Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 63

Te pʼijil ajwalil Salomón

Te pʼijil ajwalil Salomón

TE Salomón keremto-a te kʼalal och ta ajwalil. Kʼux ta yoʼtan te Jehovae. La yichʼ ta mukʼ te lekil mantaltesel te akʼbot yuʼun David te state. Lek ilot yuʼun Jehová te Salomone, jich yuʼun ta jun ajkʼabal jich la yalbey ta swayich: Salomón, ¿bin ya akʼan te ya kakʼbate?

Ta swenta ini jich la sjakʼ te Salomón: Jehová Dios kuʼun, keremonto, mato jnaʼ te bin utʼil ya xmantalteswanone. Jich yuʼun akʼbon jpʼijil swenta lek ya xpasawanon ta mantal ta stojol te lum awuʼune.

Lek la yaʼiy te Jehová te bin kʼambot yuʼun te Salomone. Jich yuʼun jich la yal: Jich bitʼil la akʼambon apʼijil te ma jaʼuk la akʼambon najtʼ akuxlejal, maba la akʼambon akʼulejal, yame kakʼbat bayal spʼijil awoʼtan te maʼyuk machʼa jich yichʼoj spʼijil yoʼtan jaʼto ta ora ini. Jaʼnix jich yame kakʼbat spisil te bintik maba la akʼambone, yame kakʼbat bayal akʼulejal sok awutsilal.

Ta patil tal cheb antsetik ta stojol te Salomón te ay tulan kʼop yuʼunike. Te jtule jich la yal: Te ants ini sok te joʼone nainemonkotik ta junax na. Ayin alal kuʼun, ta yoxebal kʼajkʼal jaʼnix jich ayin yal euk te ants ini. Ay jun ajkʼabal te laj te yale. Te kʼalal wayalon-ae la yikʼbon jajchel te kale, jaʼ la yijkʼitaybon ta jxujk te yal lajeme. Te kʼalal wijkʼ site la kil te ma jaʼuk kuʼun te alal te lajeme.

Te kʼalal jich la yaʼiy stojol te yan antse, jich la yal: ¡Maʼuk! ¡Jaʼ kal te kuxule, jaʼ awuʼun te lajeme! Te sbabial antse, jich la yal: ¡Maʼuk! ¡Jaʼ awal te lajeme, jaʼ kal te kuxule! Jich yakalik ta yalbel sbaik te antsetike. ¿Binwan ya spas te Salomone?

La skʼan ichʼbeyel tal jun espada, te kʼalal la yichʼbeyik tal ta stojole, jich la yal te Salomón: Jataik ta olil te alal te kuxule, akʼbeyaik olil ta jujuntul te antsetike.

¡Maʼuk!, xchi te machʼanix smelelil smeʼ-a te alale. Awokoluk, maxa milik te alale. ¡Jaʼ lek akʼbeyaik te ants ini! Jaʼukmeto jich la yal te yan antse: Maʼyuk machʼa xawakʼbey ta jchebalkotik. Jataik ta olil te alale.

Jaʼ yuʼun jich la yal te Salomone: ¡Maxa milik te alale! Jaʼ xawakʼbeyik te sbabial antse, melel yuʼunix jaʼ-a te machʼa smelelil smeʼ te alale. Jich la snaʼ stojol te Salomón te machʼa-a te smelelil smeʼ te alale, melel kʼax kʼux ta yoʼtan te yale te jaʼ lekxan la yaʼiy te akʼa yichʼ akʼbeyel te yan antse yuʼun jich ma xyichʼ milel-a te alale. Te kʼalal la yaʼiy stojol te ants winiketik te bin utʼil la schajpan kʼop te Salomone, akʼbot stseʼelil yoʼtanik yuʼun te kʼax pʼij te ajwalil yuʼunike.

Te jayeb jaʼbil jalaj ta mantalteswanej te Salomone, te Dios la yakʼbey bayal bendición te lum yuʼun te kʼalal la yakʼbey bayal trigo, cebada, tsʼusub, higo sok yantikxan weʼeliletik ta lum kʼinal. Jaʼnix jich la sta lek skʼuʼ spakʼik sok nainik ta lekil naetik. Spisil te ants winiketike la staik te bintik leke.

1 Reyes 3:3-28; 4:25-34.