Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 111

Jtul kerem te waye

Jtul kerem te waye

¡ILAWIL! ¿Bin yak ta kʼoel ta pasel liʼ ini? ¿Ejchenajbal bayal te kerem te jawal ta lume? ¡Ilawil, ay jtul winik te yak ta lokʼel tal ta nae, jaʼ te jpuk kʼop Pabloe! ¿Yabal ata ta ilel tey euk-a te Timoteoe? ¿Yuʼunbal chʼay koel tal ta ventana te kereme?

Yuʼunix chʼay koel tal-a. Te Pablo yak ta yakʼel pʼijubtesel ta stojol te jnopojeletik ta Troas. Yuʼun snaʼoj te maba orauk ya yiltiklanixe, melel pajelxanix ya xbajtʼ ta jun barco-a. Jich yuʼun jalaj ta kʼop jaʼto kʼalal la sta olil ajkʼabal.

Te kerem te sbiilinej Euticoe, nakal ta ventana-a, jich way. ¡Chʼay koel tal ta ventana ta yoxkajal na! Jaʼ ta swenta te ayik ta mel oʼtan te ants winiketike, kʼalal la sjachik te kereme, la yilik te jichnix kʼot ta pasel-a te bin xiʼojik te ya xkʼot ta pasele. ¡Laj te kereme!

Kʼalal la yil te Pablo te lajemix-a te kereme, la spajkan sba ta sba te kereme sok la spet. Ta patil jich la yal: Mame xamel awoʼtanik. ¡Kuxul te kereme! ¡Yuʼunix melel-a! ¡Jaʼ jun milagro te kʼot ta pasele! ¡Jaʼ la schaʼkuxajtes te Pabloe! Jich kʼax tseʼel yoʼtan la yaʼiyik te ipal ants winiketike.

Jich spisil chaʼmoikxan bael ta na, ayin weʼelil yuʼunik. Jalaj ta kʼop te Pablo jaʼto te kʼalal sakub te kʼinale. ¡Ya jnaʼtik te maba chaʼwayix te Euticoe! Tey-abi te Pablo, te Timoteo sok te yantik te jokimbilik yuʼune moik ta barco. ¿Yabal anaʼ banti bajtʼik?

Yakix ta tsʼakajel yuʼun-a te yoxebal buelta sbeel ta xcholel skʼop Dios te Pabloe. Ta lum Éfeso jalaj oxeb jaʼbil tey-a. Jaʼ yuʼun, te beel ini jaʼ kʼax jalajxan-a te bitʼil te xchebal buelta beene.

Te kʼalal lokʼik ta Troas, la stejkʼan sba cheʼoxebuk kʼajkʼal ta Mileto te barcoe. Jich bitʼil te maba namal ayix-a te lum Efesoe, te Pablo la stikun tal ta ikʼel te ancianoetik yuʼun congregación ta Éfeso kʼalal ta Mileto yuʼun jich junxanix buelta ya skʼoponlan jilel-a. Ta patil, kʼalal ya xbajtʼix-a te barcoe, ¡kʼax bayal la smel yoʼtanik yuʼun te kʼalal la yilik te bajtʼ te Pabloe!

Te barco chaʼsujt tal ta Cesarea. Te kʼalal te Pablo jil ta sna te jnopojel Felipe, te j-alwanej Agabo (Ágabo) la yal te kʼalal ya xkʼot ta Jerusalén te Pabloe yalaj yichʼ chukel. Jichnix kʼot ta pasel-a te bitʼil la yal te j-alwaneje. Te kʼalal ayix cheb jaʼbil chukul ta Cesarea-ae, la stikunik ta Roma te Pablo yuʼun ya yichʼ ichʼel ta kʼop yuʼun te César, te ajwalil yuʼun Roma. Yatome kiltik bael te bin kʼot ta pasel ta be te kʼalal yakalik ta bael ta Romae.

Hechos, capítulo 19 kʼalalto ta 26.