Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 102

Kuxul te Jesús

Kuxul te Jesús

¿YABAL anaʼ machʼa-a te antse sok machʼatik-a te chaʼtul winiketike? Te antse jaʼ te María Magdalena. Te winiketik te saknax skʼuʼ spakʼike chʼul abatetik stukel. Te María yak ta yilel ochel te mukenal te banti la yichʼ akʼbeyel sbakʼetal te Jesuse, jaʼukmeto ¡te sbakʼetale ma tey ayukix-a! ¿Machʼa la yichʼ bael? Yame kiltik bael.

Te kʼalal lajemix-a te Jesuse, te sacerdoteetik jich la yalbeyik te Pilatoe: Te kʼalal kuxulto-a te Jesuse la yal te yalaj xchaʼkuxaj ta yoxebal kʼajkʼal. Jaʼ yuʼun tikuna ta kanantayel te mukenale. Jich la yalikxan: ¡Yuʼun jich yuʼun ma xjuʼ ya yelkʼambeyik bael-a te sbakʼetal te Jesús te jnopojeletike sok te ya yalik te chaʼkuxaje! Jich te Pilato la yalbey te sacerdoteetik te akʼa stikunik bael soldadoetike.

Jaʼukmeto ta sab yuʼun yoxebal kʼajkʼal slajel-a te Jesuse, ta oranax jul tal jtul chʼul abat yuʼun Jehová la sbalchʼun lokʼel te ton te makbil-a te mukenale. Bayal xiwik yuʼun te soldadoetike jich ma la stij sbaik ta jkʼaxel. ¡Ta patil, kʼalal la yilik ochel te mukenale, maba tey ayix-a te sbakʼetal te Jesuse! Ay chaʼoxtul soldadoetik ochik bael ta lum ta skʼoponel te sacerdoteetike. ¿Yabal anaʼ bin la spasik te chopol sacerdoteetike? La stojik te soldadoetik yuʼun jich la spasik lot-a. Jich albotik yuʼun: Alaik te jaʼ la yelkʼanik bael te jnopojeletik te kʼalal wayalex-ae.

Te kʼalal jich yakalik ta xchapel-abi ay chaʼoxtul antsetik te lek yiloj sbaik sok te Jesuse bajtʼ yilik te mukenale. ¡Jochol kʼot staik! Ta oranax, chiknaj chaʼtul chʼul abatetik te saknax skʼuʼ spakʼik tey ta mukenale, sok jich la sjojkʼoyik: ¿Bin yuʼun te ya aleik te Jesús liʼ ini? Chaʼkuxajemix, baanik ta oranax sok albeyaik yaʼiy te jnopojeletik yuʼune jich bajtʼik ta animal. Jaʼukmeto ay jtul winik te tejkʼanotik ta be yuʼune. ¡Te winik ini jaʼ te Jesuse! Jich albotik yuʼun: Baanik sok albeyaik te jnopojeletik kuʼun te bin kʼotix ta pasele.

Kʼalal te antsetik bajtʼ yalbeyik te jnopojeletik te bitʼil kuxul te Jesús sok te la yilikixe, ma la schʼuunik ta oranax. ¡Te Pedro sok te Juan animal bajtʼik te banti ay te mukenale, jaʼukmeto jochol kʼot staik! Te kʼalal sujtik bael te winiketike, te María Magdalena jil stukel. Jich la yil ochel te mukenale la sta ta ilel chaʼtul chʼul abatetik.

¿Yabal anaʼ bin la spas te sbakʼetal te Jesuse? La sakchʼaytes bael te Diose, melel ma la schaʼkuxajtes sok te sbakʼetal te yichʼoj-ae. La yakʼbey yachʼil sbakʼetal jich bitʼil te chʼul abatetike. Jaʼukmeto swenta ya yakʼ sba ta ilel ta stojol te jnopojeletik te bitʼil yuʼunix kuxul-ae, te Jesús la yakʼ sba ta ilel jich bitʼil sbakʼetal winik.

Mateo 27:62-66; 28:1-15; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-12.