¿Bin utʼil chiknaj tal te chʼulchan sok te Balumilale? ¿Bin utʼil la yichʼ pasel te Kʼajkʼal, te U soknix te ekʼetike, jichnix te bitʼil bayal bintik ay ta Balumilale? Te Biblia jamal ya yalbotik te smelelil sujtib te kʼalal ya yal te jaʼ la spas te Dios spisil te bintik aye. Jich yuʼun te jlibrotik ini ya xjajch schol aʼyejetik te lokʼem tal ta Biblia ta swenta te bintik la yichʼ pasele.

Te libro ini yame snojptesotik bael ta swenta te machʼatik nail la spas te Diose, te jaʼik te espirituetik te ma xjuʼik ta ilel jich bitʼil te ma xjuʼ ta ilel te Diose. Te jaʼik te chʼul abatetike. Jaʼukmeto te Balumilale la yichʼ pasel yuʼun ya xkuxinik ants winiketik jich bitʼil te joʼotike. Jaʼ yuʼun te Dios la spas jtul winik sok jtul ants te la sbiilinik Adán sok Eva sok akʼotik ta tʼujbil nichimal kʼinal. Jaʼukmeto la skʼaxuntaybeyik smantal te Diose jich chʼay yuʼunik te ya xjuʼ xkuxinik ta sbajtʼel kʼinale.

Jaʼto te kʼalal la yichʼ pasel te Adán kʼalalto te tal te tulan Pulemale, la yichʼ bael ta spisil 1,656 jaʼbil. Te jayeb kʼajkʼal kʼax-abi, kuxinik bayal chopol ants winiketik. Ta chʼulchan tey ayik-a te machʼatik ma xjuʼik ta ilel te jaʼik espirituetik, jich bitʼil te Satanás sok te chopol abatetik yuʼune. Ta Balumilal, kuxin te Caín sok bayal yantik chopol ants winiketik, jich bitʼil te ay yantik winiketik te yan yilelik yuʼun-a te yipike. Jaʼukmeto jaʼnix jich kuxinik ants winiketik ta Balumilal te lek yoʼtanike, jich bitʼil te Abel, te Enoc sok te Noé. Ta SBABIAL PARTE te yichʼoj te libro ini ya jnoptik bael ta swenta te ants winiketik ini sok te bintik kʼot ta pasele.