Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Чуртталгада эң-не чугула айтырыгларның харыызын билип алыксаар силер бе?

Чуртталгада эң-не чугула айтырыгларның харыызын билип алыксаар силер бе?

КИЖИЛЕР боттарынга хөй-ле чугула айтырыгларны салып турар. Силер база мындыг айтырыгларны бодуңарга салган боор силер:

  • Сагыш човаңгыр Бурган бар бе?
  • Дайыннар болгаш хилинчек-човалаң кажан-бир соксаар бе?
  • Өлген кижилерниң байдалы кандыгыл?
  • Чок апарган ынак улузувус-биле база катап ужуражыр бис бе?
  • Бурган мени дыңнап каар кылдыр, канчаар мөргүүр болзумза эки?
  • Ёзулуг аас-кежикти канчаар чедип ап болур?

Бо айтырыгларның харыызын билип алыксаар силер бе? Библиотекаларда болгаш ном садыгларында чүс-чүс номнар бар. Ол номнарның авторлары бо айтырыгларга шын харыыны берип турар деп бодаар. Ынчалза-даа бир ном өске номга удурланышкак болуп турары ховар эвес. Чамдык номнар ажыктыг кылдыр сагындырар, ынчалза-даа үе эрткенде оларның хөлү эрте бээр, ынчангаш оларны эде көөр азы чаа номнар бижиир апаар.

Ынчалзажок долузу-биле бүзүреп болур чаңгыс ном бар. Ол ном кажан-даа мегелевес. Бурганга Иисус Христос мөргүп тургаш: «Сээң сөзүң дээрге-ле алыс шын ол-дур» — деп чугаалаан (Иоанның 17:17). Амгы үеде Бурганның Сөзүн Библияда бижээн. Дараазында арыннардан кырында салдынган айтырыгларга тода болгаш ылап шын библейжи харыыларны билип алыр силер.

Сагыш човаңгыр Бурган бар бе?

Мөөң чон аразында кижи

ЧҮГЕ ЫНДЫГ АЙТЫРЫГ ТУРГУСТУНУП КЭЭР. Шупту чүве ала чайгаар боду тыптып келген деп школаларда өөредир болгай. Ынчаарга Бурган херек кырында бар болза, ол бисти бөгүн таваржып турарывыс каржы чүүлдерден, багай хамаарылгадан, өлүрүүшкүннерден база үптээшкиннерден чүге хостап шыдавазыл деп, хөй кижилер элдепсинип турар.

БУРГАННЫҢ СӨЗҮ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Чаяакчы херек кырында бар дээрзин бисти долгандыр турар чүүлдер бадыткап турар. «Бурганның көзүлбес шынарлары — Ооң мөңге күчү-күжү база бурганчы бүдүжү бүгү чаяалганы хайгаарап көөрүн дамчыштыр кижиниң угаанынга билдингир, көскү апарды» — деп Римчилерге 1:20-де бижээн. Дириг чаяалгаларның нарын тургузуун шинчилеп көөрүвүске, олар Чаяакчы бар деп бадыткап турар. Ол Чаяакчы бистиң дугайывыста сагыш човап турар. Бурганның Сөзү-биле алырга, Бурган биске кайгамчыктыг келир үени белеткеп каан. «Дээрде Адавыс!.. Сээң Чагыргаң чедип келзин. Дээрге дег, черге база Сээң күзел-сорууң чогуп бүтсүн» — деп, Иисус бисти мөргүүрүнге өөреткен (Матфейниң 6:9, 10). Бурган бис дээш аажок сагыш човап турар, ынчангаш бодалын күүседири-биле, бодунуң оглун кижи төрелгеттени дээш өлүр кылдыр, белени-биле черже чоргузупкан (Иоанның 3:16).

Ол ышкаш Эге дөс 1:26—28; Иаковтуң 1:13 болгаш 1 Пётрнуң 5:6, 7 көрүңер.

Дайыннар болгаш хилинчек-човалаң кажан-бир соксаар бе?

Дайынчылар

ЧҮГЕ ЫНДЫГ АЙТЫРЫГ ТУРГУСТУНУП КЭЭР. Дайыннар уржуунда дыка хөй кижилер өлүп турар. Кижилерниң хилинчек-човалаңы кымны-даа тоомча чок арт тырбас.

БУРГАННЫҢ СӨЗҮ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Бүгү чер кырынга тайбыңны тургузуптар үе чедип кээр деп, Бурган чугаалаан. Дээрде чазактың — ооң Чагыргазының башкарылгазының үезинде кижилер моон соңгаар «дайылдажып өөренмес». Олар «селемелерин андазынның бизи кылдыр эде кылыр» (Исаия 2:4, НМ). Бурган шупту чөптүг эвес чорукту болгаш хилинчек-човалаңны соксадыр. «Бурган улустуң караанда чаш бүрүзүн чодуп бээр. Моон соңгаар өлүм-даа, ыы-сыы-даа, ажыг-шүжүг-даа, аарышкы-даа турбас, чүге дээрге бүгү эрги делегей [ол ышкаш чөптүг эвес чорук болгаш хилинчек-човалаң] чиде берген» — деп, Бурганның Сөзү аазап турар (Ажыдыышкын 21:3, 4).

Ол ышкаш Ырлар 36:10, 11; 45:10 болгаш Михей 4:1—4 көрүңер.

Өлген кижилерниң байдалы кандыгыл?

Хөөр

ЧҮГЕ ЫНДЫГ АЙТЫРЫГ ТУРГУСТУНУП КЭЭР. Шажыннарның хөй кезии кижи өлген соонда улаштыр чурттаар деп өөредип турар. Бурган каржы кижилерни кезээ мөңгеде хилинчектенир кылдыр, алдыы оранче чоргузуп турар, чок болза өлген кижилер дириг кижилерге хора чедирип болур деп, чамдык улус бүзүреп турар.

БУРГАННЫҢ СӨЗҮ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Кижи өлүп каарга, ол чок апаар. «Өлүглер чүнү-даа билбес» — деп Бурганның Сөзүнде чугаалаан (Екклесиаст 9:5, 1993 чыл, Екклесиастың азы Проповедниктиң ному). Өлүг улус чүнү-даа билбес, чүнү-даа миннивейн турар, олар дириг улуска хора-даа, дуза-даа чедирип шыдавас (Ырлар 145:3, 4).

Ол ышкаш Эге дөс 3:19 болгаш Екклесиаст 9:6, 10 көрүңер.

Чок апарган ынак улузувус-биле база катап ужуражыр бис бе?

Чоок кижизи өлүп каарга, муңгараан төл

ЧҮГЕ ЫНДЫГ АЙТЫРЫГ ТУРГУСТУНУП КЭЭР. Ынак улузувус-биле чуртталгага өөрүп, кады чурттаарын күзээр болгай бис. Ынчангаш өлүмнүң хайындан чарылган чоок улузувусту көрүксевейн канчаар бис.

БУРГАННЫҢ СӨЗҮ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Өлген улустуң хөй кезии дирлип кээр. «Чевеглерде чыдар бүгү улус Ооң үнүн дыңнааш, чевеглерден туруп кээр» — деп, Иисус аазаан (Иоанның 5:28, 29). Бурганның эң-не эгезинде бодап алганы дег, дирлип келген кижилер дываажаң черге чурттаар аргалыг болур. Оон аңгыда Бурганга дыңнангыр кижилер тергиин кадыкшылдыг апаар, ынчангаш мөңге чурттаар. «Чөп-шынныг улус чер-чуртту салгап алгаш, ону кезээ мөңгеде ээлеп чурттаар» — деп Бурганның Сөзүнде чугаалаан (Ырлар 36:29).

Ол ышкаш Иов 14:14, 15; Луканың 7:11—17 болгаш Ажыл-чорудулга 24:15 көрүңер.

Бурган мени дыңнап каар кылдыр, канчаар мөргүүр болзумза эки?

Мөргүп орар эр кижи

ЧҮГЕ ЫНДЫГ АЙТЫРЫГ ТУРГУСТУНУП КЭЭР. Шажын бүрүзүнде кижилер мөргүп турар. Ынчалзажок олар мөргүлдериниң харыызын албайн турар.

БУРГАННЫҢ СӨЗҮ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Мөргүүрде ол-ла сөстерни шээжи-биле катап-катап чугаалавас кылдыр, Иисус өөредип турган. «А мөргүп тура… артык сөстер этпеңер» — деп, ол чугаалаан (Матфейниң 6:7). Бир эвес Бурган мөргүлдеривисти дыңнап кагзын деп күзээр болзувусса, аңаа канчаар таарымчалыг болдур, ынчаар мөргүүрү чугула. Ынчангаш Бурган кандыг мөргүлдерни дыңнаарын билип алгаш, ол ёзугаар мөргүүр болза эки. «Ооң [Бурганның] күзел-соруунга чүүлдештир кандыг-бир чүүлдү Оон мөргүп дилээр болзувусса, Ол бисти дыңнаар» — деп 1 Иоанның 5:14-те бижээн.

Ол ышкаш Ырлар 64:3; Иоанның 14:6 болгаш 1 Иоанның 3:22 көрүңер.

Ёзулуг аас-кежикти канчаар чедип ап болур?

Аас-кежикти дилеп, Библияны номчуп турар херээжен кижи

ЧҮГЕ ЫНДЫГ АЙТЫРЫГ ТУРГУСТУНУП КЭЭР. Аас-кежиктиг болур дизе, акша-төгерик, ат-алдар азы чараш дүрзү-хевир херек деп, хөй кижилер бүзүреп турар. Ынчангаш олар бар шаа-биле ол бүгүнү чедип алырынче чүткүп турар, ынчалза-даа түңнелинде олар боттарын аас-кежик чок кылдыр миннип турар.

БУРГАННЫҢ СӨЗҮ ЧҮНҮ ЧУГААЛАП ТУРАР. Ёзулуг аас-кежик чүүден хамааржырын Иисус көргүскен. «Бурганның медээзин дыңнап турар база ону сагып чоруур улус оон-даа амыр-чыргалдыг!» — деп, ол чугаалаан (Луканың 11:28). Бурганның дугайында алыс шынны база ол чүү дээш бисти чаяаган деп билип алыксаар эң-не кол хереглеливисти хандырар болзувусса, ынчан ёзулуг аас-кежиктиг болур бис. Ол алыс шын Бурганның Сөзүнде бар. Ону билип алыр болзувусса, чуртталгада чүү херек кырында чугула, а чүү чугула эвезин билип алыр бис. Бир эвес шиитпир үндүрерде Бурганның Сөзүнде сүмелерни амыдыралга ажыглаар болзувусса, чуртталгавыстың утказы долу болгаш ханы апаар.

Ол ышкаш Чугаалар 3:5, 6, 13—18 болгаш 1 Тимофейге 6:9, 10 көрүңер.

Алды айтырыгның харыызын Бурганның Сөзүнден кысказы-биле көрдүвүс. Оон-даа хөйнү билип алыксаар силер бе? Чигзиниг чок, бир эвес сүлделиг хереглелдерин миннип турар кижилерниң бирээзи болзуңарза. Бурган биске ынак болза, ол чүге ынча хөй каржыны болгаш хилинчек-човалаңны чөпшээреп турарыл? Өг-бүле амыдыралымны канчаар экижидип ап болур мен? Ол айтырыгларга харыыны билип алыксаар боор силер. Бурганның Сөзү ол база оон-даа өске айтырыгларга долу болгаш чедингир харыыларны берип турар.

Ынчалза-даа бөгүн хөй улус Библияны херекке албайн турар, чүге дээрге ол ном оларга танывазы, билдинмес ном бооп турар. Бурганның Сөзүнден харыыларны тып алыр кылдыр, дузаны хереглээр силер бе? Иегованың Херечилери силерге дузалаар ийи арганы сүмелеп турар.

Бирээзи — чугула айтырыгларга тода харыыны тып алырынга дузалажып турар «Бурган бис тен чүнү негеп турарыл?» деп дептер. Ол дептерни чай чок кижилерге чугула айтырыгларның тодаргай библейжи харыызын билип алырынга дуза кылдыр үндүрген. Ийиги аргазы — Бурганның Сөзүн бажыңга халас өөренири. Силерниң чоогуңарда чурттап турар Иегованың Херечилери силерниң өөңерге азы силерге кажан, каяа эптиг болдур, аңаа Бурганның Сөзүн бичиилеп сайгарып болур. Шак ындыг өөредилге бүгү делегейде миллион-миллион кижилерге дузалаан. Оларның хөй кезии: «Алыс шынны тып алдым!» — деп кайгамчык түңнелге келген.

Бурганның Сөзүнде алыс шын — дээрге-ле аажок үнелиг эртине-байлак-тыр. Ол бисти бүдүүлүк чоруктан, сагыш-сеткил уяраашкынындан база сагыш-сеткилди өйүп турар сезинчиг коргуштан хостап турар. Чуртталгавыска ужур-утканы, өөрүшкүнү болгаш идегелди ол берип турар. «Ынчан алыс-шынны билип алыр силер — оон ол силерни хостуг кылып каар» — деп, Иисус чугаалаан (Иоанның 8:32).

1. Библия чүге өөредип турарын билип ап турар эр кижи; 2. Библия чүге өөредип турарын билип ап турар херээжен кижи