Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 59

¿Bin yuʼun lokʼ ta anel te Davide?

¿Bin yuʼun lokʼ ta anel te Davide?

TE KʼALAL smilojix-a te Goliat te Davide, te Abner te capitán yuʼun soldadoetik ta Israel, la yikʼ bael te David ta stojol te Saule. Jich te Saúl la yakʼ ochuk ta capitán yuʼun soldadoetik euk te Davide, sok la yakʼ nainuk ta sna.

Ta patil, te kʼalal sujtik tal ta guerra te soldadoetik yuʼun Israel ta stojol te filisteoetike, jich jajchik ta kʼayoj te antsetike: Te Saúl la smil bayal ta jmil ta jtul, jaʼukmeto te David la smil bayal ta lajunmil ta jtul. Te Saúl jajch ta xutʼetel yoʼtan ta skaj te bitʼil jaʼ la yichʼxan ichʼel ta mukʼ te Davide. Jaʼukmeto te snichʼan te Saúl te Jonatán sbiile, maʼyuk sbikʼtal yoʼtan stukel. Kʼax kʼux ta yoʼtan te Davide, jaʼnix jich euk te David kʼax kʼux ta yoʼtan te Jonatane. Jaʼ yuʼun la schap skʼopik te yananix yamigoin sbaik ta spisil ora-ae.

Ya snaʼ stijel ta lek arpa te David, jich te Saúl ya smulan te bin utʼil ya stij te arpae. Jaʼukmeto ta swenta te sbikʼtal yoʼtan te Saúl, ta jun buelta ay bin chopol kʼan spasbey. Te kʼalal yak ta stijel-a te arpa te Davide, te Saúl la stsak te slanzae sok la schʼoj bael ta stojol sok jich yak ta yalel-a: ¡Ya jtsʼap ta pajkʼ ta lanza te Davide! Jaʼukmeto la skʼej sba te Davide. Ta patil, te Saúl la schaʼchʼoj ta lanza, jaʼukmeto mananix chaʼtsakot yuʼun-a. Jich la snaʼ stojol te David te ya skʼan ya skanantay sba ta spisil ora ta stojol te Saule.

¿Yatobal anaʼ te bin jamal la yal te Saúl te ya spase? La yal te ya yakʼbey te yantsil nichʼan te machʼa winikil ya smil te Goliate. La sta yorail te Saúl te jich la yalbey te David: Ya xjuʼ ya awikʼ te kantsil nichʼan Mical, jaʼnax yuʼun te bin nail ya skʼan ya apase jaʼ te ya amil 100 ta jtul filisteoetik. ¡Nopanax awaʼiy! Te bin ya skʼan te Saule, jaʼ te yakuk yichʼ milel te David yuʼun te filisteoetike. Jaʼukmeto ma jichuk kʼot ta pasel, jich yuʼun te Saúl la yakʼ te yantsil nichʼan yuʼun ya yinamin te Davide.

Ta jun buelta te Saúl la yalbey te Jonatán sok spisil te j-abatetik yuʼun te ya skʼan smil te Davide. Jaʼukmeto te Jonatán jich la yalbey te state: Mame ayuk bin chopol ya apasbey te Davide, melel maʼyuk bin chopol spasojbat. Jaʼnax bayal bintik lek spasoj ta atojol. Kʼan yakʼ skuxlejal ta swenta smilel te Goliate, te kʼalal la wil te bin kʼot ta pasele la yakʼbat stseʼelil awoʼtan yuʼun.

Jich te Saúl la yaʼiybey skʼop te Jonatane, jich la yal ta jamal te maʼyuk bin chopol ya spasbey te Davide. La schaʼyikʼik tal te David yuʼun ya x-aʼtej ta stojol te Saúl jich bitʼil ta nailale. Jaʼukmeto, ta jun buelta te kʼalal yak ta stijel arpa-a te Davide, te Saúl la schaʼchʼojbey lanza ta stojol. Te David la skʼej sba, jich tsʼapal kʼoel ta pajkʼ te lanzae. ¡Jaʼix yoxebal buelta-a ini! ¡Jich kʼot ta yoʼtan te David te yananix skʼan xlokʼ bael ta anel-ae!

Ta ajkʼabal-abi bajtʼ ta sna te Davide, jaʼukmeto te Saúl la stikun bael winiketik yuʼun ya smilik. Te Mical la snaʼ stojol te bin snopoj ya spas te state. Jaʼ yuʼun jich la yalbey te Davide: Lokʼan bael ta anel te ajkʼabal ini, teme maʼuke lajematme pajel. Ta ajkʼabal-abi te Mical la skoltay lokʼel ta anel ta jun ventana. Jteb ma sta jukeb jaʼbil te bayuknax la snakʼ sba te David ta stojol te Saule.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.

Naʼbeyaxan skʼoplal

PELIKULAETIK

Te David la smukʼulin yoʼtan te Diose

Te Davide la sta bayal wokolil soknix ay la sta smul ta stojol Dios, jaʼukmeto maʼyuk bin ora la yijkʼitay ta spasbeyel te yaʼtele. Ilawil te bin utʼil ya skoltayat te stalel David ta schʼuumbeyel spisil ora te smantal te Jehovae.