Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 113

Ay ta Roma te Pabloe

Ay ta Roma te Pabloe

ILAWIL te cadena te chukul ta skʼab te Pabloe, sok ilawil te soldado romano te yak kanantayel yuʼune. Chukul ta Roma te Pabloe. Yak ta smaliyel te bin ya xpasbot yuʼun te César ta Romae. Te kʼalal ay ta chukjibal-ae, albot te ya xjuʼ ya yichʼ ulaʼtayele.

Te kʼalal ayix oxeb kʼajkʼal skʼoel ta Roma te Pabloe, la stikun tal ta ikʼel chaʼoxtul jwolwanejetik yuʼun te judioetik yuʼun ya xtalik ta ilel yuʼun. Jich yuʼun bayal ta jtul judioetik ta Roma te talik ta ilel yuʼune. Te Pablo la scholtiklambey yaʼiy ta swenta te Jesús sok ta swenta te ajwalinel yuʼun Diose. Ay te machʼatik la schʼuunik te Cristoe, jaʼukmeto ay yantik te ma la schʼuunike.

Jaʼnix jich te Pablo la scholbey yaʼiy skʼop Dios te yanyantik soldadoetik te kanantayot yuʼune. Te kʼalal chukul cheb jaʼbil ta Roma-a te Pabloe la schol skʼop Dios jaʼto te bantito kʼalal juʼ yuʼune. Ta skaj te jich la spase, jaʼnix jich euk te machʼatik ayik ta sna César la yaʼiyik stojol ta swenta te lek yachʼil kʼop yuʼun te ajwalinel yuʼun Diose, jich ay chaʼoxtul la schʼuunik te Cristoe.

Jaʼukmeto, ¿machʼa-a te j-ulaʼtaywanej te ay ta mesae, sok te yak ta tsʼibajele? ¿Yabal anaʼ machʼa-a? Jaʼ te Timoteoe. Jaʼnix jich ay la yichʼ chukel euk ta skaj te xcholbeyel skʼoplal te ajwalinel yuʼun Diose. Jaʼukmeto libre ayix-a. Talem ta skoltayel te Pabloe. ¿Yabal anaʼ te bin yak ta stsʼibayele? Yame kiltik bael.

¿Yatobal xjul ta awoʼtan te la kilbeytik skʼoplal ta Aʼiyej 110 te lum Filipos sok te lum Efesoe? Te Pablo koltaywan ta sjachel congregacionetik tey-a. Jich bitʼil te ay ta chukel te Pabloe, la stsʼibay cartaetik ta stojol te jchʼuunjeletik-abi. Te cartaetik te sbiilinejik Efesios sok Filipenses, ayik ta Biblia. Te Pablo la yalbey te Timoteo te bin-a te ya skʼan ya stsʼibaybey bael te yamigotak te ayik ta Filipose.

Kʼax yakʼojik ta ilel te slekil yoʼtan te filiposetik ta stojol te Pabloe, melel la stikumbeyik tal smajtʼan te kʼalal ay ta chukjibal-ae, jich yuʼun jaʼ yak ta yalbeyel bael wokol ta stojol te hermanoetike. Te machʼa la yichʼ tal te majtʼanile, jaʼ te Epafrodito. Jaʼukmeto tsakot ta chamel, jtebxanix kʼan lajuk yuʼun. Ta patil, lekub te Epafroditoe nopol ya sujtix bael ta slumal ta Filipos. Jaʼ ya yichʼ bael te scarta te Pablo te la stsʼibay te Timoteoe.

Tey ta chukjibal te Pablo la stsʼibayxan cheb cartaetik te jaʼnix jich ayik ta Bibliae. Te june jaʼ tikumbil ta swenta te jchʼuunjeletik te ayik ta lum Colosas. ¿Yabal anaʼ bin sbiil te carta ini? Colosenses. Te yan cartae jaʼnax tikumbil ta stojol te yamigo te Filemón sbiile, te jaʼnix jich ay ta Colosas. Te carta jaʼ ya scholbey skʼoplal ta swenta te Onésimo, te jaʼ jtul j-abat yuʼun te Filemone.

Lokʼ bael ta anel te Onésimo ta stojol te Filemone, jich tal ta Roma. Ma jnaʼtik te bin utʼil la snaʼ te Onésimo te chukul ta Roma te Pabloe, jich bajtʼ yulaʼtay. Te Pablo la scholbey skʼop Dios, jich ta oranax la schʼuun Cristo euk. Tey-abi ma lek la yaʼiy sba te Onésimo te bitʼil lokʼem tal ta anele. Jich yuʼun, ¿yabal anaʼ bin-a te la stsʼibay bael te Pablo ta stojol te Filemone?

Te Pablo la yalbey te Filemón te akʼa spasbey perdón te Onesimoe. Jich la stsʼibay te Pabloe: Ya jtikumbat sujtel ta atojol te Onesimoe, jaʼukmeto maba awabatukxanix, jaʼix jtul hermano euk. Kʼalal te Onésimo sujt bael ta Colosas, la yichʼ bael te cheb cartaetik ini, te june jaʼ tikumbil ta swenta te colosaetik te yan cartae jaʼ tikumbil ta stojol te Filemone. ¡Nopanax awaʼiy te akʼbot stseʼelil yoʼtan te Filemón te kʼalal la snaʼ ta swenta te Onésimo te j-abat yuʼune te la schʼuunix euk te Cristoe!

Kʼalal te Pablo la stsʼibaybey bael carta ta swenta te filiposetik sok ta stojol te Filemone, ay bayal bintik lek la yal bael. Jich la yal te Pablo ta swenta te filiposetik: Ya jtikun ta atojolik te Timoteoe, jaʼukmeto nopolme ya xbajtʼ kilex euk. Ta swenta te Filemone, jich la stsʼibay: Chajpambon te banti ya xkʼot ayinukon awuʼune.

Te kʼalal libre ayix-a te Pabloe, bajtʼ yulaʼtay te yermanotak te ayik ta yanyantik lumetike. Jaʼukmeto, ta patil la schaʼyichʼ chukel ta Roma te Pabloe. Snaʼojix-a te ya yichʼ milele. Jich la stsʼibaybey bael carta te Timoteo te akʼa taluk ta ora ta stojol te Pabloe. Jich la stsʼibay: Kakʼoj ta ilel te jun koʼtan ta stojol te Diose, jich jaʼ ya yakʼbon te jmajtʼane. Te kʼalal mato kʼaxem bayal jaʼbil slajel-a te Pabloe, la schaʼyichʼ lajinel te Jerusalene, ta yorail-abi jaʼ la slajinik te romanoetike.

Te kʼalal lajemix-a te Pabloe, ay la yichʼxan tsʼibayel yantik libroetik yuʼun te Bibliae. Te Jehová jaʼ la yakʼbey stsʼibay te Juan te slajibal libroetike, jich bitʼil te Apocalipsis (Revelación). Te libro ini jaʼ ya yalbey skʼoplal te bin ya xkʼot ta pasel ta pajel chaʼbeje.Yame kiltik bael ta patil te bin yato xkʼot ta pasele.

Hechos 28:16-31; Filipenses 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hebreos 13:23; Filemón 1-25; Colosenses 4:7-9; 2 Timoteo 4:7-9.