¿Aybal skʼoplal te bin ixtabil ya x-ixtaat soke? Yame atabey te sujtib te kʼalal ya awil te bin utʼil la yamigoin Jehová te Caleb..