snojptesotik ta swenta ini? (Deu. 3:25-27; Núm. 20:12, 13.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Deuteronomio 31:1-8, 14-23.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te spekʼelil yoʼtan te Moisés ta swenta te bitʼil la schʼuun te tojobtesel akʼbot yuʼun Jehová te kʼalal kʼopoj ta slajibal buelta ta stojol te lum Israele? (Deu. 31:6-8, 23.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Deuteronomio 32:45-52.

  ¿Bin utʼil ya skʼan ya stijbotik koʼtantik te sKʼop Diose? (Deu. 32:47; Lev. 18:5; Heb. 4:12.)

 5. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Deuteronomio 34:1-12.

  Manchukme te Moisés maʼyuk bin ora la yilbey sit te Jehovae, ¿bin ya yakʼ ta naʼel ta Deuteronomio 34:10 ta swenta te bitʼil lek la yil sba soke? (Éxo. 33:11, 20; Núm. 12:8.)

Aʼyej 44

Te Rahab la snakʼ te jtsajtaywanejetike

 1. ¿Banti ay ta nainel te Rahabe?

 2. ¿Machʼatik-a te chaʼtul winiketik te ay ta lokʼombae, sok bin yuʼun te ayik ta lum Jericó?

 3. ¿Bin la yal bael te ajwalil yuʼun Jericó ta stojol te Rahabe, sok bin la yal yuʼun te Rahab?

 4. ¿Bin la spas te Rahab ta skoltayel te chaʼtul winiketike? ¿Bin wokol la skʼambey ta stojol te winiketike?

 5. ¿Bin la yalbeyik ta jamal te Rahab te chaʼtul jtsajtaywanejetike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 2:1-24.

  ¿Bin utʼil kʼot ta pasel yuʼun Jehová te bin tsʼibaybil ta Éxodo 23:27 te kʼalal bajtʼik ta stojol Jericó te israeletike? (Jos. 2:9-11.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hebreos 11:31.

  ¿Bin utʼil chiknaj ta ilel ta swenta te bin la spas te Rahab te bayal skʼoplal te chʼuunel oʼtanile? (Rom. 1:17; Heb. 10:39; Sant. 2:25.)

Aʼyej 45

Kʼaxik ta mukʼul jaʼ Jordán

 1. ¿Bin milagroil la spas te Jehová swenta yuʼun jich ya xjuʼ ya xkʼaxik bael ta mukʼul jaʼ Jordán te israeletike?

 2. ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel xchʼuunel yoʼtanik te israeletik kʼalal kʼaxik bael ta mukʼul jaʼ Jordán?

 3. ¿Bin yuʼun te Josué la yichʼ albeyel yuʼun te Jehová te akʼa yichʼ tal mukʼul tonetik ta yolil te mukʼul jaʼe?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal lokʼiknax tal ta mukʼul jaʼ Jordán te sacerdoteetike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 3:1-17.

  1. Jich bitʼil la yakʼix ta ilel te bin la yichʼix kʼoponele, ¿bin ya skʼan ya jpastik yuʼun jich ya skoltayotik sok ya yakʼbotik sbendición te Jehovae? (Jos. 3:13, 15; Pro. 3:5; Sant. 2:22, 26.)

  2. ¿Bin yilel-a te mukʼul jaʼ Jordán te kʼalal kʼaxik bael te israeletik swenta yuʼun ya x-ochik bael ta Kʼinal te Albil skʼoplale? ¿Bin utʼil la smukʼubtesbey skʼoplal sbiil te Jehová ta swenta ini? (Jos. 3:15; 4:18; Sal. 66:5-7.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 4:1-18.

  ¿Bin swentail kʼot te lajchayeb tonetik te la yichʼik tal ta mukʼul jaʼ Jordán sok te la stejkʼanik ta Gilgal (Guilgal)? (Jos. 4:4-7.)

Aʼyej 46

Te tsʼajkʼetik yuʼun Jericó

 1. ¿Bin albotik ta mantal yuʼun Jehová te akʼa spasik ta wakeb kʼajkʼal te winiketik yuʼun guerra sok te sacerdoteetike?

 2. ¿Bin ya skʼan ya spasik te winiketik ta sjukebal kʼajkʼal?

 3. Jich bitʼil te ya kiltik ta lokʼomba, ¿bin kʼot ta pasel ta stojol te tsʼajkʼetik yuʼun Jericó?

 4. ¿Bin yuʼun te jokʼol jlijkʼ tsajal chʼajan ta ventana?

 5. ¿Bin albotik yuʼun Josué te winiketik yuʼun guerra te akʼa spasik ta stojol te ants winiketik soknix te lume? ¿Bin ya skʼan ya spasik sok te plata, oro, cobre sok te hierroe?

 6. ¿Bin tikunotik ta spasel te chaʼtul jtsajtaywanejetike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 6:1-25.

  1. Jich bitʼil te beenik ta sjoyobal Jericó ta jukeb kʼajkʼal te israeletike, ¿bin utʼil pajal yilel sok te xcholel skʼop Dios yuʼun stestigotak te Jehová ta slajibal kʼajkʼal ini? (Jos. 6:15, 16; Isa. 60:22; Mat. 24:14; 1 Cor. 9:16.)

  2. ¿Bin utʼil kʼot ta pasel ta patil te bin albil jilel skʼoplal ta sjun Josué 6:26 te kʼalal nopolniwan staix quinientos jaʼbil-ae? ¿Bin ya snojptesotik ta swenta te bintik yaloj te Jehová? (1 Rey. 16:34; Isa. 55:11.)

Aʼyej 47

Jtul j-elekʼ ta lum Israel

 1. ¿Machʼa-a te winik te ya awil ta lokʼomba te yak ta smukel kʼulejalil te la yichʼ tal ta Jericó, sok machʼatik-a te yakik ta koltayel yuʼune?

 2. ¿Bin yuʼun te tulan mulil te bin la spas te Acán sok te jayeb machʼatik ay yuʼune?

 3. ¿Bin la yal Jehová te kʼalal jojkʼoybot yuʼun Josué te bin yuʼun la yichʼ tsalel ta guerra yuʼun Hai te israeletike?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel ta stojol te Acán sok te jayeb machʼatik ay yuʼun te kʼalal la yichʼik ikʼel bael ta stojol Josué?

 5. ¿Bin tulan skʼoplal ya yakʼ jnoptik ta swenta te bin kʼot ta stojol te Acán?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 7:1-26.

  1. ¿Bin la yakʼ ta ilel ta swenta skʼoponel Dios te Josué te bitʼil lek yiloj sba sok te Jpaswaneje? (Jos. 7:7-9; Sal. 119:145; 1 Juan 5:14.)

  2. ¿Bin ya yakʼ ta nopel ta swenta te bin la spas te Acán? ¿Bin yuʼun te ya xtuun kuʼuntik te tsitsel ini? (Jos. 7:11, 14, 15; Pro. 15:3; 1 Tim. 5:24; Heb. 4:13.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 8:1-29.

  ¿Bin ay ta jwentatik spasel ta jujuntul ta swenta te congregación ta kʼajkʼal ini? (Jos. 7:13; Lev. 5:1; Pro. 28:13.)

Aʼyej 48

Pʼij la yakʼ sbaik te gabaonetike

 1. ¿Bin utʼil ma pajaluk stalelik te gabaonetik sok te lumetik yuʼun Canaán te nopol ayik soke?

 2. Jich bitʼil te ya awil ta lokʼomba, ¿bin la spasik te gabaonetike, sok bin yuʼun te jich la spasike?

 3. ¿Bin albotik ta jamal yuʼun Josué sok te jwolwanej israeletik ta stojol te gabaonetike? Jaʼukmeto, ¿bin la snaʼik stojol ta yoxebal kʼajkʼal?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel kʼalal te ajwaliletik yuʼun te yantik lumetik la yaʼiyik stojol te bitʼil lamal yoʼtan la yakʼ sbaik te gabaonetik sok te israeletike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 9:1-27.

  1. Jich bitʼil te Jehová la yalbey ta mantal te nación yuʼun Israel te akʼa «slajin [...] spisil te machʼatic nahinemic ta qʼuinal», ¿bintik talelil yuʼun Jehová chiknaj ta ilel te kʼalal la spasbey perdón te gabaonetike? (Jos. 9:22, 24; Mat. 9:13; Hech. 10:34, 35; 2 Ped. 3:9.)

  2. Te kʼalal kʼot ta pasel yuʼun Josué te chapbil kʼop la spas sok te gabaonetike, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik te bin lek la spas te Josué jich bitʼil te j-abatotik yuʼun te Dios ta kʼajkʼal ini? (Jos. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efe. 4:25.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 10:1-5.

  ¿Bin utʼil ya skʼayimbeyik stalel te gabaonetik te kʼax tsobol ants winiketik ta kʼajkʼal ini? Ta skaj ini, ¿bin utsʼinel ya staik yuʼun? (Jos. 10:4; Zac. 8:23; Mat. 25:35-40; Ap. 12:17.)

Aʼyej 49

Kom ta beel te kʼajkʼale

 1. ¿Bin yak ta yalel te Josué te banti ay te lokʼombae, sok bin yuʼun?

 2. ¿Bin utʼil koltayot yuʼun Jehová te Josué sok te swiniktak yuʼun guerra?

 3. ¿Jayeb ta jtul ajwaliletik la stsal ta guerra te Josué te kontraimbilik yuʼune? ¿Jayebto jaʼbil jalaj ta stsalel?

 4. ¿Bin yuʼun la spuk te kʼinal yuʼun Canaán te Josuee?

 5. ¿Jayeb yaʼbilal-a te Josué te kʼalal laje? ¿Bin la spasik te ants winiketik te kʼalal laj te Josué?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 10:6-15.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik te bitʼil te Jehová la skom ta beel te Kʼajkʼal sok te U ta skaj te lum Israele? (Jos. 10:8, 10, 12, 13; Sal. 18:3; Pro. 18:10.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 12:7-24.

  ¿Machʼanix ta smelelil-a te la stsal te 31 ta jtul ajwaliletik yuʼun Canaán? ¿Bin yuʼun te bayal skʼoplal kuʼuntik ta kʼajkʼal ini? (Jos. 12:7; 24:11-13; Deu. 31:8; Luc. 21:9, 25-28.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Josué 14:1-5.

  ¿Bin utʼil la yichʼ pukel te kʼinal ta swenta te jujunchajp stsʼumbal Israel? Ta swenta ini, ¿bin ya yakʼ ta naʼel yuʼun te bintik ya kichʼtik pukbeyel ta Nichimal kʼinale? (Jos. 14:2; Isa. 65:21; Eze. 47:21-23; 1 Cor. 14:33.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 2:8-13.

  Jich bitʼil la spas te Josué ta Israel, ¿machʼatik ya xkoltaywanik ta skomel te lotil nojptesel ta swenta te Dios ta kʼajkʼal ini? (Jue. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tito 1:7-9; Ap. 1:1; 2:1, 2.)

Aʼyej 50

Chaʼtul antsetik te ma xiw yoʼtanike

 1. ¿Machʼatik-a te juecetike? ¿Bintik sbiil te chaʼoxtul juecetike?

 2. ¿Bin aʼtelil te kʼax mukʼ skʼoplal la yichʼ akʼbeyel te Deborae? ¿Bintik smakoj te yaʼtele?

 3. Te kʼalal yak ta utsʼinel-a te lum Israel yuʼun te ajwalil Jabín sok te capitán yuʼun soldadoetik te Sísara sbiile, ¿bin la yichʼ albeyel yuʼun Débora te Barac te jaʼnix yaloj te Jehovae? ¿Machʼa la yalbey skʼoplal te Débora te ya yichʼ ichʼel ta mukʼ yuʼun te bin ya xkʼot ta pasele?

 4. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Jael te ma xiw yoʼtane?

 5. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal la yichʼ milel te ajwalil Jabine?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 2:14-22.

  ¿Bin yuʼun ilin ta stojol israeletik te Jehovae, sok bin ya yakʼ jnoptik ta swenta ini? (Jue. 2:20; Pro. 3:1, 2; Eze. 18:21-23.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 4:1-24.

  ¿Bin ya xjuʼ ya snopik te hermanaetik ta swenta te Débora sok te Jael te bitʼil la yakʼik ta ilel te xchʼuunel yoʼtanik sok te bitʼil ma xiw yoʼtanike? (Jue. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Pro. 31:30; 1 Cor. 16:13.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 5:1-31.

  Jichnix bitʼil te Barac sok te Débora te kʼayojinik ta swenta te tsalaw, ¿bin ya xjuʼ ya jkʼantik te kʼalal ya jkʼopontik te Dios ta swenta te bitʼil nopolix te guerra yuʼun Armagedone? (Jue. 5:3, 31; 1 Cró. 16:8-10; Ap. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21.)

Aʼyej 51

Te Rut sok te Noemí

 1. ¿Bin yuʼun te bajtʼ ta skʼinal Moab te Noemie?

 2. ¿Machʼa-a te Rut sok te Orfa?

 3. ¿Bin la yal te Rut sok te Orfa te kʼalal albotik yuʼun Noemí te akʼa sujtukik bael ta slumalike?

 4. ¿Machʼa-a te Booze, sok bin utʼil la skoltay te Rut sok te Noemie?

 5. ¿Bin sbiil te alal la staik te Booz sok te Rute? ¿Bin yuʼun te ma skʼan ya xchʼay ta koʼtantike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Rut 1: 1-17.

  1. ¿Bintik tʼujbil kʼopil la yal te Rut te la yakʼ ta ilel te kʼuxul oʼtanil te ma x-ijkʼitaywane? (Rut 1:16, 17.)

  2. Jich bitʼil te Rut te maba sujbil la yaʼiy sba ta swenta te bin la spase, ¿bin utʼil yakalik ta skʼayimbeyel stalel te Rut te «yantic tuminchijetic» ta stojol te machʼatik tsabilik te mato xbajtʼik ta chʼulchane? (Juan 10:16; Zac. 8:23.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Rut 2:1-23.

  ¿Bintik lekil talelil la yakʼ ta ilel te Rut te ya xjuʼ ya skʼayinik te jchʼiel achʼixetik ta kʼajkʼal ini? (Rut 2:17, 18; Pro. 23:22; 31:15.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Rut 3:5-13.

  1. Jich bitʼil te Rut te jun yoʼtan nujpun sok te Booz te ma jaʼuk la sle te machʼa pajal yaʼbilal soke, ¿bin yilel la yil te Booz ta swenta ini?

  2. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te stalel te Rut ta swenta te kʼuxul oʼtanil te ma x-ijkʼitaywane? (Rut 3:10; 1 Cor. 13:4, 5.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Rut 4:7-17.

  ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya skʼayimbeyik stalel te Booz te hermano winiketike? (Rut 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8.)

Aʼyej 52

Te Gedeón sok te 300 ta jtul winiketik yuʼun

 1. ¿Bin wokolil la staik te israeletike, sok bin yuʼun?

 2. ¿Bin yuʼun te Jehová la yalbey te Gedeón te kʼax bayal ta jtul winiketik yuʼun guerra yikʼoje?

 3. ¿Jayeb ta jtul winiketik jilik te kʼalal te Gedeón la yal te akʼa sujtukik bael ta snaik te machʼatik ya xiwike?

 4. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin utʼil la spas te Jehová te jaʼnax la yakʼ jiluk 300 ta jtul winiketik yuʼun te Gedeone?

 5. ¿Bin utʼil la schap te 300 ta jtul winiketik te Gedeone? ¿Bin utʼil juʼ yuʼunik tsalaw ta guerra te israeletike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 6:36-40.

  1. ¿Bin utʼil la snaʼ ta lek te Gedeón bin-a te skʼanojel yoʼtan te Jehovae?

  2. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jnaʼtik ta lek bin-a te skʼanojel yoʼtan te Jehová ta kʼajkʼal ini? (Pro. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 7:1-25.

  1. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te 300 ta jtul winiketik te lek la yilik kʼinal ta sjoyobalik te ma jichukik te bitʼil yantik te ma la stsajtay sbaike? (Jue. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Efe. 5:15-17.)

  2. Jich bitʼil te 300 ta jtul winiketik la snopik te bin la spas te Gedeone, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jnopbeytik stalel euk te Mukʼul Gedeón te jaʼ te Jesucristoe? (Jue. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Ped. 2:21.)

  3. ¿Bin utʼil ya skoltayotik te bin ya yal te Jueces 7:21 ta swenta te bitʼil ya skʼan ya kakʼ jbatik ta abatinel chikan te banti ya kichʼtik kaʼteltik ta lum yuʼun te Jehovae? (1 Cor. 4:2; 12:14-18; Sant. 4:10.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 8:1-3.

  Te kʼalal ya jchaptik kʼop sok jtul hermano, ¿bin ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te Gedeón te bitʼil la schajpan te kʼop yuʼun sok te efrainetike? (Pro. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luc. 9:48.)

Aʼyej 53

Te bin jamal la yal ya spas te Jefté

 1. ¿Machʼa-a te Jefté, sok bin yak ta kʼoel ta pasel-a te kʼalal kuxine?

 2. ¿Bin la yal ta jamal ta stojol Jehová te Jeftee?

 3. ¿Bin yuʼun la smel yoʼtan te Jefté te kʼalal sujt bael ta sna te kʼalal stsalojix jilel-a te amonetike?

 4. ¿Bin la yal te yantsil nichʼan te Jefté kʼalal la snaʼ te bin yaloj ta jamal te state?

 5. ¿Bin yuʼun te kʼux ta yoʼtanik te ants winiketik te yantsil nichʼan te Jeftee?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 10:6-18.

  Ta swenta te bitʼil ma junuk yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol Jehová te israeletik ta namey kʼinale, ¿bin tulan skʼoplal ya yakʼ jnoptik yuʼun ini? (Jue. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Ap. 2:10.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 11:1-11, 29-40.

  1. Jich bitʼil te Jefté la yal te ya yakʼ ta «chicʼbil mahtanil» te yantsil nichʼane, ¿bin utʼil ya jnaʼtik te ma jaʼuk la skʼan la yal te yuʼunix ya yakʼ ta chikʼel ta smelelil-ae? (Jue. 11:31; Lev. 16:24; Deu. 18:10, 12.)

  2. ¿Bin utʼil la yakʼ ta chikʼbil majtʼanil kʼoem te yantsil nichʼan te Jeftee?

  3. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te snopjibal yuʼun te Jefté ta swenta te bin jamal la yalbey te Jehovae? (Jue. 11:35, 39; Ecl. 5:4, 5; Mat. 16:24.)

  4. Ta swenta te jchʼieletik ta congregación, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya snopbeyik stalel te yantsil nichʼan Jefté te kʼalal ya yakʼ sbaik ta abatinel ta precursor o ta yantikxan aʼtelil ta stojol te Diose? (Jue. 11:36; Mat. 6:33; Fili. 3:8.)

Aʼyej 54

Jtul winik te kʼax bayal yip

 1. ¿Bin sbiil te winik te kʼax bayal yip te kuxin ta Balumilal te maʼyuk machʼa pajbil yuʼune, sok machʼa-a te akʼbot yip yuʼune?

 2. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin la spas ta jun buelta te Sansón ta stojol jkojt choj?

 3. ¿Bin muken aʼyej yak ta albeyel yaʼiy te Dalila yuʼun te Sansón ta lokʼombae? Ta swenta-abi, ¿bin yuʼun te la yichʼ bael tsakel yuʼun te filisteoetike?

 4. ¿Bin utʼil te Sansón la yakʼ lajuk 3,000 ta jtul filisteoetik ta yorail te kʼalal laj euke?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 13:1-14.

  ¿Bin yuʼun te ay bin lek la yakʼ jilel jnoptik te Manóah sok te yinam ta swenta te bitʼil ya skʼan chʼitesel te alnichʼanetike? (Jue. 13:8; Sal. 127:3; Efe. 6:4.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 14:5-9 sok 15:9-16.

  1. Ta swenta te bintik la spas te Sansón jich bitʼil la smil jkojt choj, la stuchʼ te yachʼil lasoetik te chukajtik skʼab-ae, sok te la stuuntes sbakel yalan-e burro te kʼalal la smil 1,000 ta jtul winiketik, ¿bin ya yakʼ ta ilel ta swenta te bitʼil aʼtej te chʼul espíritu yuʼun te Jehovae?

  2. ¿Bin utʼil ya skoltayotik te chʼul espíritu yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (Jue. 14:6; 15:14; Zac. 4:6; Hech. 4:31.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jueces 16:18-31.

  ¿Bin utʼil utsʼimbot skuxlejal te Sansón ta swenta te chopol sjoʼtake? ¿Bin ya yakʼ jnoptik yuʼun? (Jue. 16:18, 19; 1 Cor. 15:33.)

Aʼyej 55

Jtul tut kerem te abatin ta stojol Dios

 1. ¿Bin sbiil te tut kerem te ay ta lokʼombae, sok machʼatik-a te yantike?

 2. ¿Bin la skʼan ta skʼoponel Dios te Ana te kʼalal bajtʼ jun buelta ta Nailpakʼ temploe? ¿Bin utʼil aʼiybot skʼop yuʼun te Jehovae?

 3. ¿Jayeb yaʼbilal-a te Samuel kʼalal la yikʼik bael ta abatinel ta Nailpakʼ templo yuʼun te Jehovae? ¿Bin ya spasbot bael yuʼun smeʼ ta jujun jaʼbil?

 4. ¿Bintik sbiil te snichʼnab te Elí, sok bin yilel stalelik?

 5. ¿Bin utʼil kʼoponot yuʼun Jehová te Samuele, sok bin albot yuʼun?

 6. ¿Bin aʼtelil la yichʼ akʼbeyel te Samuel kʼalal winikix-ae? ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal mamalix-ae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 1:1-28.

  1. ¿Bin lekil talelil la yakʼ ta ilel te Elcana ta stojol te tatiletik te kʼalal jaʼ ya yakʼik ta ilel te bin utʼil ya skʼan ichʼel ta mukʼ te Diose? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fili. 1:10.)

  2. ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te bin utʼil la sitintay sba sok te tulan wokolil te Anae? (1 Sam. 1:10, 11; Sal. 55:22; Rom. 12:12.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 2:11-36.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Elí te jaʼ la yichʼxan ta mukʼ te snichʼnab te ma jaʼuk te Jehovae? ¿Bin ya yakʼ jnoptik yuʼun ta swenta te bin kʼot ta pasele? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Deu. 21:18-21; Mat. 10:36, 37.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 4:16-18.

  ¿Bintik-a te chaneb skʼoplal jul tal ta stojol te Elí ta swenta te bin kʼot ta pasel ta guerrae? ¿Bin kʼot ta stojol yuʼun te bintik la yichʼ albeyele?

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 8:4-9.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ilinuk Jehová te israeletike? ¿Bin utʼil ya kakʼtik ta ilel te jun koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol te Ajwalinel yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (1 Sam. 8:5, 7; Juan 17:16; Sant. 4:4.)

Aʼyej 56

Te Saúl jaʼ sbabial ajwalil ta Israel

 1. ¿Bin yak ta spasel te Samuel ta banti te lokʼombae, sok bin yuʼun?

 2. ¿Bin yuʼun te lek ilot yuʼun Jehová te Saule? ¿Bin yilel-a te Saule?

 3. ¿Bin sbiil te snichʼan te Saule, sok bin la spas?

 4. ¿Bin yuʼun te nailaj ta yakʼel te chikʼbil majtʼanil te Saúl te ma jaʼuk la smaliy te Samuele?

 5. ¿Bintik ya yakʼ jnoptik te bin tsʼibaybil jilel ta swenta te Saule?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 9:15-21 sok 10:17-27.

  ¿Bin utʼil koltayot yuʼun te spekʼelil yoʼtan te Saúl te bitʼil maʼyuk bin la spas ta oranax te kʼalal ay chaʼoxtul winiketik te ma ichʼot ta mukʼ yuʼune? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Pro. 17:27.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 13:5-14.

  ¿Bin mulil la spas ta Gilgal te Saule? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 15:1-35.

  1. ¿Bin tulan mulil la spas te Saúl ta stojol te Agag te ajwalil yuʼun Amalec (Amaleq)? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22.)

  2. ¿Bin utʼil la sle bin la smak sba-a te Saúl sok te la yakʼbey smulin yantik te bin la spase? (1 Sam. 15:24.)

  3. ¿Bin jultesel oʼtanil ya skʼan ya kichʼtik ta mukʼ te kʼalal ay ya kichʼtik akʼbeyel tsitsele? (1 Sam. 15:19-21; Sal. 141:5; Pro. 9:8, 9; 11:2.)

Aʼyej 57

La yichʼ tsael yuʼun Dios te Davide

 1. ¿Bin sbiil te kerem te ya awil ta lokʼombae? ¿Bin utʼil ya jnaʼtik te ma xiw yoʼtane?

 2. ¿Banti nain te Davide, sok bin sbiil te stat sok te smamuche?

 3. ¿Bin yuʼun te albot yuʼun Jehová te Samuel te akʼa bajtʼuk ta sna Isaí te ay ta Belén?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel kʼalal te Isaí la yikʼ tal ta stojol Samuel te jukeb ta jtul snichʼnabe?

 5. ¿Bin la yal te Jehová te kʼalal la yichʼ ikʼel tal ta stojol Samuel te Davide?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 17:34, 35.

  Ta swenta te bintik kʼot ta pasele, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te David te ma xiw yoʼtan sok te la smukʼulin yoʼtan te Jehovae? (1 Sam. 17:37.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 16:1-14.

  1. ¿Bin utʼil ya skoltayotik te bin la yal te Jehová te tsʼibaybil ta 1 Samuel 16:7 te manchuk ayuk machʼa ya jtsatik sok te ma orauknax ya xjelawotik ta bintik yalel yuʼun te bin ya yil te jsitike? (Hech. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4.)

  2. Jich bitʼil kʼot ta stojol te Saule, ¿bin utʼil chikan ta ilel te kʼalal jtul ants winik ya x-och ta stojol chopol espíritu te ya skʼan ya yal te ya xtijbot yoʼtan ta spasel te bintik chopol ta skaj te bitʼil ya spoj te schʼul espíritu te Jehovae? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gál. 5:16.)

Aʼyej 58

Te David sok te Goliat

 1. ¿Bin la yal te Goliat yuʼun jich ya stsal sba sok-a te soldadoetik yuʼun Israele?

 2. ¿Jayebto snajtʼil te Goliate, sok bin majtʼanil ya yakʼ te Saúl ta stojol te machʼa ya xjuʼ smilbele?

 3. ¿Bin la yal te David te kʼalal albot yuʼun Saúl te ma xjuʼ ya yaʼiy tsalaw sok te Goliat ta skaj te bitʼil keremtoe?

 4. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel smukʼul yoʼtan ta stojol Jehová te David te kʼalal la sutbey te bin albot yuʼun te Goliate?

 5. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin la stuuntes te David ta smilel te Goliate? ¿Bin kʼot ta pasel ta stojolik ta patil te filisteoetike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 17:1-54.

  1. ¿Bin yuʼun te ma xiw yoʼtan te Davide, sok bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayintik euk? (1 Sam. 17:37, 45; Efe. 6:10, 11.)

  2. ¿Bin yuʼun te manchuk ya skʼan ya yaʼiyik tsaltamba te j-abatetik yuʼun te Dios jich bitʼil te Goliat te kʼalal ya yaʼiyik ixtaʼ o yantikxan te bintik ya skʼasesik kʼajkʼal-ae? (1 Sam. 17:8; Gál. 5:26; 1 Tim. 4:8.)

  3. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te skʼop te David te smukʼulinej yoʼtan Dios te jaʼ ya xkoltayot yuʼune? (1 Sam. 17:45-47; 2 Cró. 20:15.)

  4. Manchukme jich yilel te jaʼnax la stsak sbaik chaʼtsojb soldadoetik te skontrainej sbaike, ¿bin utʼil ya xchiknaj ta ilel te jaʼnix ayin guerra ta stojol te lotil diosetik sok te smelelil Dios Jehovae? (1 Sam. 17:43, 46, 47.)

  5. Ta swenta te machʼatik tsabilik te mato xbajtʼik ta chʼulchane, ¿bin utʼil ya skʼayimbeyik stalel te David te bitʼil la smukʼulin yoʼtan te Jehovae? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Ap. 12:17.)

Aʼyej 59

¿Bin yuʼun lokʼ ta anel te Davide?

 1. ¿Bin yuʼun te ay sbikʼtal yoʼtan te Saúl ta stojol te Davide? ¿Bin utʼil ma pajaluk sok te snichʼan te Saúl te Jonatán sbiile?

 2. ¿Bin kʼot ta pasel ta jun buelta te kʼalal yak ta stijel arpa-a te David ta swenta te Saule?

 3. ¿Bin la yal te Saúl te ya skʼan ya spas nail te David yuʼun jich ya yikʼbey-a te yantsil nichʼan te Mical sbiile, sok bin yuʼun te jich la yale?

 4. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin kʼot ta pasel ta yoxebal buelta te kʼalal yak ta stijel arpa-a te David ta swenta te Saule?

 5. ¿Bin utʼil la skoltaybey skuxlejal David te Micale? ¿Bin-a te lananix spas-a te David ta jukeb jaʼbile?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 18:1-30.

  1. Ta swenta te xkʼuxul yoʼtan te Jonatán ta stojol te Davide, ¿bin utʼil la yakʼbey ta ilel señail te jaʼnix jich kʼux ya yaʼiy sbaik euk te «tut jtsohb tuminchijetic» sok te «yantic tuminchijetic»? (1 Sam. 18:1; Juan 10:16; Luc. 12:32; Zac. 8:23.)

  2. Jich bitʼil te jaʼ ay ta swenta Jonatán te ya yichʼbey jilel te yaʼtel ta ajwalil te state, ¿bin utʼil chikan ta ilel ta 1 Samuel 18:4 te la spejkʼan yoʼtan te kʼalal la yichʼ ta mukʼ te machʼa tsabil yuʼun ya x-och ta ajwalile?

  3. Jich te bitʼil la spas te Saúl, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya yikʼotik bael ta spasel tulan mulil te bikʼtal oʼtanile? ¿Bin tulan skʼoplal ya yakʼ jnoptik ta swenta ini? (1 Sam. 18:7-9, 25; Sant. 3:14-16.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 19:1-17.

  Te kʼalal te Jonatán kʼopoj sok te Saúl, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te la slokʼes sba ta yoʼtan manchukme snaʼoj te ya xjuʼ sta lajel yuʼune? (1 Sam. 19:1, 4-6; Prov. 16:14.)

Aʼyej 60

Te Abigail sok te David

 1. ¿Bin sbiil te ants te ay ta lokʼomba te yak ta talel ta yilel te Davide? ¿Bin yilel te stalele?

 2. ¿Machʼa-a te Nabale?

 3. ¿Bin yuʼun la stikun bael chaʼoxtul swiniktak te David ta skʼanel wokol ta stojol te Nabale?

 4. ¿Bin la yichʼik albeyel yuʼun Nabal te swiniktak te Davide, sok lekbal la yaʼiy te Davide?

 5. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te pʼijil ants te Abigaile?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 22:1-4.

  ¿Bin lek la yakʼik ta ilel te machʼatik ay yuʼun te David ta swenta te bin utʼil ya skʼan ya jkoltay jbatik sok te kermanotaktike? (Pro. 17:17; 1 Tes. 5:14.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 25:1-43.

  1. ¿Bin yuʼun te kʼax pʼajbil skʼoplal ya yichʼ albeyel te Nabale? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25.)

  2. ¿Bin ya xjuʼ ya snopik te hermanaetik te nujpunemikix ta swenta te slekil talel te Abigaile? (1 Sam. 25:32, 33; Pro. 31:26; Efe. 5:24.)

  3. ¿Bintik-a te cheb chopolil te kʼan spas te David te komot yuʼun te Abigaile? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efe. 4:26.)

  4. Ta swenta te bin utʼil la schʼambey yaʼiy skʼop Abigail te Davide, ¿bin ya x-akʼbot snopik yuʼun te winiketik ta swenta te bin utʼil te Jehová ay skʼoplal ta yoʼtan te antsetike? (Hech. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Ped. 3:7.)

Aʼyej 61

Och ta ajwalil te David

 1. ¿Bin la spas te David sok te Abisai te kʼalal kʼuben swayel-a te Saúl tey ta scampamentoe?

 2.  

 3. Te kʼalal laj yoʼtan ta kʼop te David sok te Saule, ¿banti bajtʼ te Davide?

 4. ¿Bin-a te akʼbot mel oʼtan yuʼun te David te jich la stsʼibay jun tʼujbil kʼayojil yuʼune?

 5. ¿Jayeb yaʼbilal-a te David te kʼalal och ta ajwalil ta Hebrón? ¿Bintik sbiil te chaʼoxtul snichʼnab te Davide?

 6. ¿Banti mantalteswan ta patil te Davide?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Samuel 26:1-25.

  1. Ta swenta te bin la yal te David te tsʼibaybil ta 1 Samuel 26:11, ¿bin lekil talelil la yakʼ ta ilel ta swenta te bitʼil la yichʼ ta mukʼ te bin chajpambil yuʼun te Diose? (Sal. 37:7; Rom. 13:2.)

  2. Teme ya jpastik tulan ta yakʼel ta ilel te kʼuxul oʼtanil te ma x-ijkʼitaywan manchukme ma xkichʼtik albeyel wokol yuʼun, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya skoltayotik te bin la yal te David te tsʼibaybil ta 1 Samuel 26:23 te manchuk ay bin chopol ya jnoptike? (1 Rey. 8:32; Sal. 18:20.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Samuel 1:26.

  Jich bitʼil te talel kʼaxel kʼux la yaʼiy sbaik te David sok te Jonatán, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jnoptik yakʼel ta ilel euk? (1 Ped. 4:8; Col. 3:14; 1 Juan 4:12.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Samuel 5:1-10.

  1. ¿Jayeb jaʼbil mantalteswan te Davide, sok jayeb ta xajtʼ lokʼ te banti mantalteswane? (2 Sam. 5:4, 5.)

  2. ¿Machʼa ta swenta te mukʼ skʼoplal kʼot yuʼun te Davide? ¿Bin ya yakʼ xjul ta koʼtantik yuʼun ta kʼajkʼal ini? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Cor. 1:31; Fili. 4:13.)

Aʼyej 62

Tal wokoliletik ta sna David

 1. Ta swenta te bitʼil la yichʼik koltayel yuʼun te Jehovae, ¿bin kʼot ta pasel ta swenta te skʼinal Canaán?

 2. ¿Bin kʼot ta pasel ta jun mal kʼajkʼal te kʼalal ay ta sba smukʼul sna-a te Davide?

 3. ¿Bin yuʼun te bayal ilin Jehová ta stojol te Davide?

 4. ¿Machʼa-a te winik te ay ta lokʼomba te tikunot bael yuʼun Jehová swenta ya xkʼopoj sok te David ta skaj te muliletik la spase, sok bin albot yuʼun te ya xkʼot ta stojole?

 5. ¿Bintik wokoliletik la sta te Davide?

 6. ¿Machʼa la sjelolin jilel ta ajwalil te Davide?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Samuel 11:1-27.

  1. ¿Bin utʼil ya skanantayotik te kʼalal jaʼ baem koʼtantik ta spasbeyel yaʼtel te Jehovae?

  2. ¿Bin utʼil ikʼbot yoʼtan ta spasel mulil te Davide? Jich bitʼil te j-abatotik yuʼun Jehová, ¿bin tulan skʼoplal ya yakʼ jnoptik ta kʼajkʼal ini ta swenta te bin kʼot ta stojol te Davide? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Cor. 10:12; Sant. 1:14, 15.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Samuel 12:1-18.

  1. Ta swenta te bin utʼil tsitsawan te Natán ta stojol te Davide, ¿bin ya xjuʼ ya snopik te ancianoetik sok te meʼil tatiletik ta swenta ini? (2 Sam. 12:1-4; Pro. 12:18; Mat. 13:34.)

  2. ¿Bin yuʼun la yichʼ kʼuxultayel yuʼun Jehová te Davide? (2 Sam. 12:13; Sal. 32:5; 2 Cor. 7:9, 10.)

Aʼyej 63

Te pʼijil ajwalil Salomón

 1. ¿Bin jojkʼoybot yuʼun Jehová te Salomone? ¿Bin la skʼan te Salomone?

 2. Jich bitʼil lek la yaʼiy te Jehová te bin kʼambot yuʼun te Salomone, ¿bin albot ta jamal yuʼun Jehová te ya x-akʼbote?

 3. ¿Bin tulan kʼop ay yuʼunik chaʼtul antsetik te bajtʼik ta stojol te Salomone?

 4. Jich bitʼil te ya awil ta lokʼomba, ¿bin utʼil la schajpan te kʼop te Salomone?

 5. ¿Bin yilel-a te kuxlejalil te jayeb jaʼbil jalaj ta mantalteswanej te Salomone? ¿Bin yuʼun te jich kʼot ta pasele?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 3:3-28.

  1. ¿Bin ya x-akʼbot snopik te winiketik te yichʼojik yaʼtelik ta lum yuʼun Dios ta swenta te bin la yal te Salomón ta 1 Reyes 3:7? (Sal. 119:105; Pro. 3:5, 6.)

  2. Ta swenta te bin la skʼambey Dios te Salomone, ¿bin lek ya yakʼ jnoptik ta swenta te bintik ya xjuʼ ta kʼanel te kʼalal ya jkʼopontik te Diose? (1 Rey. 3:9, 11; Pro. 30:8, 9; 1 Juan 5:14.)

  3. Ta swenta te bitʼil te Salomón la schap te kʼop yuʼun te cheb antsetike, ¿bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik te bitʼil ya xmantalaj ta pajel chaʼbej te Mukʼul Salomón, te jaʼ te Jesucristoe? (1 Rey. 3:28; Isa. 9:6, 7; 11:2-4.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 4:29-34.

  1. Te kʼalal te Salomón la skʼambey koltayel te Jehová te yakuk schʼuumbey lek te smantale, ¿bin utʼil akʼbot te bin la skʼane? (1 Rey. 4:29.)

  2. Jich bitʼil te la spasik tulan te ants winiketik ta xchʼambeyel yaʼiyik te spʼijil te Salomone, ¿bin utʼil ya skʼan ya kiltik euk te snopel te sKʼop Diose? (1 Rey. 4:29, 34; Juan 17:3; 2 Tim. 3:16.)

Aʼyej 64

La spas Templo te Salomón

 1. ¿Jayeb jaʼbil pastaj yuʼun Salomón te Templo yuʼun te Jehovae? ¿Bin yuʼun te kʼax bayal takʼin laj tey-ae?

 2. ¿Jayeb kuartoetik te mukʼ skʼoplalik te ay ta Temploe? ¿Bin la yichʼ akʼel ta kuarto te ay bael ta yutilto te Temploe?

 3. ¿Bin la yal ta skʼoponel Dios te Salomón te kʼalal juʼix ta pasel-a te Temploe?

 4. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te tseʼel yoʼtan te Jehová te kʼalal kʼoponot yuʼun te Salomone?

 5. ¿Bin akʼbot spas te Salomón ta swenta te antsetik te la yikʼtiklane, sok bin kʼot ta pasel ta stojol yuʼun?

 6. ¿Bin yuʼun ilin te Jehová ta stojol te Salomone, sok bin la yalbey yuʼun?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Crónicas 28:9, 10.

  Ta swenta te bin la yal jilel te David te tsʼibaybil ta 1 Crónicas 28:9, 10, ¿bin ya skʼan ya jpastik tulan ta spasel ta jkuxlejaltik ta jujun kʼajkʼal? (Sal. 19:14; Fili. 4:8, 9.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Crónicas 6:12-21, 32-42.

  1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Salomón te maʼyuk junuk na pasbil yuʼun jtuluk winik te ya xjuʼ xnain tey-a te Dios te Toyol aye? (2 Cró. 6:18; Hech. 17:24, 25.)

  2. ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te Jehová te bin la yal te Salomón ta 2 Crónicas 6:32, 33? (Hech. 10:34, 35; Gál. 2:6.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Crónicas 7:1-5.

  Jich bitʼil te snichʼnab Israel te tijbot yoʼtanik ta yalbeyel yutsil skʼoplal te Jehová te kʼalal la yilbeyik te yutsilale, ¿bin utʼil ya skʼan ya stijbotik koʼtantik euk te kʼalal ya kiltik te utsilal ya yakʼ Jehová ta stojol te lum yuʼune? (2 Cró. 7:3; Sal. 22:22; 34:1; 96:2.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 11:9-13.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ kiltik te bin kʼax ta skuxlejal te Salomón te bitʼil tulan skʼoplal te junuk koʼtantik ya kakʼ jbatik kʼalalto ta slajibale? (1 Rey. 11:4, 9; Mat. 10:22; Ap. 2:10.)

Aʼyej 65

La xat sba te mantaltesel

 1. ¿Bintik sbiil te chaʼtul winiketik te ya awil ta lokʼombae, sok machʼatik-a?

 2. ¿Bin la yut te mukʼul kʼuʼul te Ahiase, sok bin swentail te jich la spase?

 3. ¿Bin kʼan pasbukot te Jeroboam yuʼun te Salomone?

 4. ¿Bin yuʼun te ants winiketik la yotsesik ta ajwalil te Jeroboam te jich la swentain te lajunchajp stsʼumbal Israele?

 5. ¿Bin yuʼun la spas chaʼkojt jkolel toro ta oro te Jeroboame? ¿Bin-a te maba jalaj te kʼot ta pasel ta banti te lume?

 6. ¿Bin kʼot ta stojolik te banti wentaimbilik te chaʼchajp stsʼumbal Israele? ¿Bin la spasbeyik te Templo yuʼun Jehová te ay ta Jerusalene?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 11:26-43.

  ¿Bin yilel stalel-a te Jeroboame, sok bin albot ta jamal yuʼun Jehová teme ya schʼuumbey te smantale? (1 Rey. 11:28, 38.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 12:1-33.

  1. Ta swenta te bin chopol la spas te Roboam, ¿bin ya xjuʼ ya snopik te meʼil tatiletik sok te ancianoetik te manchuk ya xjelawik ta stojol te yaʼtel yichʼojike? (1 Rey. 12:13; Ecl. 7:7; 1 Ped. 5:2, 3.)

  2. Ta swenta te jchʼieletike, ¿machʼatik ya skʼan ya sjojkʼoybeyik te tojobtesel te kʼalal ay bin tulan skʼoplal ya spas ta skuxlejalike? (1 Rey. 12:6, 7; Pro. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 13:7.)

  3. ¿Bin yuʼun te la yakʼ cheb awilal te Jeroboam swenta yichʼel ta mukʼ te jkolel toroetike? Ta swenta ini, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te kʼax maʼyuk xchʼuunel yoʼtan ta stojol te Jehovae? (1 Rey. 11:37; 12:26-28.)

  4. Jich bitʼil te lajunchajp stsʼumbal Israel te la skontrainik te smelelil yichʼel ta mukʼ te Diose, ¿machʼa jukotik ta spasel yuʼun? (1 Rey. 12:32, 33.)

Aʼyej 66

Te chopol ajwalil ants Jezabel

 1. ¿Machʼa-a te Jezabele?

 2. ¿Bin yuʼun te ay ta mel oʼtan ta jun buelta te ajwalil Acab?

 3. ¿Bin la spas te Jezabel yuʼun jich la yakʼbey yuʼunin te smamlal te tsʼusubiltik yuʼun te Nabote?

 4. ¿Machʼa la stikun bael te Jehová swenta yakʼbeyel castigo te Jezabele?

 5. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin kʼot ta pasel kʼalal te Jehú kʼot ta sna te Jezabele?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 16:29-33 sok 18:3, 4.

  ¿Bantito kʼalal kʼot schopolil te ants winiketik ta Israel te kʼalal ay ta ajwalil-a te Acabe? (1 Rey. 14:9.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 21:1-16.

  1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te ma xiw yoʼtan sok te jun yoʼtan la yakʼ sba te Nabot ta stojol te Jehovae? (1 Rey. 21:1-3; Lev. 25:23-28.)

  2. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te stalel te Acab ta swenta te bin utʼil ya skʼan ya jsitintay jbatik sok te mel oʼtan kʼalal ma jtatik te bin ya jkʼantike? (1 Rey. 21:4; Rom. 5:3-5.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 9:30-37.

  ¿Bin ya yakʼ jnoptik te Jehú ta swenta te bitʼil yuʼunix la spas sok spisil yoʼtan-a te skʼanojel yoʼtan te Jehovae? (2 Rey. 9:4-10; 2 Cor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2.)

Aʼyej 67

Te Josafat la smukʼulin yoʼtan te Jehová

 1. ¿Machʼa-a te Josafat, sok bin ora kuxin?

 2. ¿Bin yuʼun te yakalik ta xiwel te israeletike, sok bin la spasik bayal ta jtul?

 3. ¿Bin utʼil aʼiybot skʼop te Josafat yuʼun te Jehovae?

 4. ¿Bin la yakʼ kʼotuk ta pasel te Jehová te kʼalal mato xjajch-a te guerrae?

 5. ¿Bin ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te Josafate?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Crónicas 20:1-30.

  1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Josafat te bin ya skʼan ya spasik te j-abatetik yuʼun Dios te kʼalal ay machʼa ya skʼan ya x-utsʼinotik yuʼune? (2 Cró. 20:12; Sal. 25:15; 62:1.)

  2. Jich bitʼil te sleojnanix-a te Jehová te bin utʼil ya xkʼopoj sok te lum yuʼune, ¿bin utʼil yak ta spasel ta kʼajkʼal ini? (2 Cró. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Juan 15:15.)

  3. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik stalel ta pajel chaʼbej te Josafat kʼalal ya xtal te «guerra ta yorahil te mucʼ scʼahcʼalel yuʼun Dios te spisil ya xhuʼ yuʼune» te jaʼnix yuʼun te Jehovae? (2 Cró. 20:15, 17; 32:8; Ap. 16:14, 16.)

  4. Jich bitʼil te levitaetike, ¿bin utʼil ya xkoltaywanik te precursoretik sok te misioneroetik ta xcholel skʼop Dios ta swolol te Balumilale? (2 Cró. 20:19, 21; Rom. 10:13-15, NM; 2 Tim. 4:2.)

Aʼyej 68

Chaʼtul keremetik te chaʼkuxajik

 1. ¿Machʼatik-a te oxtulik ya awil ta lokʼombae? ¿Bin la spas ta jun buelta te tut kereme?

 2. ¿Bin la skʼan te Elías te kʼalal la skʼopon Dios ta swenta te tut kereme, sok bin kʼot ta pasel ta patil?

 3. ¿Bin sbiil te jkoltaywanej yuʼun te Eliase?

 4. ¿Bin yuʼun te la yichʼ kʼambeyel te Eliseo te akʼa bajtʼuk ta sna jtul ants te ay ta lum Sunem?

 5. ¿Bin la spas te Eliseo, sok bin kʼot ta pasel ta stojol te tut kerem te lajemix-ae?

 6. ¿Bin ya xjuʼ ya spas sok yuʼel te Jehová jich te bitʼil la yakʼ ta ilel ta swenta te Elías sok te Eliseoe?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Reyes 17:8-24.

  1. ¿Bin utʼil la yichʼ ilbeyel te xchʼuunel yoʼtan sok te bitʼil la schʼuun mantal te Eliase? (1 Rey. 17:9; 19:1-4, 10.)

  2. ¿Bin yuʼun te maʼyuk machʼa la spaj te meʼba ants ta lum Sarepta te bitʼil la yakʼ ta ilel te xchʼuunel yoʼtane? (1 Rey. 17:12-16; Luc. 4:25, 26.)

  3. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel te bin la spas te meʼba ants ta lum Sarepta ta swenta te bin la yal jilel te Jesús te tsʼibaybil ta Mateo 10:41, 42? (1 Rey. 17:10-12, 17, 23, 24.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 4:8-37.

  1. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te ants ta lum Sunem ta swenta te bitʼil ya skʼan te yakuk kikʼtik ochel ta jnatik te machʼatik yan banti talemike? (2 Rey. 4:8; Luc. 6:38; Rom. 12:13; 1 Juan 3:17.)

  2. ¿Bintik utʼil ya kakʼtik ta ilel te yutsil koʼtantik ta stojol te j-abatetik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (Hech. 20:35; 28:1, 2; Gál. 6:9, 10; Heb. 6:10.)

Aʼyej 69

Jtul tut achʼix la skoltay jtul winik te mukʼ skʼoplale

 1. Te tut achʼix te ya awil ta lokʼombae, ¿bin yak ta yalbeyel te antse?

 2. ¿Machʼa-a te ants te ay ta lokʼombae? ¿Bin yuʼun te ay ta sna ants te tut achʼixe?

 3. ¿Bin la yalbey te yabat te Eliseo te akʼa yalbey te Naamane? ¿Bin yuʼun ilin te Naamane?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel kʼalal te Naamán la yichʼ ta mukʼ te bin albot yuʼun te j-abatetik yuʼune?

 5. ¿Bin yuʼun te ma la stsak te majtʼanil te Eliseo te kʼan akʼbotuk yuʼun te Naamane? Yan stukel te Giezi, ¿bin la spas?

 6. ¿Bin kʼot ta stojol te Giezi, sok bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te bin kʼot ta pasele?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 5:1-27.

  1. Ta swenta te bin la spas te tut israel achʼixe, ¿bin utʼil ya xtijbot yoʼtanik yuʼun te jchʼieletike? (2 Rey. 5:3; Sal. 8:2; 148:12, 13.)

  2. Ta swenta te bin utʼil la yakʼ ta ilel stalel te Naamán, ¿bin yuʼun te bayal skʼoplal te ya skʼan ya xjul ta koʼtantik te kʼalal ay ya kichʼtik tsitsel te lokʼesbil ta Bibliae? (2 Rey. 5:15; Heb. 12:5, 6; Sant. 4:6.)

  3. ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te bitʼil ma pajaluk la yakʼ ta ilel stalelik te Eliseo sok te Giezie? (2 Rey. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Hech. 5:1-5; 2 Cor. 2:17.)

Aʼyej 70

Te Jonás sok te mukʼul chaye

 1. ¿Machʼa-a te Jonase, sok bin albot ta mantal yuʼun te Jehovae?

 2. Jich bitʼil te ma la skʼan bajtʼ te banti tikunot bael yuʼun te Jehovae, ¿bin la spas te Jonase?

 3. ¿Bin la yal te Jonás te akʼa spasik te jtijbarcoetik yuʼun jich ya xlamaj-a te tulan yikʼal jaʼal ta mare?

 4. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin kʼot ta pasel te kʼalal kʼub ochel ta jaʼ te Jonase?

 5. ¿Jayeb kʼajkʼal sok ajkʼabal ayin te Jonás ta schʼujtʼ te mukʼul chaye, sok bin la spas tey-a?

 6. ¿Banti bajtʼ te Jonás te kʼalal xejtayot lokʼel yuʼun te mukʼul chaye? ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jonás 1:1-17.

  ¿Binwan utʼil la yil te yaʼtel ta xcholel skʼop Dios te Jonás ta stojol te ants winiketik ta Nínive? (Jon. 1:2, 3; Pro. 3:7; Ecl. 8:12.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jonás 2:1, 2, 10.

  Ta swenta te bin kʼax ta stojol te Jonase, ¿bin utʼil ya yakʼ ta ilel te ya xjuʼ ya smukʼulin koʼtantik te ya yaʼiy te Jehová te kʼalal ya jkʼopontike? (Sal. 22:24; 34:6; 1 Juan 5:14.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jonás 3:1-10.

  1. ¿Bin utʼil ya yakʼ yip koʼtantik ta swenta te bitʼil te Jehová lato stuuntes te Jonás manchukme ma la spas ta nailal te yaʼtele? (Sal. 103:14; 1 Ped. 5:10.)

  2. ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te Jonás soknix te yajwal Nínive te manchuk ay bin chopol ya jnoptik ta oranax ta stojol te ants winiketik te banti ya jcholtik te skʼop Diose? (Jon. 3:6-9; Ecl. 11:6; Hech. 13:48.)

Aʼyej 71

Te Dios jamal yaloj te ya yakʼ jun nichimal kʼinal

 1. ¿Machʼa-a te Isaiase? ¿Bin ora kuxin te Isaiase sok bin akʼbot yil yuʼun te Jehovae?

 2. ¿Bin yilel ya awil te bin ay ta lokʼombae, sok bin ya yakʼ xjul ta awoʼtan yuʼun?

 3. ¿Bin albot yuʼun Jehová teIsaías te yakuk stsʼibay ta swenta te nichimal kʼinal te yato yichʼ pasele?

 4. ¿Bin yuʼun te la schʼayik te nichimal kʼinal te Adán sok te Evae?

 5. Ta swenta te machʼatik kʼux ta yoʼtanik te Diose, ¿bin yaloj ta jamal te Dios te ya x-akʼbotik yuʼune?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjunIsaías 11:6-9.

  1. ¿Bin utʼil ya yalbey skʼoplal te sKʼop Dios ta swenta te bitʼil junax yoʼtan ya x-ayinik te ants winiketik sok te chambalametik ta achʼ Balumilale? (Sal. 148:10, 13; Isa. 65:25; Eze. 34:25.)

  2. ¿Bin utʼil yakix ta kʼoel ta pasel ta stojol te lum yuʼun Dios te bin la stsʼibay te Isaiase? (Rom. 12:2; Efe. 4:23, 24.)

  3. ¿Machʼa ya skʼan ichʼel ta mukʼ ta swenta te bitʼil ya sjel stalelik te ants winiketik ta kʼajkʼal ini, soknix te kʼalal ayikix ta achʼ Balumilal-ae? (Isa. 48:17, 18; Gál. 5:22, 23; Fili. 4:7.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 21:3, 4.

  1. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta naʼel te Biblia te kʼalal ya yal te ya xnain Dios sok te ants winiketik te manix yuʼunuk ya skʼan ya yal-a te ya xtal ta nainel ta Balumilale? (Lev. 26:11, 12; 2 Cró. 6:18; Isa. 66:1; Ap. 21:2, 3, 22-24.)

  2. ¿Bintik-a te ma x-okʼikix yuʼun ta pajel chaʼbej te ants winiketike, sok bintik-a te kʼuxik te ya xlaj skʼoplale? (Luc. 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Ap. 21:4.)

Aʼyej 72

La yichʼ koltayel yuʼun Dios te Ezequías

 1. ¿Machʼa-a te winik te ay ta lokʼombae, sok bin yuʼun te ay ta tulan wokole?

 2. . ¿Bintik cartail yakʼoj ta stojol Dios te Ezequiase? ¿Bin la skʼambey ta skʼoponel te Diose?

 3. ¿Bin yilel ta ajwalil-a te Ezequiase, sok bin la yichʼ albeyel yuʼun Jehová ta swenta te j-alwanej Isaiase?

 4. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin la spas te chʼul abat yuʼun Jehová ta swenta te asiriaetike?

 5. Manchukme ayin lamal kʼinal te banti wentaimbil te chaʼchajp stsʼumbal Israele, ¿bin kʼot ta pasel ta patil te kʼalal lajemix-a te Ezequiase?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 18:1-36.

  1. ¿Bin utʼil kʼan scheʼbajtesbey yoʼtan te israeletik te Rabsaqué te jaʼ te jkʼasesej jkʼop yuʼun te asirio winike? (2 Rey. 18:19, 21, NM; Éxo. 5:2; Sal. 64:3.)

  2. ¿Bin utʼil ya skʼayimbeyik stalel te Ezequías te stestigotak te Jehová te kʼalal ya sitintay sbaik sok skontratakike? (2 Rey. 18:36; Sal. 39:1; Pro. 26:4; 2 Tim. 2:24.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 19:1-37.

  1. Te kʼalal ay wokolil, ¿bin utʼil ya skʼayimbeyik stalel te Ezequías te lum yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (2 Rey. 19:1, 2; Pro. 3:5, 6; Heb. 10:24, 25; Sant. 5:14, 15.)

  2. ¿Bintik-a te oxeb la yichʼ tsalel te ajwalil Senaquerib, sok machʼa jich akʼbot ta ilel señail te jich ya xkʼot ta stojol ta pajel chaʼbeje? (2 Rey. 19:32, 35, 37; Ap. 20:2, 3.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 21:1-6, 16.

  ¿Bin yuʼun te ya xjuʼ ya yichʼ alel ta jamal te jaʼ kʼax chopol ajwalil wentainwan ta Jerusalén te Manasés? (2 Cró. 33:4-6, 9.)

Aʼyej 73

Slajibal lekil ajwalil ta Israel

 1. ¿Jayeb yaʼbilal-a te Josías te kʼalal och ta ajwalile? Te kʼalal jajch te swaxakebal jaʼbil yochel ta ajwalil te Josiase, ¿bin jajch spas?

 2. ¿Bin yak ta spasel te Josías tey ta sbabial lokʼombae?

 3. ¿Bin la sta te mukʼul sacerdote te kʼalal yakalik ta schajpanelxan-a te Temploe?

 4. ¿Bin yuʼun te la schʼiʼ skʼuʼ te Josiase?

 5. ¿Bin albot yuʼun Jehová te Hulda ta swenta te Josiase?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Crónicas 34:1-28.

  1. ¿Bin lekil talelil la yakʼ ta ilel te Josías ta swenta te machʼatik kʼax swokolik ta yalaliliktoe? (2 Cró. 33:21-25; 34:1, 2; Sal. 27:10.)

  2. ¿Bintik bayal skʼoplal la spas te Josías yuʼun jich la sjach te smelelil yichʼel ta mukʼ Dios ta swaxakebal, slajchayebal sok ta swaxaklajunebal jaʼbil te yak ta mantalteswanej-ae? (2 Cró. 34:3, 8.)

  3. ¿Bintik ya yakʼ jnoptik ta swenta te bin lek la spas te ajwalil Josías sok te mukʼul sacerdote Hilcías ta swenta te bitʼil la schajpanikxan ta lek te banti ya yichʼ ichʼel ta mukʼ te Diose? (2 Cró. 34:9-13; Pro. 11:14; 1 Cor. 10:31.)

Aʼyej 74

Jtul winik te ma xiwe

 1. ¿Machʼa-a te jchʼiel kerem te ya awil ta lokʼombae?

 2. ¿Bin la yal te Jeremías te kʼalal la yichʼ albeyel te yakuk x-och ta j-alwaneje, jaʼukmeto bin albot yuʼun te Jehovae?

 3. ¿Bin-a te ma la skom sba ta yalel te Jeremías ta stojol te lume?

 4. ¿Bin utʼil kʼan yichʼ komel yuʼun te sacerdoteetik te Jeremiase? Jaʼukmeto, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te maba xiwe?

 5. ¿Bin kʼot ta stojol te israeletik ta skaj te bitʼil ma la yijkʼitayik spasel te bintik chopole?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jeremías 1:1-8.

  1. Jich bitʼil ya yakʼ ta ilel te bin kʼax ta skuxlejal te Jeremiase, ¿bin-a te ya xchajpanot yuʼun jtul ants winik ta spasbeyel yaʼtel te Jehovae? (2 Cor. 3:5, 6.)

  2. ¿Bin utʼil ya xtijbot yoʼtanik te jchʼieletik ta swenta te bin la spas te Jeremiase? (Ecl. 12:1; 1 Tim. 4:12.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jeremías 10:1-5.

  ¿Bin lokʼombail kʼop la stuuntes te Jeremías te banti la yakʼ ta ilel te jkʼaxel ma xtuun teme jaʼ ya smukʼulin koʼtantik te lokʼombaetike? (Jer. 10:5; Isa. 46:7; Hab. 2:19.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Jeremías 26:1-16.

  1. Ta swenta te bitʼil ya yichʼ alel te sjultesel oʼtanil ta kʼajkʼal ini, ¿bin utʼil yichʼoj ta mukʼ te machʼatik jilemik te ya xbajtʼik ta chʼulchan te mantalil te la yichʼ akʼbeyel yuʼun Jehová te Jeremías te manchuk ay bin ya yichʼ tupʼel jpʼaluke? (Jer. 26:2; Deu. 4:2; Hech. 20:27.)

  2. ¿Bin lek la yakʼ jilel ta nopel te Jeremías ta stojol te testigoetik yuʼun Jehová te kʼalal ya spukik ta alel te bin ya xkʼot ta stojol te nacionetik ta kʼajkʼal ini? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 24:1-17.

  ¿Bintik tulan wokolil la staik te Judá ta swenta te bitʼil maba jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol te Jehovae? (2 Rey. 24:2-4, 14.)

Aʼyej 75

Chantul keremetik te ayik ta Babilonia

 1. ¿Machʼatik-a te chantul keremetik te ayik ta lokʼombae, sok bin yuʼun te ayik ta Babiloniae?

 2. ¿Bintik la spas ta stojol te chantul keremetik te Nabucodonosore? ¿Bin la yalbey ta mantal ta stojol te j-abatetik yuʼune?

 3. ¿Bin la yal Daniel ta swenta te bin ya sweʼ yuchʼik sok te oxtul yamigotake?

 4. Te kʼalal tsʼakaj lajuneb kʼajkʼal yuʼunik ta sweʼel itaj, ¿bin yilelik-a te Daniel sok te oxtul yamigotak ta stojol te yantik jchʼieletike?

 5. ¿Bin yuʼun te la yichʼik ikʼel bael ta sna ajwalil te Daniel sok te oxtul yamigotake? ¿Bin yuʼun te jaʼ kʼax lekikxan te bitʼil te jnaʼojeletik sok te pʼijil winiketike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 1:1-21.

  1. ¿Bin yuʼun te ya skʼan ya jpastik tulan ta swenta te manchuk ya yikʼ koʼtantik ta spasel muliletik sok te banti ya xjuʼ ya xchʼayotik ta oranaxe? (Dan. 1:8; Gén. 39:7, 10; Gál. 6:9.)

  2. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya yichʼik tenel o loʼlayel te jchʼieletik ta smulanel spasel te bintik jich kʼoem te bitʼil lekil bujtsʼan weʼelil ta yoʼtanik chaʼoxtul jchʼieletike? (Dan. 1:8; Pro. 20:1; 2 Cor. 6:17–7:1.)

  3. ¿Bin ya xjuʼ ya skoltayotik ta snaʼel te bin la yichʼ jilel tsʼibayel ta Biblia ta stojol te chantul hebreo keremetik ta swenta te snopel june? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Cor. 3:18-20.)

Aʼyej 76

La yichʼ lajinel te Jerusalén

 1. ¿Bin yak ta kʼoel ta pasel ta stojol te Jerusalén sok ta stojol te israeletik ta banti te lokʼombae?

 2. ¿Machʼa-a te Ezequiele? ¿Bintik-a te xiʼbantik sba akʼbot yil yuʼun te Jehovae?

 3. Jich bitʼil te israeletik ma la yichʼik ta mukʼ te Jehová, ¿bin la yal ta jamal Jehová te ya xkʼot ta stojolike?

 4. ¿Bin la spas te ajwalil Nabucodonosor ta patil kʼalal te israeletik la stoy sbaik ta stojole?

 5. ¿Bin yuʼun la yakʼ taluk tulan lajinel ta stojol te israeletik te Jehovae?

 6. ¿Bin yuʼun te maʼyuk jtul ants winik te nain jilel ta Israele, sok jayeb jaʼbil jalaj ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Reyes 25:1-26.

  1. ¿Machʼa-a te Sedequías, sok bin kʼot ta stojol? Ta swenta ini, ¿bin utʼil kʼot ta pasel te bin albil jilel skʼoplal ta Bibliae? (2 Rey. 25:5-7; Eze. 12:13-15.)

  2. ¿Machʼatik la yakʼbey smulin Jehová te bitʼil ma toj la yakʼ sbaik te israeletik ta stojole? (2 Rey. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Cró. 36:14, 17.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Ezequiel 8:1-18.

  Ta swenta te bitʼil la yichʼik ta mukʼ te Kʼajkʼal te israeletik te la yijkʼitayik xchʼuunel te Diose, ¿bin utʼil skʼayinojbeyik stalel te tsobol lotil religionetike? (Eze. 8:16; Isa. 5:20, 21; Juan 3:19-21; 2 Tim. 4:3.)

Aʼyej 77

Mananix la skejan sbaik-a

 1. ¿Bin la yal ta mantal te ajwalil Nabucodonosor yuʼun Babilonia?

 2. ¿Bin yuʼun te maba la skejan sbaik ta stojol te lokʼomba te pasbil ta oro te oxtul yamigotak teDaniele?

 3. Te kʼalal chaʼalbotik yuʼun Nabucodonosor te oxtul hebreo keremetik te yakuk skejan sbaik ta stojol te lokʼombae, ¿bin utʼil la yakʼik ta ilel te ay smukʼul yoʼtanik ta stojol Jehovae?

 4.  

 5. ¿Bin la yil te Nabucodonosor kʼalal la yil ochel te yutil ornoe?

 6. ¿Bin yuʼun te la yalbey yutsil skʼoplal te Dios yuʼun Sadrac, Mesac sok te Abed-nego te ajwalile? ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te keremetik ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 3:1-30.

  1. Jich bitʼil te j-abatotik yuʼun te Diose, ¿bin talelil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik ta swenta te oxtul hebreo keremetik te kʼalal ya jtatik tulan wokolil ta swenta te tojuk koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol te Diose? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rom. 14:7, 8.)

  2. ¿Bin-a te tulan skʼoplal akʼbot snop yuʼun Dios Jehová te Nabucodonosore? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35.)

Aʼyej 78

Te bin tsʼibaybil ta pajkʼ

 1. ¿Bin kʼot ta pasel kʼalal te ajwalil yuʼun Babilonia la spas mukʼul kʼin te banti la stuuntes te copaetik sok te mukʼul tazaetik te ichʼbil tal ta Templo yuʼun Jehová ta Jerusalén?

 2. ¿Bin la yichʼik albeyel te pʼijil winiketik yuʼun te Belsasare? Jaʼukmeto, ¿bin-a te ma juʼ yuʼunik spasele?

 3. ¿Bin albot yuʼun smeʼ te Belsasar te akʼa spase?

 4. Jich te bitʼil la yalbey te ajwalil teDaniele, ¿bin yuʼun te Dios la yakʼ chiknajuk te kʼabal te ay bin la stsʼibay ta pajkʼe?

 5. ¿Bin utʼil la scholbey skʼoplal Daniel te bin swentail te bin tsʼibaybil ta pajkʼe?

 6. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal yakto ta kʼop-a teDaniele?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 5:1-31.

  1.    

  2.     

  3. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel skʼoplal te capítulo 5 yuʼun Daniel te bitʼil jaʼnax stukel ya xmantalaj te Jehovae? (Dan. 4:17, 25; 5:21.)

Aʼyej 79

Te Daniel ay ta schʼen león chojetik

 1. ¿Machʼa-a te Darioe, sok bin utʼil la yil te Daniele?

 2. ¿Bin akʼbot spas Darío yuʼun chaʼoxtul jbikʼtal oʼtan winiketik?

 3. ¿Bin la spas te Daniel te kʼalal la yaʼiybey skʼoplal te yachʼil leye?

 4. ¿Bin yuʼun te kʼax la smel yoʼtan te Darío te ma och swayel yuʼune? ¿Bin la spas ta yan kʼajkʼal ta sab?

 5. ¿Bin la yal teDaniel te kʼalal kʼoponot yuʼun te Darioe?

 6. ¿Bin kʼot ta stojol te chopol winiketik te kʼan smilik te Daniele? ¿Bin la yakʼ ta tsʼibayel te Darío ta spisil te banti kʼalal swentainoj te kʼinale?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Daniel 6:1-28.

  1. Jich bitʼil te jkontrainwanejetik ta kʼajkʼal ini te yoʼtanukik ya smakbeyik yaʼtel te testigoetik yuʼun Jehová, ¿bin ya yakʼ xjul ta koʼtantik te bin la schapik ta stojol Daniel te skontratake? (Dan. 6:7; Sal. 94:20; Isa. 10:1; Rom. 8:31.)

  2. Jich bitʼil te j-abatotik yuʼun te Diose, ¿bin utʼil ya skʼan ya jnopbeytik stalel te Daniel ta stojol «te machʼatic ay yaʼtelic» ta ajwalile? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Hech. 5:29.)

  3. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya x-abatinotik ta stojol Jehová «te spisil ora» jich bitʼil la spas teDaniele? (Dan. 6:16, 20; Fili. 3:16; Ap. 7:15.)

Aʼyej 80

Lokʼik bael ta Babilonia te israeletike

 1. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin yakalik ta spasel te israeletike?

 2. ¿Bin utʼil la skʼotes ta pasel te Ciro te bin la yal Jehová ta swenta te Isaiase?

 3. ¿Bin albotik yuʼun Ciro te israeletik te maba juʼix yuʼunik te sujtik bael ta Jerusalene?

 4. ¿Bin akʼbotik yuʼun Ciro te ants winiketik te akʼa yichʼik bael ta Jerusalene?

 5. ¿Jayeb u jalajik ta beel te israeletik yuʼun jich kʼotik ta Jerusalén?

 6. ¿Jayeb jaʼbil kʼaxemix-a te maʼyuk jtuluk ants winik jil ta Jerusalene?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Isaías 44:28 sok 45:1-4.

  1. ¿Bin utʼil la yal ta jamal Jehová te yuʼunanix ya xkʼot ta pasel-a te bin albil jilel skʼoplal ta swenta te Ciroe? (Isa. 55:10, 11; Rom. 4:17.)

  2. Ta swenta te bin la stsʼibay jilel teIsaías ta stojol te Ciroe, ¿bin utʼil ya yakʼ ta ilel te ay bayal spʼijil te Jehová yuʼun ya xjuʼ ya yal te bin yato xkʼot bael ta pasele? (Isa. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Ped. 1:20.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Esdras 1:1-11.

  Ta skʼayinel te bin la spasik te machʼatik maba juʼix yuʼunik sujtel bael ta Jerusalene, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jkoltaytik te machʼatik ya yakʼ sbaik ta abatinel ta precursor o ta yantikxan aʼtelil ta stojol Dios? (Esd. 1:4, 6; Rom. 12:13; Col. 4:12.)

Aʼyej 81

La yakʼ smukʼul yoʼtanik ta stojol Dios

 1. ¿Jayeb ta jtul ants winiketik te lokʼik bael ta Babilonia te bajtʼik ta Jerusalene? ¿Bin utʼil kʼot staik te lume?

 2. ¿Bin jajch spasik te israeletik te kʼalal kʼotike? Jaʼukmeto, ¿bin jajchik ta pasbeyel yuʼun te skontratakike?

 3. ¿Machʼa-a te Hageo sok te Zacariase? ¿Bin la yalbeyik te ants winiketike?

 4. ¿Bin yuʼun te la stikun bael jun carta te Tatnai ta Babiloniae? ¿Bin la yichʼ albeyel tal yuʼun?

 5. ¿Bin la spas te Esdras te kʼalal la snaʼ stojol te bitʼil ya skʼanxan pasel ta lek te Templo yuʼun te Diose?

 6. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin la skʼambey Jehová te Esdrase? ¿Bin utʼil sutbot yuʼun Dios ta swenta te bin la skʼambeye? ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Esdras 3:1-13.

  Teme ya xbootik te banti maʼyuk congregacione, ¿bin-a te ma skʼan ya xkomotik ta spasele? (Esd. 3:3, 6; Hech. 17:16, 17; Heb. 13:15.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Esdras 4:1-7.

  ¿Bin lekil talelil la yakʼ ta ilel te Zorobabel ta stojol te lum yuʼun Jehová te bitʼil ma junuk yoʼtan la yakʼ sba sok te machʼatik ma pajaluk te xchʼuunel yoʼtan soke? (Éxo. 34:12; 1 Cor. 15:33; 2 Cor. 6:14-17.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Esdras 5:1-5, 17 sok 6:1-22.

  1. ¿Bin yuʼun te ma juʼ yuʼunik te jkontrainwanejetik skejchʼanel te aʼtelil ta swenta te Temploe? (Esd. 5:5; Isa. 54:17.)

  2. Ta swenta te bin la spasik te anciano judioetik ta namey, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya sleik te ancianoetik ta kʼajkʼal ini te tojobtesel yuʼun Jehová te kʼalal ya sitintay sbaik sok wokoliletik? (Esd. 6:14; Sal. 32:8; Rom. 8:31; Sant. 1:5.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Esdras 8:21-23, 28-36.

  Te kʼalal ay bin ya jnoptik spasel te tulan skʼoplale, ¿bin-a te lekil talelil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik ta swenta te bin la spas te Esdrase? (Esd. 8:23; Sal. 127:1; Pro. 10:22; Sant. 4:13-15.)

Aʼyej 82

Te Mardoqueo sok te Ester

 1. ¿Machʼa-a te Mardoqueo sok te Ester?

 2. ¿Bin yuʼun te la stsa yan yinam te ajwalil Asuero, sok machʼa-a te la stsae?

 3. ¿Machʼa-a te Amán? ¿Bin yuʼun te kʼax bayal iline?

 4. ¿Bin la yal te ley te la yichʼ pasele? ¿Bin la spas te Ester te kʼalal tikumbot bael kʼop yuʼun te Mardoqueoe?

 5. ¿Bin kʼot ta pasel ta swenta te Amán? ¿Bin lekilal kʼot ta stojol te Mardoqueoe?

 6. ¿Bin utʼil kolik ta stojol skontratakik te israeletike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Ester 2:12-18.

  ¿Bin utʼil chiknaj ta ilel ta stojol Ester te tulan skʼoplal te ayuk kuʼuntik te yutsil oʼtanil sok te lamal oʼtanile? (Est. 2:15; 1 Ped. 3:1-5.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Ester 4:1-17.

  Jich bitʼil akʼbot ta skʼab te Ester ta skoltayel te lum yuʼun te smelelil Diose, ¿bintik utʼil ya xjuʼ ya kakʼtik ta ilel euk te ya kichʼtik ta mukʼ te Jehová sok te jun koʼtantik ta stojole? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Ester 7:1-6.

  Jich bitʼil la spas te Ester, ¿bin utʼil ay slokʼesoj sbaik ta yoʼtanik te j-abatetik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini te kʼalal ay ya staik tulan nutsele? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Ped. 2:12.)

Aʼyej 83

Te tsʼajkʼetik yuʼun Jerusalén

 1. ¿Bin yaʼiyel la yaʼiy sbaik te israeletik te kʼalal maba yichʼoj pasel ta sjoyobal-a te stsʼajkʼul te Jerusalén?

 2. ¿Machʼa-a te Nehemiase?

 3. ¿Bin aʼtelil yichʼoj-a te Nehemiase? ¿Bin yuʼun te tulan skʼoplal te yaʼtele?

 4. ¿Bin-a te la yichʼ albeyel yaʼiy te Nehemías te la smel yoʼtan yuʼune, sok bin la spas ta swenta yuʼun ini?

 5. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel yutsil yoʼtan te ajwalil Artajerjes ta stojol te Nehemiase?

 6. ¿Bin utʼil la schajpan ta lek te j-aʼteletik te Nehemías yuʼun jich ma kombotik-a te yaʼtelik yuʼun te skontratakike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Nehemías 1:4-6 sok 2:1-20.

  ¿Bin utʼil la sle tojobtesel yuʼun Jehová te Nehemiase? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Ped. 4:7.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Nehemías 3:3-5.

  ¿Bin ya xjuʼ ya snopik te ancianoetik sok te siervo ministerialetik ta swenta te stalelik te machʼatik yuʼun Tecoa (Teqoa) sok te «machʼatic ichʼbilic ta mucʼ yuʼunic» te bitʼil ma pajaluk la yakʼik ta ilel stalelike? (Neh. 3:5, 27; 2 Tes. 3:7-10; 1 Ped. 5:5.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Nehemías 4:1-23.

  1. ¿Bin akʼbot yip yoʼtanik ta swenta te bitʼil ma la skom sbaik te israeletik ta spasel te aʼtelil manchukme la staik te utsʼinele? (Neh. 4:6, 8, 9; Sal. 50:15; Isa. 65:13, 14.)

  2. ¿Bin utʼil ya yakʼ yip koʼtantik euk te bin la spas te israeletike?

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Nehemías 6:15.

  ¿Bin ya yakʼ ta ilel ta swenta te yip te chʼuunel oʼtanil te bitʼil ma la sta cheb u te tsʼakaj ta pasel te stsʼajkʼul te Jerusalene? (Sal. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26.)

Aʼyej 84

Ulaʼtayot yuʼun jtul chʼul abat te María

 1. ¿Machʼa-a te achʼix te ay ta lokʼombae?

 2. ¿Bin albot yuʼun te chʼul abat Gabriele?

 3. ¿Bin utʼil cholbot yaʼiy yuʼun te chʼul abat te María te ya sta jtul alal manchukme maba yak ta kuxinel sok jtul winik?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel ta kʼalal ulaʼtayot yuʼun María te Elisabete?

 5. ¿Bin la snop te José te kʼalal la snaʼ stojol te yikʼojix alal-a te Mariae? ¿Bin yuʼun te la sjel te snopjibal yuʼune?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 1:26-56.

  1. ¿Bin yuʼun te maba la skuch xujtʼuk mulil te Jesús te kʼalal kʼasesbot skuxlejal yuʼun Jehová ta schʼujtʼ te Mariae? (Ageo 2:11-13; Luc. 1:35; Juan 6:69; Heb. 7:26; 10:5.)

  2. ¿Bin utʼil la yichʼ ichʼel ta mukʼ te Jesús te kʼalal mato ayinem-ae? (Luc. 1:41-43.)

  3. ¿Bin lekil talelil la yakʼ ta ilel te María ta swenta te j-abatetik yuʼun Dios te ya yichʼik aʼtelil te kʼax mukʼ skʼoplal ta stojol Diose? (Luc. 1:38, 46-49; 17:10; Pro. 11:2.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 1:18-25.

  Manchukme maba la sbiilin Emanuel (Emmanuel) te Jesuse, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel ta skuxlejal ta Balumilal te bin swentail te biilil ini? (Mat. 1:22, 23; Juan 14:8-10; Heb. 1:1-3.)

Aʼyej 85

Ayin ta sna wakax te Jesuse

 1. ¿Machʼa-a te alal te chikan ta lokʼombae, sok banti la smejtsʼan te Mariae?

 2. ¿Bin yuʼun ayin ta sna wakax te Jesuse?

 3. ¿Machʼatik-a te winiketik te yakalik ta ochel bael ta sna wakaxe, sok bin albotik yuʼun jtul chʼul abat?

 4. ¿Bin yuʼun te kʼax mukʼ skʼoplal te Jesuse?

 5. ¿Bin yuʼun te ya xjuʼ ya sbiilin sNichʼan Dios stukel te Jesuse?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 2:1-20.

  1. ¿Bin la spas te César Augusto yuʼun jich kʼot ta pasel-a te bin albil jilel skʼoplal ta swenta te banti ayin te Jesuse? (Luc. 2:1-4; Miq. 5:2.)

  2. Swenta jich ya xkʼootik te bin utʼil te «ay yutsil yoʼtan Dios ta stojol te ants-winiketique», ¿bin ya skʼan ya jpastik? (Luc. 2:14; Mat. 16:24; Juan 17:3; Hech. 3:19; Heb. 11:6.)

  3. Teme bujtsʼanax kʼinal la yaʼiyik te jkanan tuminchijetik ta swenta te bitʼil ayin te jtul Jkoltaywaneje, ¿bin-a te ya skʼan bujtsʼanuknax kʼinal ya kaʼiytik yuʼun euk te j-abatotik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (Luc. 2:10, 11; Efe. 3:8, 9; Ap. 11:15; 14:6.)

Aʼyej 86

La stʼunik bael jun ekʼ

 1. ¿Machʼatik-a te winiketik te chikanik ta ilel ta lokʼombae? ¿Bin yuʼun te jtul winik yak ta yakʼel ta ilel te ekʼ te xlemetnax ta tilele?

 2. ¿Bin-a te ma la smulan te ajwalil Herodese, sok bin la spas yuʼun?

 3. ¿Banti la yichʼik ikʼel bael te winiketik yuʼun te ekʼ te xlemetnax ta tilele? Jaʼukmeto, ¿bin yuʼun te yan be la stʼunik bael te kʼalal sujtik bael ta slumalike?

 4. ¿Bin mantalil la yal te Herodese, sok bin yuʼun?

 5. ¿Bin la yichʼ albeyel yuʼun Jehová te Josee?

 6. ¿Machʼa la yakʼ ta ilel te ekʼ te xlemetnax ta tilele, sok bin yuʼun?

Yan jojkʼoyel:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 2:1-23.

  ¿Jayebix yaʼbilal-a te Jesús sok banti ay ta nainel-a te kʼalal ulaʼtayot yuʼun te pʼijil winiketik te ya snaʼik yilel te ekʼe? (Mat. 2:1, 11, 16.)

Aʼyej 87

Te jchʼiel kerem Jesús ay ta Templo

 1. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba ini, ¿jayeb yaʼbilal-a te Jesús sok banti ay-a?

 2. ¿Bin ya spas ta jujun jaʼbil te José sok te jayeb machʼatik ay yuʼune?

 3. Te kʼalal ayix jun kʼajkʼal sbeelik yuʼun ya sujtikix bael ta snaik-ae, ¿bin yuʼun te chaʼsujtik bael ta Jerusalén te José sok te Mariae?

 4. ¿Banti la yichʼ tael te Jesús yuʼun te José sok te Mariae? ¿Bin yuʼun te chajpnax ilot yuʼun te ants winiketik te Jesuse?

 5. ¿Bin la yalbey te smeʼ te Jesuse?

 6. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik stalel te Jesús te kʼalal ya jnoptik ta swenta te Diose?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 2:41-52.

  1. Manchukme la yal te Ley te jaʼnax te winiketik ya xjuʼ ya xbajtʼik ta spasel te kʼinetik yuʼun jujun jaʼbile, ¿bin lekil talelil la yakʼ ta ilel te José sok te María ta swenta te meʼil tatiletik ta kʼajkʼal ini? (Luc. 2:41; Deu. 16:16; 31:12; Pro. 22:6.)

  2. ¿Bin lekil talelil la yakʼ ta ilel te Jesús ta swenta te jchʼieletik ta kʼajkʼal ini te bitʼil ya skʼan ya yakʼ sbaik ta wentainel yuʼun te smeʼ statike? (Luc. 2:51; Deu. 5:16; Pro. 23:22; Col. 3:20.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 13:53-56.

  ¿Machʼatik-a te chaneb yijtsʼinab te Jesús te ya yichʼ albeyel skʼoplal ta Bibliae? ¿Bin utʼil la yichʼik tuuntesel ta patil te chaʼtul yijtsʼinab te Jesús ta congregación ta kʼajkʼal-abi? (Mat. 13:55; Hech. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gál. 1:19; Sant. 1:1; Jud. 1.)

Aʼyej 88

Te Juan la yakʼbey yichʼ jaʼ te Jesús

 1. ¿Machʼatik-a te chaʼtul winiketik te chikanik ta lokʼombae?

 2. ¿Bin utʼil ya yichʼ akʼbeyel yichʼ jaʼ jtul ants winik?

 3. ¿Machʼatiknax-a te kʼayem ta yakʼbeyel yichʼ jaʼ te Juane?

 4. ¿Bin swentail yuʼun te Jesús te la skʼan te yakuk x-akʼbot yichʼ jaʼ yuʼun te Juane?

 5. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te la smulan te Dios te la yichʼ jaʼ te Jesuse?

 6. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal bajtʼ ta jochol takin kʼinal ta 40 kʼajkʼal te Jesuse?

 7. ¿Machʼatik-a te chaʼoxtul sbabial jtsʼaklinwanejetik o jnopojeletik yuʼun te Jesuse? ¿Bin-a te sbabial milagro la spas te Jesuse?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 3:13-17.

  ¿Bin utʼil la yakʼ jilel ta ilel te Jesús ta swenta te bitʼil ya skʼan ya yichʼik jaʼ te jnopojeletik yuʼune? (Sal. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luc. 3:21, 22.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 4:1-11.

  Jich bitʼil te la snaʼ stuuntesel ta lek te sJun Dios te Jesuse, ¿bin utʼil ya stij koʼtantik te yakuk jnoptik ta jujun kʼajkʼal te Bibliae? (Mat. 4:5-7; 2 Ped. 3:17, 18; 1 Juan 4:1.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 1:29-51.

  ¿Machʼa la yakʼbey stʼun te jnopojeletik yuʼun te Juan J-akʼ ichʼ jaʼe? ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik euk te stalele? (Juan 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 2:1-12.

  Ta swenta te sbabial milagro la spas te Jesuse, ¿bin utʼil ya yakʼ ta ilel te Jehová te ma skom sba ta yakʼel te bin lek ta stojol te j-abatetik yuʼune? (Juan 2:9, 10; Sal. 84:11; Sant. 1:17.)

Aʼyej 89

Ay ta Templo te Jesuse

 1. ¿Bin yuʼun te la yichʼ chonel chambalametik ta Temploe?

 2. ¿Bin yuʼun te ilin te Jesuse?

 3. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin la spas te Jesuse, sok bin la yalbey ta mantal te jchon tsumutetike?

 4. ¿Bin jul ta yoʼtanik te jnopojeletik yuʼun te Jesús te kʼalal la yilik te bin yak ta spasel-ae?

 5. ¿Banti nail kʼax te kʼalal sujt bael ta Galilea te Jesuse?

Yan jojkʼoyel:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 2:13-25.

  Jich bitʼil te la kiltikix te ilin te Jesús ta stojol te jel takʼinetike, ¿bin utʼil ya skʼan ya kiltik te chombajel te ay ya yichʼ pasel ta sNail Tsobleje? (Juan 2:15, 16; 1 Cor. 10:24, 31-33.)

Aʼyej 90

Te Jesús sok jtul ants ta poso

 1. ¿Bin yuʼun te la skux yoʼtan ta nopol tiʼ poso ta Samaria te Jesuse, sok bin la yalbey jtul ants te kʼot tey-ae?

 2. ¿Bin-a te chamnax la yaʼiy te antse? ¿Bin albot yuʼun te Jesuse, sok bin yuʼun?

 3. ¿Bin jaʼil la skuy te ants te yak ta yalbeyel skʼoplal te Jesuse? Jaʼukmeto, ¿binix jaʼil yak ta yalbeyel skʼoplal-a te Jesuse?

 4. ¿Bin yuʼun te chamnax la yaʼiy te ants ta swenta te bin albot ta stojol yuʼun te Jesuse? ¿Bin utʼil la snaʼ spisil te Jesús ta swenta ini?

 5. ¿Bintik ya yakʼ jnoptik ta swenta spisil te aʼyej ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 4:5-43.

  1. ¿Bin utʼil ya jtʼumbeytik stalel te Jesús ta swenta te machʼatik yanyantik stsʼumbalik o te machʼatik jkʼulejetik o meʼbaetik? (Juan 4:9; 1 Cor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11.)

  2. ¿Bintik utsilal ya staik yuʼun te machʼatik ya x-ochik ta jnopojel yuʼun te Jesuse? (Juan 4:14; Isa. 58:11; 2 Cor. 4:16.)

  3. Jich bitʼil te samaritana ants te bayal skʼoplal kʼot ta yoʼtan ta swenta te bin la snope, ¿bin utʼil ya skʼan ya kakʼtik ta ilel euk te bayal skʼoplal ta koʼtantik te bin ya jnoptike? (Juan 4:7, 28; Mat. 6:33; Luc. 10:40-42.)

Aʼyej 91

Nojpteswan ta wits te Jesuse

 1. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿banti yak ta nojpteswanej te Jesuse, sok machʼatik-a te nopol nakalik ta stsʼeele?

 2. ¿Bin sbiil te lajchayeb ta jtul jpuk kʼopetik yuʼun te Jesuse?

 3. ¿Bin-a te Ajwalinel te la scholbey skʼoplal te Jesuse?

 4. ¿Bin la yakʼ ta nopel Jesús ta swenta te skʼoponel Diose?

 5. ¿Bin la yal Jesús ta swenta te bin utʼil ya skʼan ya yil sbaik ta jujuntul te ants winiketike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 5:1-12.

  ¿Bintik utʼil ya skʼan ya kakʼtik ta ilel te ay bayal skʼoplal ta koʼtantik te snopel te skʼop Diose? (Mat. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 5:21-26.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ kiltik te Mateo 5:23, 24 teme ma lek ya kil jbatik sok te kermanotaktik te ma lek ya yilotik euk te Diose? (Mat. 6:14, 15; Sal. 133:1; 1 Juan 4:20.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 6:1-8.

  ¿Bintik talelil yuʼun te fariseoetik ya skʼan te manchuk ya jkʼayintike? (Luc. 18:11, 12; 1 Cor. 4:6, 7; 2 Cor. 9:7.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 6:25-34.

  ¿Bin la yakʼ ta nopel te Jesús ta swenta te bitʼil ya skʼan te ya smukʼulin koʼtantik te Jehová te bitʼil jaʼ ya yakʼbotik stukel te bin ya xtuun kuʼuntike? (Éxo. 16:4; Sal. 37:25; Fili. 4:6.)

 5. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 7:1-11.

  ¿Bin ya yakʼ jnoptik te lokʼomba kʼop te ya jtatik ta Mateo 7:5 te la yal te Jesuse? (Pro. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Sant. 4:11, 12.)

Aʼyej 92

Te Jesús la schaʼkuxajtes te machʼatik lajemike

 1. ¿Machʼa-a te stat te tut achʼix te ya awil ta lokʼombae, sok bin yuʼun te kʼax la smel yoʼtan sok te yiname?

 2. ¿Bin la spas te Jairo te kʼalal la sta te Jesuse?

 3. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal yak ta bael te Jesús ta sna te Jairoe? ¿Bin la yichʼ albeyel ta be te Jairoe?

 4. ¿Bin yuʼun te la yichʼ tseʼlayel te Jesús yuʼun te ants winiketik te ayik ta sna te Jairoe?

 5. Kʼalal och ta kuarto te Jesús sok oxtul jpuk kʼopetik yuʼun soknix te smeʼ stat te tut achʼixe, ¿bin la spas te Jesuse?

 6. ¿Machʼatik yan schaʼkuxajtesoj te Jesuse, sok bin ya yakʼ ta ilel ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 8:40-56.

  ¿Bin yuʼun te ya xjuʼ ta alel ta swenta te Jesús te la snaʼbey yoʼbolil sba sok te la yichʼ ta mukʼ te ants te ma xkom te schamele? ¿Bin ya xjuʼ ya snopik te ancianoetik yuʼun congregación ta swenta ini? (Luc. 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Col. 3:12-14.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 7:11-17.

  Ta swenta te bitʼil la yaʼiy sba te Jesús ta stojol te meʼba ants yuʼun ta lum Naín, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya staik smukʼul yoʼtanik te machʼatik ay machʼa lajem yuʼunike? (Luc. 7:13; 2 Cor. 1:3, 4; Heb. 4:15.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 11:17-44.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Jesús te jich stalel te ya x-okʼotik te kʼalal ay machʼa ya xlaj kuʼuntike? (Juan 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4.)

Aʼyej 93

Bayal machʼatik la smakʼlin te Jesuse

 1. ¿Bin-a te xiʼbantik sba la yichʼ pasbeyel te Juan J-akʼ ichʼ jaʼe? ¿Bin yaʼiyel la yaʼiy sba yuʼun te Jesuse?

 2. ¿Bin utʼil la smakʼlin Jesús te bayal ta jtul ants winiketik te tʼunot yuʼune? ¿Jayebto la spas sobrail te weʼelile?

 3. ¿Bin yuʼun te xiwik ta ajkʼabal te jnopojeletike? ¿Bin kʼot ta pasel ta stojol te Pedroe?

 4. ¿Bin utʼil la smakʼlin Jesús bayal ta jmil ants winiketik ta xchebal buelta?

 5. ¿Bin yuʼun te kʼax bayal yutsil te kʼalal ya xmantalteswan ta Balumilal te Jesús jich bitʼil Ajwalil te tsabil yuʼun te Diose?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 14:1-32.

  1. ¿Bin ya yakʼ ta naʼel te Mateo 14:23-32 ta swenta te bin yilel stalel te Pedroe?

  2. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta naʼel te Biblia te bitʼil jelon stalel te Pedro te bitʼil oranax ya xjelawe? (Mat. 14:27-30; Juan 18:10; 21:7; Hech. 2:14, 37-40; 1 Ped. 5:6, 10.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 15:29-38.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel Jesús te maba la yixtalanax te weʼelil te akʼbot yuʼun te sTate? (Mat. 15:37; Juan 6:12; Col. 3:15.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 6:1-21.

  Jich bitʼil te la yichʼ ta mukʼ te ajwaliletik te Jesuse, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik euk te stalele? (Juan 6:15; Mat. 22:21; Rom. 12:2; 13:1-4.)

Aʼyej 94

Kʼux ta yoʼtan te alaletike

 1. ¿Bin yuʼun la stij sbaik ta kʼop te jpuk kʼopetik te kʼalal sujtik tal ta namal beele?

 2. ¿Bin yuʼun te la yikʼ tal jtul tut kerem te Jesús sok te la stejkʼan ta yolil te jpuk kʼopetike?

 3. ¿Bin utʼil ya skʼan ya snopbeyik stalel te alaletik te jpuk kʼopetike?

 4. Te kʼalal kʼax cheʼoxeb u ta patil, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te kʼux ta yoʼtan te alaletik te Jesuse?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 18:1-4.

  ¿Bin yuʼun te la stuuntes lokʼomba kʼopetik te kʼalal nojpteswan te Jesuse? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33, 34.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 19:13-15.

  ¿Bintik talelil yuʼun te alaletik te ya skʼan ya jkʼayimbeytik teme ya jkʼan ya kichʼtik te utsilaletik yuʼun te Ajwalinel yuʼun Diose? (Sal. 25:9; 138:6; 1 Cor. 14:20.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Marcos 9:33-37.

  ¿Bin la yakʼbey snop te jnopojeletik yuʼun te Jesús ta swenta te machʼa ya skʼan te mukʼ skʼoplal ya xkʼot ta stojol te yantike? (Mar. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gál. 6:3; Fili. 2:5-8.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Marcos 10:13-16.

  ¿Bantito kʼalal la yakʼ ta ilel te Jesús te jocholnanix ta stojol-a te yantike? ¿Bin ya xjuʼ ya snopik ta swenta te stalel Jesús te ancianoetik ta kʼajkʼal ini? (Mar. 6:30-34; Fili. 2:1-4; 1 Tim. 4:12.)

Aʼyej 95

Te bin utʼil nojpteswan te Jesuse

 1. ¿Bin jojkʼoybot yuʼun jtul winik te Jesuse, sok bin yuʼun?

 2. ¿Bin-a te la stuuntes junchebuk buelta te Jesús te kʼalal nojpteswane? ¿Bin la jnoptikix ta swenta te judioetik sok te samaritanoetike?

 3. Ta swenta te lokʼomba kʼop la schol te Jesuse, ¿bin kʼot ta stojol jtul winik te yak ta bael ta Jericó?

 4. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal jtul sacerdote judío sok jtul levita winik te kʼaxik ta banti te bee?

 5. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba ini, ¿machʼa yak ta koltayel yuʼun te judío winik te ay yejchʼene?

 6. Kʼalal laj yoʼtan te Jesús ta xcholel te lokʼomba kʼope, ¿bin la sjojkʼoybey te winike? ¿Bin utʼil la sjakʼ te winike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 10:25-37.

  1. Jich bitʼil te Jesús ma orauknax la yakʼbey sujtib te jojkʼoyel yuʼun te winik te snaʼojbey lek skʼoplal te Ley yuʼun te Diose, ¿bin utʼil la skoltay te Jesuse? (Luc. 10:26; Mat. 16:13-16.)

  2. ¿Bin utʼil la stuuntes lokʼomba kʼopetik te Jesús ta stojol te machʼatik chʼambot yaʼiy te skʼop yuʼun te manchuk ya stsaawanike? (Luc. 10:36, 37; 18:9-14; Tito 1:9.)

Aʼyej 96

La slekubtes jchameletik te Jesús

 1. ¿Bin la spas te kʼalal la sbeentay kʼaxel te lum te Jesuse?

 2. Te kʼalal ay kʼaxemix oxeb jaʼbil yichʼbel jaʼ-a te Jesuse, ¿bin ya la yaltiklambey te jpuk kʼopetik yuʼune?

 3. ¿Machʼatik-a te chikanik ta ilel ta lokʼombae? ¿Bin la spas te Jesús ta swenta te antse?

 4. ¿Bin yuʼun te kʼexawik te jwolwanejetik yuʼun te religionetik ta swenta te bin la yichʼik albeyel yuʼun te Jesuse?

 5. Te kʼalal nopol ya xkʼotikix ta Jericó te Jesús sok te jpuk kʼopetik yuʼune, ¿bin la spas te Jesús ta swenta te chaʼtul jkʼambajel maʼsitetike?

 6. ¿Bin yuʼun te la spas milagroetik te Jesuse?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 15:30, 31.

  ¿Bin utʼil chajpnax yuʼel yakʼoj ta ilel te Jehová ta swenta te bintik spasoj te Jesuse? ¿Bin utʼil ya skʼan ya xkʼotxan ta koʼtantik te bin yalojbey skʼoplal te Jehová ta swenta te achʼ balumilale? (Sal. 37:29; Isa. 33:24.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 13:10-17.

  Jich bitʼil te ay la spas chaʼoxchajp milagroetik te Jesús ta sábado kʼajkʼal, ¿bin utʼil ya yakʼ ta ilel te jich ya skoltay ta swokol te ants winiketik te kʼalal ya xmantalaj jmil jaʼbil ta swenta te Balumilale? (Luc. 13:10-13; Sal. 46:9; Mat. 12:8; Col. 2:16, 17; Ap. 21:1-4.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 20:29-34.

  Jich bitʼil te la yichʼix kʼoponel ta textoe, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te spisil ora jocholnanix-a te Jesús ta skoltayel te ants winiketike? ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta ini? (Deu. 15:7; Sant. 2:15, 16; 1 Juan 3:17.)

Aʼyej 97

Och tal bitʼil ajwalil te Jesuse

 1. Kʼalal te Jesús kʼot ta jun tut lum te nopol yiloj sba sok te Jerusalene, ¿bin la stikun ta spasel te jnopojeletik yuʼune?

 2. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin kʼot ta pasel te kʼalal nopol ya xkʼotix ta lum Jerusalén te Jesuse?

 3. ¿Bin la spasik te alaletik te kʼalal la yilik te Jesús te yak ta slekubtesel maʼsitetik sok te machʼatik chamen yok skʼabike?

 4. ¿Bin la yichʼik albeyel yuʼun Jesús te sacerdoteetik te ilinemik-ae?

 5. ¿Bin utʼil jich ya xkʼootik jich bitʼil te alaletik te la yutsil kʼoptayik te Jesuse?

 6. ¿Bin-a te la skʼan la snaʼbeyik skʼoplal te jnopojeletike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 21:1-17.

  1.     

  2.        

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 12:12-16.

  ¿Bin señail kʼoem te la stuuntesik yabenal palmera te ants winiketik te kʼalal la yutsil kʼoptayik te Jesuse? (Juan 12:13; Fili. 2:10; Ap. 7:9, 10.)

Aʼyej 98

Ta wits Olivoiltik

 1. Te winiketik te chikanik ta ilel ta lokʼombae, ¿machʼa-a te Jesuse, sok machʼatik-a te jokimbil yuʼune?

 2. ¿Bin kʼan pasbotuk yuʼun te sacerdoteetik te Jesús te kʼalal ay ta Templo-ae, sok bin la yichʼik albeyel yuʼun te Jesuse?

 3. ¿Bin la yichʼ jojkʼoybeyel te Jesús yuʼun te jpuk kʼopetike?

 4. ¿Bin yuʼun te Jesús la yalbey te jpuk kʼopetik yuʼun ta swenta cheʼoxebuk te bintik ya xkʼot ta pasel ta Balumilal te kʼalal ayix ta mantalteswanej ta chʼulchan-ae?

 5. ¿Bin la yal te Jesús te ya xkʼot ta pasel te kʼalal mato xtal te slajibal te bintik chopol ay ta Balumilale?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 23:1-39.

  1. Ta swenta te bin ya yal te sjun Mateo 23:8-11, ¿bin yuʼun te ma lek te kʼaxto ya yichʼ albeyel yutsil skʼoplal te machʼatik ay yaʼtelik ta congregacione, manchukme te Biblia ya yakʼ ta naʼel te ya skʼan ichʼel ta mukʼ te machʼatik yichʼoj tulan yaʼtelike? (Hech. 26:25; Rom. 13:7; 1 Ped. 2:13, 14.)

  2. ¿Bin la stuuntesik te fariseoetik swenta kʼan smakbeyik sbe te ants winiketik yuʼun ya schʼuunik-a te Cristoe? ¿Bin utʼil jich yakalik ta spasel euk te jwolwanejetik yuʼun te religionetik ta kʼajkʼal ini? (Mat. 23:13; Luc. 11:52; Juan 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 24:1-14.

  1. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel te sjun Mateo 24:13 te bayal skʼoplal te yakuk xkujch kuʼuntik te wokolile?

  2. ¿Bin ya skʼan ya yal te kʼopil «slajibal» te ay ta Mateo 24:13? (Mat. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Cor. 5:10.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Marcos 13:3-10.

  ¿Bin kʼopil te ay ta Marcos 13:10 te ya yakʼ ta naʼel te tulan skʼoplal te oranax ya jcholtik te lek yachʼil kʼope? ¿Bin utʼil ya stijbotik koʼtantik te bin la yal te Jesuse? (Rom. 13:11, 12; 1 Cor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2.)

Aʼyej 99

Te kuarto te ay ta ajkʼole

 1. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin yuʼun te talemik te Jesús sok te lajchaytul jpuk kʼopetik yuʼun liʼ ta mukʼul kuarto te ay ta ajkʼole?

 2. ¿Machʼa-a te yak ta lokʼel baele, sok bin bajtʼ spas?

 3. Te kʼalal laj yoʼtanik ta sweʼel te Pascuae, ¿bin yan weʼelil la sjach te Jesús te kʼax mukʼ skʼoplale?

 4. ¿Bin ya yakʼ xjul ta yoʼtanik te israeletik ta swenta te Pascuae? ¿Bin ya skʼan ya xjul ta yoʼtanik te jtsʼaklinwanejetik yuʼun Jesús ta swenta te weʼelil te kʼax mukʼ skʼoplale?

 5. Te kʼalal laj yoʼtanik ta weʼel uchʼel te jpuk kʼopetik sok te Kajwaltik Jesuse, ¿bin la yichʼik albeyel yuʼun, sok bin la spasik ta patil?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 26:14-30.

  1. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta naʼel te sjun Mateo 26:15 te bitʼil te Judas yoloj la yakʼ ta kʼabal te Jesuse?

  2. ¿Bintik ya yichʼ tael ta swenta te bitʼil mal schʼichʼel te Jesuse? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Efe. 1:7; Heb. 9:19, 20.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 22:1-39.

  ¿Bin ya skʼan ya yal te och Satanás ta yoʼtan te Judase? (Luc. 22:3; Juan 13:2; Hech. 1:24, 25.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 13:1-20.

  1. Ta swenta te bin ya yal te sjun Juan 13:2, ¿yabal xjuʼ ya smulin te Judas ta swenta te bin la spase? Jich bitʼil te j-abatotik yuʼun te Diose, ¿bin ya yakʼ jnoptik ta swenta ini? (Gén. 4:7; 2 Cor. 2:11; Gál. 6:1; Sant. 1:13, 14.)

  2. ¿Bin-a te kʼax tulan skʼoplal la yakʼ jilel ta nopel te Jesuse? (Juan 13:14, 15; Mat. 23:11; 1 Ped. 2:21.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 17:1-26.

  ¿Bin la skʼan la yal Jesús ta swenta te junuknax ya xkʼotik te jtsʼaklinwanejetik yuʼune? (Juan 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Col. 3:14.)

Aʼyej 100

Te Jesús ay ta Getsemaní

 1. ¿Banti bajtʼik te Jesús sok te jnopojeletik te kʼalal lokʼik bael ta kuarto te ay ta ajkʼole? ¿Bin la yichʼik albeyel te jpuk kʼopetik yuʼun te Jesuse?

 2. ¿Bin utʼil kʼot sta te Jesús te jpuk kʼopetik yuʼun te kʼalal sujt bael ta jujun buelta te banti ayike? ¿Jayeb buelta kʼot ta pasel ini?

 3. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿machʼatik-a te ochik bael ta banti ay te awal tsʼunubile, sok bin la spas te Judas Iscariote?

 4. ¿Bin yuʼun ujtsʼiyot yuʼun Judas te Jesuse, sok bin la spas te Pedroe?

 5. ¿Bin albot yuʼun Jesús te Pedroe? ¿Bin yuʼun ma la skʼan te Jesús te yakuk xtikumbot tal chʼul abatetik yuʼun te Diose?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 26:36-56.

  1. Ta swenta te bin utʼil te Jesús la stsits te jnopojeletik yuʼune, ¿bin yuʼun te kʼax lek te jichuk ya skʼayinik te ancianoetik ta congregacione? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gál. 5:17; Efe. 4:29, 31, 32.)

  2. ¿Lekbal la yil Jesús te stuuntesel te aʼtejibaletik yuʼun milaw ta stojol te jpat jxujktike? (Mat. 26:52; Luc. 6:27, 28; Juan 18:36.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 22:39-53.

  ¿Yabal skʼan ya yal te yuʼun pejkʼaj xchuunel yoʼtan te Jesús te bitʼil tulantesbot yoʼtan yuʼun chʼul abat te kʼalal ay ta awal tsʼunubil yuʼun Getsemanie? (Luc. 22:41-43; Isa. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 18:1-12.

  ¿Bin utʼil la skanantay te Jesús te jnopojeletik yuʼun ta skʼab te jkontrainwanejetike, sok bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te bin lek la spase? (Juan 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Sant. 2:25.)

Aʼyej 101

La smilik te Jesuse

 1. ¿Machʼanix-a te smukʼul kontra te akʼot ta lajel yuʼun te Jesuse?

 2. Te kʼalal ikʼot bael te Jesús yuʼun te jwolwanejetik yuʼun te religionetike, ¿bin la spasik te jpuk kʼopetike?

 3. ¿Bin kʼot ta pasel ta sna te mukʼul sacerdote Caifase?

 4. ¿Bin yuʼun te bajtʼ te Pedroe, sok bin yuʼun te la yokʼetay sbae?

 5. Te kʼalal la schaʼtikunik sujtel te Jesús ta stojol te Pilatoe, ¿bin la yalik ta aw te principal sacerdoteetike?

 6. ¿Bin kʼot ta pasel ta stojol te Jesús ta olil kʼajkʼal bael yuʼun te viernese? ¿Bin la yichʼ albeyel ta jamal yuʼun Jesús te chopol winik te jipil ta jchʼix teʼ ta stsʼeele?

 7. ¿Banti ya x-ayin te nichimal kʼinal te la yalbey skʼoplal te Jesuse?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 26:57-75.

  ¿Bin utʼil la yakʼik ta ilel te chopol yoʼtanik te jchajpanwanejetik yuʼun te judioetike? (Mat. 26:59, 67, 68.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 27:1-50.

  ¿Bin yuʼun te ya xjuʼ ta alel te ma smeleliluk te bitʼil la sut yoʼtan te Judase? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 22:54-71.

  ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te bitʼil te Pedro la smuk ta yoʼtan te Jesús te kʼalal la yichʼ akʼel ta kʼabale? (Luc. 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Cor. 10:12.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 23:1-49.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel stalel te Jesús te kʼalal ma stojiluk te bin la yichʼ pasbeyele? ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta ini? (Luc. 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Ped. 2:23.)

 5. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 18:12-40.

  Ta swenta te bitʼil te Pedro och xiwel ta yoʼtan ta stojol te ants winiketike, jaʼukmeto tojob ta patil te jich kʼot ta lekil jpuk kʼope, ¿bin ya yakʼ ta naʼel ta swenta ini? (Juan 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Ped. 3:14, 15; 5:8, 9.)

 6. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 19:1-30.

  1. ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel Jesús te ma jaʼuk bajtʼ ta yoʼtan te bintik swenta kʼulejalile? (Juan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20.)

  2. Ta swenta te bin slajibal la yal te Jesuse, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te juʼ yuʼun skoltaybeyel skʼoplal te Jehová te bitʼil jaʼnax ya xmantalaj stukele? (Juan 16:33; 19:30; 2 Ped. 3:14; 1 Juan 5:4.)

Aʼyej 102

Kuxul te Jesús

 1. ¿Machʼa-a te ants te chikan ta ilel ta lokʼombae? ¿Machʼatik-a te chaʼtul winiketike, sok banti ayik?

 2. ¿Bin yuʼun te Pilato la yalbey te sacerdoteetik te akʼa stikunik bael soldadoetik ta skanantayel te smukenal te Jesuse?

 3. Te kʼalal ayix yoxebal kʼajkʼal slajel-a te Jesuse, ¿bin la spas jtul chʼul abat ta sab-abi?Jaʼukmeto, ¿bin la spas te sacerdoteetike?

 4. ¿Bin yuʼun te chamnax la yaʼiyik te antsetik te kʼalal bajtʼ yilik te mukenal yuʼun te Jesuse?

 5. ¿Bin yuʼun te bajtʼik ta animal te Pedro sok te Juan ta banti smukenal te Jesuse, sok bin la yilik?

 6. ¿Bin la spas te sbakʼetal te Jesuse? ¿Bin la spas te Jesús yuʼun jich la yakʼ sba ta ilel ta stojol te jnopojeletik te bitʼil yuʼunix kuxul-ae?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Mateo 27:62-66 sok 28:1-15.

  Te kʼalal chaʼkuxaj te Jesuse, ¿bin utʼil la sta smulik ta stojol chʼul espíritu te mukʼul sacerdoteetik, te fariseoetik soknix te mamaletike? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 24:1-12.

  Ta swenta te bin la yichʼix kʼoponel yuʼun te kʼalal chaʼkuxaj te Jesuse, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel te Jehová te ay smukʼul yoʼtan ta stojol te antsetike? (Luc. 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 20:1-12.

  ¿Bin utʼil ya skoltayotik te bin ya yal te Juan 20:8, 9 te bitʼil tulan skʼoplal te yakuk jnaʼtik smaliyel te kʼalal ay ma xkʼot lek ta koʼtantik te bin utʼil ya xkʼot ta pasel te bintik albil jilel skʼoplal ta Bibliae? (Pro. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luc. 24:5-8; Juan 16:12.)

Aʼyej 103

Makalik ta yutil na

 1. ¿Bin la yalbey jtul winik te María te la skuy ta jkanan tsʼunube? Jaʼukmeto, ¿bin utʼil la snaʼ stojol te jaʼnix-a te Jesuse?

 2. ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal yakalik ta bael ta tut lum Emaús te chaʼtul jnopojeletike?

 3. Te kʼalal te chaʼtul jnopojeletik yakalik ta yalbeyel-a te jpuk kʼopetik te la yilikix te Jesuse, ¿bin-a te chajpnax kʼot ta pasele?

 4. ¿Sjayebalix buelta la yakʼ sba ta ilel te Jesús ta stojol te jnopojeletik yuʼune?

 5. ¿Bin la yal te Tomás te kʼalal la yaʼiy stojol te bitʼil yilojikix Kajwaltik te yantik jnopojeletike? Jaʼukmeto, ¿bin kʼot ta pasel ta swaxakebal kʼajkʼal?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 20:11-29.

  ¿Yuʼunbal la skʼan la yal te Jesús te bin ya yal ta Juan 20:23 te akʼbilik ta swenta te ants winiketik yakʼel perdón yuʼun te muliletike? Chola kaʼiytik (Sal. 49:2, 7; Isa. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Juan 2:1, 2).

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Lucas 24:13-43.

  ¿Bin utʼil ya kakʼ koʼtantik ta snopel te bintik smelelil ya yal te Bibliae? (Luc. 24:32, 33; Esd. 7:10; Hech. 16:14; Heb. 5:11-14.)

Aʼyej 104

Sujt bael ta chʼulchan te Jesuse

 1. Ta jun buelta, ¿jayeb ta jtul jnopojeletik ilot yuʼun te Jesuse, sok bin-a te cholbot yaʼiyike?

 2. ¿Bin-a te Ajwalinel yuʼun Diose? ¿Bin utʼil ya xkʼot te kuxlejalil liʼ ta Balumilal te kʼalal ya xmantalaj ta jmil jaʼbil te Jesuse?

 3. ¿Sjayebalix kʼajkʼal yakʼoj sba ta ilel te Jesús ta stojol te jnopojeletik yuʼune? Jaʼukmeto, ¿bin-a te kʼotix yoraile?

 4. Te kʼalal nopol ya xmoix bael ta chʼulchan-a te Jesuse, ¿bin mantalil la yalbey jilel te jnopojeletik yuʼune?

 5. ¿Bin yak ta kʼoel ta pasel liʼ ta lokʼombae? ¿Bin utʼil sakchʼay bael ta sitik te Jesuse?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te 1 Corintios 15:3-8.

  ¿Bin yuʼun te jamal la yalbey skʼoplal te jpuk kʼop Pablo ta swenta te chaʼkuxajel yuʼun te Jesuse? ¿Bintik-a te ya skʼan jamal ya yalbeyik skʼoplal euk te j-abatetik yuʼun Dios ta kʼajkʼal ini? (1 Cor. 15:4, 7, 8; Isa. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 1:1-11.

  Jich bitʼil albil jilel skʼoplal ta sjun Hechos 1:8, ¿bantito kʼalal la yichʼ cholel te skʼop te Diose? (Hech. 6:7; 9:31; 11:19-21; Col. 1:23.)

Aʼyej 105

Ay bin la smaliyik ta Jerusalén

 1. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿bin kʼot ta pasel ta stojol te jnopojeletik yuʼun te Jesús te kʼalal yakalik ta maliywanej ta Jerusalén-ae?

 2. ¿Bin-a te chajpnax la yilik te j-ulaʼtaywanejetik te ayik ta Jerusalene?

 3. ¿Bin la scholbey yaʼiy te ants winiketik te Pedroe?

 4. ¿Bin yaʼiyel la yaʼiy sbaik bayal ta jtul ants winiketik te kʼalal laj yoʼtanik ta xchʼamel yaʼiyik te bin la yal te Pedroe? ¿Bin albotik yuʼun te akʼa spasike?

 5. ¿Jayeb ta jtul la yichʼik jaʼ ta Pentecostés ta jaʼbil 33 ta jkʼajkʼaleltik?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 2:1-47.

  1. ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel te bin la yal te Pedro ta Hechos 2:23, 36 te jaʼnix smul kʼot ta swenta spisil te judioetik te bitʼil la yichʼ milel te Jesuse? (1 Tes. 2:14, 15.)

  2. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te Pedro ta swenta te bin utʼil la yakʼbey kʼotuk ta yoʼtan te ants winiketik te bin tsʼibaybil ta sJun Diose? (Hech. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Col. 4:6.)

  3. ¿Bin utʼil la stuuntes te Pedro te sbabial «llavehetic yuʼun te cuentahinel yuʼun te chʼulchʼan» te albil yuʼun Jesús te ya x-akʼbot yuʼune? (Hech. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19.)

Aʼyej 106

La yichʼik lokʼesel ta chukjibal

 1. ¿Bin kʼot ta pasel ta mal kʼajkʼal te kʼalal yakalik ta ochel bael ta Templo-a te Pedro sok te Juane?

 2. ¿Bin la yichʼ albeyel te koxo winik yuʼun te Pedroe? ¿Bin la yichʼ akʼbeyel te koxo winik yuʼun te Pedro te jaʼ mukʼxan skʼoplal-a te bitʼil te takʼine?

 3. ¿Bin yuʼun te ilin te jwolwanejetik yuʼun te religionetike? ¿Bin la spasbeyik te Pedro sok te Juane?

 4. ¿Bin la yichʼik albeyel te jwolwanejetik yuʼun te religionetik yuʼun te Pedroe? ¿Bin-a te jamal la yichʼik albeyel te jpuk kʼopetik yuʼun te jwolwanejetik yuʼun te religionetike?

 5. ¿Bin yuʼun te ay slab yoʼtanik te jwolwanejetik yuʼun te religionetike? Jaʼukmeto, ¿bin kʼot ta pasel te kʼalal ta xchebal buelta la yichʼik chukel te jpuk kʼopetike?

 6. ¿Bin la yalik te jpuk kʼopetik te kʼalal la yichʼik ikʼel bael ta banti ya stsob sbaik spisil te Sanedrine?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 3:1-10.

  Manchukme ma xjuʼ kuʼuntik slekubtesel te jchameletik ta swenta milagro ta kʼajkʼal ini, ¿bin koltayel ya xjuʼ ya kakʼbeytik te ants winiketik te jaʼ kʼax bayalxan skʼoplal-a te bitʼil te takʼine? (Juan 17:3; Hech. 3:6; 2 Cor. 5:18-20; Fili. 3:8.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 4:1-31.

  Te kʼalal ya jtatik utsʼinel ta skaj te xcholel skʼop Diose, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik stalel te kermanotaktik yuʼun te sbabial sigloe? (Hech. 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 5:17-42.

  ¿Bin utʼil yakʼojik ta ilel chaʼoxtul ants winiketik ta namey sok ta kʼajkʼal ini te maba testigoetik yuʼun Jehová te maʼyuk bin ya yalik yuʼun te xcholel skʼop Diose? (Hech. 5:34-39.)

Aʼyej 107

La yichʼ chʼojel ta ton te Esteban

 1. ¿Machʼa-a te Estebane, sok bintik-a te koltayot yuʼun Dios ta spasele?

 2. ¿Bin la yal te Esteban te bitʼil kʼaxto ilinikxan yuʼun te jwolwanejetik yuʼun te religionetike?

 3. ¿Bin la spasbeyik te Esteban te kʼalal la sjochik lokʼel ta tiʼ lume?

 4. ¿Machʼa-a te jchʼiel winik te ay ta lokʼomba te tekʼel ta skanantayel te najtʼil kʼuʼiletike?

 5. Te kʼalal ya xlajix-a te Estebane, ¿bin la skʼambey te Jehovae?

 6. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik stalel te Esteban te kʼalal ay machʼa ya yutsʼinotike?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 6:8-15.

  ¿Bintik utʼil ya xloʼlaywanik te jwolwanejetik yuʼun te religionetik swenta yuʼun ya skʼan ya skomik ta xcholel skʼop Dios te stestigotak te Jehovae? (Hech. 6:9, 11, 13.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 7:1-60.

  1. ¿Bin koltayot yuʼun te Esteban te bitʼil la snaʼ skoltaybeyel skʼoplal te lek yachʼil kʼop ta stojol te Sanedrine? ¿Bin ya yakʼ jnoptik ta swenta te bin lek la spase? (Hech. 7:51-53; Rom. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Ped. 3:15.)

  2. ¿Bin yilel ya skʼan ya kiltik te machʼatik ya skʼan ya skomotik ta xcholel te skʼop Diose? (Hech. 7:58-60; Mat. 5:44; Luc. 23:33, 34.)

Aʼyej 108

Ta sbelal Damasco

 1. ¿Bin la spas ta patil te Saulo te kʼalal lajemix-a te Estebane?

 2. ¿Bin-a te chajpnax kʼot ta pasel te kʼalal yak ta bael ta sbelal Damasco-a te Sauloe?

 3. ¿Bin tikunot ta spasel te Saulo yuʼun te Jesuse?

 4. ¿Bintik tikunot ta spasel te Ananías yuʼun te Jesuse? ¿Bin utʼil la yilxan kʼinal te Sauloe?

 5. ¿Bin utʼil la yichʼ naʼbeyel sba ta patil te Sauloe, sok bin utʼil la yichʼ tuuntesel?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 8:1-4.

  ¿Bin utʼil pujk ta alel te skʼop Dios ta swenta te bitʼil tal nutsel ta stojol te congregación te jajcheltoe? ¿Bin utʼil ay jich pajal kʼoem ta pasel ta kʼajkʼal ini? (Hech. 8:4; Isa. 54:17.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 9:1-20.

  ¿Bin-a te oxchajp aʼtelil akʼbot te Saulo yuʼun te Jesuse? (Hech. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 22:6-16.

  ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik stalel te Ananiase, sok bin yuʼun te tulan skʼoplal te jichuk ya jpastike? (Hech. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Ped. 1:14-16; 2:12.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 26:8-20.

  Ta swenta te bitʼil la sut yoʼtan te Saulo sok te bitʼil och ta jnopojel yuʼun te Cristoe, ¿bin utʼil ya sta smukʼul yoʼtanik te machʼatik nujpunemik sok jtul ants o winik te maba schʼuunejik Diose? (Hech. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Ped. 3:1-3.)

Aʼyej 109

Te Pedro la yulaʼtay te Cornelio

 1. ¿Machʼa-a te winik te ay ta lokʼomba te yak ta skejanel sbae?

 2. ¿Bin la yichʼ albeyel yuʼun jtul chʼul abat te Cornelioe?

 3. ¿Bin akʼbot yil yuʼun Dios te Pedro te kʼalal ay ta sba yamakʼul sna Simón ta Jopee?

 4. ¿Bin yuʼun te albot yuʼun Pedro te Cornelio te manchuk ya skejan sba ta stojol ta yichʼel ta mukʼe?

 5. ¿Bin-a te chamnax la yaʼiyik te jnopojel judioetik te sjokinejik bael te Pedroe?

 6. ¿Bin-a te mukʼ skʼoplal ya skʼan ya jnoptik ta swenta te bitʼil bajtʼ ta ulaʼtayel te Cornelio yuʼun te Pedroe?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 10:1-48.

  ¿Bin ya yakʼ ta naʼel ta swenta te bin la yal te Pedro te tsʼibaybil ta Hechos 10:42 ta swenta te xcholel te lek yachʼil kʼop yuʼun te Ajwalinel yuʼun Diose? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Hech. 1:8.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 11:1-18.

  Ta swenta te bitʼil jajch ta ikʼel yuʼun Jehová te jyanlumetike, ¿bin utʼil la yakʼ ta ilel stalel te Pedro ta swenta ini? ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik te stalele? (Hech. 11:17, 18; 2 Cor. 10:5; Efe. 5:17.)

Aʼyej 110

Te Timoteo la skoltay te Pabloe

 1. ¿Machʼa-a te jchʼiel kerem te ay ta lokʼombae, banti ay ta nainel-a? ¿Bin sbiil te smeʼe sok te syameʼe, o te schuchuʼe?

 2. ¿Bin la yal te Timoteo kʼalal jojkʼoybot yuʼun Pablo teme ya skʼan ya xjokinot bael sok te Silas ta xcholbeyel skʼop Dios te ants winiketik te namal ay slumalike?

 3. ¿Banti nail akʼbot sbiilinik cristianoetik te jnopojeletik yuʼun te Jesuse?

 4. Te kʼalal lokʼik bael ta Listra te Pablo, Silas soknix te Timoteoe, ¿banti chaʼoxpam lumetik bajtʼik ta yulaʼtayel?

 5. ¿Bin utʼil la yichʼ koltayel te Pablo yuʼun te Timoteoe? ¿Bin jojkʼoyel ya skʼan te ya spasbey sbaik te jchʼieletik ta kʼajkʼal ini?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 9:19-30.

  ¿Bin utʼil la yakʼ ta ilel te Pablo te la skanantay sba te kʼalal la yichʼ kontrainel ta skaj ta yalel te lek yachʼil kʼope? (Hech. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 11:19-26, NM.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel te Hechos 11:19-21, 26 te bitʼil te chʼul espíritu yuʼun Jehová jaʼ yak ta stojobtesel sok skoltayel te xcholel skʼop Diose?

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 13:13-16, 42-52.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ ta ilel te Hechos 13:51, 52 ta swenta te bitʼil maba chebaj yoʼtanik te jnopojeletik yuʼun te utsʼinele? (Mat. 10:14; Hech. 18:6; 1 Ped. 4:14.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 14:1-6, 19-28.

  Te kʼalal ya yal te kʼopil «la yaʼbeyic ta scʼab te Cajwaltic» Jehová, ¿bin utʼil ya smukʼubtes koʼtantik yuʼun ma jmel bayal koʼtantik te kʼalal ya jkoltaytik te machʼatik ochelikto ta snopel te skʼop Diose? (Hech. 14:21-23; 20:32; Juan 6:44.)

 5. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 16:1-5.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ kiltik te stalel te Timoteo te kʼalal la schʼuun yichʼel circuncisión te bitʼil tulan skʼoplal spasel spisil ta skaj te lek yachʼil kʼope? (Hech. 16:3; 1 Cor. 9:23; 1 Tes. 2:8.)

 6. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 18:1-11, 18-22.

  ¿Bin ya yakʼ ta naʼel te Hechos 18:9, 10 ta swenta te bitʼil jaʼnix te Jesús te yak ta yilel te bitʼil yak ta cholel te skʼop Diose? Ta swenta-abi, ¿bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik ta kʼajkʼal ini? (Mat. 28:20.)

Aʼyej 111

Jtul kerem te waye

 1. ¿Machʼa-a te kerem te jawal ta lume, sok bin kʼot ta stojol?

 2. ¿Bin la spas te Pablo kʼalal la yil te lajemix-a te kereme?

 3. ¿Banti bajtʼik te Pablo, te Timoteo soknix te machʼatik jokimbilik yuʼune? ¿Bin kʼot ta pasel te kʼalal la stejkʼan sba ta Mileto te barcoe?

 4. ¿Bin la yichʼ albeyel yuʼun te j-alwanej Agabo te Pabloe, sok bin utʼil kʼot ta pasel te bin la yal te j-alwaneje?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 20:7-38.

  1. Jich bitʼil la yal te Pablo ta Hechos 20:26, 27, ¿bin utʼil maba ya xkʼot ta jwentatik te schʼichʼel spisil te ants winiketike? (Eze. 33:8; Hech. 18:6, 7.)

  2. Te kʼalal ya xnojpteswan te ancianoetike, ¿bin yuʼun te jaʼ ya skʼan ya yakʼik ta nopel te bin ya yal te Bibliae? (Hech. 20:17, 29, 30; Tito 1:7-9; 2 Tim. 1:13.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 26:24-32.

  Jich bitʼil te Pablo jaʼ slumal te Romae, ¿bin utʼil la stuuntes ta swenta spasel te yaʼtel ta xcholel skʼop Dios te akʼbot yuʼun te Jesuse? (Hech. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luc. 21:12, 13.)

Aʼyej 112

Kuxul kʼotik ta kʼinal ta yolil mar

 1. ¿Bin kʼot ta pasel ta stojol te barco te banti yak ta beel-a te Pablo te kʼalal nopol yak ta kʼaxel ta skʼinal Creta te ay ta yolil mare?

 2. ¿Bin la yichʼik albeyel yuʼun Pablo te machʼatik jokimbilik ta beel yuʼune?

 3. ¿Bin yuʼun te jajch ta wuyel te barcoe?

 4. ¿Bintik la yal ta mantal te capitán yuʼun soldadoetike? ¿Jayeb ta jtul ants winiketik kuxul kʼotik kʼalalto ta stiʼil mar?

 5. ¿Bin sbiil te jsejp kʼinal te ay ta yolil mar te banti kʼotike? ¿Banti la skʼasesik bael te Pablo te kʼalal kʼejp te kʼinale?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 27:1-44.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik te yuʼunix smelelil-a te bin la yichʼ tsʼibayel ta Biblia ta swenta te bitʼil la yichʼ ikʼel bael ta Roma te Pabloe? (Hech. 27:16-19, 27-32; Luc. 1:3; 2 Tim. 3:16, 17.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 28:1-14.

  Manchukme maba schʼuunejik Dios te yajwal te skʼinal Malta bayal la skʼuxultayik te Pablo soknix te machʼatik jokimbilik yuʼun ta barcoe, ¿bin-a te ya skʼan ya stijbotik koʼtantik ta spasel euke? ¿Banti te tulanxan skʼoplal ya skʼan ya kakʼtik ta ilele? (Hech. 28:1, 2; Heb. 13:1, 2; 1 Ped. 4:9.)

Aʼyej 113

Ay ta Roma te Pabloe

 1. ¿Machʼa-a te la scholbey skʼop Dios te Pablo te kʼalal chukul ta Roma-ae?

 2. ¿Machʼa-a te j-ulaʼtaywanej te ay ta mesae? ¿Bin yak ta spasel ta swenta te Pabloe?

 3. ¿Machʼa-a te Epafroditoe, sok bin-a te la yichʼ bael te kʼalal sujt bael ta Filipose?

 4. ¿Bin yuʼun la stsʼibay bael jun carta te Pablo ta stojol te Filemón te yamigoe?

 5. ¿Bin la spas te Pablo te kʼalal ayix ta libre-ae? ¿Bin kʼot ta pasel ta stojol ta patil?

 6. ¿Machʼa la yakʼbey stsʼibay te Jehová te slajibal libroetik yuʼun te Bibliae? ¿Bin ya yalbey skʼoplal te libro yuʼun te Apocalipsis?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Hechos 28:16-31 sok Filipenses 1:13.

  ¿Bin utʼil la stuuntes te jayeb kʼajkʼal chukul ta Roma te Pabloe? ¿Bin utʼil koltayot te congregación ta swenta te tulan xchʼuunel yoʼtan la yakʼ ta ilel te Pabloe? (Hech. 28:23, 30; Fili. 1:14.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Filipenses 2:19-30.

  ¿Bintik tʼujbil kʼopiletik la stsʼibay te Pablo ta stojol te Timoteo sok ta stojol te Epafroditoe? ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jkʼayimbeytik stalel te jpuk kʼope? (Fili. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Cor. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13.)

 3. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Filemón 1-25.

  1. ¿Ta swenta bin talelil la yichʼ albeyel wokol yuʼun Pablo te Filemón te jaʼuk ya spas te bin leke? ¿Bin utʼil ya xtuun yuʼunik-abi te ancianoetik ta kʼajkʼal ini? (File. 9; 2 Cor. 8:8; Gál. 5:13.)

  2. ¿Bin ya yakʼ ta ilel te bin la stsʼibay te Pablo ta Filemón 13, 14 ta swenta te bitʼil la yichʼ ta mukʼ te bin ya snop ta yoʼtanik te hermanoetik ta congregación ta kʼajkʼal-abi? (1 Cor. 8:7, 13; 10:31-33.)

 4. Akʼa yichʼ kʼoponel te 2 Timoteo 4:7-9.

  Jich bitʼil te jpuk kʼop Pabloe, ¿bin utʼil ya yakʼ smukʼul koʼtantik te Jehová ta swenta te bitʼil ya yakʼ jmajtʼantik teme jun koʼtantik ya kakʼ jbatik ta stojol jaʼto ta slajibale? (Mat. 24:13; Heb. 6:10.)

Aʼyej 114

Te slajibal spisil te chopolile

 1. ¿Bin yuʼun te ya yalbey skʼoplal kawuetik ta chʼulchan te Bibliae?

 2. ¿Bin sbiil te guerra yuʼun Dios ta stojol te chopol ants winiketik ta Balumilale? ¿Bin swentail te guerra ini?

 3. Jich bitʼil te chikan ta ilel ta lokʼomba, ¿machʼa-a te ya xwolwan ta swenta te guerra ini, sok bin yuʼun te yichʼoj scoronae? ¿Bin ya skʼan ya yal te yichʼoj yespadae?

 4. Jich bitʼil te chikanik ta ilel ta Aʼyej 10, 15 sok te 33, ¿bin yuʼun te ma skʼan te chajpnax ya kiltik-a te bitʼil ya slajin Dios te ants winiketik te chopolike?

 5. Jich bitʼil te chikanik ta ilel ta Aʼyej 36 sok te 76, ¿bin utʼil ya yakʼ ta ilel te yananix yichʼik lajinel yuʼun Jehová-a te chopol ants winiketik manchukme ya yalik te yakalik ta yichʼel ta mukʼe?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 19:11-16.

  1. ¿Bin utʼil ya yal ta jamal te Biblia te jaʼ te Jesucristo te machʼa kajal ta sakil kawue? (Ap. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4.)

  2. Jich bitʼil te tsijtsimbil ta chʼichʼ te skʼuʼ te Jesucristo, ¿bin utʼil jamal ya yakʼ ta ilel te yuʼunanix ya xjuʼ yuʼun tsalaw-a sok te jkʼaxel ya xlajinwane? (Ap. 14:18-20; 19:13.)

  3. ¿Machʼatikwan ochem skʼoplal tey euk-a te yakalik ta stʼunel te Jesús te kajal ta sakil kawue? (Ap. 2:26, 27; 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32.)

Aʼyej 115

Yachʼil nichimal kʼinal ta Balumilal

 1. Jich bitʼil ya yal te Bibliae, ¿bintik-a te ya xbajtʼ jmulantik ta Nichimal kʼinal ta Balumilale?

 2. ¿Bin-a te jamal ya yal te Biblia ta swenta te machʼatik ya xkuxinik ta Nichimal kʼinale?

 3. ¿Bin ora ya xkʼot ta pasel yuʼun Jesús spisil te bintik tʼujbil ini?

 4. Te kʼalal kʼax ta Balumilal te Jesuse, ¿bin la spas te jich la yakʼ ta ilel te jich ya spas te kʼalal ya xmantalaj jich bitʼil Ajwalil te tsabil yuʼun te Diose?

 5. ¿Bin ya spas te Jesús sok te machʼatik ya xjokinot ta mantalteswanej ta chʼulchan ta swenta te Balumilale?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 5:9, 10.

  ¿Bin yuʼun te ya jnaʼtik ta lek ta swenta te ajwaliletik sok te sacerdoteetik te ya xkʼot ta yoʼtanik te jwokoltik sok te ya skʼuxultayotik te kʼalal ya xmantalajik ta jmil jaʼbil ta stojol te Balumilale? (Efe. 4:20-24; 1 Ped. 1:7; 3:8; 5:6-10.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Apocalipsis 14:1-3.

  Ta swenta te 144,000 ta jtul ants winiketik te tsʼibaybil ta stiʼbaik te sbiil te Tatil sok te sbiil te Jkolel Tuminchije, ¿bin ya skʼan ya yal-abi? (1 Cor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Ap. 3:12.)

Aʼyej 116

¿Bin utʼil ya xkuxinotik ta sbajtʼel kʼinal?

 1. ¿Bin ya skʼan ya jnoptik teme ya jkʼan ya xkuxinotik ta sbajtʼel kʼinale?

 2. Jich bitʼil te yakalik ta spasel te tut achʼix sok te yamigotak te chikan ta ilel ta lokʼombae, ¿bin utʼil ya xjuʼ ya jnoptik ta swenta te Dios Jehová sok te Jesuse?

 3. ¿Bin yan libroil ya kiltik ta banti te lokʼombae, sok bin yuʼun te ya skʼan te ya jkʼopontik ta spisil orae?

 4. Manchukme ya jnoptik ta swenta te Jehová sok te Jesuse, ¿binxan ya skʼan ya jpastik yuʼun jich ya jtatik-a te kuxlejalil ta sbajtʼel kʼinale?

 5. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te Aʼyej 69?

 6. ¿Bin ya yakʼ jnoptik te bin lek la spas te tut Samuel te la kiltik ta Aʼyej 55?

 7. ¿Bin utʼil ya xjuʼ ya jtʼumbeytik stalel te Jesucristoe? Teme jich ya jpastike, ¿bin ya xjuʼ ya jmulambeytik yutsilal ta pajel chaʼbej?

Yantik jojkʼoyeletik:

 1. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Juan 17:3.

  ¿Bin utʼil ya yakʼ kiltik te sJun Dios te ma jaʼuknax ya skʼan ya xjil ta koʼtantik te bintik ya jnoptik ta swenta te Jehová sok te Jesucristoe? (Mat. 7:21; Sant. 2:18-20; 1 Juan 2:17.)

 2. Akʼa yichʼ kʼoponel te sjun Salmo 145:1-21.

  1. ¿Bintik-a te bayal ta chajp swentail te bin yuʼun ya skʼan ya kalbeytik yutsil skʼoplal te Jehovae? (Sal. 145:8-11; Ap. 4:11.)

  2. ¿Bin utʼil lek yoʼtan te Jehová ta jpisiltik? Ta swenta ini, ¿bin utʼil ya skʼan te xkechkonuk ya xnoptsajotik ta stojole? (Sal. 145:9; Mat. 5:43-45.)

  3. ¿Bin ya skʼan ya stijbotik koʼtantik ta spasel teme kʼux ta koʼtantik te Jehovae? (Sal. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21.)