Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

КАПСЫРЫЛГА

Шииткел хүнү деп чүл?

Шииткел хүнү деп чүл?

ШИИТКЕЛ хүнүнүң дугайында дыңнаарыңга, бажыңга чүү кирер-дир? Хөй кижилерниң саналы-биле алырга, ол хүнде миллиард-миллиард кижилер Бурганның мурнунга туруп алгаш, чаңгыстап шииттирер. Ынчангаш Бурган кижи-бүрүзүнге тускай шииткел үндүрер. Чамдык кижилер, шаңнал кылдыр, дээрге амыр-чыргалдыг чуртталганы алыр, а өскелери кезээ-мөңгеде хилинчектенир. Ынчалзажок Библия ынчаар өөретпейн турар. Бурганның Сөзү-биле алырга, Шииткел хүнү — коргуш болгаш хилинчек үези эвес, а идегел биле катап тургузуушкун үези-дир.

Ажыдыышкын 20:11, 12- де Иоанн элчин Шииткел хүнүнүң дугайында мынчаар тайылбырлап бижээн: «Мен оон кончуг улуг ак дүжүлгени база ында саадаан Бурганны көрүп кагдым. Ооң түрлүг көрүжүнден дээр биле чер ис чок чиде берген. Мен ынчан дүжүлгениң мурнунда турар улуг, биче өлүг улусту көрүп кагдым. Ажып каан номнар база турду. Оон база бир, амыдыралдың ному дээр номну ажыдып кагды. Өлүглерни оларның кылган херектерин барымдаалап, номнарда оларның дугайында бижээнин ёзугаар шииткен». Ынчаарга кижилерни кым шиидер ирги?

Иегова Бурган Дээди Шииткекчи-даа болза, шиидер эргезин ол дамчыткан. Кымга? «Ол Бодунуң шилип алган Кижизин дамчыштыр бо делегейни чөптүг шүүгү-биле шиидер хүнүн доктаадып каан» — деп, Павел элчин бижээн (Ажыл-чорудулга 17:31). Дирилген Иисус Христос Шииткекчи кылдыр томуйлаттынган (Иоанның 5:22). Шииткел хүнү кажан эгелээрил? Ынчангаш ол кайы-хире үр болурул?

Армагеддон дайынның соонда, кажан Эрликтиң тургузуу узуткаттына бээрге, Шииткел хүнү чедип кээр деп Ажыдыышкын номундан билип алдывыс* (Ажыдыышкын 16:14, 16; 19:19—20:3). Армагеддон соонда Эрлик болгаш ооң буктары муң чыл дургузунда тамыга кара-бажыңнадыр. Иисус-биле кады чагырар ооң 144 000 башкарыкчылары «бир муң чыл иштинде хааннаар» (Ажыдыышкын 14:1—3; 20:1— 4; Римчилерге 8:17). Ынчап кээрге, Шииткел хүнү 24 шак иштинде эвес, а муң чыл дургузунда болур деп көскү-дүр.

Ол үе дургузунда Иисус Христос «дириг-даа, өлүг-даа улусту» шиидер (2 Тимофейге 4:1). «Дириг улус» — Армагеддону ажып эрте бээр «мөөң чон-дур» (Ажыдыышкын 7:9—17). Оон ыңай Шииткел хүнүнүң дугайында бижип тура, Иоанн элчин: «[Шииткел] дүжүлгениң мурнунда турар… өлүг улусту көрүп кагдым» деп чугаалаан. «Чевеглерде чыдар бүгү улус Ооң үнүн дыңнааш, чевеглерден туруп кээр» — деп, Иисус аазаан болгай (Иоанның 5:28, 29; Ажыл-чорудулга 24:15). Ол кижилерни чүге үндезилеп алгаш шиидерил?

«Ажып каан номнар база турду», ынчангаш «өлүглерни оларның кылган херектерин барымдаалап, номнарда оларның дугайында бижээнин ёзугаар шииткен» деп, Иоанның өттүр билген медеглелинден билип алдывыс. Ол номнарда оларның ооң мурнунда кылган херектерин бижээн бе? Чок, кижилер өлүрүнүң мурнунда кылган херектери дээш шииттирбес. Ону кайыын билир бис? Библияда бижээн: «Өлген кижи бачыттың чагыргазындан хосталыр» (Римчилерге 6:7). Ынчангаш дирилген кижилер катап чаа амыдырал-чуртталганы эгелээр. Ынчап кээрге, номнар — Бурганның келир үеде бээр чаа айтыышкыннары-дыр. Армагеддону ажып эрте берген база дирилген кижилер мөңге чурттаар дизе, олардан Бурганның хоойлузун база муң чыл дургузунда бээр чаа айтыышкыннарын сагып күүседири негеттинер. Ынчаарга кижилерни Шииткел хүнүнүң дургузунда кылган херектери дээш шиидер деп көскү-дүр.

Шииткел хүнүнүң үезинде миллион-миллион кижилер чуртталгазында Бурганның күзел-соруу-биле эң-не бир дугаар таныжып алгаш, ооң негелделериниң аайы-биле чурттап болур. Ол чүүл бүгү делегейге эртер өөредиг программазының ачызында болдунар. Шынап-ла, «ынчан бүгү черниң чурттакчылары шынчы чорукка өөренип алыр» (Исаия 26:9). Ынчалзажок шупту кижилер Бурганның күзел-соруун күүседирин күзевес. Исаия 26:10- да бижээн: «Бузуттуг кижини кээргээр-даа болза, ол шынчы чорукка өөренип шыдавас. Шынчы кижилерниң чуртунга ол чөптүг эвес алдынар, ынчангаш Иегованың өндүр улуун ол көрүп шыдавас». Шииткел хүнүнүң үезинде шупту бузуттуглар кезээ-мөңгеде узуткадыр (Исаия 65:20).

Шииткел хүнүнүң төнчүзүнде кижилер бачыттан адырлып алгаш, долу уткалыг «дирлип» кээрлер (Ажыдыышкын 20:5). Тергиин амыдырал кижилерге катап эглип келир (1 Коринфичилерге 15:24—28). Ооң соонда сөөлгү шенелдениң үези чедип кээр. Эрликти тамыдан үндүрүптерге, ол сөөлгү катап кижилерни дуурайлаарын кызыдар (Ажыдыышкын 20:3, 7—10). Эчизинге чедир шынчы арткан кижилер «чөп-шынныг улус чер-чуртту салгап алгаш, ону кезээ-мөңгеде ээлеп чурттаар» деп библейжи өттүр билген медеглелдиң күүсеттингенин көөр (Ырлар 36:29). Бурганга шынчы арткан кижилерге Шииткел хүнү кайы-хире аас-кежиктиг йөрээл болур-дур!


*  Армагеддон дугайында «Дың чаңгыс алыс шын Бурганга чүдүңер» деп номнуң 20- ги эгеден хөйнү билип ап болур. Ол номну Иегованың Херечилери үндүрген.

← Маңаа хамаарышкан эгени көр