¿YABAL anaʼbey yoʼbolil sba te jchamel winik ini? Job te sbiile, te ants ya awile jaʼ te yiname. ¿Yabal anaʼ te bin yak ta yalbeyel te Jobe? Albeya chopol skʼoplal te Diose sok lajanix, la yut. Ya kiltik bael te bin yuʼun te jich la yale, sok bin swentail te la sta bayal swokol te Jobe.

Te Job jaʼ jtul winik te jun yoʼtan la schʼuumbey smantal te Jehovae. Te Job nain ta skʼinal Uz te maba najtʼ yiloj sba sok te skʼinal Canaán. Te Jehová kʼax kʼux ta yoʼtan te Jobe, jaʼukmeto ay machʼa-a te ilayot yuʼune. ¿Yabal anaʼ machʼa-a?

Jaʼ te Satanás te Pukuje. Julukme ta awoʼtan te jaʼ chopol chʼul abat te Satanás te skontrainej te Jehovae. Juʼ yuʼun te la yakʼbey skʼaxuntay smantal Jehová te Adán sok te Evae, sok la skuy te ya xjuʼ yuʼun te ya yakʼbey skʼaxuntaybey smantal Dios ta spisil te ants winiketik euke. Jaʼukmeto ¿juʼbal yuʼun te jich ya spase? Maʼuk. Jaʼnax akʼa juluk ta koʼtantik jayeb ta jtul antsetik sok winiketik te la jnoptikix te jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojol te Diose. ¿Jayeb ta jtul ya anaʼbey sbiil?

Te kʼalal lajemikix-a te Jacob sok te José ta Egipto, te Job jaʼnax stukel ta swolol Balumilal te jun yoʼtan la yakʼ sba ta stojol te Jehovae. Te Jehová la skʼan yakʼbey snaʼ stojol te Satanás te ma xjuʼ yuʼun te ya spas ta chopol spisil te ants winiketike, sok jich la yalbey: Ilawil te kabat Job te bitʼil jun yoʼtan ta jtojole.

Jun yoʼtan ta atojol, xchi te Satanase, melel awakʼojbey bendición sok ay bayal bintik lek yuʼun. Jaʼukmeto teme ya apojbeye, yame sbolkʼoptayat.

Jich yuʼun jich la yal te Jehová: Baan pojbeya spisil. Pasa spisil te bintik chopol ya akʼan apasbeye. Ya kiltik teme ya sbolkʼoptayone. Jaʼnax mame xamil.

Ta sbabial, te Satanás la yakʼ te ay chaʼoxtul winiketik te la yelkʼambeyik swakax sok camelloetik yuʼun te Job, jaʼnix jich la yichʼ miltiklambeyel te tuminchijetik yuʼune. Soknix la smiltiklambey ta ikʼ te skerem nichʼnab sok yantsil nichʼnab te lajuntul ta spisilike. Ta patil la yakʼbey tulan chamel. Bayal woklaj te Jobe. Jaʼ yuʼun jich albot yuʼun te yiname: Chopol kʼoptaya te Dios sok lajanix. Jaʼukmeto mananix la skʼan spas-a te Jobe. Jaʼnix jich tal oxtul lotil amigoetik yuʼun sok albot te yuʼun aylaj smukoj smule. Jaʼukmeto junanix yoʼtan la yakʼ sba-a te Jobe.

Jaʼ ini kʼax bayal akʼbot stseʼelil yoʼtan yuʼun te Jehovae, ta patil la yakʼbey bendición te Jobe, jich bitʼil te ya awil ta lokʼomba. La slekubtes ta swenta te schamele. Te Job la staxan lajuneb ta jtul tʼujbil snichʼnab, sok cheb buelta akʼbotxan te wakaxetik, tuminchijetik sok camelloetik bitʼil ta nailal.

¿Junbal awoʼtan ya awakʼ aba ta spisil ora ta stojol te Jehová jich bitʼil te Jobe? Teme jich ya apase, jaʼnixme jich ya yakʼbat bendición euk. Yame xjuʼ xkuxinat ta sbajtʼel kʼinal te kʼalal swolol tʼujbilix-a te Balumilal, jich bitʼil te tsʼumbil kʼinal Edene.