Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

КАПСЫРЫЛГА

1914 чыл — библейжи өттүр билген медеглелдерниң кол чылы

1914 чыл — библейжи өттүр билген медеглелдерниң кол чылы

1914 ЧЫЛДЫҢ мурнунда-ла, он-он чылдар бурунгаар, Библияның Шинчилекчилери ол чылды төөгүнүң чугула дээн чадазы деп чарлап турган. Ынчан кандыг чугула болуушкуннар болганыл, ынчангаш 1914 чылды төөгүнүң ылап-ла онза чадазы деп, чүге санап болурул?

Луканың 21:24- те бижээни дег, Иисус чугаалаан: «Өске чоннар улузунуң үези төнгүжеге, олар Иерусалимни таптай базып кээрлер». Израильдиң төвү, Иерусалим, Давидтиң угундан үнген хааннарның дүжүлге хоорайы турган (Ырлар 47:2, 3). Ол хааннар өске чоннарның чагырыкчыларындан ылгалдыг турган. Олар «Иегованың дүжүлгезинде» олуруп, Бурганның төлээлекчилери болуп турган (1 Летопись 29:23). Ынчангаш Иерусалим Иегованың башкарылгазын илередип турган.

Бурганның башкарылгазын өске чоннар кажан таптай базып эгелээнил? Ол б.э. чедир 607 чылда, кажан Иерусалимни вавилончулар эжелеп алырга, эгелээн. Давидтиң угундан үнген хааннарның башкарылгазы үстү бээрге, «Иегованың дүжүлгезинге» моон соңгаар кым-даа олурбаан (2 Царей 25:1—26). Бурганның башкарылгазы кезээ-мөңгеде таптай бастырар бе? Чок, чүге дээрге Иерусалимниң сөөлгү хааны Седекияга Иезекиильдиң өттүр билген медеглелинде чугаалаан турган: «Дүжүлге бөргүңнү ужулгаш, оваадайыңны сал. Ам ындыг чүве моон соңгаар турбас… Хоойлу ёзугаар эргелиг кижи келбээн шаанда, ол кымныы-даа турбас, ынчангаш мен ону [башкарар эргени] аңаа бээр мен» (Иезекииль 21:26, 27). Давидтиң оваадайын эдилээр эрге чүгле Иисус Христоста бар (Луканың 1:32, 33). Ынчангаш Иисус Хаан апаарга, «өске чоннар улузунуң үези» төнер.

Ол чугула болуушкун кажан эгелээр турган? Өске чоннар улузу чүгле кезек үе дургузунда чагырар деп, Иисус көргүскен. Ол кезек үе кайы-хире уламчылаарын Даниил номунуң 4- кү эгезинден билип ап болур. Ында Вавилоннуң Навуходоносор деп хаанның өттүр көрген дүжүнүң дугайында бижээн. Хаан дүжүнде бедик ыяшты көрген. Оон ол ыяшты ужуруп каапкан. Ыяштың төжээнден чаш будуктар өспезин дээш, ону демир болгаш чес-биле кинчилеп каан. Ооң соонда дээрниң төлээзи чарлаан: «Ол чеди үе дургузунда ынчаар турзун» (Даниил 4:7—16).

Библияда ыяштар чамдыкта башкарылганы азы хаан эрге-чагырганы илередип турар (Иезекииль 17:22—24; 31:2—5). Кажан символиктиг ыяшты ужуруптарга, Бурганның дүжүлгезинге олурган хааннарның башкарылгазы үзүлген. Ынчалзажок өттүр билген медеглел-биле алырга, өске чоннар улузу Иерусалимни үргүлчү эвес, а чүгле «чеди үе дургузунда» таптай базып кээр. Ол үе кайы-хире үр уламчылаарыл?

Үш бүдүн чартык үе «бир муң ийи чүс алдан хүнге» дең деп Ажыдыышкын 12:6, 14- те бижээн. Ынчап кээрге, «чеди үе» (үш бүдүн чартыктан ийи катап хөй үе) 2520 хүнге дең. Ынчалза-даа Иерусалимни эжелээн соонда, 2520 хүн эрткенде, өске чоннар улузу Бурганның башкарылгазын таптай баспышаан хевээр турган. Ынчаарга ол өттүр билген медеглелче оон-даа артык хөй үе кирер ужурлуг турган деп көскү-дүр. Иезекииль 4:6 биле Саннар 14:34- те бижээн «бир хүн дээш-ле, бир чыл» деп дүрүм ёзугаар, «чеди үе» 2520 чылга дең.

Кажан вавилончулар Иерусалимни эжелээш, Давидтиң угундан үнген хаанны дүжүр октаптарга, ынчан б.э. чедир 607 чылдың октябрь айда 2520 чыл эгелээн. Ол үе б.э. 1914 чылдың октябрь айда төнген. Шак ынчан «өске чоннар улузунуң үези» төнген, ынчангаш Иисус Христос дээрге Хаан апарган* (Ырлар 2:1— 6; Даниил 7:13, 14).

Иисустуң баш бурунгаар чугаалааны дег, ол дээрге Хаан апаарга, дайыннар, аш-чут, чер шимчээшкиннери болгаш аарыг-аржык дээн ышкаш, болуп көрбээн айыыл-халаптар эгелээр (Матфейниң 24:3—8; Луканың 21:11). Дээрге 1914 чылда Бурганның Чагыргазы тургустунган, ынчангаш ол үеден эгелээш, бо бузуттуг тургузугнуң «сөөлгү хүннери» эгелээн деп, бо бүгү болуушкуннар шыңгыы херечилеп турар (2 Тимофейге 3:1—5).


*  Б.э. чедир 607 чылдың октябрьдан тура, б.э. чедир 1 чылдың октябрьга чедир 606 чыл эрткен. Тик чыл чок болганда, б.э. чедир 1 чылдың октябрьдан тура, б.э. 1914 чылдың октябрьга чедир 1914 чыл эрткен. 606 чылга 1914 чылды кадыптарга, түңнелинде 2520 чыл үнүп кээр. Иерусалим б.э. чедир 607 чылда эжелеттингениниң дугайында хөйнү «Бижилге бүрүнү-биле бүзүрелдиг болгаш ажыктыг» деп дептерден билип ап болур, 3- кү кичээл, абз. 5, 6. Ол дептерни Иегованың Херечилери үндүрген.

«ЧЕДИ ҮЕ»
2520 чыл
606 чыл биле 3 ай
Б.э. чедир 607 чылдың
октябрь — б.э. чедир 1 чылдың декабрь 31.
1913 чыл биле 9 ай
Б.э. 1 чылдың январь 1 —
б.э. 1914 чылдың октябрь.
607

«[Өске чоннар улузу] Иерусалимни таптай базып кээрлер»

Иерусалимниң узуткааны
←б.э. чедир б.э.→ 1914

Давидтиң оваадайын эдилээр хоойлу ёзугаар эргелиг хуу-бот кээр

Иисус Христос хааннап турар

← Маңаа хамаарышкан эгени көр