Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 24

Te José la stsajtaybey yoʼtan te sbankiltake

Te José la stsajtaybey yoʼtan te sbankiltake

TE José la skʼan snaʼ stojol teme kʼax chopolto yoʼtanik sok teme jaʼnix jich maʼyuk yutsil yoʼtanik te lajuntul sbankiltake. Jich yuʼun, jich la yal: Te jaʼexe jtsajtaywanejex jaʼ talex ta yilel te banti maba kanantaybil ta lek te kʼinale.

Maʼuk ma jichukonkotik te bitʼil ya awale, xchiik ta yalel. Te joʼotike lek jkʼoplalkotik ta winikil. Junax jtatkotik ta jpisilkotik. Lajchaytulonkotik-a. Jaʼukmeto te jtule lajemix, yan te xutile jaʼ sjokinej jilel ta na te jtatkotike.

Jich yilel te ma schʼuune. La yal ta mantal te akʼa jiluk ta chukel te bankilal te Simeón sbiile, yan stukel te yantike la stikun sujtel ta snaik sok la yakʼtiklambey bael yichʼik weʼelil. Jaʼukmeto jich la yaltiklambey: Te kʼalal ya xchaʼsujtex tale yame awikʼbonik tal te axutil ijtsʼinike.

Te kʼalal sujtik bael ta Canaán ta banti ay te snaike, te sbankiltak te José kʼot scholbeyik yaʼiy te statik te bin kʼot ta pasele. Kʼax bayal ya smel yoʼtan te Jacobe. Te José ma chikanuk banti ay, xchi ta okʼel, sok jaʼnix jich te Simeone. Ma xkakʼ te ya awikʼbonik bael te jxutil nichʼan te Benjamine. Jaʼukmeto te kʼalal nopol ya xlajix-a te sweʼelike, te Jacob lananix yakʼ bael ta Egipto-a te Benjamín swenta ya xjuʼ xbajtʼ sleikxan tal bayal weʼelil.

Jich te José la yil te yak ta talel te sbankiltake. Akʼbot bayal stseʼelil yoʼtan te kʼalal la yil te Benjamín te xutil ijtsʼinale. Ta melel, ta spisilik maʼyuk machʼa ya snaʼik teme jaʼ te José te winik ini te mukʼ skʼoplale. Te José ay bin la spas swenta yuʼun la stsajtaybey yoʼtan te lajuntul schaʼbankiltake.

La skʼambey te j-abatetik yuʼun te akʼa snojesbey ta weʼelil te skostal te sbankiltake. Jaʼukmeto ma la yaltiklambey te sbankiltake, jaʼnix jich la skʼambey te j-abatetik yuʼun te akʼa yotsesbeyik ta skostal te Benjamín te copa yuʼun te pasbil ta platae. Te kʼalal bajtʼikix ta spisilk-ae sok te mato namaluk sbaelik-ae, jich te José la stikun bael te j-abatetik yuʼun swenta ya snutsik te winiketike. Te kʼalal nopol ya staikix-ae, te j-abatetik yuʼun te José jich la yalik: ¿Bin yuʼun te la awelkʼambeyik tal te scopa te kajwal te pasbil ta platae?

Maʼyuk la kelkʼambeytik tal te scopae, xchiik ta spisil te winiketike. Teme la ataik te ay machʼa yichʼoje akʼa yichʼ milel-abi.

Jich te j-abatetik yuʼun te José jajch sleik ta spisil te banti te kostaletike, tey la staik te copa te banti skostal te Benjamine jich bitʼil te ya awil liʼ ini. Te j-abatetik yuʼun te José jich la yalik: Te yantike ya xjuʼ xbajtʼikix, jaʼukmeto te Benjamine yame kikʼtik sujtel. ¿Bin ya spasik anaʼ te lajuntul schaʼbankiltake?

Spisil chaʼsujtik bael sok Benjamín ta banti sna te Josee. Te José jich la yaltiklambey te yantik sbankiltake: Te jaʼexe ya xjuʼ xbaex apisilik ta anaik, jaʼukmeto te Benjamín ya xjil ta mosoil kuʼun.

Jich kʼopoj te Judá sok jich la yal: Teme ya sujton bael sok teme maba sjokinejon bael te kereme yame xlaj yuʼun te jtate, melel kʼax kʼux ta yoʼtan. Jich yuʼun awokoluk akʼa jilukon ta mosoil awuʼun, jaʼukmeto tikuna sujtel stukel te kereme.

Jich la yil te José te jelonemix stalelik te sbankiltake. Maba kʼax chopolukix yoʼtanik sok ayix yutsil yoʼtanik. Ya kiltik bael te bin la spas te Josee.

Génesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.