Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Иисус Христостуң өлүмүнүң дугайында сактыышкын

Иисус Христостуң өлүмүнүң дугайында сактыышкын

Иегованың Херечилери чыл санында Иисус Христостуң чагыын эдерип, ооң өлген хүнүн демдеглеп турар (Лука 22:19, 20). Ол чугула ужуражылганы бистиң-биле кады эрттиреринче силерни сеткиливистиң ханазындан чалап тур бис. Ол чыышка Иисустуң чуртталгазы болгаш өлүмү силерге кандыг хамаарылгалыг деп чүүлдү билип алыр силер.